Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 12

- OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR PEDAGOGICE -

DEFINIȚIE OPERAȚIONALIZARE ȘI OBIECTIVE

Operaţionalizarea semnifică transpunerea, respectiv derivarea scopurilor procesului


didactic, prin precizarea unor comportamente cognitive, afective sau/şi psihomotorii direct
observabili şi măsurabili. .
A operaţionaliza un obiectiv înseamnă a-l transpune în termeni de comportament
concret, direct observabil şi măsurabil. Dar în acelaşi timp, opraţionalizarea presupune şi un
aspect tehnic care rezidă în enunţarea obiectivelor sub forma comportamentelor observabile
şi măsurabile cu ajutorul verbelor în acţiune.

Obiectivul (pedagogic/educațional)indică modificarea ce urmează a se produce în


mod intenţionat în structura personalităţii celui educat. Modificările pot surveni, aşa după
cum precizam anterior la nivelul proceselor şi însuşirilor psihice, calităţi intelectuale,
aptitudini, motivaţii ş.a.
Operaţionalizarea unui obiectiv educaţional presupune realizarea unei suite de
precizări: precizarea performanţei, precizarea autorului performanţei, precizarea condiţiilor
concrete în care va avea loc realizarea performanţei respective şi stabilirea unui nivel
minimal acceptat de reuşită.

CLASIFICAREA OBIECTIVELOR PEDAGOGICE

1. După gradul de generalitate


• obiective generale, valabile pe toată perioada şcolarității;
• obiective de generalitate medie (specifice), valabile pentru unele nivele, forme,
discipline de învățământ;
• obiective operaționale, valabile pentru o activitate didactică
2. După domeniul la care se referă :
• obiective cognitive - se referă la asimilarea de cunoştințe, la formarea de capacități
intelectuale;
• obiective afective - vizează formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor;
• obiective psihomotorii - se referă la operații manuale, la formarea de conduite
motrice, practice.

PROCEDURI DE OPERAȚIONALIZARE

Tehnicile (procedurile) de operaționalizare precizează ceea ce va face elevul,


performanța de care va fi capabil după parcurgerea unei secvențe a procesului de predare-
învățare din punct de vedere al obiectivelor vizate. Există două proceduri foarte des folosite.

a. Procedura de operaționalizare formulată de Robert F. Mager presupune trei etape:


1. precizarea comportamentului final, care se aşteaptă de la elevi (prin verbe de acțiune)
2. precizarea condițiilor în care elevii demonstrează că au dobândit performanța aşteptată
3. precizarea nivelului de reuşită.
Exemplu : Elevii să localizeze(1) pe mulajul plămânului(2) trei tumori(3).
b. Procedura de operaționalizare formulată de Gilbert De Landsheere presupun cinci
etape:
1. Cine va produce comportamentul dorit?
2. Ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins?
3. Care va fi produsul acestui comportament (performanța)?
4. În ce condiții trebuie să aibă loc comportamentul?
5. Pe temeiul căror criterii ajungem la concluzia că produsul este satisfăcător?

Exemplu : Elevii(1) să descrie(2) planul de îngrijire paliativă (3) pentru persoanele cu


cancer(4) iar planul de îngrijire să conțină metode de terapie a durerii fără pastile.(5)

INDICAȚII ÎN ELABORAREA OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE

să se refere la activitatea de învățare a elevilor şi nu la activitatea profesorului;


să fie formulat în termeni expliciți care să vizeze o singură operație sau acțiune;
obiectivul să descrie comportamente observabile la elevi prin „verbe – acțiune”;
sarcinile didactice să fie variate, depăşind nivelul simplei reproduceri de informații;
să se evite numărul exagerat de obiective operaționale pentru o lecție.

AUTOEVALUARE
1. Definiți conceptual de operaționalizare a obiectivelor.
2. Enumerați câte tipuri de obiective există.
3. Construiți două exemple noi pentru fiecare procedură de operaționalizare pentru lecția
de față.

BIBLIOGRAFIE

Cucoş, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.


Ionescu, M., Chiş V. (coord.), (2001) Pedagogie. Suporturi pentru pregătirea profesorilor,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.