Sunteți pe pagina 1din 46

Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««««

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL


CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele


privat şi public "

Domeniul Major de Intervenţie 1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi


comunicaţiilor"

Operaţiunea 1 “Sprijinirea accesului la internet şi la serviciile conexe”

CUPRINSUL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Descrierea proiectului

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Finanţarea Proiectului

5. Lista de anexe

1
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

____________________

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


Se completează de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale
Instituţia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Data şi ora înregistrării on-line
……………… [zz/ll/aaaa; hh:mm]
Număr de înregistrare……………... Numele ofiţerului de proiect:

[Se completează cu nr. de înregistrare Semnătura……………………………


on-line precum şi de la registratura
MCTI]
Număr/numere de înregistrare……………...

[Se completează ulterior, cu nr. de înregistrare obţinut/e pentru completări de la


registratura MCTI- dacă este cazul]
Număr apel de proiecte…….. 1 Cod SMIS:
[se completează de către OIPSI ]

[ Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:


� Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a
explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este
redactată cu caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare. Va rugăm să
citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
� La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele
dreptunghiulare trebuie ştearsă. Cererea de finanţare se completează la calculator,
(font - Times New Roman, dimensiune caracter - 12, spaţiere la un rând şi jumătate ].

1
Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere

2
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

� Tabelul de mai sus se va completa numai de către OIPSI. Vă rugăm să nu completaţi,


modificaţi sau ştergeţi tabelul!
� După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota
corespunzător, în conformitate cu prevederile de la punctul 10 din ghidul solicitantului,
şi se va depune împreună cu toate documentele necesare la sediul MCTI ]

TITLUL PROIECTULUI

„SPRIJINIREA SC SOCIETATEA SRL IN VEDEREA ACCESULUI LA


INTERNET SI LA SERVICIILE CONEXE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI
INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR”

INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE


NERAMBURSABILE SOLICITATE

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: Fondul European de Devoltare Regională.

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Numele firmei / ONG-ului conform actului de înfiinţare: SC SOCIETATEA


SRL

Cod de înregistrare fiscală: RO1234567

Cod unic de înregistrare: 1234567

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor:………Nu e cazul..........................

3
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Adresa poştală: CONSTANTA, BDUL FERDINAND, NR 5

Telefon / Fax 0241/123456; 0241/123456

Adresa e-mail office@societatea.ro

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

□ Microîntreprindere,

 Întreprindere mică,

□ Întreprindere mijlocie, definite în conformitate cu Legea nr.346/2004, cu


modificările şi completările ulterioare

□ ONG (constituite potrivit OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii)

Anul înfiinţării IMM-ului/ONG-ului2:

Date Luna i Anul n*-1 Anul n*-2

Număr de angajaţi 11 12

Cifra de afaceri - 295.000 lei 340.000 lei

Profitul din exploatare - 25.000 lei 36.000 lei

n – anul depunerii cererii de finanţare

luna i- luna anterioară depunerii proiectului, în situaţia în care întreprinderea/ONG-ul


nu are 1 an de activitate

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL3

Nume, prenume IONESCU ION

2
Se completează în funcţie de specificul orgnizaţiei aplicante
3
În cazul în care sunt mai mulţi reprezentanţi legali pentru o firmă / un ONG, va fi ataşată o nominalizare
clară din partea societăţii /ONG/AGA/CA pentru o singură persoană.
De asemenea, dacă sunt mai mulţi reprezentanţi legali, este obligatoriu ca toţi aceştia să fie trecuţi la
punctul 1.3.

4
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Funcţie ADMINISTRATOR

Număr de telefon 0241/123456

Număr de fax 0241/123456

Adresă e-mail: office@societatea.ro

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume ADRIAN VIOREL

Funcţie DIRECTOR

Număr de telefon 0241/123456

Număr de fax 0241/123456

Adresă e-mail: adrian.viorel@societatea.ro

1.5 BANCA/TREZORERIE

Banca/ Sucursală: OTP BANK ROMANIA SA SUCURSALA CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA, STR MIHAI VITEAZU, NR 32

Cod IBAN: RO22 OTPV 1200 0003 1112RO01

Trezorerie / Sucursală TREZORERIA CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA, BD. 1 DECEMBRIE, NR. 2

Numărul de cont RO28 TREZ 2315 0690 1X01 0051

( Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece în contractul de finanţare )

5
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

1.6 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI


PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR
FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din
partea IFI în ultimii 3 ani?

Da □ Nu ■

Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care
aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă ………………………

Stadiul implementării proiectului

Obiectul proiectului

Rezultate obţinute

Valoarea proiectului

Sursa de finanţare

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv
activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost
solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da □ Nu ■

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului


………………………..................................................................................................

6
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Sursa de finanţare .....................................................................................................

Stadiul la data depunerii cererii de finanţare..........................................................

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare


a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3
ani?

Da □ Nu ■

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă .........................................................................

Autoritatea contractantă/organizaţia finanţatoare................................................

Activităţi finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul


care face obiectul prezentei cereri de finanţare).....................................................

Valoarea proiectului…………………(în LEI)

Sursa de finanţare......................................................................................................

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

PROIECT

2.1 AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL


SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DOMENIUL
MAJOR DE INTERVENŢIE

7
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI


COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1 „SUSŢINEREA UTILIZĂRII


TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ”
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor
nr.632/2008 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la servicii conexe”
publicată în Monitorul Oficial nr. 202/17 martie 2008.

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI

ROMÂNIA
JUDEŢUL / JUDEŢE: CONSTANTA
LOCALITATEA / LOCALITĂŢI: CONSTANTA, Bd Ferdinand, Nr 5

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului


Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor
româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii
Europene.
Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta cresterea productivitatii SC
SOCIETATEA SRL prin investitii in domeniul tehnologiei informatiei si
8
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

comunicarii respectand asigurarea unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor


fata de unitati similare din UE.
Atingerea acestui obiectiv va fi realizat prin cresterea productivitatii globale a
societatii exprimata de eficienţa crescatoare a tuturor factorilor de producţie implicaţi în
obţinerea unui rezultat.
Cresterea eficientei factorilor de productie va fi realizata prin:
- Eficienta utilizarii resurselor umane.
Productivitatea muncii reprezintă un indicator sintetic de bază care ilustrează
eficienţa muncii. Accelerarea ritmului de creştere a productivităţii muncii este legată de
înţelegerea conţinutului şi semnificaţiei sale, a factorilor prioritari de influenţă şi a
modului de valorificare. Sporirea productivităţii muncii reducerea sistematică a
cheltuielilor de muncă vie, ceea ce contribuie direct la micşorarea costurilor şi sporirea
eficienţei muncii desfăşurate. Factorii care influenţează gradul de creştere a
productivităţii muncii sunt: progresul tehnic; perfecţionarea organizării conducerii,
producţiei şi muncii; calificarea, perfecţionarea profesională şi creşterea îndemânării
executanţilor.
Inplementarea actualului proiect la nivelul societatii prin actionarea directa asupra
factorului de influenta progres tehnic va avea urmatoarele efecte asupra persoanlului:
- conditii mai bune de lucru;
- accesul nelimitat si in timp real la informatii legate de activitatea societatii,
legislatie si alte informatii cu caracter profesional;
- posibilitatea partajarii resurselor si o cresterea a eficientei lucrului in echipa cu
efecte pozitive asupra conceptului de echipa si asupra comunicarii;
- gestionarea informatiei si a circuitului documentelor in cadrul societatii;
- eficientizarea proceselor operationale din cadrul societatii;
- reducerea semnificativa a timpului de lucru necesar fiecarei activitati;
- crearea premizelor unor perfectionari viitoare ale personalului;
- cresterea mobilitatii informatiilor si documentelor in cadrul societatii;
Eficienta utilizarii resurselor materiale
- dezvoltarea durabila a societatii prin reducerea consumurilor;

9
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

- specific activitatilor de consultanta ca obiect principal in cadrul societatii un


element important in cadrul operatiuni il constituie consumul mare de medii de
stocare al informatiei. Pentru o dezvoltare durabila in raport cu mediu se va
utiliza hartia ca mijloc de arhivare doar in situatiile strict necesare, in celelalte
situatii arhivarea proiectelor si al informatiilor facandu-se pe medii electronice
de stocare (CD, DVD, hard, etc)
Odata cu dezvoltarea sistemelor informationale pentru conducerea activitatilor - in
mod special odata cu generalizarea utilizarii tehnicilor moderne apartinand tehnologiei
informationale - managementul proiectelor s-a extins la nivelul tuturor activitatilor din
economie, deoarece si-a dovedit capacitatea de a face fata noilor tendinte manifestate pe
plan mondial.
Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat
şi public” sprijină competitivitatea economică şi promovarea interacţiunii între sectorul
public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea pe deplin a potenţialului TIC.
Scopul principal al acestui proiect constă în conectarea la internet prin conexiuni
broadband a SC SOCIETATEA SRL şi achiziţionarea urmatoarelor echipamente conexe:

1.Achizitionare 1.1 Achizitie sisteme de calcul buc 3


echipamente
1.2 Achizitie server buc 1
1.3 Achizitie monitoare buc 4
1.4 Achizitie laptop buc 1
1.5 Achizitie imprimanta buc 1
multifunctionala
1.6 Achizitie imprimanta A3 buc 3
laser negru
1.7 Achizitie surse buc 4
neintreruptibila de tensiune
1.8 Achizitie web-cam buc 1

10
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

2. Achizitionare 2.1 Achizitie switch 5p fara buc 1


echipamente retelistica management
2.2 Achizitie router buc 1

2.3 Achizitie mount rack 19” buc 1


2.4 Achizitie conectori RJ 45 buc 10
2.5 Achizitie cablu retea interior buc 300
cat 5E
2.6 Achizitie priza simpla buc 5
ingropata
3. Achizitie software 3.1 Achizitie sisteme de operare buc 4
3.2 Achizitie suita office buc 4
3.3 Achizitie sistem de operare buc 1
server
3.4 Achizitie licente antivirus buc 4
3.5 Achizitie licenta antivirus pt buc 1
server
4. Achizitie servicii 4.1 Achizitie serviciul internet buc 1
broadband
(conectare si abonament pe 12
luni)
4.2 Achizitie serviciu de realizare buc 1
website
4.3 Achizitie si implementare buc 1
semnatura electronica
4.4 Achizitie serviciu de cablare buc 1
structurata

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 1 „Susţinerea utilizării


tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” este creşterea utilizării TIC prin susţinerea
conectării la broadband precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC

Contribuţia pe care utilizarea TIC o aduce la creşterea economica se realizeaza


prioritar prin utilizarea sa la nivelul firmelor. Utilizarea TIC-ului este de natură a stimula
dezvoltarea extensivă şi intesivă a sectorului producţiei de bunuri şi servicii. În ceea ce
priveşte dezvoltarea extensivă, TIC-ul oferă oportunitatea SC SOCIETATEA de a accesa
noi pieţe, pe plan regional şi global sau de a promova şi comercializa produse şi servicii
interne prin mijloace electronice. Dezvoltarea intensivă se datorează scăderii costurilor de
producţie, administrare, desfacere datorate utilizării TIC ce poate rezulta într-o creştere
semnificativă a productivităţii factorilor utilizaţi.
Obiectivele specifice al proiectului sunt :

11
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

a) Cresterea utilizarii Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor prin


conectarea tuturor calculatoarelor societatii SC SOCIETATEA SRL (atat
existente cat si achizitionate prin proiect) la internet broadband , ce se va realiza
prin completarea mijloacelor exitente cu echipamente TIC performante din punct de
vedere tehnic ce vor ajuta la desfasurarea mai buna a activitatii personalului. Odata
cu achizitionarea echipamentelor se va realiza si conectarea la internet broadband a
acestora in cadrul unei retele la nivelul firmei, ce va avea ca avantaje :
 Viteza foarte mare de comunicatii;
 Informare instantanee - Deoarece utilizatorii vor fi conectati la internet
permanent, email-urile, cererile de oferta, noutatile (stirile), ajung imediat ce au
fost trimise catre destinatar. Prin conexiunea broadband se vor putea descarca
de pe internet documente sub forma de fisiere mari iar navigarea web va fi mult
mai rapida;
 Lucru in echipa - Partajarea accesului la internet de catre angajatii care utilizeaza
reteaua locala va imbunatati eficienta in companie si comunicarea in echipa;
 Relatii cu clientii - Angajatii vor putea raspunde cererilor clientilor mult mai
rapid si eficient, folosind email-ul. Comunicarea in timp real este foarte
importanta in cadrul societatii, astfel desfasurarea activitatii in ceea ce priveste
relatia : furnizor-client, se va imbunatati. Acest lucru va avea ca rezultat
semnarea de noi contracte de prestari servicii , un lucru benefic pentru societate ,
accelerand cresterea din punct de vedere economic a acesteia. Acelasi lucru este
valabil si pentru relatia cu furnizorii.
 Eficienta in afaceri - Utilizand o conexiune broadband isi va putea crea un cont
online pe site-uri speciale ce se ocupa de recrutari de personal, putand selecta
diversi candidati pentru posturile oferite din cv-urile ce se vor primi pe adresa
respectiva. Totodata, se vor putea tine legaturi cu clientii, banca cu care se
lucreaza in prezent si cu instititiile statului direct prin internet, economisind timp
si resurse materiale.

12
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

 Economia de resurse - Utilizand mediile de stocare electronice se va diminua


consumul de resurse de stocare, dat fiind faptul ca mediile de stocare electronice
permit o capacitate mare de stocare, cat si posibilitatea refolosirii acestora fara
costuri suplimentare.
b) Cresterea numarului de clienti cu 15% la finalizarea proiectului , prin
crearea unui site de promovare a firmei, site specializat in informarea
potentialilor clienti in accesarea fondurilor nerambursabile. Astfel pagina web a
firmei va contine un forum in care potentiali si actualii clienti vor putea comunica.
Existenta acestui forum, pe langa prezentarea societatii va avea ca scop evidentierea
cererilor si intrebarilor clientilor, precum si transmiterea on-line (in cadrul forumului
sau prin e-mail) de informatii si oferte necesare accesarii fondurilor structurale.
Deasemenea in cadrul website-ului se vor prezenta actele necesare fiecarui tip
de proiect cu finantare nerabursabila, specifica fiecarei masuri, cat si sesiunile de
depunere pentru acestea.
Deasemenea solicitantul finantarii nerambursabile se incadreaza in categoria
beneficiarilor tinta ai programlului fiind o societate comerciala ce face parte din
categoria intreprinderilor mici definita astfel de Legea nr.346/2004 (cu modificarile
ulterioare ), a inregistrat profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat
si nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice pentru acelasi tip de
activitate.

2.3.2 Context
SC SOCIETATEA SRL , a fost infiintata in anul 1996 si functioneaza in
baza Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actionarul societatii este Ionescu Ion, cetatean roman, iar firma are un capital
integral privat de 500 ron si are ca obiect de activitate principal Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea –cod CAEN -7112.
Principalul serviciu oferit de societate este:
- servicii de consultanta si asistenta ofertita beneficiarilor publici si privati in
vederea accesarii fondurilor structurale

13
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Conform planului national de dezvoltare indicatorul compozit in utilizarea TIC de


către întreprinderi prezinta un decalaj de -3,03 in Romania fata UE.
Serviciile nu pot exista sau nu pot fi dezvoltate fără modalităţi rapide şi sigure de
a face schimb de informaţii. Astfel, extinderea reţelelor broadband este o condiţie
obligatorie pentru existenţa unei economii bazate pe cunoaştere.
Nivelul scăzut al veniturilor în România face ca achiziţiile de calculatoare şi
conectarea la Internet să se menţină la un nivel scăzut aşa cum arata si evoluţia pieţei IT.
Decalajul actual intre România si UE justifică nevoia de susţinere a accesului on-line la
nivel corporatist.
Proiectul de fata un este componenta in cadrul unui program mai amplu., insa este
necesar pentru rezistarea si mentinerea pe piata a societatii. Deasemenea inovarea si
adoptarea progresului tehnologic ca modalitate de dezvoltare a societatii se va constitui in
cresterea competitivitatii pe piata a societatii, dezvoltare care raportata la nivel de
macrointreprindere va constitui o crestere a competitivitatii economiei romanesti in raport
cu celelalte tari membre UE.

2.3.3. Activităţi previzionate a se realiza


Activitatile previzionate a se realiza dupa inscrierea on-line:

1.Depunere cerere de finantare – Intocmirea si depunerea cererii de finantare in urma


careia se va obtine fisa de conformitate.
2. Semnarea contractului de finantare – Se vor stabili condiitile in baza carora se va
semna contractul de finantare ce va avea ca rezultat obtinerea finantarii nerambursabile.
3.Achizitia echipamentelor si serviciilor specifice – Se va studia piata specifica si se
vor achizitiona echipamentele si serviciile solicitate ce vor avea ca rezultat cresterea
copetitivitatii firmei. Se vor crea conditii de munca mai bune, se va califica personalul
angajat, se va crea o baza de date coputerizata.
3.1 Elaborarea documentatiei pentru caietul de sarcini privind achizitionarea
echpamentelor IT – Se va desemna o echipa ce se va ocupa de realizarea tuturor

14
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

documentelor necesare pentru caietul de saracini, in conformitate cu regulile UE, privind


achizitionarea echipamentelor.
3.2 Organizarea licitatiei – Se vor face publice documentele ce alcatuiesc caietul de
sarcini, si se vor analiza ofertele cele mai convenabile ca pret a ofertantilor.
3.3 Semnarea contractelor de achizitii cu ofertantii -In urma licitatiei se vor
desemna ofertele castigatore, si se vor semna contractele de achizitii a
echipamentelor cu ofertantii.
3.4 Achizitie echipamente, software si echipamente de retelistica – In urma semnarii
contractului cu ofertantul, se vor achizitiona echipementele si programele software. –
Se vor achizitiona echipamente de retelistica si cablare ( switch, router, mount rack,
conector, cablu de retea interior, cablu de retea exterior, priza simpla ingropata) Se va
contracta o firma specializata pentru montarea echipamentelor si instalarea
programelor necesare pentru desfasurarea activitatilor acestora.
3.5 Achizitionarea serviciului de cablare structurata – Se va contracta o firma
specializata ce va efectua acest serviciu de cablare structurata, ce va reprezenta baza
pe care va fi construita intreaga retea de calculatoare a societatii.
3.6 Achizitie servicii internet broadband – Se va incheia un contract cu o firma
specializata ce va furniza internet broadband, alegandu-se un abonament convenabil
din punct de vedere al raportului „ calitate-pret” , ce va avea ca rezultat urmatoarele:
viteza foarte mare de comunicatii, informare instantanee, imbunatatirea lucrului in
echipa si imbunatatirea relatiilor cu clientii si furnizorii.
3.7 Realizare website – Prin achizitionarea serviciului website, vor avea acces la
informatiile si la detaliile in ceea ce privesc activitatea firmei toate persoanele ce vor
folosi internetul. Acest lucru va avea ca rezultat cresterea portofoliului de clienti ai
societatii.
3.8 Achizitionare si implementare solutie de semnatura electronica - Se va
achizitiona si implementa solutia de semnatura electronica ce va putea fi asociata
logic cu alte date in forma electronica si care va servi ca metoda de identificare.
Semnatura va asigura identificarea semnatarului si va identifica in mod unic
documentul caruia i se ataseaza.

15
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

4. Promovarea proiectului – Se va analiza piata societatilor cu specific publicitar , se va


intocmi o cerere de oferta si se va semna un contract de prestari servicii, in urma caruia
firma aleasa se va ocupa de publicarea si distribuirea materialelor publicitare necesare
pentru proiect.
4.1 Cererea de oferta pentru serviciul de informare si promovare – Se va intocmi o
cerere de oferta, se vor analiza ofertele primite si se va semna un contract cu o firma
specializata ce se va ocupa de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară
nerambursabilă .
4.2 Semnarea contractului pentru servicii de informare si promovare respectandu-
se termenii din contractul de finantare – Se va semna contractul de prestari servicii,
respecatandu-se termenii: publicarea a 2 articole in presa scrisa, lipirea de autocolante
pe echipamentele achizitionate prin proiect, afisarea unui banner, distribuirea de pliante
4.3 Publicarea si distribuirea materialelor publicitare avizate de catre Organismul
Intermediar – Se vor distribui brosuri si pliante realizate conform instructiunilor
prezentate in ghidul solicitantului.
5. Raportarea si depunerea cererii de plata – Dupa raportarea proiectului se va
intocmi si se va depune cererea de plata.

2.3.4 Justificarea necesităţii implementării proiectului


Calculatorul a devenit o componentă normală a activităţii noastre zilnice, iar
tehnologia comunicaţiilor şi posibilităţile oferite de Internet au produs transformări în
întreaga societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale.
Societatea Informaţională a secolului XXI aduce în prim-plan comunicarea la nivel
global şi accesul rapid la informaţia stocată oriunde în lume. Accesul la informaţie prin
intermediul Internetului şi, mai ales, abilitatea de a analiza o mare cantitate de date cu
ajutorul calculatorului, constituie avantaje fără precedent care, dacă sunt puse la
dispoziţia unui număr cât mai mare de indivizi, instituţii, agenţi economici sau
administraţii, determină creşterea productivităţii, progresul societăţii şi creşterea calităţii
vieţii, în general.

16
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Necesitatea implementarii proiectului este data de nivelul redus de


echipamente TIC de care societatea dispune in prezent (un calculator si o
imprimanta), ceea ce face ca intreaga activitate sa fie ingreunata, iar accesul la
informatiile publice sa fie conditionat de diversi factori externi.
Prin proiect se doreste achizitionarea a 3 sisteme de calcul, 1 server, 4
monitoare, 1 laptop, 4 surse neintreruptibile, 1 camera web, 1 imprimanta
multifunctionala, 3 imprimante A3 laser negru. Pe cele 3 sisteme de calcul si pe
laptop vor fi instalate 4 sisteme de operare, 4 suite office, 4 licente antivirus (cate
una pentru fiecare.) Serverul va avea monitor, licenta sistem de operare, licenta
antivirus pt server. Deasemenea se vor achizitiona elemente active pentru realizarea
retelei: 1 switch 5 porturi, 1 router, 1 mount rack 19”, 10 conector RJ45, 300ml
cablu retea interior cat5E, 5 prize simple ingropate. Serviciile achizitionate vor fi
serviciul de internet broadband(conectarea si abonament pe 12 luni), realizare
website, achizitionare si implementare semnatura electronica si serviciu de cablare
structurata. SC SOCIETATEA SRL detine achizitionat domeniu de la furnizorul
national de domenii (.ro) societatea.ro
Echipamentele TIC ce vor fi achizitionate are în prezent un rol esenţial în munca
de birou, permiţând rezolvarea mai eficientă a unor probleme de zi-cu-zi, cum ar fi:
• întocmirea corespondenţei
• întocmirea formularelor de lucru
• întocmirea prezentărilor
• contabilitatea
• calculul costurilor
• statistica şi verificarea
• administrarea clienţilor, adreselor
• urmărirea termenelor
• corespondenţa electronică („e-mail”) şi multe altele.
Calculatorul îşi găseşte utilitatea în fiecare domeniu al muncii de birou, de la
secretariat şi personal, până la relaţii publice.

17
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Deoarece sistemele informatice moderne oferă toate datele şi informaţiile relevante din
cadrul unei instituţii, folosirea lor nu este limitată numai la sarcinile de rutină. Există
programe utilizate în realizarea de prezentări sau în procesul de predare, dar există şi
programe utilizate în procesele de decizie (management information systems), de
exemplu în domeniul financiar sau al planificării proiectelor.
În afară de acestea, în domeniul muncii de birou calculatoarele oferă posibilitatea
unei colaborări mai uşoare între angajaţi. Datele pot fi vehiculate prin reţeaua de
calculatoare în câteva secunde, chiar şi atunci când colaboratorii sunt împrăştiaţi în toata
ţara.
Procurarea informaţiilor pe Internet
Internetul este o sursa nelimitata de informatii. Accesul societatii la acesta va avea ca
efect:
- Informarea personalului cu privire la posibilitatile de finantare ;
- Posibilitatea de a oferi asistenta si consultanta firmelor, in special IMM, pentru
accesarea fondurilor europene si nu numai, prin mijloace electronice de
comunicatie (chat, email, etc)
Pentru perioada de programare 2007-2013, perioada in care tara noastra beneficiaza
de fonduri structurale, firma noastra si-a propus sa furnizeaza clientilor din sectorul privat
servicii de consultanta pentru accesarea acestor fonduri europene postaderare si
managementul proiectelor finantate din aceste fonduri.
Reţele
Rolul reţelelor
Independent, calculatoarele pot realiza aproape orice, însă dacă resursele lor sunt folosite
în comun, calculatoarele devin mult mai eficiente. Mai multe calculatoare dintr-un birou
pot fi conectate la o singură imprimantă, economisindu-se astfel costul de achiziţie pentru
numeroase imprimante.
Ca atare, principalul scop al reţelelor de calculatoare este de a face posibilă utilizarea în
comun a resurselor. Aceste resurse sunt foarte diverse: imprimantă, scanner, spaţiu de
stocare pentru fişiere, dar şi informaţii.
Softuri şi utilizarea lor legală – necesare pentru activitatea cu echipamentele TIC

18
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Programele de calculator pot fi folosite pentru o serie de activităţi, uşurând munca de zi


cu zi. Ele uşurează lucrul cu cantităţi mari de date, simplifica prelucrarea şi transferul
informaţiilor, permit îmbinarea rapidă a informaţiilor de diferite feluri (text, imagine,
sunet, animaţii) şi preiau o serie de sarcini repetitive.

Comunicarea se va realiza, prin:

1 • schimb de mesaje:
1 chat: prin conexiune directă, similară unei convorbiri telefonice, realizată
prin intermediul unui program care permite conversaţia în timp real
2 poştă electronică (e-mail): legătură indirectă, similară unei expediţii
poştale
3 grup de discuţii: prin schimbul de mesaje în interiorul unui grup (lista de
discuţii, grupuri de ştiri)
4 conferinţă: prin conexiune directă şi simultană între mai mulţi utilizatori

2 • transfer de date:
1 serviciul FTP (File Transfer Protocol): permite transmiterea rapidă de
fişiere
2 ataşarea de fişiere la mesajele trimise prin poşta electronică
3 descărcarea de pe Internet (download) prin www
4 reţelele punct-la-punct (peer-to-peer) care permit copierea de pe alte
calculatoare, gratuit sau contra cost, a diferitelor fişiere
Astfel, si din punctul de vedere al relaţiei cu clientii, Internetul devine un mijloc prin care
se diseminează informaţiile, uşurând munca salariatilor societatii legată de informarea cu
privire la activitatile firmei si la noi oportunitati de finantare pentru potentialii clienti.

Căutarea în WEB

Internetul poate fi considerat ca fiind cea mai mare bibliotecă disponibilă şi actualizată
permanent. De aceea uneori găsirea informaţiei care ne este necesară poate fi dificilă.

Poşta electronică (E-mail)

19
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Poşta electronică permite transmiterea electronică a mesajelor prin intermediul reţelei


Internet, oferind utilizatorilor un serviciu rapid şi economic de trimiteri poştale.

Mesajul transmis ca e-mail este alcătuit dintr-un text scris căruia i se pot ataşa imagini şi
sunete, fişiere cu programe sau alte tipuri de fişiere.

Atât în cazul fluxului de documente pe hârtie cât şi în cazul celor electronice, este
important să păstrăm referinţe despre autorii lor, expeditorii sau destinatarii cărora le-au
fost trimise. Astfel, va fi întotdeauna uşor de aflat de unde provin anumite informaţii sau
documente, respectiv cine a fost informat despre anumite schimbari.

Tehnologia ajută oamenii să comunice mai uşor, mai repede, în orice loc.

2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Resursele materiale implicate in realizarea proiectului :
- aport financiar propriu la proiect pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile si a
cofinantarii;
- imobil – sediu social – situat in Constanta Bd Ferdinand nr 5 printr-un contract
de comodat conform si certificatului constatator ORC valabil pana la 31.12.2019
- Echipamentele IT folosite in prezent pentru desfasurarea activitatii:
• 1 calculator
• 1 imprimanta

2.3.6 Rezultate anticipate

Nr.crt Activitate/subactivitate Rezultate anticipate


1. Depunere cerere de finantare Obtinerea fisei de conformitate

20
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

2. Semnarea contractului de finantare Obtinerea finantarii nerambursabile

3. Achizitia echipamentelor si Cresterea competitivitatii firmei


serviciilor specifice

o Elaborarea documentatiei Caiet de sarcini in conformitate cu


pentru caietul de sarcini specificatiile mentionate in cererea de
privind achizitionarea finantare – Sa nu existe contestatii la
echpamentelor caietul de sarcini

o Organizarea licitatiei Desemnarea ofertantilor de echipamente


castigatoare

o Semnarea contractelor de Achizitia echipamentelor solicitate cu


achizitii cu ofertantii respectarea clauzelor contractuale

o Achizitie echipamente, Modernizarea microintreprinderii prin


software si echipamente de achizitia de echipamente noi din punct de
retelistica vedere tehnologic

o Servicii cablare structurata Construirea unei retele functionale si in


parametrii optimi

o Achizitie servicii internet Modernizarea microintreprinderii, prin


accesul mult mai rapid la informatie si
broadband
comunicarea in timp real cu clientii

Promovarea imaginii firmei si marirea


o Realizare website
portofoliului de clienti

21
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

o Achizitionare si Identificarea in mod unic a documentelor


implementare solutie de in forma electronica carora va fi atasata
semnatura electronica

4. Promovarea proiectului: Informarea mediului extern cu privire la


implementarea proiectului la SC
SOCIETATEA SRL

o Cererea de oferta pentru Obtinerea ofertei cea mai convenabila din


serviciul de informare si punct de vedere al raportului calitate-pret
promovare
o Semnarea contractului Achizitia serviciilor de informare si
pentru servicii de informare promovare
si promovare respectandu-se
termenii din contractul de
finantare
o Publicarea si distribuirea Respectarea conditiilor din manualul de
materialelor publicitare identitate POS si informarea mediului
avizate de catre Organismul extern cu privire la implementarea
Intermediar proiectului

5. Raportarea si depunerea cererii de Elaborarea raportului final catre


plata autoritatea de implementare si intocmirea
dosarului de plata.

2.3.7 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat


Ca potentiali beneficiari ai proiectului avem 3 categorii :grupul tinta, beneficiarii directi
si beneficiarii indirecti.

22
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

• Grupul tinta este reprezentat de membrii activi ai SC SOCIETATEA SRL


(administratori, angajati- cei ce vor lucra efectiv pe sistemele ce se vor
achizitiona).
• In categoria beneficiarilor directi includem clientii, care vor dispune de servicii la
o calitate superioara comparativ cu cea actuala. Cuantificat, se preconizeaza o
crestere cu minim 15% a numarului de clienti deja existenti.
• In categoria beneficiarilor indirecti includem piata de profil din regiune

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

În cazul în care aplicantul nu intenţionează să contracteze managementul proiectului la


acest punct, se vor descrie:

• numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului,


poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă
necesară pentru rolul propus în echipa de proiect, CV-ul, fişele de post corespunzătoare.

Ionescu Ion - responsabil legal, avand ca atributii semnarea tuturor documentelor


necesare pentru depunerea cererii de finantare si a documentelor solicitate pe parcurs si
mentinerea legaturii cu Autoritatile Contractante

Echipa de implementare a proiectului este formata din :


- Adrian Viorel (director) – In cadrul proiectului manager de proiect
Responsabil de managementul proiectului avand ca atributii coordonarea
managementului de proiect si monitorizarea, in cele mai bune conditii, a tuturor
activitatilor legate de proiect, pe toata perioada desfasurarii acestuia. Aceasta va avea
ca obiectiv supravegherea activitatilor necesare pentru realizarea proiectului: analiza
si stabilirea obiectivelor de proiect, evaluarea si controlul riscurilor, estimarea
resurselor, alocarea resurselor, organizarea proiectului, achizitionarea de resurse,

23
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

stabilirea sarcinilor, conducerea activitatilor de proiect, controlarea executarii


proiectului, urmarirea si raportarea derularii proiectului, analizarea rezultatelor,
definirea rezultatelor finale ale proiectului, previzionarea tendintelor proiectului,
managementul calitatii, managementul problemelor, stabilirea punctelor de control in
verificarea implementarii proiectului
- Ilie Adriana – functie contabil;
Responsabil financiar, se va ocupa de partea economica a proiectului: proiectarea si
dimensionarea realista a bugetului, intocmirea devizelor generale si pe obiecte,
pastrarea evidentei inregistrarilor contabile ale documentelor financiare legate de
proiect, intocmirea rapoartelor financiare ale proiectului. De asemenea se va ocupa de
organizarea licitatiei publice, in cele mai bune si corecte conditii, respectandu-se
bugetul previzionat.
Echipa tehnica a proiectului este formata din:
- Dan Dan – functie tehnician service. In cadrul proiectului va fi responsabil
tehnic. El se va ocupa de testarea calitatilor echipamantelor ce se doresc a se achizitiona,
de contractarea unor firme specializate pentru acesarea serviciului de internet brodband si
realizarea retelei LAN, coordonarea lucrarilor in ceea ce privesc realizarea acestor
activitati.Acesta va coordona si se va implica direct, in defasurarea tuturor operatiunilor
necesare din punct de vedere tehnic din momentul semnarii contractului de finantare pana
la finalizarea acestuia si dupa finalizarea acestuia.
Acestia intrunesc aptitudinile si experienta necesara implementarii proiectului, in
vederea competitivitatii si dezvoltarii durabile din cadrul SC SOCIETATEA SRL.
Deasemenea in cadrul societatii se va asigura necesarul de resurse umane atat numeric
cat si calitativ in perioada de implementare a proiectului cat si in cel putin 3 ani dupa
implementarea acestuia.
CV-urile si fisele de post ale membrilor echipei de proiect se regasesc ca documente
atasate prezentei documentatii.

În cazul în care aplicantul intenţionează să contracteze managementul proiectului la


acest punct,se vor descrie:

24
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

• cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin
caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului).
• activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii
de
management al proiectului.
• modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, fişele de post
corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc) vor verifica/monitoriza activitatea
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.

Se va preciza, de asemenea, modul în care se va asigura monitorizarea implementării


proiectului: strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile
membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor
de monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare/ supervizare a
activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul
fiecăreia dintre instituţiile membre ale unui parteneriat.
Nu este cazul

2.5 DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni:

Durata de implementare a proiectului se va realiza pe o perioda de 4 luni

2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

25
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Activitate/subactivitate De la…. Pana la….


1.Depunere cerere de finantare
2. Semnarea contractului de finantare Zi 1 Luna1 An1 Zi 7 Luna1 An1
3.Achizitia echipamentelor specifice Zi 8 Luna1 An1 Zi 20 Luna 3 An1
3.1 Elaborarea documentatiei pentru caietul de Zi 8 Luna1 An1 Zi 11 Luna1 An1
sarcini privind achizitionarea echpamentelor
3.2 Organizarea licitatiei Zi 11 Luna1 An1 Zi 17 Luna1 An1
3.3 Semnarea contractelor de achizitii cu Zi 17 Luna1 An1 Zi 22 Luna1 An1
ofertantii
3.4 Achizitie echipamente, software si Zi 22 Luna1 An1 Zi 16 Luna 2 An1
echipamente de retelistica Zi 16 Luna 2 An1 Zi 03 Luna 3 An1
3.5 Servicii cablare structurata Zi 03 Luna 3 An1 Zi 07 Luna 3 An1
3.6 Achizitie servicii internet broadband Zi 07 Luna 3 An1 Zi 14 Luna 3 An1
3.7 Realizare website Zi 14 Luna 3 An1 Zi 20 Luna 3 An1
3.8 Achizitionare si implementare solutie de
semnatura electronica
4. Promovarea proiectului Zi 20 Luna 3 An1 Zi 25 Luna 4 An1
4.1 Cererea de oferta pentru serviciul de Zi 20 Luna 3 An1 Zi 25 Luna 3 An1
informare si promovare
4.2 Semnarea contractului pentru servicii de
informare si promovare respectandu-se termenii Zi 25 Luna 3 An1 Zi 25 Luna 3 An1
din contractul de finantare
4.3 Publicarea si distribuirea materialelor
publicitare avizate de catre Organismul Zi 25 Luna 3 An1 Zi 25 Luna 4 An1
Intermediar

5. Raportarea si depunerea cererii de plata Zi 25 Luna 4 An1 Zi 30 Luna 4 An1

2.7 INDICATORI

26
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul


perioadei de perioadei de
implementare implementare

De realizare

Nr. de calculatoare conectate la 0 5


internet broadband

De rezultat

Raportul activelor legate de 3.497,00 lei / 62.755,00 lei /


Tehnologia Informaţiei şi 248.521,00 lei 307.782,00 lei
Comunicaţii /Total active firmă

2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se aplică

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

Da □ Nu ■

Dacă DA, completaţi următorul tabel:

Denumirea
Tipul organizaţiei Mod de implicare Mod de implicare în
organizaţiei
partenere financiar Implementare
partenere

27
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

2.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

Momentan nu putem aprecia daca proiectul interactioneaza sau nu cu alte


programe sau strategii.
Implementarea proiectului va produce insa efecte benefice atat pentru grupul tinta
cat si pentru beneficiarii directi si indirecti ai proiectului.
Odata cu implementarea acestui proiect se creaza premisele utilizarii
instrumentelor structurale in scopul reducerii disparitatilor de dezvoltare
economica si sociala dintre firmele cu acelasi domeniu de activitate din Romania ,
iar la nivel macroeconomic dintre Romania si statele membre UE .
Aceste rezultate nu se pot obtine imediat ele urmand a se constitui in obiective de
atins pentru activitatea viitoare a societatii. Baza logistica pentru realizarea acestor
obiective insa se va crea prin implementarea prezentului proiect.

TIP DENUMIRE MOD DE RELAŢIONARE


PROGRAM
STRATEGIE
PROIECT
ALT DOCUMENT RELEVANT LA
NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL

2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

Da ■ Nu □

Dacă DA, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare
conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

28
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Da ■ Nu □

Daca DA, vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile


desfăşurate.

Cod de platitor de TVA RO1234567

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Nu se aplică

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

Da □ Nu ■

Dacă Da, vă rugăm să estimaţi veniturile ce urmează a fi realizate în timpul


implementării proiectului şi pe durata de viaţă a investiţiei. De asemenea, vă rugăm să
detaliaţi modalitatea de calcul a veniturilor estimate.
..................................................................................

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Pentru implementare proiectul va beneficia de 80% finantare nerambursabila de la


Uniunea Europeana si 20% din surse proprii.
Dupa incetarea finantarii pentru mentinerea in stare de functionare a
echipamentelor achizitionate se va aloca anual o suma de bani din veniturile societatii
pentru mentenanta acestora, operatiune realizata de firme specializate pe baza unui
contract de prestari servicii.
Avand in vedere serviciile de consultanta pe care societatea le desfasoara si
datorita faptului ca in perioada post aderare la UE Romania, prin entitatile publice si

29
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

private, are acces la o serie de finantari nerambursabile pana in 2013, obiectivul de


crestere al competitivitatii poate fi atins prin dotarea corespunzatoare a societatii.
Beneficiand de o echipa specializata, si vizand mereu cresterea gradului de
pregatire al personalului, SC SOCIETATEA va asigura resursele umane pe perioada
de implementare cat si pe o perioada mai mare de 3 ani dupa implementarea
proiectului de fata. Acest lucru este dovedit de calificarea actuala al personalului si de
obiectivul managementului de a mentine personalul intr-un continuu grad de
perfectionare si de cresterea continua a persoanlului atat numeric cat si ca nivel de
calificare.
Activitatea propusa finantarii este una sustenibila , dat fiind faptul ca investitia se
poate realiza si din surse proprii, iar odata avand achizitionate aceste echipamente
performante si conectarea lor la internet broadband, se poate vorbi despre cresterea
productivitatii societatii, despre imbunatatirea conditiilor de munca.

Costurile conexe precum si cele post implementare vor fi suportate din surse
proprii ale societatii SC SOCIETATEA SRL.

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

Da ■ Nu □

Vă rugăm să detaliaţi.
SC SOCIETATEA SRL, isi poate sustine si din surse proprii achizitionarea
echipamentelor informatice solicitate prin proiect. Ajutorul financiar nerambursabil
constituie insa o oportunitate pentru societate, in vederea achizitionarii acestor
tehnologii. Pentru implementare proiectul va beneficia de 80% finantare nerambursabila
de la Uniunea Europeana si 20% din surse proprii.

Ca urmare a accesarii programului, banii economisiti vor fi realocati pentru


dezvoltarea societatii, pentru urmatoarele etape de modernizare a acesteia.

30
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

Da □ Nu ■

Vă rugăm să detaliaţi.

Asa cum am precizat si mai sus, asistenta financiara nerambursabila solicitata, va


avea rolul sa accelereze implementarea proiectului ci nu este esentiala pentru
implementarea acestuia

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu


asistenţa financiară nerambursabilă
Informarea si publicitatea se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului
CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale,
Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului
CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului
privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi
publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.
Pentru serviciul de informare a clientilor si promovarea serviciilor oferite SC
SOCIETATEA SRL, va semna un contract cu o firma specializata care se va ocupa de
realizarea activitatilor de informare si promovare a proiectului prin:
• distribuirea de pliante
• afisarea unui banner
• publicarea a 2 articole in presa scrisa

31
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

• lipirea de autocolante pe echipamentele achizitionate prin proiect


Beneficiarul finantarii nerambursabile (SC SOCIETATEA SRL) va face public
prin intermediul mas-media ca Uniunea-Europeana a cofinantat proiectul. Toate
prezentarile in acest scop se vor face in conformitate cu regurile relevante privind
vizibilitatea actiunilor externe, stabilite de Comisia Europeana.

Nr. Activitatea de informare si Durata estimata/ Costuri estimate


publicitate Perioada
(vă rugăm descrieţi, pe scurt) (lei)
1 Cererea de oferta pentru serviciul 5 Zile 0
de informare si promovare Zi 20 Luna 3 An 1 -
Zi 25 Luna 3 An 1

2 Semnarea contractului pentru 1 Zi 1.000 lei/ fara TVA


servicii de informare si promovare Zi 25 Luna 3 An 1-
respectandu-se termenii din Zi 25 Luna 3 An 1
contractul de finantare

3 Publicarea si distribuirea 30 Zile 0


materialelor publicitare avizate de Zi 25 Luna 3 An 1 -
catre Organismul Intermediar Zi 25 Luna 4 An 1

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul


plăteşte” (dacă este cazul)

32
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

SC SOCIETATEA SRL , doreste modernizarea activitatii prin achizitionarea de


echipamente TIC. Acestea vor fi avansate din punct de vedere tehnologic cat si toate
accesoriile si echipamentele necesare pentru retelistica, corespunzand standardelor
internationale si respectand legislatia in vigoare privind efectele asupra mediului
inconjurator.. Acestea vor avea un consum redus de energie electrica, fiind mai putin
poluante pentru mediul inconjurator. De asemenea societatea functioneaza cu respectarea
standardelor si normelor comunitare in vigoare, avand implementat ISO -9001:2001-
Certificarea sistemului de management al calitatii.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ


Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la
preocuparea faţă de mediu, ideea fiind îmbogăţită în timp cu o dimensiune economică şi
una socială.
Dezvoltarea durabila presupune amenajarea si conservarea resurselor naturale si
orientarea schimburilor tehnice si institutionale intr-o maniera care sa satisfaca nevoile
generatiilor actuale si viitoare. Durabilitatea nu se limiteaza doar la aspectele ecologice
ale dezvoltarii durabile, din contra, conceptia are un caracter global, toti factorii
economici si sociali fiind de o importanta egala si se refera la optimizarea resurselor, la
gestiunea mediului si la asigurarea unor productii abundente si stabile.

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică


determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a
mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent
conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, atât sub aspect economic
cât şi social.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de


dezvoltare socio-economică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al
căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme
socio-economice şi elementele capitalului natural.

33
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a pune în


pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi de dezvoltare.
TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea
resurselor de consum.
SC SOCIETATEA SRL , doreste modernizarea activitatii prin achizitionarea de
echipamente TIC. Acestea vor fi avansate din punct de vedere tehnologic cat si toate
accesoriile si echipamentele necesare pentru retelistica, corespunzand standardelor
internationale si respectand legislatia in vigoare privind efectele asupra mediului
inconjurator.. Acestea vor avea un consum redus de energie electrica, fiind mai putin
poluante pentru mediul inconjurator. De asemenea societatea functioneaza cu respectarea
standardelor si normelor comunitare in vigoare, avand implementat ISO -9001:2001-
Certificarea sistemului de management al calitatii.
Implementarea sistemului de management al calitatii ISO – 9001: 2001 face parte
din programul de implementare de sisteme de management in cadrul societatii, urmatorul
sistem de management vizat a fi implementat fiind ISO 14001 – sistemul de management
de mediu. In acest sens societatea dispune de proceduri operationale pentru reducerea
resurselor de consum, vizand incheierea de contracte cu agentii economici autorizati
pentru preluarea deseurilor. SC SOCIETATEA SRL respecta principiile dezvoltarii
durabile atat din punct de vedere economic cat si din punct de vedere ecologic. Societatea
doreste achizitionarea unor echipamente informatice moderne din punct de vedere
tehnologic, care vor scadea consumul de resurse naturale si materiale, prin utilizarea
eficienta a acestora, reducand astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. Din
punct de vedere economic societatea se bazeaza pe principiul generarii unui venit maxim
in conditiile mentinerii capitalului – natural, fizic, uman, optica financiara a firmei fiind
abordata sub aspectul eficientei economice, si anume acumularile trebuie sa depaseasca
consumurile.

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE


Egalitatea sanselor este o valoare importanta a sistemului de valori democratice si
europene. Dar ea nu exista in sine, nu este un dat natural. Egalitatea de sanse se

34
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

construieste, prin actiunea conjugata a cetatenilor, colectivitatilor si statului. Egalitatea de


sanse costa, pe de alta parte. Dar cine investeste in punerea in practica a acestui principiu,
investeste in viitor.
In calitate de solicitant, SC SOCIETATEA SRL va respecta prevederile
legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
in domeniul muncii, egalitate de sanse si nediscriminare si va lua in considerare in
implementarea proiectului toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie,
limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap,
apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de
egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale
vietii publice. Asa cum se poate vedea si din prezentarea activitatilor proiectului, in
cadrul selectarii contractelor de furnizare bunuri, lucrari si servicii pe care le va incheia in
vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare, reprezentantii SC
SOCIETATEA SRL vor respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse,
promovarea nediscriminarii. Se vor organiza licitatii corecte, deschise, transparente, in
vederea achizitionarii lucarilor, bunurilor si serviciilor necesare realizarii investitiei
propuse prin proiect.
In cadrul SC SOCIETATEA SRL este promovata egalitatea de sanse si de tratament
intre angajati, femei si barbati, privind relatiile de munca de orice fel. De asemenea
societatea sustine nondiscriminarea, avand ca angajati persoane apartinand grupurilor
minoritare.
In cadrul implementarii contractului de furnizare pe care il va incheia in vederea
realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare, societatea va respecta legislatia in
vigoare privind egalitatea de sanse, promovarea nondiscriminarii. Se va organiza o
licitatie corecta, deschisa, transparenta in vederea achizitionarii echipamentelor necesare
imbunatatirii activitatilor desfasurate de SC SOCIETATEA SRL.

35
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Mentionam de asemnea ca in toate activitatile proiectului cat si in perioada


ulterioara implementarii acestuia se vor respecta Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31
august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 99 din 8 februarie 2007 si Legea nr. 202
din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 150 din 1 martie 2007.

3.4 ACHIZIŢII

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor necesare pentru


implementarea proiectului:

ACHIZIŢII DEMARATE / EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE


FINANŢARE _Nu se aplică
Obiectul
Data Data finalizarii
Nr. contractului necesar Valoarea Procedura
începerii procedurii/Stadiul
Crt. pentru realizarea reala (Lei) aplicată
procedurii procedurii
proiectului

ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE


FINANŢARE
Nr. Obiectul contractului Valoarea Procedura Data Data estimată
Crt. necesar pentru realizarea estimată aplicată estimată pentru

36
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

pentru
finalizarea
proiectului (Lei) începerea
procedurii*
procedurii*
OUG
Achizitie echipamente 59.261,00
34/2006-
1 TIC si software (inclusiv lei/fara Luna 1 Luna 1
Cerere de
echipamente retelistica) TVA
oferta
OUG
2.100
Realizare retea cablare 34/2006-
2 lei /fara Luna 2 Luna 2
structurata Cerere de
TVA
oferta
OUG
1.875 lei
Achizitie servicii internet 34/2006-
3 /fara Luna 3 Luna 3
broadband Cerere de
TVA
oferta
OUG
2.000 lei
Achizitie servicii 34/2006-
4 /fara Luna 3 Luna 3
realizare website Cerere de
TVA
oferta
OUG
Achizitionare si 950 lei
34/2006-
5 implementare solutie /fara Luna 3 Luna 3
Cerere de
electronica TVA
oferta
OUG
1.000 lei
Achizitionare serviciu 34/2006-
6 /fara Luna 4 Luna 4
promovare si informare Cerere de
TVA
oferta

* Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanţare.

37
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

4.FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE


DE CHELTUIALĂ4

I. CATEGORII DE Cheltuiala Rata de Sursa de finanţare a


CHELTUIELI eligibilă co- cheltuielilor eligibile
finanţare Asistenţă Contribuţie
ELIGIBILE
% nerambursabilă proprie

Valoarea maxim Valoarea Valoarea


80%pentr fără TVA
fără TVA fără TVA
u IMM- (Lei)
(Lei) (Lei)
uri

maxim
95%
4
Un formular al bugetului detaliat ce va fi completat de solicitant este inclus în anexa 7

38
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

pentru
ONG-uri

1 2 3=4/2 4 5=2-4

I. Cheltuieli cu 59.261 80% 47.408,8 11.852,2


investiţii

I.1.Cheltuieli 35.421 80% 28.336,8 7.084,2


privind
achiziţionarea
echipamentelor şi
dotărilor
− Cheltu 35.421 80% 28.336,8 7.084,2
ieli pentru
achiziţionarea de
echipamente TIC
(server,
calculatoare
personale tip
desktop/portabile,
monitoare,
echipamente de
reţea,
echipamente
periferice etc.)
I.2.Cheltuieli pentru 23.840 80% 22.160 5.540
achiziţionarea de
aplicaţii
informatice, licenţe,

39
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

brevete, know-how
− Cheltuieli pentru 23.840 80% 19.072 4.768
achiziţionarea
licenţelor
software pentru
server, licenţe
necesare operării
calculatoare
personale tip
desktop/portabile
precum şi
pachete software
gen office;

− Cheltuieli privind 0 0% 0 0
achiziţionarea de
aplicaţii
informatice
specifice pentru
persoanele cu
dizabilităţi

II. Cheltuieli pentru 7.925 80% 6.340 1.585


servicii
− Cheltu 675 80% 540 135
ieli de conectare
la internet
broadband;
− Cheltu 1.200 80% 960 240

40
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

ieli cu
abonamentului
privind accesul
broadband la
Internet (maxim
12 luni
consecutive)
− Cheltu 2.100 80% 1.680 420
ieli pentru
realizarea reţelei
LAN
− Cheltuieli pentru 2.000 80% 1.600 400
achiziţionarea
unui website

− Cheltuieli pentru 0 0% 0 0
achiziţionarea
unui nume de
domeniu nou
“.ro”;

− Cheltuieli privind 950 80% 760 190


achiziţionarea
soluţiei de
semnătură
electronică;

− Cheltuieli cu 1.000 80% 800 200


informarea şi
publicitatea
proiectului

41
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

Total cheltuieli
A 67.186 80% 53.748,8 13.437,2
eligibile

CATEGORII
II. Cheltuiala neeligibilă
CHELTUIELI
Valoare (Lei)
NEELIGIBILE

II.1 Taxa pe valoare 16.124,64


adăugată*

II.2 Cheltuiala 1 (cu 0


TVA)

II.3. Cheltuiala 2 (cu 0


TVA)

II... .....................

B Total cheltuieli 16.124,64


neeligibile

C TOTAL BUGET 83.310,64

C=A+B

* Taxa pe valoare adaugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile

Beneficiari ONG-uri beneficiază de acordarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile în


conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 29/2007 privind modul de alocare a

42
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat,


inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, modificată prin Legea nr. 249/2007 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 29/2007.

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. SURSE DE FINANŢARE COST COST


CRT. TOTAL ELIGIBIL
(LEI) (LEI)
I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 83.310,64 67.186,00
II CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 29.561,84 13.437,20
II.1 Contribuţia în numerar 29.561,84 13.437,20
II.2 Împrumut 0 0
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 53.748,80 53.748,80
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1. ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 LISTA ANEXELOR


În continuare se găseşte lista documentelor necesare la depunerea proiectului.

Nr. Documente verificate Obs.


crt
.
1. Cererea de Finanţare5
5
Dacă lipseşte Cererea de Finanţare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul
este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

43
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

2. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, ataşat în Pentru IMM-uri


copie, ştampilat, certificat “Conform cu originalul” şi semnat
de reprezentantul legal al solicitantului
3. Certificat constator în original, în termenul de valabilitate, Pentru IMM-uri
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
unde îşi are sediul solicitantul, în care să se menţioneze: datele
de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali
ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile de
activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, precum şi
sediile secundare şi punctele de lucru.
Locaţiile implementării proiectului trebuie să se regăsească în
certificatul constatator
4. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Pentru ONG-uri
Fundaţiilor în copie, ştampilat, certificat “Conform cu
originalul” şi semnat de reprezentantul legal al solicitantului.
5. Actele de constituire (Actul Constitutiv şi Statut) în copie, Pentru ONG-uri
ştampilate, certificate “Conform cu originalul” şi semnate de
reprezentantul legal al solicitantului. În cazul în care
locaţia/locaţiile de implementare a proiectului nu se regăsesc
în actele de constituire, se pot solicita documente
suplimentare.
Locaţiile implementării proiectului trebuie să se regăsească în
actele de constituire.
6. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria Pentru IMM-uri
întreprinderilor mici şi mijlocii conform conform modelului
standard, semnată şi ştampilată (Anexa 2)
7. Declaraţie privind calculul pentru întreprinderi partenere sau Pentru IMM-uri
legate completată conform modelului standard, semnată şi
ştampilată (Anexa 3) – dacă este cazul
8. Actul de împuternicire în cazul în care cererea de finanţare În cazul în care
nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de există un act de
o persoană împuternicită. Poate fi anexat orice document împuternicire,
administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu toate documentele
respectarea prevederilor legale din dosarul
aplicaţiei trebuie
semnate de către
împuternicit
9. Declaraţia de eligibilitate completată conform modelului
standard, semnată şi ştampilată (Anexa 4)
10. Declaraţia de angajament completată conform modelul
standard, semnată şi ştampilată (Anexa 5)
11. Anexa cu Cerinţele Tehnice Minime ale proiectului (Anexa
6)
12. Anexa cu Devizul estimativ al proiectului, semnată şi

44
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

ştampilată
13. Bilanţul contabil pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat,
inclusiv Contul de Profit şi Pierderi, înregistrat la
Administraţia Financiară în copie, ştampilate, certificate
“Conform cu originalul” şi semnate de reprezentantul legal al
solicitantului
14. Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului,
ataşat în original
15. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului,
ataşat în original
16. Hotărârea organelor de conducere de aprobare a
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii
totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. Trebuie
menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a
proiectului înregistrat.
17. CV-urile şi atribuţiile persoanelor implicate în
managementul implementării proiectului sau a urmăririi
contractelor de management de proiect
18. CV-urile şi atribuţiile persoanelor ce fac parte din echipa
tehnică a proiectului
19. Activităţile de management a proiectului ce fac sau vor face
obiectul contractului de servicii de management Dacă serviciile de
20. Prezentare cu privire la modul în care solicitantul şi management ale
persoanele angajate ale acestuia vor verifica / vor monitoriza proiectului sunt
activitatea contractorului care va furniza servicii de sub-contractate
management al proiectului
21. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat,
ordinul de recuperare al instanţei judecătoreşti şi dovada
efectuării plăţii (dacă este cazul).

45
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Anexa 1

5.2 DECLARAŢIE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele


anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea
sa nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi
aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal
cu privire la fals in declaratii.

Data: 20.07.2010

Funcţia ocupată în organizaţie : ADMINISTRATOR

Nume şi prenume IONESCU ION

Semnătura şi ştampila: _____________

46