Sunteți pe pagina 1din 46
aR ROR nates BRR 586/10 m2 i ROMANIA ee LU $i Lite PaRLAMENTUT ROT NTET giaen Der IR SECHETAR GFSFRAL AERA BEPUTATILOR CglRoue PERMANEN’ ti BG. dD OB FE: PRESEDINTELE ROMANIEI )MNULUI LON-MARCEL CIOLACU SEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR Domaule Presedinte, {in temeiul prevederilor art. 65 alin, (2) lit.) din Constitutia Roméniei, republicata, si ale Legii nr. 203/201 privind planificarea api, v8 trimit,alturat, ‘Strategia Nafionala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, document care a fost analizat si avizat favorabil in sedinja Consiliului Suprem de Aparare a Tati din data de 27 mai ac. Strategia a fost elaboraté prin consultarea i contributia tuturor institutilor publice cu atributii si responsabilititi in domeniul securitiii nationale. De asemenea, proiectul Strategiei fost trimis unui numar de analisti, reprezentantt at ‘mediului academic, formatori de opinie si reprezentanfi ai uno: think-tank-uri, de ale ciror opinii s-atinut contin elaborarea formei finale a docursentuli Strategia a fost elaborata in contextul pandemiei de COVID-19, care a afectat toate statele lumii si a declansat 0 crizi economica. in aceste conditii dooscbite, relatile de putere dintre actori globali sunt perturbate, ecea ce sporeste volatilitatea si impredictibilitatea mediului de securitateintemaional. Menirea Strategiei este si asigure continuarea implerientiri orientrilor strategice adoptate in 2015 si si sprijine eforturile institutilo: nationale de a se adapta la evolusiile inteme si intemafionale, pentru a rispunde preocupirilor cetitenilor tri noastre sa contribui la asigurarea climatului de socuritate din spatiul ceuroatlantic. 2 Sategia Nafionali de Apdrare a Tarit pentru perioada 2020-2024 opercazi cu acelasi concept de securitate naionalé extinsa inrodus si defint in precedentul document. Pe lingi apirarea armata (infeleas& in dubla calitate, de apirare nationala si aparare colectiva), Strategia vizeazi gi alte dimensiuni, precum cea diplomatic, ordinea public, activtatea de informati, contrainformati si de securtate, managementulcrizelor, domeniile educate, cultura, sndtate, economic, demografi, financiar, mediu, securitatea energeticd sau cea ciberneticd, securitatea infrastructurilor critice ga patrimoniului istori gi cultural Strategia are o dubli semnificafie. Pe de o parte, este un instrument cu ccaracter strategic-aplicativ, care traseazi orientiri in funetie de care institutile din sistemul nafional de securitate vor actiona in perioada urmitoare si vizeazi un interval bine definit, respectiv 2020-2024, determinind proigctarea de acfiuni concrete, Pe de alta parte, este un document care se adreseazA s} opinici publice, in relafie cu care indeplineste 0 functie extrem de importanta, permitind acesteia, intr-o manier& transparent, si fie la curent cu modul in care insttutile publice isi indeplinese misiunile in folosul cetafenilor. Prin abordarea sa cuprinzitoare, Strategia constituie 0 platform’ de consolidare a sprijinului cetajenilor pentru actiunea insttutilor statului gi de raliere ccoeziva a lor Ia aceasti actiune. ‘Strategia National de Apirare a Tari pentru urmétorii patru ani propune un management al problematicii de securitate nafionali cu accent pe gestionarea integraté a riscurilor, ameninfarilor si vulnerablitijilor de cdtre tatul roman, i context international complicat Avind in vedere cele de mai sus, supun aprobiri Palamentuui Strategia Nafionali de Apirare a Tari pentru perioada 2020-2024, astfé. inet Rominia, in cel mai scurt timp, si aibi o noua Strategic Nafionala de Apirare a Tati ROMANIA ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA DSN 1/794 DIN 26.05.2020 STRATEGIA NATIONALA DE APARARE A TARIT PENTRU PERIOADA 2020-2024 impreuni, pentru o Roménie siguri si prospertt intr-o lume marcati de noi provociri” BUCURESTI 2020 Stratepa Najonald de Apirare a Tari penra peioada 202020241 fost aprobath prin Hlotirirea ar. ..a Sedinfei comune « Senatth {ost publicata in Monitorul Ofiial, partea I, nr. ain 44 CUVANT INAINTE INTRODUCERE . 5 Capitol 1: ROMANIA MEMBRU ACTIV NATO $1 UE, STAT REZILIENT, POL DE STABILITATE REGIONAL. 8 11. | Romnia promotor ator ipl! in partenariat interajionaedrail pol de stabilitate regional. senna 1.2, Romania - stat rezilient in fa snssinie, care sg secure prospertate cetatenilor si. n Capitoll 2: INTERESE $1 OBIECTIVE NATIONALE DE SECURITATE 13, 2.1. Valori si prinipiifundamentale in definirea intereselor si obiectivelor nationale de securitate 22. Interese nationale de securitate. 2.3. Obiective najionale de securitate Capitolul 3: EVALUAREA MEDIULUI DE SECURITATE... 3.1. Tendinge majore cu potential de afectare 5 influentare a mediului de securitate, in perspectiva anului 2024.. a 18 3.2, Coordonate ese le evolu lanl securti a nivl global 19 21 3.3. Romfnia gi securitatea la nivel euro-atlantic. 3.4, Postura strategicd a Roméniei Ia nivel regional 3.5. Dimensiuni ale securitii cetajeanului, comunitiyilor si nafuni Capitolul 4: AMENINTARI, RISCURI $I VULNERABILITATI svononnaorn25 423. Vulnerabilitii Capitola 5: DIRECTIL DE ACTIUNE $I PRINCIPALELE MODALITATI PENTRU ASIGURAREA SECURITATII NATIONALE A ROMANIEL...31 5.1. Dimensiuni de realizare a securititi cetijeanului, comunitatilor si najiunii 31 5.2, Funsionaiatea sistem nina de secure: relaonar gi colaborre de tip integrat, 39) 53. Corelare decor de aciune eu obiectvele nationale de ecuritate, dn perspectiva ameninfirilor,riscurilor si vulnerabilitiilor AL CONSIDERATII FINALE... 3.inas CUVANT iNAINTE ‘in ulimit 30-de ant, Roménia a evoluat foarte mult prin acfinea indviduald $1 comand a ‘ceidjenilor ei. Romania a indeplinit objective nationale esenjiale pentru dezvotarea Inernd $1 ‘consolidarea poziel pe plan exern: Inegrarea in NATO si Uniunea Europeand, Pe lang aceste desiderate, romanit si-au afrmat, in mumeroase cca, atasamentul pentru ‘apararea statului de dvept si a democrariel, independema justfel, lypa Imporriva compte, ‘atasamental faa de implicarea in spajal public, indciu al dezvoldri unei culturi poiice participative Drumul mu se opreste aici. Romanit vor 0 tard moderna, prosperd si mal sigura. Consider dorina de progres a cetijenilor Romdniel treble si fi ondamentul actu roastre Jn visiunea mea, Romina trebuie sa fie statul care functioneazd penn flcare cetdjean, cu ‘insu care s& lucreze pentru decvolarea fl, sa promoveze $ sd garanteze democrajia real drepturie $i lbertile cedjenilor, 58 asigure dezvoltarea societapit si qirmarea (ari, Aceasta plaseazd cetdjeamul fn centrul acfunllinstitullor publice, realizdnduse trlada statsocietate- ‘etdfean, drept o consianida interesului si demersurilorpublice. Tara noaste est puernicatasaid valoiloreuropene si are un rol semnificativ in NATO UE, fn asigurarea secur ti Ta rontera ‘externa a acesiora, precum si in regiunea Marit Negre. Este, totodat, ur partener solid pentru ‘SUA sali nogr,consttund wn pil pentru securitatea regional 0 Romanie functional inseamnd o ard sigue’, care oferdcerdenilor st teat condilile necesare pentru a dice un trai mai bur, in deplind siguranta si care iyi protejeczd identiatea, valor, ‘patrimoniulsresursele, preci si parametrisatulul de dept. Politica de securitatenajonala constitu, alaturi de politica externa, wna dre poitiile public a ‘iror elaborare $1 punere In practied construe prerogotiva constiufonala si legald a Presedinelul Roménie, Politica de securitate nationala nu poate fi expresia voinei unei singwe persoane, dest este ‘rezultatul unui proces care fine de atribupile Presedinelul Romdniel. Accstatrebule 88 fl, cel ‘Putin fa nivel de principiu, consirité pe valor si repere fundamertale, expresia consensului si ‘fortuluinajional comun. Sirategia National de Aptrare a Tarit pentru perioada 2020-2024 ofer vdspunsur la treba ‘esentale privind olectvele noastrenasionale prioritare pentru asigurarea securittii Roménie! si 4 celdjentior sai $i araid ce avem de facut pentru a le atinge. Police publice din domentud securtit nationale vor ft concepute ji implementate avind ca benefciar final cetdfeanul, subsumat potici! de secwritae nationala side aparare ajar, Srategia wa orlema $1 dlrectona ‘ctivitated tutor insttutilor publice cu atrbutt sf responsability tn domeniul securitaié si aii fri. Continuitatea, predctbiltatea si transparenta decizionald sunt condi esenpale ale exereitarii ‘actului de conducere strategicd, pe care le-am aplicat tn timpul primulul mex mandat de Pregedinie ‘al Romane! 9 pe care le voi aplea eu consecvent si pe durata urmatorlui manda. 4 plan intern acestea creeazt stabilitate si credbiltate deoporriva,atct fa nivelul spectruld politic, edt s\n randul tutror cetijenlor, care cunose astfel ce asteptr'trebuie sa alba de la Dresedintle yar. Efectele lor se disting stn medal internosiona,inrucdt alla, partenerl nostri {1a actor international por conta pe un comportament al Romdnii tn concordantacu valoril si rinipil specifice democrailor funetionale, ale respectarli normelor de dept internationals ale Statull de dre. sain Din punceul de vedere al securitil Romdnie, inr-un contest geopoitc dinamic, turbulent $1 Iimpreditbil, preci cel de astéi, trebuie sd avem um rispuns adapat $i eflcient in fa visewilor, ameninrilor $1 vulnerabiliilor cu care ne confruntim, tazat pe: continultate, ‘adaptabiltat, flesibilate, recilent i predicibliate. ‘hn eadrul NATO, voi continua 50 aejone: hotdrdt, ca $i pad acum, penru creserea relevanjel Roméniei in Aliana si pentru ca aceasta sd rdmand cea mal pulernid si eficienta organizaie de ‘aparare colectva din store. ‘Regiunea Marit Negre este de interes strategic pentru Romina si trebuie st fle un spatu sigur si predictibil - aspecte esenjale pentru securiatea najionald, edt $i penru cea europeand $1 ‘ransatlated. Aste, voi continua demersurile penru dezvoltarea postu nalonale de apdrare $i cresterea prezenpei aliatlor tn structurile NATO de pe tertoril Rominiei, concomitent cu cresterea eficentel efornailor intreprinse de star romn, tnede securkatea national 3 ie aria Vo sustine aplicarea ferma, in continuare, de edtre Romania a angajanentulul de a asigura fimantarea de cel pun 2% din PIB pentru aparare, care, dincolo de aprciereaaliailor nor, ‘nea aus benefit coneree pentru securitatea fart a cetjenlor nostri. Grafie acest program. pe care L-am lansat la inceputul mandatulul mew precedent, suntem mai bine prota! im faa ‘iscurilor $i ameninjdrilor de securtae,deloc iptetce tn reglunea noasir Fara 0 armata puternicd, un stat mu are credibiltae international gi strategicd. Nowa aritecurd 4 apdrarit impure asigurarea de resurse umane foarte bine pregiite $i dotate, precim $i apabiliati imeroperabile in sstemul de apirare eolectixd a NATO. Exstenja unor resurse {importante destinateinzestrrti Armatei Roméniei si garania acordarilacestora pe fermen lung construe sun impuls necesar revigordrilindustle!najionale de apirare. Programe multianuale coerente pot ofr! indusriel roménestisanse de relansare in special prin eeoperare industrial cu Jrmele de prof ale alilor nog. ‘Seeuritatea najiona reprezind char expresiapractica a normalitiil pe care mi-o dorese pera Roméni, fara in care fiecare cetdjean tries In-un med Sigur $ave Sacredere cf institute, pe care elle sustine,fapard sl protejeazi Sain 44 INTRODUCERE 1. Aga cum doui proieete nationale majore ale poitict exteme yi de seourtae ale Rominiei Est; 1 Consolidares cooperiricu state din Balcani de Vest, eu implicarea in fort vizind asigurarea stabilitii i securiii epionale, precum, de exemplu, eee finind de reforma statelor din tegiune gi aderaea lor la UE; 1 Consolidarea coopertrii eu state din Orientul Mijlociu si state active tn aceast repiune, in vederea oferirit une contsbufiipropri Ia rezolvarea mulipelorerize din Oriental Mijlocis 1 Aprofundarea parteneriatelor Romdnici pe dimensiunea lor eeonomics si partiipares 1a intra Cooperiii intemafionale in vecinitteadirets a fri, pe teme prscum conectivitatea sat socurtatea energetic; ‘= Consolidarea efortului de comunicare publicd si diplomate publicd in spinal imtereselor naionale de seurtate; 1 Coordonares eforturitor corpului diplomatic cu reprezentanit insiuilor de {nvajimtnt superior, a instittelor de eercetare gi asocafilorprofesionale de analiza si rellejie de tip thinktmk in vederea consolidari: cooperarit cu state tere, inclusiv prin colaboraile si parteneriaele din dameniul educa siceeetri, = Consolidarea resurselor de cae diplomajia romineasci si beneficieze pentru indepliniea obiectvelor 5.1.2 Dimensiunea de apirare 176. Acordul politic najionalprivind cresterea finan pent aplrae la 2% din Produsul Intern Brut erecaza premisele moderniasii Armatei Roméniei si consoldari siautului stu de partner international tot mai respectat.Aceasa se ealizeaza prin mai multe direeti de actin. 177. Direetile de actunevizeazl: ‘= Continuarea eforturior strategie ale Roméniei peotra garantarea independenyel si suveranitiitnayionale, a integrtiiteitorale, apirarea i sccuritatea ceidenilor, acordarea de sprijin tatcoralite,curopene gi partnere in conformitate cu angajamentle asumate prin tatate Jnerafionale. fn acest sens, sunt necesare ait dezvollarea capactii de rispuns le noile provociri ale mediului de securitat, dar gi crsterea rezilienei, inclusiv prin maswi active do pregitirea populaei si tertorulu penta arate; ‘= Asiguratea a minimum 20% din bugetul apirrit pentru achiiia de tehnicd militar, precum sasigurareaa minimum 2% din bugetul aparri pentru cercetare-dezvoltae si inovare; 1 Asigurarea resusei umane necesareinsitufilor publice din sistemului de secuitate najionali si pregitirea corespunzitoare a acesteia; 1 Incursjarea cercetiit stinjfice in domeniul apis, al tehnologilor duale gi a promoviri rezltatelor acestei, inelusiv prin parteneriate cu universii, institute de cereetare, reprezentanf ai mediuloi privat sau ai orgaizapilor neguvemamentale, generalizing exemple de ‘bund-practicn dja existente, a2 dings ‘= Dezvoltarea de capabiltiji moderne, cu grad inalt de operativiate, pe deplin interoperabile cu forele aliste 5 partenere, care st asigureindeplinirea misiunilorconstitjionale; ‘= Implementaea stractri de forge rezultatt din “Analiza Straegicd a Apiririi 2020" Aceasta va permite trcerea la o planificare mulanuald, prin care se v1 asigura dinamica de personal s inzestrare porvit nevoilor actual gi de perspectiva ale Minister Apri Naionale; 1» Dezvoltarea cadrului inter-institujional necesarorganizii si nein eficente @ Sistemi National de Management Integrat al Situjlor de Crizs (SNMISC), conectat Ia sistemele de management al crizelor exstene tn cadral NATO si al UE; = Indepliniree obligafilor nationale asumate atit in eadri! PESCO (cooperiit ‘permanent structurate), et sin cadrul procesului NATO de planificare a api, partcipaea la ‘misiuni i operat alate, la structura de comands si de fore a acestea pentri 8 contribu la nartea rlulu si capebilitjilor Alianfei,acordnd proritate ita flanculu Esti, tn mod uniter, ‘cocrent si coezivi 1 Dezvoltarea capabiltilor multinational de pe tritorul Roesinei prin continuarea

S-ar putea să vă placă și