Sunteți pe pagina 1din 15

Curs 4 și seminar

Sistemele de bugete de la nivelul unei întreprinderi


Bugetul reprezintă o premisă a planificării, orientată spre o gestiune previzională profitabilă.
El se elaborează la nivel anual și stabilește repartizarea resurselor și responsabilităților pe fiecare
entitate (departament, sector, centru de activitate, etc). De asemenea, reprezintă un instrument
important de planificare pe termen scurt (1 an).
Bugetul unei organizații este important pentru succesul activității deoarece:
- obligă managementul să reflecteze asupra activității viitoare și să planifice obiectivele și
evenimentele pe termen scurt, mediu și lung;
- implică colaborarea întregii echipe manageriale;
- prin compararea cu realizările efective face posibilă analiza performanțelor la toate
nivelurile companiei.
Pe tot parcursul anului, cifrele reale trebuie analizate prin comparație cu bugetul. În
acest sens, se realizează alte previziuni în funcție de noi variabile sau niveluri ale acestora, cu scopul
de a oferi o bază de comparație în condiții apropiate perioadei de efectuare a analizei.
Construcția unui buget vizează elaborarea unui model de gestiune care să permită o
particularizare și adaptare a obiectivelor de bază:
1. Previzionarea activităților financiare și nonfinanciare:
- bugetele pot avea forme și conținuturi diferite;
- bugetul nu are un formular standard;
- bugetul poate fi atât simplu cât și complex;
- formularul efectiv al unui buget este stabilit de cercul de specialiști care elaborează
bugetul.
2. Informațiile să fie pe cât posibil exacte și relevante pentru utilizatori:
- prezentarea informațiilor într-o ordine logică;
- prea multe informații ar putea afecta sensul și exactitatea datelor;
- prea puține date ar putea afecta efectuarea unor cheltuieli prea mici sau prea mari, din
cauză că utilizatorul nu a perceput limitele sugerate de document;
- bugetul nu este obligatoriu să fie echilibrat și nu trebuie să conțină atât venituri cât și
cheltuieli;
- respectarea a două reguli de bază: a) documentul începe cu un titlu clar care
menționează și perioada; b) clasificarea elementelor bugetate pe categorii și prezentarea
datelor unitare și financiare într-o ordine logică.

Exemplul 1:
Buget de venituri și cheltuieli
Universitatea Nicolae Titulescu
Clubul studenților
Bugetul de venituri și cheltuieli
Anul universitar 20XX

Venituri
Venituri bilete – competiții sportive 70 000
Vânzări bilete – balul bobocilor 53 000
Tarife parcare 7 850
Total venituri 130 850
Cheltuieli
Taxă muzică 20 000
Chirie săli 9 000
Gustări 10 200
Invitații 7 900
Premii 29 400
Mentenanță 14 400
Alte cheltuieli 5 600

1
Total cheltuieli 96 540
Excedent al veniturilor față de cheltuieli* 34 310
* Surplusul se varsă în fondul de burse al universității

Exemplul 2:
Universitatea Nicolae Titulescu
Departamentul Săli
Bugetul gradului de ocupare săli
20XX
Săli Săli Săli
30 locuri 90 locuri 200 locuri
Luna nr. % nr. % nr. %
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Un bun sistem de bugete are ca obiectiv obținerea de informații relevante în scopul
cunoașterii, planificării și înțelegerii evenimentelor importante care se petrec și afectează
întreprinderea. Acest scop este atins dacă se respectă o serie de cerințe:
- un sistem de bugete trebuie să acopere toate activitățile întreprinderii;
- sistemul de bugete trebuie să copieze întocmai structura întreprinderii și să separe, în
funcție de segmentul organizațional la care se referă, elementele ce depind de
conducătorul segmentului, de cele care nu cad în sarcina acestuia;
- segmentul de bugete trebuie să se înscrie în politica generală a întreprinderii, care este
necesar să cuprindă direcția determinantă de orientările stabilite printr-o apreciere mai
mult sau mai puțin intuitivă a situației pentru exercițiile următoare (adică indiferent de
politica întreprinderii pe termen mediu sau lung este explicită sau implicită, bugetele
trebuie să ajute la îndeplinirea obiectivelor ce servesc strategia firmei);
- sistemul de bugete trebuie aliniat politicii de resurse umane, deoarece orice buget are un
responsabil care trebuie cointeresat prin diverse metode, să îndeplinească obiectivele
bugetului și să acționeze în concordanță cu logica;
- previziunile din bugete trebuie să poată fi actualizate în condițiile în care apar noi
informații sau factori conjucturali.
Redactarea unui buget face apel la o serie de concepte specifice contabilității de gestiune, dar
care sunt utilizate într-o optică previzională.
Într-un buget sunt utilizate:
- una sau mai multe unități de măsură care permit caracterizarea activității și previzionarea
numărului de unități de obținut;
- informații contabile referitoare la cheltuielile și veniturile perioadei alese ca bază și
previzionarea lor, în funcție de numărul de unități de obținut;
- indicatori care estimează eficiența activității, timp de fabricație, randament al utilajului și
performanța cum ar fi: cheltuieli de desfacere pe unitate vândută sau rezultat obținut;
- mărimi de referință care permit sau vor permite aprecierea performanțelor; un
referențial important îl constituie comparația între întreprinderi din același domeniu.
Plasând sistemul de bugete în cadrul unei strategii pe termen mediu și lung, se impune
formarea unui sistem plan/buget cu următoarele funcții:

2
- mobilizarea întreprinderii asupra unei strategii bine formulate și politicii de urmat;
- angajarea responsabililor într-un ansamblu de acțiuni coerente care să ducă la
îndeplinirea obiectivelor strategice;
- planificarea mai bună a alocării resurselor necesare;
- determinarea obiectivelor de performanță de atins;
- trasarea unui cadru de ansamblu în care întreprinderea să se înscrie și pe care să-l
urmeze.
Practic, exhaustivitatea acoperirii activităților întreprinderii este favorizată de legătura sistemului
plan/buget cu situațiile financiare (bilanț și cont de profit și pierdere).
În general, sistemul plan/buget cuprinde 3 etape mai mult sau mai puțin detaliate, care dispun
de instrumente proprii:
- planificarea strategică se folosește de instrumente cu caracter transparent, care au o
cuantificare globală efectuată pe baza unei mari mase de informații și de studii axate pe
punctele critice;
- planificarea operațională cuprinde planuri de acțiune, obiective de activitate, evaluări
destul de corecte, complete și coerente;
- bugetul expune acțiunile și activitățile unui an într-o evaluare detaliată.
Aceste etape ating diferite niveluri organizaționale și diferite orizonturi de timp. Numărul
nivelurilor organizaționale depinde de organizare al companiilor. Planul strategic se elaborează pe
termen lung la nivelul grupului și diviziilor în care este structurat. Planurile operaționale sunt
elaborate pe termen mediu tot la nivelurile organizatorice superioare, inclusive la nivelul direcțiilor
din cadrul diviziilor. Bugetul este propriu tuturor nivelurilor organizaționale și se elaborează pe
termen scurt. Aceste trepte parcuse de ciclul planificare – buget sunt prezentate în figura următoare:
Buget Plan operațional Plan strategic
Grup
Divizie
Direcție
Secție
Serviciu
Interval de timp 1 an 3 ani 5 ani
Treptele sistemului plan – buget și nivelurile organizaționale

Plan elaborat pe termen de 5 ani la niveluri ierarhice superioare, grup-


întreprindere şi divizii;

Plan elaborat pe termen de 3 ani la niveluri ierarhice superioare, grup sau


Întreprindere, divizii şi direcţii

Planuri pe termen scurt elaborate la toate nivelurile ierarhice

3
Sistemul de bugete este o înlănțuire de planuri pe termen scurt elaborate pe funcții

BUGETUL VÂNZĂRILOR

Funcții BUGETUL DESFACERII

BUGETUL PRODUCȚIEI

BUGETUL ALTOR SERVICII/ACTIVITĂȚI

BUGETUL TREZORERIEI

Sinteză
BILANȚUL ȘI CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sistemul de bugete pe funcții ale întreprinderii

4
Bugetul activității generale/bugetul master reprezintă procesul de previzionare cifrată a
performanței și poziției financiare a întreprinderii prin modelarea rețelei de bugete periodice,
departamentale și/sau funcționale consolidate în Raportările financiare previzionale.
Bugetul periodic denumit și buget operațional reprezintă previzionarea rezultatelor activității
de exploatare a unui segment/funcții din cadrul întreprinderii pentru o anumită perioadă de timp. El
este expresia cantitativă a activității planificate. Bugetul operațional impune existența unor informații
oportune coordonate riguros între ele. Prin aceste bugete se construiesc exprimări calitative pe
activități și funcții în exprimări valorice ale veniturilor și cheltuielilor fiecărui segment operațional.
Construcția bugetului activității generale parcurge o serie de etape succesive în care se dă
configurația bugetelor parțiale de cheltuieli. O primă etapă a procesului de elaborare a unui astfel de
buget o constituie elaborarea bugetelor periodice: bugetul vânzărilor, bugetul activității comerciale,
bugetul de producție, bugetul costurilor de producție, bugetul aprovizionărilor, bugetul activității
de aprovizionare, bugetul resurselor umane, bugetul cheltuielilor indirecte de producție, bugetul
cheltuielilor generale de administrație, bugetul cheltuielilor de distribuție/desfacere.
Construcția bugetului activității generale se finalizează cu elaborarea bugetului de trezorerie,
contului de profit și pierdere și a bilanțului.
Bugetul vânzărilor reprezintă o previziune cifrată a vânzărilor întreprinderii pe tipuri de
produse și servicii și/sau grupe, în cantități și prețuri, pe destinații și perioade. Previzionarea
vânzărilor constituie una din etapele cele mai importante, este cea care definaște politica comercială a
întreprinderii. Toate celelalte bugete se bazează pe previziunea vânzărilor.
Așadar, punctual de plecare în estimări este activitatea de vânzare. Previzionarea vânzărilor
pornește de la analiza cifrei de afaceri pe ultimii 5 sau 10 ani. Un bun planificator se ghidează după
informațiile culese din 3 sectoare: extern (organizația funcționează într-un mediu economic și
competitive specific, care trebuie analizat și cifrat) ; intern (informații despre cerințele clienților,
vânzări potențiale furnizate de agenți de vânzări); tendințe (presupune trasarea unei evoluții pe seama
datelor deja înregistrate și creionarea unui trend posibil).
La previzionarea vânzărilor se mai au în vedere: campanii de publicitate și promoții, analiza
comenzilor nesatisfăcute și analiza comenzilor recente, etc.
O previziune corectă a vânzărilor este vitală pentru succesul firmei pe termen lung.
Studiile de marketing iau în considerare produsele deja existente pe piață, fabricate de
întreprindere, cât și produsele noi. Cercetarea cuprinde și studii privind mediul extern (conjunctura
generală a economiei, poziția în raport cu concurența, nicelul prețurilor, perspectivele
comportamentale ale consumatorilor, riscuri de faliment, etc), cât și mediul intern (capacitatea de
producție normală, politica comercială, politica de prețuri, evantaiul mijloacelor de promovare a
vânzărilor, etc).
Acesta este bugetul pivot care permite coordonarea celorlalte bugete. Vânzările
condiționează întreaga activitate a întreprinderii, variația acestora este considerată principalul factor
de risc asupra performanței și poziției financiare a întreprinderii. De exemplu:
- nivelul bugetului de investiții depinde de nivelul vânzărilor (dacă managementul prevede
o creștere rapidă a vânzărilor, și deci a producției, se poate ivi situația de a nu avea
capacitate suficientă de producție, caz în care compania va trebui să achiziționeze noi
capacități. Acest lucru va conduce la o creștere a cheltuielilor cu investițiile/de capital);
- nivelul vânzărilor influențează bilanțul (deoarece veniturile angajate vor determina soldul
creanțelor);
- volumul vânzărilor determină cheltuielile de desfacere (deoarece mai multe vânzări
înseamnă un cost de distribuție mai mare, posibile bonusuri, etc);
- mixul de vânzări poate avea legătură cu nivelul cheltuielilor de marketing și al costului
pentru încheierea tranzacțiilor (dacă o companie produce un nou produs, cheltuielile cu
vânzările vor fi ridicate deoarece vor fi desfășurate noii campanii publicitare);
- vânzările unei companii generează fluxuri pozitive de numerar (deci, nivelul vânzărilor
este important pentru determinarea fluxurilor de numerar ale companiei).
Prezentăm câteva posibile combinații de factori pentru revizuirea obiectivelor sistemelor de
bugete:

5
Produs Perioadă

Cantitate

Preț

Zone/

teritorii

Produs: managementul trebuie să țină cont de veniturile din vânzări pentru fiecare linie de
produs în parte. Bugetele pot varia de la o întreprindere la alta. Pentru unele întreprinderi este posibil
să se stabilească bugete pentru liniile de producție individuale și să se arate vânzările prognozate
pentru fiecare produs utilizând codul produsului în termeni de unități de producție și venituri pe
unitate.
Perioada: perioadele în care bugetul poate fi divizat pot fi trimestre, luni sau chiar săptămâni
în unele întreprinderi.
Zone/teritorii: la fel ca la întocmirea bugetelor pe produs, este adesea necesară o analiză a
vânzărilor pe zone/teritorii. Aceasta poate fi bazată pe un teritoriu geografic dintr-o anumită țară, o
divizare pe țări sau regiuni, iar în anumite cazuri, pe clase de consumatori.
Exemplificăm în continuare, două modele de bugete:
Exemplul 1
Societatea COMPAQ produce calculatoare și are sediul în București. Ea produce și distribuie 3
modele de calculatoare (Y, Z și W) în toată țara. Proiecția rețelei de bugete pentru exercițiul N+1 a
fost efectuată manual, fără interfață electronică. Toate bugetele sunt legate între ele ( de exemplu,
bugetul de producție depinde de bugetul vânzărilor; bugetul aprovizionărilor de cel al producției, etc.

Bugetul vânzărilor
Societatea COMPAQ
Bugetul vânzărilor
Anul 20XX
Produs: calculatoare
Previzionarea unităților și prețului de vânzare:
Model Preț Unități fizice
de vânzare Total Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV.
(u.m.)
Y 2 600 80 23 19 24 14
Z 1 900 50 12 10 15 13
W 3 000 75 20 16 22 17
Total 205 55 45 61 44

Previzionarea veniturilor
Model Total Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
Y 208 000 59 800 49 400 62 400 36 400
Z 95 000 22 800 19 000 28 500 24 700
W 225 000 60 000 48 000 66 000 51 000
Total 528 000 142 600 116 400 156 900 112 100

6
Previzionarea veniturilor, uf/um pe trim.I
Model Trim.I Ianuarie Februarie Martie
Y 23/59 800 7/18 200 10/26 000 6/15 600
Z 12/22 800 2/ 3 800 7/13 300 3/5 700
W 20/60 000 10/30 000 6/18 000 4/12 000
Total 55/142 600 19/52 000 23/57 300 13/33 300
Bugetul activității comerciale
Acesta prezintă detaliat cheltuielile previzionate funcției de vânzare a societății. Independent
de previzionarea vânzărilor se estimează costurile comerciale, elaborându-se bugetul activității
comerciale. Una dintre problemele importante în previzionarea cheltuielilor activității comerciale este
separarea acestora în funcție de comportamentul lor față de volumul activității:
- cheltuieli variabile, de exemplu: salariile și contribuțiile la asigurări ale distribuitorilor,
comisioanele reprezentanților comerciali, cheltuieli de transport, ambalaje, etc;
- cheltuieli fixe, de exemplu: cheltuielile legate de spațiile comerciale, salariile și
contribuțiile la asiguri ale personalului de supraveghere, amortizare, iluminat, chirie,
asigurări, întreținere, publicitate, deplasări, etc;
- cheltuieli mixte, de exemplu: salariile și contribuțiile aferente acestora pentru
personalul din departamentul comercial.
Bugetul activității comerciale
Societatea COMPAQ
Bugetul activității comerciale
Anul 20XX
Previzionarea pe zone
Sud Est Vest Total
Salarii și elemente asociate
și/sau comisioane
Y 1 450 1 990 1 530 4 970
Z 1 550 1 520 1 460 4 530
W 1 830 1 910 1 820 5 560
Total 4 830 5 420 4 810 15 060

Materiale consumabile,
Amortizare și alte cheltuieli
Y 830 790 810 2 430
Z 960 890 970 2 820
W 810 840 770 2 420
Total 2 600 2 520 2 550 7 670
Total buget 7 430 7 940 7 360 22 730

Previzionarea costurilor pe perioade


Total Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV
Manoperă 15 060 3 862 3 590 3 850 3 758
Mat.consumabile 2 273 583 542 581 567
Amortizare 4 664 1 666 1 666 1 666 1 666
Alte cheltuieli 733 219 122 213 179
Total 22 730 5 830 5 420 5 810 5 670

Responsabilitatea în elaborarea bugetului activității comerciale revine departamentului de


vânzări. Acesta nu poate fi realizat decât după elaborarea bugetului de vânzări. Fiecare întreprindere
abordează într-o manieră proprie elaborarea bugetului activității comerciale.
Aceste două bugete (cel al vânzărilor și cel al activității comerciale) pot fi construite fie
separat, fie reunite în același document. Un model de buget ce reunește previziunile vânzărilor și
previziunile activității comerciale este prezentat în tabelul următor:

7
Bugetul vânzărilor
Elemente Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL
1. Cifra de afaceri
- produs A
- produs B
-…
2. Cheltuieli de marketing
- publicitate
- studii comerciale
-…
3. Cheltuieli cu personalul
- salarii
- contribuții sociale
- deplasări
- comisioane
- ….
4. Materiale consumabile
5. Amortizare
6. Total cheltuieli (2-5) din
care:
-variabile
- fixe
7. Marja comercială (1-6)
Bugetul de producție reprezintă un plan detaliat care identifică produsele sau serviciile ce
trebuie fabricate/prestate pentru a asigura realizarea programului vânzărilor și nevoile de stocuri.
Nivelul producției se deduce din programul vânzărilor și din raportul stocurilor de produse finite.
Sigur că multe procese de fabricație sunt la cerere, prin urmare, nu vor avea produse finite în stoc, dar
marea majoritate a întreprinderilor cu activitate de producție vor menține un anumit nivel de produse
finite în stoc.
Cantitatea de fabricat/de prestat (Qf) previzionată pentru fiecare produs/serviciu se determină
în funcție de cantitatea de produse/servicii previzionată a se vinde (Qv), de stocul inițial de produse
(Si) și stocul final de produse (Sf), conform relației:
Qf = Qv – Si + Sf
Buget de producție
Societatea COMPAQ
Bugetul de producție
Anul 20XX
Programarea producției:
Model Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Total
Y 23 19 24 14 80
Z 12 10 15 13 50
W 20 16 22 17 75
Total 55 45 61 44 205

Programarea producției pe trim. I


Model Ianuarie Februarie Martie Total
Y 7 10 6 23
Z 2 7 3 12
W 10 6 4 20
Total 19 23 13 55
După stabilirea producției fizice se trece la stabilirea costurilor de producție pe centre de
producție (centre de costuri, de responsabilitate, etc).
Bugetul costurilor de producție este un buget care previzionează realitatea costurilor de
exploatare pe centre de costuri și pe purtători de costuri, cu identificarea cheltuielilor directe pe

8
produs/serviciu (materiale, manoperă, alte cheltuieli directe) și a cheltuielilor indirecte de producție
(CIFU, CGS), precum și gruparea cheltuielilor în variabile și fixe. Responsabilul de buget decide dacă
în acest buget se includ toate cheltuielile aferente costului de producție, atât cele directe cât și cele
indirecte (Tabel 1) sau cheltuielile indirecte să fie proiectate în bugetul cheltuielilor indirecte de
producție (Tabel 2).
Bugetul costurilor de producție este determinat în funcție de un anumit volum de activitate.
Cheltuielile variabile evoluează în funcție de această activitate , iar cheltuielile fixe rămân constante
deoarece sunt dependente de volumul activității. Pentru realizarea unei analize corecte și a
comparației previziuni-realizări, este necesară ajustarea bugetului inițial în funcție de activitatea
realizată.
Tabel 1.
Bugetul costurilor de producție
Elemente Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV TOTAL
1. Indicatori
- volumul activității
- costul unitar
-…
2. Cheltuieli proprii centrului
a) costuri directe
- materiale
- manoperă
- alte cheltuieli directe
b) costuri indirecte
- materiale consumabile
- salarii
- contribuții sociale
- energie
- apă
- amortizare
3. Costurile prestațiilor primite
prin decontare de la alte centre
- atelier mecanic
- centrala termică
4. Costul produsului (2+3), din
care:
- cheltuieli variabile
- cheltuieli fixe

Bugetul cheltuielilor indirecte de producție prezintă previziunile privind cheltuielile


indirecte de producție (altele decât cheltuielile directe privind materialele și manopera) necesare în
realizarea producției programate.
Costurile indirecte de producție include cheltuielile proprii centrului și costurile prestațiilor
primite prin decontare de la alte centre (de exemplu, prestațiile primite de la centrele auxiliare:atelier
mecanic).
Estimarea cheltuielilor indirecte de producție are în vedere și comportamentul cheltuielilor
față de volumul activității, adică separarea lor în variabile și fixe pentru a asigura construcția unui
buget flexibil. De exemplu, costurile variabile – combustibil, energie, apă – se proiectează în corelație
cu volumul activității, iar costurile fixe – amortizarea, materialele consumabile, salariile personalului
indirect productiv – în funcție de politica de amortizare, de personal, de conjunctura perioadei
bugetare.
Scopurile bugetului cheltuielilor indirecte de producție pot fi sintetizate în: integrarea
bugetelor cheltuielilor indirecte de producție elaborate de managerii departamentelor de producție și
servicii și acumularea informațiilor din aceste bugete și determinarea ratelor de absorbție a
cheltuielilor indirecte de producție.

9
Tabel 2
Bugetul cheltuielilor indirecte de producție

Societatea COMPAQ
Bugetul cheltuielilor indirecte de producție
Anul 20XX
Cheltuieli Trim.I Trim.II Trim.III TrimIV Total
(um)
Materiale 2 100 1 500 2 900 1 800 8 300
Salarii 9 000 6 000 13 000 8 000 36 000
Elemente asociate 1 440 960 2 080 1 280 5 760
(16%)
Energie 3 000 2 000 4 000 2 300 11 300
Combustibil 600 400 800 500 2 300
Apă 300 200 400 250 1 150
Instrumente diverse 400 300 600 350 1 650
Impozite pe propriet. 300 300 300 300 1 200
Asigurări 100 100 100 100 400
Amortizare 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Chirie spațiu de prod. 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Reparații curente 800 800 900 900 3 400
Alte cheltuieli 50 50 50 50 200
Total 22 090 16 610 29 130 19 830 87 660
Bugetul cheltuielilor indirecte de producție la societatea COMPAQ redat în tabelul de mai
sus, prezintă atât proiecțiile anuale, cât și cele trimestriale ale cheltuielilor indirecte de producție în
valoare de 87 660 u.m. ( trimI: 22 090; trim II: 16 610; trim.III: 29 130; trim.IV: 19 830) pentru
realizarea a 205 calculatoare.
Bugetul cheltuielilor generale de administrație prezintă detaliat cheltuielile de exploatare,
altele decât cele aferente funcțiilor de aprovizionare, producție, desfacere, necesare desfășurării
activității generale de administrare a întreprinderii într-o perioadă definită. Administrația vizează
managementul general, serviciul contabilitate, de informatică, de personal, de control al calității
activității, financiar, juridic, etc și asigură desfășurarea normală a activității fără a participa direct la
procesul de producție.
Costurile angajate de administrația generală, care contribuie indirect la exploatarea
întreprinderii, au caracterul de cheltuieli complexe și majoritatea acestora se încadrează, de regulă, în
categoria cheltuielilor fixe.
Structura bugetului se realizează pe elemente de cheltuieli iar la proiectarea volumului
cheltuielilor se au în vedere o serie de factori specifici activității:complexitatea cheltuielilor, gradul
înalt de calificare a personalului, diferența culturală dintre manageri și operatori, etc.
Recomandăm două tehnici de raționalizare a cheltuielilor generale de administrație,
prezentate atât în literatura de specialitate cât și în practica întreprinderilor: bugetarea pe bază zero
(adică reconstrucția administrației pornind de la zero) și analiza valorii (adică diminuarea cheltuielilor
prin reconcilierea valorii activităților).
Tabelul 3.
Bugetul cheltuielilor generale de administrație
Societatea COMPAQ
Bugetul cheltuielilor generale de administrație
Anul 20XX
Cheltuieli Trim.I Trim.II Trim. III Trim.IV Total
Salarii 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000
Elemente asociate 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
(16%)
Materiale consum. 400 200 600 300 1 500
Energie 300 300 300 300 1 200
Apa și combustibil 100 100 100 100 400

10
Servicii informatice 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
Asigurări și impozite 75 75 75 75 300
Amortizare 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
Chirie clădiri 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Alte cheltuieli 50 50 50 50 200
Total 42 845 42 645 43 045 42 745 171 280

Cheltuielile previzionate pot fi detaliate și pe fiecare diviziune (de exemplu, cheltuielile


privind serviciile informatice trebuie alocate diviziunii în care se utilizează calculatoarele).

Alături de bugetele enunţate, unităţile cu activitate productivă elaborează Bugetul costului


unitar (respectiv, fişa de antecalcul al produsului) desfăşurat pe articole de calculaţie şi grupat astfel:
 bugetul costului unitar al produsului;
 bugetul costului total al produselor.
Şi acest buget se elaborează în două etape. În prima etapă se repartizează pe purtătorii
de costuri cheltuielile indirecte de producţie, generale de administraţie şi de desfacere (pentru a se
da şi configuraţia costului complet), iar în a doua etapă se înscriu datele pe articole de calculaţie,
directe şi indirecte. Acest buget se elaborează pentru toate produsele, lucrările sau serviciile cuprinse
în nomenclatura producţiei întreprinderii. La întreprinderile cu nomenclatură largă de produse se pot
elabora bugete pe grupe de produse similare sau omogene, stabilindu-se costul mediu pe produs.
Costul unitar determinat în etapa de antecalcul este denumit cost prestabilit, previzionat sau
standard.

De reținut!
Recomandări pentru întocmirea unui buget:
Dacă doriți ca bugetul dvs. să fie corect și util, iată câteva recomandări:
- Strângeți toate informațiile relevante și realiste.
- Colaborați în procesul de bugetare cu celelalte compartimente funcționale ale firmei.
- Planificați cât mai realist veniturile și cheltuielile.
- Lucrați fie într-un program specializat, fie într-o simplă foaie de calcul Excel.
Aveți grijă când începeți să realizați bugetul. Înainte de a-l supune aprobării conducerii, sunt
câteva etape pe care trebuie să le parcurgeți în întocmirea unui buget: strângerea informațiilor,
analiza și coroborarea lor, întocmirea propriu-zisă a proiectului de buget – uneori se întocmesc chiar
2-3 variante.
În consecință, dacă doriți să aveți un buget al investițiilor pentru anul 2020, probabil că, în
funcție de mărimea firmei, va trebui să începeți procesul de bugetare cu 3-6 luni înainte.
Atunci când întocmiți un buget, este foarte important să existe o corespondență cu planul de
conturi prevăzut de legislația contabilă. De ce? Pentru că toate datele pe care le includeți în buget le
veți verifica și analiza în funcție de datele care vor apărea în contabilitatea firmei în perioada
bugetată. Dacă nu va exista această corespondență, va fi foarte dificil să puteți monitoriza evoluția
articolelor din buget.
De asemenea, este foarte important ca liniile bugetului să fie suficient de detaliate pentru ca
acesta să fie clar și ușor de urmărit atunci când este analizat.
Astfel, dacă veți denumi o linie a bugetului „Cheltuieli cu salariile“, analiza și urmărirea acestora în
execuție va fi foarte dificilă, chiar imposibilă.
Cum vi se pare însă un buget care cuprinde în plus următoarele linii: prime, sporuri,
concedii medicale plătite de firmă, cheltuieli sociale aferente salariilor, training, recrutare ?
Conform cu nivelul prognozat al vânzarilor se poate estima numărul de angajaţi necesari
pentru a sustine acest volum crescut de vânzări. Apoi, în funcţie de importanţa şi experienţa necesară
fiecarei pozitii se poate estima costul total al forţei de muncă şi al taxelor aferente.
Analiza unui astfel de buget este mult mai pertinentă și vă poate oferi mai multe soluții de
îmbunătățire a activității. Pe de altă parte, pentru o firmă cu doar câțiva angajați o asemenea detaliere
este, poate, inutilă.

11
Cheltuielile de productie – aici trebuie analizat : daca va creste cheltuiala cu materiile
prime : de exemplu, daca in ultimii ani a existat o crestere cu 0.5% a pretului materiilor prime, se
poate estima ca aceasta situatie se va aplica si pentru anul urmator, daca va crestere cheltuiala cu
transportul, un cost deloc de neglijat in structura costului de productie, etc.
Este foarte important să puteți justifica estimarea pe care ați făcut-o în ceea ce privește
cheltuielile și veniturile firmei. Chiar dacă aveți un buget pe care l-ați realizat pentru anul trecut și știți
că activitatea firmei dvs. se va dubla, nu faceți greșeala să înmulțiți cu 2 toate liniile bugetului, să
adăugați rata inflației previzionată și să considerați bugetul încheiat.
Această metodă poate fi, fără îndoială, foarte rapidă, dar are un grad mare de probabilitate. Bugetul pe
anul trecut poate fi considerat doar un punct de plecare, deoarece un buget este o transpunere în
cifre a condi]iilor previzionate pentru perioada viitoare. De asemenea, este posibil ca în perioada
anterioare să fi fost anumite evoluții economice particulare, care să nu se mai repete. Legislația se
schimbă foarte repede. Puterea de cumpărare și preferințele cumpărătorilor se modifică permanent.
Încercați întotdeauna să vă bazați pe informații despre viitor; nu neglijați trecutul, dar
țineți seama de faptul că acesta constituie o bază de pornire care nu poate anticipa 100% viitorul.
Atunci cånd faceți previzionarea anumitor articole din buget, încercați să le analizați de
câteva ori, eventual coroborându-le cu informații din alte surse. În nici un caz nu treceți în buget
prima cifră pe care o calculați sau o identificați ca fiind corectă.
De exemplu, la bugetul investițiilor, dacă doriți ca în anul 2018 să achiziționați un utilaj, nu
treceți în buget prima valoare pe care v-o dă furnizorul. Cereți încă cel puțin două oferte și, eventual,
interesați-vă care este nivelul de preț normal, dacă nu chiar cel mai bun, pe care-l puteți obține pentru
respectivul utilaj.
În ultima fază a elaborării bugetului, defalcați vânzările și cheltuielile de la previziuni
anuale și globale la previziuni pe trimestru și pe luni, în raport cu sezonalitatea vânzărilor firmei dvs.
(de exemplu, o firmă producătoare de patine va vinde mai mult iarna și aproape deloc vara), și pe
familii de produse sau grupe de beneficiari.
Verificați întotdeauna să nu existe cheltuieli pe care nu le-ați trecut în buget. Ele nu vor avea
surse de finanzare și dvs. veți fi răspunzător pentru acest lucru.
Iată câteva dintre cele mai frecvent uitate cheltuieli:
- cheltuieli legate de personal – costuri cu recrutarea, publicitatea care se face în acest scop,
cheltuieli cu deplasările și diurna, traininguri etc.;
- cheltuieli de lansare – când doriți să faceți o investiție veți face cheltuieli cu cererea de
oferte, cu analiza lor etc.;
- cheltuieli de management – cheltuieli cu ședințele Consiliului de Administrație și ale
Adunării Generale a Acționarilor, cheltuieli legate de publicarea rapoartelor anuale;
- cheltuieli cu auditarea – firmele cu acționari, creditori sau parteneri comerciali externi sunt
adesea obligate să se supună unui audit întocmit de o firmă recunoscută internațional (de exemplu
una dintre „Big Four“), ale cărei onorarii sunt de obicei substanțiale;
_ cheltuieli cu consultanța – adesea firma dvs. va fi nevoită să apeleze la serviciile unor
consultanți externi pentru furnizarea unor servicii specifice care necesită o înaltă calificare (evaluarea
unor active,întocmirea unor planuri de fezabilitate etc.). Aceste servicii se plătesc, și nu ieftine;
_ cheltuieli juridice – în cazul în care firma dvs. este angajată în vreun proces, aceste
cheltuieli trebuie neapărat incluse în buget;
_ cheltuieli bancare – dacă doriți să apelați la metode de garantare a încasărilor externe,
precum forfetarea sau factoringul, sau vi se cere să garantați plata prin intermediul acreditivului sau
prin scrisoare de garanție bancară, vă va costa.
Pentru a evita apariția unor cheltuieli neașteptate, pentru care firma dvs. să nu aibă surse de
acoperire, este bine ca în fiecare buget să apară o linie de „Cheltuieli neprevăzute“. Aceasta va avea o
valoare procentuală în general între 5 și 10% din cheltuielile prevăzute în bugetul respectiv.
Bugetul trebuie să fie ușor de înțeles și de către alte persoane, nu numai de către dvs. De
aceea, vă recomand să folosiți, cât mai mult posibil, explicații pentru sumele pe care le-ați trecut în
el. Explicați, de exemplu, cum ați ajuns la valoarea pe care ați inclus-o în buget pentru cifra de
afaceri. Este important de asemenea să notați ce presupuneri ați făcut la întocmirea bugetului (ce
curs previzionar LEI/USD sau LEI/EURO ați folosit, ce rată previzionată a inflației etc.).

12
După ce ați elaborat proiectul de buget, verificați dacă cifrele incluse în el sunt corecte și
dacă n-ați uitat anumite cheltuieli sau venituri.
Ideal ar fi ca, odată întocmit și aprobat, bugetul să aibă și un ”buget de rezervă”, care să
poată fi aplicat dacă nu se realizează vreuna din previziunile care au stat la baza bugetului aprobat.
Acesta este de fapt și motivul pentru care se întocmesc uneori mai multe variante de buget,
varianta ”optimistă”, varianta ”pesimistă” și varianta ”realistă”.
Ce pași trebuie urmați în elaborarea bugetelor ?
– Listă de control –
Identificați obiectivele firmei pentru anul de plan (obțineți informațiile din planul general
strategic elaborat pentru trei ani).
- Realizați studii pregătitoare privind: furnizorii; piața de desfacere; concurența; investițiile.
- Elaborați prebugete (proiecte de buget), ca rezultat al testărilor diferitelor scenarii și al
negocierii lor între diferitele compartimente și conducerea generală a firmei.
- Întocmiți bugetele firmei, cu detalieri pe segmente de piață și pe perioade operative de
gestiune (lună, trimestru).
- Trimiteți bugetele spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor (dacă firma dvs. este
S.A.) sau asociaților majoritari ai firmei (în cazul unui S.R.L.).
- Efectuați controlul bugetar:
- Comparați în permanență realizările cu prevederile.
Trageți concluzii în timp util și (atunci cånd este cazul) implementați corecțiile. Cel mai
productiv este să faceți lunar câte o astfel de corectare a bugetului.
Cum se întocmește bugetul general al unei firme ?
Pentru realizarea bugetului general al firmei, urmăriți parcurgerea următoarelor patru etape:
- etapa de pregătire – fiecare coordonator de department își creează propriul buget (bugetul
de vånzări, de producție, de publicitate, administrativ, etc.);
- etapa de autorizare – bugetul fiecărui department este analizat și dacă se consideră că nu
îndeplinește condițiile cerute (de bani, de timp, de personal etc.), se trece la negocierea bugetului cu
coordonatorul departamentului, pentru a se face corecțiile necesare;
- etapa de asamblare – toate bugetele individuale sunt asamblate în bugetul general al firmei,
corespunzător cu scopurile și obiectivele generale;
- etapa de implementare – când bugetul general al firmei este aprobat, cifrele din buget nu
mai sunt previziuni, ci obiective, iar bugetul devine planul operațional pentru fiecare coordonator de
department.

Studiu de caz seminar


Elaborarea unui buget fix
Să se stabilească un buget pentru anul de plan pornind de la această prognoză de 139 140
mil.lei, pe care administratorii o consideră un element de calcul bine fundamentat.
Se apreciază că sunt necesare noi acțiuni pentru a spori vânzările anuale printr-o campanie de
promovare mai puternică a produselor finite, ale cărei costuri specifice sunt de 10 milioane lei. Din
calcule rezultă că în urma acestor campanii, vânzările ar putea fi majorate cu 39%. În final, se decide
să se procedeze la elaborarea bugetului pe anul viitor, luând în considerare următoarele elemente:
a) realizările anului precedent:
1. vânzări totale de 130 500 u.m.
2. costuri aferente: - materiale 27 200 u.m.
- salarii 19 500 u.m.
- alte variabile 19 500 u.m.
Total 66 200 u.m.
3. Contribuția la profit (1-2) 64 300 u.m.
Scădem costurile fixe
- amortizarea anuală 20 000 u.m.
- ch.cu administrația 14 300 u.m.
4. Profit impozabil 30 000 u.m.
(se scade IP de 16%) 4 800 u.m.

13
5. Profit de distribuit 25 200 u.m.
(se scade dividendul) 10 800 u.m.
6. Profit reținut 14 400 u.m.

b) date pentru anul de plan


Se mențin dividendele propuse la același plafon al sumei de 10 800 u.m.
Inflația produce efecte în sensul că provoacă o creștere cu 10% a costurilor legate de materii prime și
salarii și cu 12% a cheltuielilor ”Alte variabile” și de administrație.
Nu se prevăd noi investiții, amortizarea rămâne constantă și se folosește în întregime pentru înlocuire.
S-a elaborat un program de măsuri pentru reducerea tuturor costurilor variabile, în medie cu 2%.
Rezolvare
1.Calculul vânzărilor anuale planificate:
139 140 x 1,39 = 193 405
2.Calculul elementelor de cost variabile
- se iau în considerare influenţele asupra costului material:
(27 200 x 1,39) + (0,08 x 27 200) = 39 984

(cresc proportional cu vânzările)


- salariile: (19 500 x 1,39) + (0,08 x 19 500) = 28 665
- alte variabile: (19 500 x 1,39) + (0,1 x 19 500) = 29 055
Total cheltuieli variabile = 97 704
Amortizarea = 20 000
Cheltuieli de administraţie = (14 300 x 1) + (0,12 x 14 300) = 16 016
Cheltuieli de publicitate = 10 000
Total cheltuieli fixe = 46 016

(se procedează asemănător pentru următoarele semestre)


- Se repartizează pe trimestre veniturile și cheltuielile, după cum urmează:

Temă
Confecția SA vinde articole de îmbrăcăminte prin intermediul unui magazin organizat pe trei secţiuni:
bărbaţi, femei, respectiv copii. În cadrul societăţii există un manager de vânzări care se ocupă de
articolele de bărbaţi, unul care se ocupă de articolele pentru femei şi unul care se ocupă de articolele
pentru copii. Managerul de vânzări pentru articolele de bărbaţi are în subordine 9 vânzători, cel pentru
articolele de femei are în subordine 6 vânzători, iar cel responsabil cu articolele pentru copii are în
subordine 3 angajaţi. În ultimii ani, secţiunea pentru copii a generat pierderi şi se estimează că această
situaţie va persista. Pentru ultimul an, o analiză a rezultatului din exploatare după destinaţii se prezintă
astfel:

14
Elemente Secţiunea Bărbaţi Secţiunea Femei Secţiunea Copii
Cifra de afaceri 800.000 610.000 268.000
Costul bunurilor vândute (332.000) (267.000) (160.000)
Marja brută (comercială) 468.000 343.000 108.000
Salarii manageri vânzări (48.000) (42.000) (28.000)
Comisioane vânzători (216.000) (168.000) (58.000)
Chirie magazin (25.000) (25.000) (25.000)
Cheltuieli cu utilităţile (5.000) (5.000) (5.000)
magazinului
Profit/Pierdere netă 174.000 103.000 (8.000)

Decideţi dacă trebuie eliminată secţiunea copii;


 Eliminarea secţiunii pentru copii va contribui la creşterea spaţiului disponibil pentru a expune
produsele pentru bărbaţi, respectiv cele pentru femei. Pornind de la informaţia potrivit căreia
mărirea spaţiului de expunere a produselor pentru bărbaţi şi a celor pentru copii va contribui la
creşterea veniturilor cu 32.000 lei, aceasta informaţie vă influenţează decizia de la punctul
precedent ?

15

S-ar putea să vă placă și