Sunteți pe pagina 1din 3

Nume, prenume: Data:

Clasa:

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I 60 de puncte

Citiţi cu atenţie textul următor şi apoi rezolvaţi cerinţele


"Omul despre care scriu aici avea un nume oarecare, uitat de toată lumea, căci foarte curând i s-a
spus Ruletistul. Spunând "Ruletistul", nu puteai vorbi decât despre el, deși ruletiști erau destui. Mi-l
amintesc fără greutate, o figură posomorâtă, o față triunghiulară pe un gât lung, gălbui și slab, o piele
uscată și părul aproape stacojiu1. Ochi de maimuță amărâtă, asimetrici, mi se pare ca inegali ca mărime.
Făcea cumva o impresie de îngălare, de necurățenie. Așa arăta și în țoalele lui de la fermă, și în
smokingurile lui de mai târziu. Doamne, ce tentat sunt să fac aici și puțină hagiografie 2, să-i arunc o
lumină transfinită pe obraz și să-i pun o văpaie în ochi! Dar să strâng din fălci și să-mi înghit ticurile
astea mizerabile. Ruletistul avea fața întunecată, de țăran ceva mai înstărit, cu dinții jumătate fier,
jumătate cărbune. De când îl știu și până a murit (de revolver, dar nu de glonț) a arătat la fel. Și totuși el
a fost singurul om căruia i-a fost dat să întrezărească infinitul Dumnezeu matematic și să se ia la trântă
cu el."
( Mircea Cărtărescu, Ruletistul)
1. Precizează titlul fragmentului și numele autorului. 4p (2p×2)
___________________________________________________________________________________
2. Caracterizează personajul așa cum reiese din fragmentul dat. 6p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Găsește câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: 6p (2p×3)
a. posomorât=
b. țoale=
c. înstărit=
4. Precizează, din fragmentul dat, câte un verb pentru fiecare conjugare: 4p (1p×4)
Verb Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-a

5. Precizează modul și timpul următoarelor verbe din fragmentul dat: 12p (3p×4)
a. avea
b. făcea
1
Stacojiu-roșu aprins
2
Hagiografie-ramură a teologiei care se ocupă cu viețile sfinților
c. să fac
d. a murit
6. Analizează morfo-sintactic cuvântul scriu. 8p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Transformă următoarele construcții active în construcții pasive: 12p (3p×4)
a. Elevul va rezolva problema. ______________________________________________________
b. Norii au acoperit cerul. __________________________________________________________
c. Părinții îl laudă pe copil. ________________________________________________________
d. Aș cumpăra o prăjitură. _________________________________________________________
8. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: 8p (2p×4)
a. Mama își dorește o mașină de cusut. 
b. A plecat fără a anunța. 
c. Cățelul mergea școpătând. 
d. Poezia este de memorat. 

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să demonstraţi că fragmentul citat aparţine


genului epic.
"Sanda își veni în fire. Îi părea c-a mai văzut adeseori acest câine, dar unde și cum nu-și aducea
aminte. Deodată, fața ei se însenină.
— Scormon! strigă ea cu bucurie, ca și când ar întâlni un vechi prieten.
Când auzi câinele acest cuvânt, sări iute la picioarele ei, apoi se ridică cu labele pe ea și iarăși îi
cuprinse picioarele, sări împrejur vesel, începu să latre, să scheaune și iarăși să-i lingă mâinile.
— Scormon! dragă Scormon! zise ea, plecându-se spre câine și netezindu-l. Cât e de slab, sărmanul!
Unde e Pascu?
La auzul acestui nume, câinele începu să scheaune încet, mai tare, tot mai tare, în sfârșit el își
ridică capul în sus și începu să urle.
Sanda îl privi câtăva vreme cu mișcare.
— Bietul câine! cum urlă! zise ea înduioșată. Scormon, nu urla! urmă apoi, simțind că lacrimile îi vin
în ochi." ( I. Slavici, Scormon)
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi două trăsături ale genului epic prezente în textul citat 10p
- să ilustrezi cele două trăsături 6p
- să redactezi un conţinut adecvat cerinţei formulate 2p
- să respecţi limita de spaţiu indicată 2p

Notă: vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului-
2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație-
1p; așezarea corectă în pagină, lizibilitate- 1p

Barem de corectare și notare


 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Nu se acordă fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Subiectul I 60 de puncte

1. câte 2 puncte pentru precizarea titlului și autorului ( de exemplu: Ruletistul, Mircea Cărtărescu)
4 puncte (2p×2)
2. caracterizarea personajului 8p; caracterizare parțială-4p 8 puncte
3. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim (de exemplu: posomorât= trist, posac; țoale=
haine; înstărit= bogat) 6 puncte (2p×3)
4. câte 1 punct pentru precizarea corectă a unui verb (de exemplu: conjugarea I: arăta; conjugarea
a II-a: avea; conjugarea a III-a: scriu; conjugarea a IV-a: vorbi) 4 puncte (1p×4)
5. câte 3 puncte pentru precizarea modului și timpului (de exemplu: avea- mod indicativ,
imperfect; făcea- mod indicativ, imperfect; să fac- mod conjunctiv, prezent; a murit- mod
indicativ, perfect compus) 12 puncte (3p×4)
6. 8 puncte pentru analiza integrală a verbului; 4 p-analiză parțială 8 puncte
7. câte 3 puncte pentru realizarea construcțiilor pasive 12 puncte (3p×4)
8. câte 2 puncte pentru precizarea funcției sintactice (de exemplu: de cusut-atribut verbal; fără a
anunța-complement circunstanțial de mod; mergea-predicat verbal; este de memorat-predicat
nominal) 8 puncte (2p×4)

Subiectul al II-lea 20 de puncte

- 10 p. pentru precizarea a două trăsături; 5 p. pentru precizarea unei trăsături 10 puncte


- 6 p. pentru ilustrarea celor două trăsături cu exemple adecvate selectate din fragmentul dat; 3 p.
pentru ilustrarea unei trăsături cu exemple adecvate selectate din fragmentul dat; 6 puncte
- adecvarea conținutului la cerință (claritatea și coerența ideilor; echilibru între părţile
compunerii)2 p./conținut parțial adecvat 1 p. 2 puncte
- respectarea limitelor de spaţiu indicate 2 puncte

10 puncte se acordă pentru redactare, astfel:


– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2p./adecvarea parţială 1p.
2 puncte
– ortografia (0 erori-3p./ 1-2 erori – 2p./ 3-4 erori – 1p./ 5 sau mai multe erori – 0p.) 3 puncte
– punctuaţia (0-erori-2p./ 1-2 erori – 1p./ 3 sau mai multe erori – 0p.) 1 punct
– aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct