Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

PROFESOR: HARINI MARIOARA ALINA


DATA: 30 septembrie 2014
CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ – Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Noţiuni de vocabular
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare
DURATA: 50 minute;

OBIECTIVE CADRU :

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.3. să integreze categoriile semantice în structuri lexicale proprii


2.2. să valorifice categoriile semantice învăţate, în contexte diferite
4.1. să utilizeze corect şi nuanţat neologismele, categoriile semantice învăţate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

a) cognitive

O1: să coreleze noţiunile teoretice cu definiţa şi cu exemple;


O2: să utilizeze cunoştinţele despre mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului pornind de
la cuvinte date;
O3: să opereze cu elemente de vocabular în situaţii diverse.

b) afective

Cultivarea dorinţei de cunoaştere a limbii române;


Dezvoltarea vocabularului prin cunoaşterea şi recunoaşterea mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire , dialogul, explicaţia, analiza gramaticală,


exerciţiul, metoda cubului .
b) Forme de organizare a învăţării : activitatea frontală , pe grupe.
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior.
d) Mijloace de învăţare: planşă, fişe cu sarcini de lucru pentru elevi , foaie de flip-chart, markere.
e) Bibliografie:
Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală ,de Constantin Parfene , Iaşi , Editura
Polirom , 1999
Metodica predării limbii şi literaturii române , de Nicolae Eftenie , Piteşti, Editura Paralela 45 ,
200
Manualul clasei a VII-a, Editura Humanitas

2
Scenariul didactic

Nr Etapele lecţiei Du Ob Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare


crt ra op
Metode şi Mijloace de Forma de

procedee învăţământ organizare
Organizarea clasei şi asigurarea Conversaţia Activitate
1’ climatului necesar bunei frontală
1. Moment desfăşurări a lecţiei;
organizatoric
2. Verificarea temei si 6’ Se verifică tema , atât cantitativ Conversaţia Fişa A1 Activitate Profesorul face
captarea atentiei cât şi calitativ. Exerciţiul frontală aprecieri privind
Recapitularea cunoştinţelor corectitudinea
despre : Cuvântul – unitate de rezolvării temei
bază a vocabularului; Cuvântul de pentru acasa
bază. Cuvântul derivat. Rădăcina.
Afixe (Sufixele, Prefixele).
Derivare parasintetică. Familia
lexicală. Compunere.
Conversiune. Categorii semantice
(Sinonime, Antonime, Omonime,
Paronime, Pleonasm , Cuvinte
polisemantice) se va realiza cu
ajutorul unei planşe (anexa 1) .
Elevii citesc cu atenţie definiţiile
de pe planşă. Fiecare elev vine pe
rând la tablă şi completează
spaţiile cu noţiunile definite dând
exemple proprii corespunzătoare
noţiunii pe care a descoperit-o.

Anunt elevii că în această oră vor Conversaţia Activitate


3’ recapitula şi sistematiza Frontală
3. Anunţarea temei şi a cunoştinţele acumulate despre Tabla
obiectivelor vocabular şi le voi comunică
obiectivele operaţionale. Caietele
Elevilor.
Notez data şi titlul pe tablă

În continuare afişez o planşă Conversaţia Plansa Activitate


Prezentarea 25’ (anexa 2) Explicaţia în perechi
4. sarcinilor de Împreună cu elevii rezolvăm
invatare. sarcinile cerute .

Conducerea În continuare se vor rezolva


procesului de exerciţiile de pe fişele de lucru.
sistematizare si (anexa 3).
recapitulare Elevii lucreaza in perechi. La final
se verifica corectitudinea
exercitiilor.

Pentru a aplica informatiile Conversaţia Cubul Activitate


Asigurarea feed- 15’ recapitulate propun elevilor in echipe
5. back-ului si a rezolvarea unui exercitiu, iar Explicaţia
retentiei pentru aceasta prezint un cub. Exerciţiul
Pe cele şase feţe ale cubului
există instrucţiuni de tipul :
DESCRIE !
COMPARĂ !
ASOCIAZĂ !
ANALIZEAZĂ !
APLICĂ !
ARGUMENTEAZĂ !
(anexa 4)

Prin sondaj se arunca cubul, iar


elevii nominalizati rezolva
exercitiile de pe fetele cubului.
Se fac aprecieri verbale . Conversatia Activitate
6. Evaluarea 1’ Se da tema pt acasa. (anexa 5) frontala
activitatii
Anexa 1
DEFINIŢIA NOŢIUNEA EXEMPLE
DEFINITĂ
Elementul de bază al comunicării
Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă
Cuvinte vechi, care nu se mai folosesc
Cuvinte care se utilizează numai în anumite regiuni
Cuvinte noi împrumutate din alte limbi
Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului
Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului
Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului
Se adaugă la sfârşitul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou
Se adaugă la începutul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou
Cuvânt format cu sufix şi prefix în acelaşi timp
Toate cuvintele obţinute prin derivare de la un cuvânt de bază
Cuvintele cu formă diferită şi înţeles identic sau asemănător
Cuvintele cu formă diferită şi înţeles opus
Cuvintele cu formă identică şi înţeles total diferit
Cuvinte cu formă identică şi înrudite ca înţeles
Cuvintele aproape asemănătoare şi înţeles total diferit
Greşeală de exprimare care constă în alăturarea a doi termeni
care exprimă acelaşi lucru
Anexa 2

Cuvânt Cuvânt derivat cu sufix Cuvânt derivat cu


de bază prefix/parasinetică
bun
rău
rosu
frumos
a zgâria

Anexa 3

Fişă de lucru 1

1. Alegeţi sinonimele cuvintelor din prima coloană din cea de-a doua coloană:
asemănător pueril
belşug cantitate
copilăresc opulenţă
debit similar
2. Daţi antonimele cuvintelor:
cult .........................................
simpatie..................................
îngheţat...................................
mult...................................

3. Alcătuiţi enunţuri cu omonimia cuvântului : sare.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
4. Alegeţi forma corectă a paronimelor din enunţurile următoare:

La ora de sport elevii s-au alineat/aliniat conform cerinţei.


Bunica a pus osânda/ osânza de la porc în borcan.
În realizarea unei compuneri trebuie să avem grijă la alineat/aliniat.
Pentru fapta comisă judecătorul i-a dat o osândă/osânză .

5. Găsiţi greşeala care s-a strecurat în următoarea propoziţie:

Pacientul rănit grav a avut o hemoragie de sânge.


___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Alcătuiţi enunţuri cu polisemia cuvântului a trece (4 enunţuri).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________

Fişă de lucru 2

1. Alegeţi sinonimele cuvintelor din prima coloană din cea de-a doua coloană:

făţarnic a deceda
gras a rugini
a oxida ipocrit
a da ortul popii obez

2. Daţi antonimele cuvintelor:


corupt .........................................
certitudine..................................
atent...................................
violent...................................

3.Alcătuiţi enunţuri cu omonimia cuvântului : mai.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________

4. Alegeţi forma corectă a paronimelor din enunţurile următoare:

Localitatea pe care am vizitat-o ni s-a părut familială/familiară.


Bunica are o rochie din atlas/atlaz.
Problema familială/familiară pe care i-a spus-o doamnei diriginte a fost rezolvată..
Ionel s-a uitat pe un atlas/atlaz.

5.Găsiţi greşeala care s-a strecurat în următoarea propoziţie:

Douăzeci de procente la sută din fabrică au fost vândute muncitorilor.


___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Arătaţi polisemia cuvântului a merge (2 enunţuri)


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________

Anexa 4

1.Analizează
Alegeţi forma corectă a paronimelor din enunţurile următoare:

Atitudinea/ latitudinea sa faţă de mamă m-a impresionat.


La ora de geografie am învăţat despre atitudine/latitudine.
Am plătit maşina în numeral/numerar
Anul acesta vom învăţa despre numeral/numerar.
2.Argumentează
● Demonstrează prin enunțuri omonimia cuvintelor: cod,pană,mac,soluție,timbru,bob.

3.Aplică

● Daţi sinonimul literar pentru următoarele regionalisme: ciubotă, barabule, colţuni, lepedeu,
păpuşoi, bumb, pită, curechi, colb, harbuz, cătană,

4.Descrie

Găsiţi greşeala care s-a strecurat în următoarele propoziţii:

Jucătorul a revenit din nou pe teren.


La matematică am desenat un triunghi cu trei unghiuri.

5.Compară

Explică diferența de sens care există între următoarele perechi de antonime în contextele:
Ceea ce mi-ai spus mie era adevărat, dar ceea ce i-ai spus lui era neadevărat.
Lui i-a spus adevărul, iar mie o minciună.
Răspunsurile lui erau corecte, iar ale mele incorecte.
De data aceasta nu a procedat corect, ci a greșit.

6.Asociază

Alegeţi sinonimele cuvintelor din prima coloană din cea de-a doua coloană:

înţelegere eroare
comutator ostil
duşmănos comprehensiune
greşeală întrerupător

Anexa 5

Tema
Alcătuiţi o compunere cu titlul Toamna în pădure , în care să folosiţi:
- seriile de sinonime : copac, arbore, arbust, tufă; creangă, ram, ramură; potecă, cale,
drum;cenuşiu , plumburiu;
- antonimele: cald≠rece, luminos≠întunecos, repede≠ încet zi≠ noapte, înfrunzit ≠desfrunzit;
- omonimia cuvântului: vie;
- paronimele: proveni/preveni;
- cuvântul polisemantic: masă.

S-ar putea să vă placă și