Sunteți pe pagina 1din 8

GRILE ELEMENTE DE PROCEDURA JUDICIARA

1. Din punct de vedere al competentei materiale, tribunalul este o instanta de:


a) fond
b) recurs
c) apel

2. Competenta teritoriala a instantei judecatoresti poate fi:


a) penala
b) de drept comun
c) facultativa
d) exclusiva

3. Actele procedurale pe care paratul le poate folosi in cadrul procesului civil sunt:
a) cererea de chemare in judecata
b) intampinarea
c) cererea reconventionala

4. Competenta materiala a instantelor de judecata poate fi:


a) materiala procesuala
b) materiala functionala

5. In cadrul procesului civil, paratul:


a) are la dispozitie intampinarea ca act de raspuns la pretentiile reclamantului
b) trebuie sa se prezinte personal in fata instantei de judecata
c) poate uza de cererea reconventionala emitand pretentii proprii impotriva reclamantului
d) se afla pe pozitie de inegalitate

6. Potrivit prevederilor codului de procedura civila material competentei teritoriale a instantelor:


a) reclamantul este obligat sa se deplaseze la instanta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul
paratul
b) paratul este obligat sa aleaga instanta la care urmeaza sa introduca intampinarea
c) paratul este obligat sa se deplaseze la instanta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul
reclamantul
d) reclamantul este obligat sa se deplaseze la instanta in a carei raza teritoriala isi are sediul paratul

7. Cererea de chemare in judecata:


a) sesizeaza si organele de urmarire penala
b) indeplineste functia de act de sesizare a instantei
c) poate lipsi instanta civila, sesizandu-se din oficiu
d) trebuie sa respecte regula triplului exemplar

8. Nulitatea semnaturii reclamantului pe cererea de chemare in judecata atrage:


a) nulitatea relativa, cererea putand fi semnata pe tot parcursul judecatii pana la faza dezbaterii
b) nulitatea absoluta
c) nu atrage nici o sanctiune
d) este sanctionata de catre instanta cu respingerea actiunii

9. Cererea reconventionala:
a) este actul procedural prin intermediul careia sunt formulate pretentiile paratului in proces
b) obligatoriu de efectuat pt parat in cauza
c) este actul procedural prin intermediul careia reclamantul este obligat de catre instanta sa-si
completeze probatoriul in baza administrarii probelor
d) care prin natura sa juridical se a seaman cu intampinarea
10. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
a) cererile privitoare la bunurile imobile se introduce la instanta in a carei raza teritoriala se afla bun
b) cererile privitoare la bunurile mobile se introduce la orice instanta
c) cererile referitoare la declararea disparitiei sau mortii unei persoane se introduce la instanta in a
carei raza teritoriala persoana in cauza a avut ultimul domiciliu

11. Potrivit prevederilor legii judecatoriile solutioneaza:


a) litigiile in prima instanta doar de competenta lor
b) exceptii de neconstitutionalitate care afecteaza interesele autoritatii administratiei publice locale
c) cai de atac impotriva hotararilor date de autoritati administratiei publice cu activitate jurisdictionala

12. Inalta Curte de Casatie si Justitie se constituie in Sectii Unite pentru:


a) solutionarea sesizarilor privind schimbarea jurisprudentei Curtii
b) judecarea proceselor initiate la sesizarea Procurorului General al României
c) judecarea cauzelor complexe cu care este sesizata sectia penala a instantei
d) judecarea recursurilor in interesul legii

13. Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata pe urmatoarele sectii:


a) sectia pentru litigii de munca si asigurari sociale
b) sectia a II-a civila
c) sectia penala
d) sectia I civila

14. Citatia:
a) are rolul de a incunostiinta partile despre necesitatea prezentarii lor la proces
b) este un act procedural de sesizare a instantei
c) in general este transmisa partilor prin intermediul Postei Romane sau servicii speciale de curierat
d) trebuie sa fie inmanata partilor cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de judecată fixat de
instanță

15. Mărturia:
a) este relatarea făcută de către pârât în procesul civil sau de către inculpat în fața instanței per .......
b) presupune relatarea facută de către o persoană în fața autorităților competente cu privire la .........
c) poate fi admisă ca mijloc de probă în toate cazurile, fără excepții

16. In materia procedurala, decaderea:


a) este o sanctiune care intervine in cazul nerespectarii a doua termene procedural simultane
b) determina nulitatea actelor prodecurale indeplinite peste termen
c) consta in pierderea unui drept procedural care poate viza un termen de judecata sau indeplinirea
unei alte procedure
d) intervine numai in cazul nerespectarii unui termen procedural imperativ.

17. În materie procedurală, perimarea procesului civil:


a) intervine ca urmare a ramanerii in nelucrare a cauzei timp de un an
b) sanctioneaza lipsa de celeritate in solutionarea cauzei ca urmare a culpei uneia dintre părti
c) nu intervine daca procesul a incetat ca urmare a împăcării părților

18. Repunerea in termen:


a) survine in situatia in care partea decazuta din exercitarea dreptului sau procedural dovedeste
existenta unor motive intemeiate care au impiedicat-o sa nu actioneze
b) intervine din oficiu, atunci cand instanta de judecata constata nevoia de a lua aceasta masura
c) nu intervine in procesul civil, ci doar in cel penal
d) trebuie solicitata de catre partea interesata
19. Lipsa semnaturilor reclamantului pe cererea de chemare in judecata atrage:
a) este sanctionata de catre instanta cu respingerea actiunii
b) nulitatea absoluta a actului
c) nu atrage nici o santiune
d) nulitatea relativa, cererea putand fi semnata pe tot parcursul judecatii, pana in faza dezbaterilor

20. Exceptia absoluta de necompetenta a unei instante


a) poate fi invocata numai de catre parat
b) poate fi invocata din oficiu de catre instanta de judecata sau la cererea partilor
c) poate fi invocata numai de catre reclamant si procuror

21. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) conflictul negativ de competenta se naste atunci cand o instanta se declara necompetenta cu privire
la judecarea unei cauze
b) conflictul pozitiv de competenta presupune ca doua instante se declara competente a solutiona
aceeasi cauza
c) conflictele de competenta pot fi solutionate de catre orice instanta sesizata in acest fel
d) conflictul de competenta intervine intre instantele judecatoresti se solutioneaza de catre
reprezentantii Ministerului Justitiei

22. Prorogarea competenței unei instanțe de judecată poate interveni:


a) în virtutea unei hotărâri judecătorești
b) în cazul strămutării judecării cauzei la o altă instituție
c) prin efectul legii
d) ca urmare a voinței părților implicate în proces

23. Coparticiparea procesuală:


a) respectă fără excepții principiul independenței procesuale
b) poate fi activă sau pasivă
c) presupune întotdeauna participarea simultană la process a mai multor reclamanți sau pârâți

24. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție:


a) include sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a legii înainte de
promulgarea acesteia
b) vizează și soluționează cauzele în primă instanta
c) implică și constituirea sa ca instanta de recurs
d) presupune numai soluționarea căilor de atac extraordinare

25. Principiul continuității implică:


a) desfășurarea întregii faze de judecată în fața aceluiași complet
b) desfășurarea procesului fără a interveni suspendarea sau întreruperea judecării cauzei
c) participarea părților la judecată fără a absenta de la termenele stabilite de către instanta
d) desfășurarea intregii faze de judecată în cadrul aceleiași instanțe judecătorești

26. Strămutarea judecării unei cauze la o altă instanta intervine:


a) atunci când cel puțin o parte din proces are printre membrii completului rude de gradul I
b) atunci când există o bănuială legitimă cu privire la lipsa de imparțialitate a instanței în judecata
cauzei
c) ca urmare a existenței posibilității de tulburare a ordinii publice determinate de judecarea
procesului într-o anumită localitate
d) atunci când instanța competentă să judece cauza apreciază ca oportun acest lucru
e) pe motiv de siguranta publica
27. Care din următoarele afirmații este falsă:
a) părțile au posibilitatea prezentării la proces personal sau prin mandatar
b) în timpul procesului, părțile au dreptul de a se adresa instanței ori de câte ori este nevoie
c) poziția activă sau pasivă a părților se poate schimba oricând în cadrul procesului
d) părțile au obligația îndeplinirii actelor de procedură potrivit legii și hotărârii instanței

28. Judecătoriile:
a) își pot desfășura activitatea în sedii secundare și pe secții, în funcție de volumul de cauze
b) sunt instanțe cu competență generală și cu personalitate juridică
c) depind de instanțele imediat superioare lor, neavând personalitate juridică

29. Judecătoriile:
a) sunt instanţe cu personalitate juridică
b) sunt direct subordonate Curţilor de Apel
c) funcţionează numai în municipiul reşedinţă de judeţ

30. Curțile de Apel:


a) sunt instanțe superioare și de aceea nu judecă niciodată cauze în primă instanta
b) sunt și instanțe de fond
c) se pronunță numai asupra apelurilor și recursurilor potrivit competenței reglementate prin lege

31. Principiul aplicării legii celei mai favorabile:


a) are la baza considerente umanitare în aplicarea unei sancțiuni penale celui vinovat
b) reprezintă, după caz, o excepție de retroactivitate sau ultraactivitate a aplicării normelor juridice în
timp
c) presupune aplicarea legii penale mai blânde, chiar dacă fapta sec săvârșește sub imperiul altei legi
mai severe

32. În conformitate cu dreptul procedural, terții:


a) pot dobândi calitatea de parte în proces pe parcursul desfășurării acestuia
b) sunt persoane străine de raportul juridic existent între părțile implicate în proces
c) sunt subiecte de drept care au legătură cu obiectul procesului
d) pot interveni în proces atunci când legea, judecătorul sau părțile permit acest lucru

33. Instanța de judecată este considerate a avea un rol activ în proces deoarece:
a) poate dispune administrarea dovezilor pe care le consideră utile în vederea soluționării cauzei
b) poate îndruma părțile în vederea soluționării pe cale amiabilă a cauzei
c) prin hotărârea sa poate atenua efectul unor dipoziții legale restrictive
d) poate cere părților să se abțină de la intervenții nemotivate
e) poate obliga părțile să renunțe la proces
f) poate dispune administrarea dovezilor pe care le consideră utile în vederea soluționării ...

34. În dreptul procesual, principiul publicității presupune ca:


a) desfășurarea procedurilor în faza judecății să se realizeze în fața unui auditoriu format din orice
persoane
b) soluția data de completul de judecată să fie pronunțată în public
c) desfășurarea procesului să fie publică

35. Tribunalele:
a) se pronunța numai asupra căilor de atac date de lege și competența lor
b) au în subordine „tribunale specializate” în anumite domenii expres prevăzute de lege
c) pot funcționa pe secții, în funcție de volumul de cauze deferite judecății
d) au personalitate juridica potrivit legii
36. Abținerea și recuzarea în cadrul procesului:
a) intervin numai pentru înlăturarea din complet a judecătorilor
b) se manifestă în aceleași cazuri, potrivit normelor juridice procedurale
c) au efecte și asupra incompatibilității magistraților cu participarea la judecarea cauzei

37. Intervenția voluntară:


a) constă în introducerea unui terț în proces la cererea părților
b) presupune uneori intervenția dezinteresată a terțului în favoarea unei părți din proces
c) poate fi principala sau accesorie

38. Principiul contradictorialității presupune ca:


a) părțile susțin puncte de vedere contrare, și numai în cazul procesului civil
b) hotărârea data în cauză trebuie să prezinte opiniile contrare ale membrilor completului
c) părțile au posibilitatea participării la proces, argumentând și încercând să dovedească justețea și
veridicitatea celor afirmate

39. Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție:


a) presupune numai soluționarea căilor de atac extraordinare
b) include sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a legii înainte de
promulgarea acesteia
c) implică și constituirea sa ca instanta de recurs
d) vizează și soluționează cauzele în primă instanta

40. Acțiunea civilă:


a) se individualizează atunci cand este sesizată instanta de judecată competentă
b) împrumută caracteristicile și natura dreptului subiectiv a cărui apărare face obiectul său
c) se concretizează în diversele mijloace procesuale pe care legea le pune la dispoziția unei persoane
d) se exercită fără îngrădiri, în orice condiții, atât timp cât reclamanții fac dovada unor motive
întemeiate

41. În funcție de scopul urmărit de către părți, acțiunile civile pot fi:
a) acțiuni în constatarea dreptului
b) acțiuni în realizarea dreptului
c) acțiuni patrimoniale
d) acțiuni nepatrimoniale

42. În România puterea judecătorească aparține:


a) numai instanțelor judecătorești civile și penale
b) reprezentanților Ministerului Public
c) numai instanțelor judecătorești civile și militare
d) tuturor autorităților prevăzute de Legea privind organizarea autorității judecătorești în România

43. În cadrul procesului civil, procurorul:


a) are obligația introducerii cererii de chemare în judecată pentru apărarea drepturilor personale ale
părților
b) este obligat să se pună în mișcare acțiunea civilă pentru persoane puse sub interdicție sau minori
c) are, în anumite situații, obligația participării la proces prin punerea de concluzii

44. Ministerul Public:


a) este organizat în parchete ierarhizate care funcționează pe lângă instanțele judecătorești
b) își exercită atribuțiile prin intermediul procurorilor
c) conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală a Poliției judiciare și a altor organe
specializate în acest sens
d) se pronunță asupra posibilelor soluții în orice cauză penală diferită justiției
45. Ministerul Public:
a) face parte din cadrul autorităţilor judecătoreşti din România
b) este organizat în parchete subordonate ierarhic
c) îşi exercită atribuţiile prin intermediul procurorilor

46. Dreptul procesual civil este:


a) o ramură autonomă de drept
b) o ramură auxiliară celei de drept civil
c) nu este o ramură autonomă de drept

47. Dreptul procesual:


a) este guvernat numai de principiile specifice
b) este guvernat numai de principii de ramură
c) are la bază numai principii fundamentale de drept
d) se bazează pe principiul legalităţii

48. Izvoarele dreptului procesual sunt:


a) materiale
b) numai formale
c) Constituţia şi legea
d) materiale şi formale

49. Tribunalele şi Curţile de Apel:


a) sunt instanţe cu personalitate juridică
b) în funcţie de volumul de cauze, pot fi organizate pe mai multe secţii
c) sunt influenţate în hotărîrile date de Consiliul Superior al Magistraturii

50. Acţiunea civilă:


a) mijloacele procesuale de apărare în justiţie
b) vizează protecţia drepturilor subiective civile
c) din punctul de vedere al exercitării sale are un caracter obligatoriu

51. Condiţiile exercitării unei acţiuni civile sunt:


a) afirmarea unui drept
b) manifestarea unei atitudini conciliante faţă de partea adversă
c) dovedirea existenţei unei obligaţii a pârâtului
d) existenţa calităţii procesuale a reclamantului

52. În cadrul procesului civil, instanţa de judecată:


a) pe toată durata procesului poate îndemna părţile să ajungă la o înţelegere pe cale amiabilă
b) poate cere dovedirea unor fapte care nu sunt contestate în proces de către părţi
c) are posibilitatea atenuării unor dispoziţii restrictive ale legii

53. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti este:


a) funcţională
b) se stabileşte în funcţie de obiectul, natura sau valoarea litigiului
c) este dată de categoria procesului (fond, apel, recurs)

54. Tribunalele:
a) au o competenţă materială generală
b) judecă numai apelurile şi recursurile împotriva hotărîrilor date de judecătorii
c) sunt şi instanţe de fond
55. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:
a) are o competenţă materială generală
b) nu se constituie niciodată ca instanţă de fond
c) se pronunţă asupra cererilor de recurs în interesul legii

56. Cererea de chemare în judecată:


a) este actul de sesizare al instanţei în procesul civil
b) poate fi introdusă de către pârât
c) cuprinde motivele reclamantului şi pârâtului pentru deschiderea procesului

57. Întâmpinarea are rolul de a:


a) explica pretenţiile pârâtului faţă de reclamant
b) prezenta apărările formulate de către pârât în raport cu pretenţiile reclamantului
c) prezenta dovezile care susţin pretenţiile reclamantului

58. În dreptul procesual, decăderea:


a) este o sancţiune aplicabilă părţilor din proces
b) se materializează în pierderea dreptului de a exercita o cale de atac
c) se materializează în pierderea dreptului de a efectua un act de procedură

59. Sunt condiţii de admisibilitate a probelor într-un proces:


a) legalitatea
b) utilitatea şi pertinenţa
c) concludenţa

60. Ca mijloace de probă, înscrisurile:


a) vor fi întotdeauna autentificate de către un notar public
b) trebuie sa aiba o forma preconstituită, impusă de către instanța de judecată
c) au o forță probantă superioară oricăror alte mijloace de probă

61. Ca mijloc de probă, mărturisirea:


a) trebuie să vină din partea martorilor care au cunoştinţă despre faptele litigioase
b) poate fi judiciară şi extrajudiciară
c) este un act unilateral de voinţă

62. Ca mijloace de probă, prezumţiile:


a) ajută la soluţionarea cauzelor printr-un raţionament logic, inductiv sau deductiv
b) sunt determinate special prin lege
c) nu pot fi înfrânte printr-o prezumţie contrară

63. Deliberarea judecătorească are ca rezultat:


a) admiterea în parte a motivelor de chemare în judecată
b) respingerea acţiunii civile
c) admiterea cererii de chemare în judecată

64. Dezbaterile judiciare presupun:


a) discuţiile în contradictoriu ale părţilor
b) pronunţarea hotărârii de către completul de judecată
c) întrebări adresate de către instanţă părţilor pentru lămurirea aspectelor de fapt şi de drept

65. Constituie efecte ale hotărîrilor judecătoreşti:


a) posibilitatea punerii în executare a soluţiei date de instanţă
b) dezinvestirea instanţei de judecată
c) puterea de lucru judecat pentru hotărîrea definitivă
66. Trăsături ale acţiunii penale sunt:
a) obligativitatea
b) indisponibilitatea
c) indivizibilitatea

67. Rolul urmăririi penale ca fază procesuală este acela de a :


a) asigura soluţionarea corectă a acţiunii penale
b) menţine eficienţa sistemului judiciar în ansamblul său
c) aflarea adevărului în cauză

68. Soluţiile date în urma desfăşurării urmăririi penale pot fi:


a) trimiterea în judecată
b) renunțarea la urmărirea penală
c) clasarea

69. Căile extraordinare de atac sunt:


a) contestația în anulare
b) revizuirea
c) reformarea încheierii de ședință

70. În procesul civil, caile de atac:


a) sunt o manifestare concretă a acțiunii civile
b) constituie un remediu contra eventualelor greșeli materiale sau de aplicare a legii
c) sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea hotărârilor judecătorești

71. Apelul, cale de atac ordinară în procesul civil:


a) este declanșat prin introducerea unei cereri formulate de către partea nemulțumită de hotărârea
instanței de fond
b) trebuie introdus cu respectarea unui termen de 15 zile
c) va fi soluționat de către instanța ierarhic superioară, celei a cărei hotărâre se atacă

72. Abuzul de drept procedural exista atunci când:


a) părtile mu isi comunică reciproc copii după actele pe care îsi bazează pretențiile în proces
b) dreptul procedural a fost exercitat cu ignorarea scopului pentru care a fost recunoscut de ......
c) dreptul procedural este exercitat cu rea-credinta, cu intentia de a-l șicana pe adversar

73. Completul de divergenta este necesar:


a) atunci când judecarea cauzei nu mai poate continua datorită incompatibilității judecătorilor
b) pentru înlăturarea imparțialității judecătorilor în soluționarea cauzei
c) în situația în care completul format din doi judecatori nu poate ajunge la un consens
d) în cazul recuzării membrilor completului de judecată

74. Chemarea în judecată a altor persoane:


a) presupune introducerea în cauză numai a unui terț care pretinde drepturi de aceeasi ........
b) este posibilă la cererea părților din proces și cu acordul instanței de judecată
c) conferă terțului calitatea de intervenient secundar