Sunteți pe pagina 1din 27

CAPITOLUL 17

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN

ROMANIA
Colegiul Medicilor din Romania este o organizatie
profesionala autonoma a corpului medical, de interes public,
apolitica si fara scop patrimonial, avand in principal obiect de
activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic.
La nivelul Municipiului Bucuresti si al fiecarui judet s-a
organizat Colegiul Medicilor: Municipiul Bucuresti si respectiv
colegii teritoriale.
 Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:
adunarea generala, consiliul, biroul consiliului si presedintele.
Adunarea Generala- este formata din membrii colegiului
teritorial, se intruneste anual in primul trimestru la convocarea
consiliului si adopta hotatrari cu majoritate simpla in prezenta a
2/3 din numarul membrilor sai.
Consiliul- are un numar de membrii proportional cu numarul
medicilor inscrisi in evidenta colegiului la data organizarii
alegerilor, dupa cum urmeaza:
- 11 membrii pentru un numar de 500 de medici inscrisi;
- 13 membrii pentru un numar intre 501-1000 de medici
inscrisi;
- 19 membrii pentru un numar de 1001-2000 de medici
inscrisi;
- 21 de memebrii pentru un numar de peste 2000 de medici
inscrisi;
Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din
23 de membrii proportional cu numarul de membrii ai consiliului
se vor alege 3-9 membrii supleanti.
Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un
presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar. Presedintele biroului
consiliului colegiului teritorial este si presedintele colegiului
teritorial.
Colegiul Medicilor din Romania- este format din toti medicii
inscrisi in colegiile teritoriale. Colegiul Medicilor din Romania are
personalitate juridica, patrimoniu si buget proriu.
 Organele de conducere, la nivel national sunt:
- adunarea generala nationala;
- consiliul national;
- biroul executiv;
- presedintele.
Adunarea generala nationala- este alcatuita din membrii
Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si
reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial. Norma de reprezentare
in adunarea generala nationala este de 1/200 membrii,
reprezentantii fiind alesi pentru un mandat de 4 ani. Proportional
cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului teritorial se va
alege un numar de 3-10 membrii supleanti.
Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania este
alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din trei
reprezentanti ai municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al
medicilor din fiecare minister sau institutie centrala cu retea
sanitara proprie. Consiliul national poate fi asistat, cu rol
consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte
Medicale, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale, Familiei si Ministerul Justitiei. Reprezentantii
in Consiliul National sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre
membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii acestora in
adunarea generala nationala, intruniti in sedinta comuna. Deciziile
Consiliului national sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru
toti medicii din Romania.
Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romaina este format
dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar general, alesi
de catre Consiliul national, dintre membrii sai, pe o durata de 4
ani.
Presedintele Colegiului Medicilor din Romania este presedintele
Biroului executiv al consiliului National.

17.1 ATRIBUTIILE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA


Colegiului Medicilor din Romania are urmatoarele atributii:
1. Asigura aplicarea legilor, regulamentelor si normelor care
organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic;
2. Apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele
membrilor sai, apara onoarea, libertatea si independenta
profesionala a medicului, dreptul acestuia de decizie in
exercitarea actului medical;
3. Asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin
fata de bolnav si de sanatate publica;
4. Elaboreaza si adopta Statutul Colegilor Medicilor din
Romania si codul de deontologie medicala;
5. Controleaza si supravegheaza modul de exercitare a
profesiei de medic;
6. Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea,
specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor;
7. Actioneaza singur sau impreuna cu institutiile sau autoritatile
publice cu atributii in domeniu, in vederea asigurarii calitatii actului
medical in unitatile medicale;
8. Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea
metodologiei de acordare a gradului profesional si tematica de
concurs.
9. Organizeaza forme de educatie medicala continua si de
ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
10. Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si
standardelor privind dotarea cabinetelor medicale;
11. Asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale
bazate pe promovarea competentei profesionale;
12. Promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si
organizatii similare;
13. Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea
reglementarilor din domeniul medical sau al asigurarilor sociale
de sanatate;
14. Organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de
etica profesionala, deontologie medicala si de la regulile de buna
practica profesionala, in calitate de organ de jurisdictie
profesionala;
15. Stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea
riscului asigurat in cadrul asigurarilor de rapsundere civila
profesionala pentru membrii sai;
16. Sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta
medico-sociala pentru medici si familiile lor;
17. Participa, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si
Ministerul Sanatatii si Familiei, la stabilirea numarului anual de
locuri in facultatile de medicina acreditate, precum si numarul
locurilor in rezidentiat.
18. Participa la elaborarea contractului-cadru, in conditiile legii
etc.
Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinelelor
medicale private
indiferent de forma lor juridica si participa, prin reprezentanti, la
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile
sanitare publice.

17.2 MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA


In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani
sau medici cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, un
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in
Colegiul Medicilor din Romania. Calitatea de membru este
dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din
Romania, calitate ce poate fi pastrata,la cerere, de medicii
pensionari.
Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi intr-un
registru care se face public anual de catre Colegiul Medicilor.
17.2.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR COLEGIULUI
MEDICILOR DIN ROMANIA
Membrii Colegiului Medicilor din Romania au
urmatoarele drepturi:
1. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la
nivelul structurilor teritoriale sau nationale;
2. Sa participle la actiunile Colegiului Medicilor;
3. Sa foloseasca impreuna cu membrii familiei toate dotarile
sociale, profesionale, culturale si sportive ale colegiului Medciilor
din Romania si ale colegiilor teritoriale;
4. Sa conteste sanctiunile primite;
5. Sa beneficieze de asistenta medicala gratuita, medicamente
gratuite, personal cat si pentru membrii de familie.

Membrii Colegiului Medicilor din Romania au


urmatoarele obligatii:
1. Sa faca dovada cunosterii normelor de deontologie
profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si
functionarea corpului profesional;
2. Sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din
Romania, Codul de deontologie medicala, hotararile organelor de
conducere ale colegiului Medicilor din Romania si reglementarile
profesiei.
3. Sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de
membrii ai corpului profesional;
4. Sa participe la manifestarile initiate de organele de
conducere, la activitatile profesionale sau de pregatire
profesionala;
5. Sa participe la sedintele la care au fost convocati;
6. Sa pastreze secretul profesional;
7. Sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si
voturilor exprimate in organele de conducere;
8. Sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei
medicale;
9. Sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei sau
a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
10. Sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile
medicale de urgenta;
11. Sa actioneze pe toata durata exercutarii profesiei in vederea
cresterii gradului de pregatire profesionala;
12. Sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul,
specialitatea si codul, pe toate actele medicale pe care le
semnaza;
13. Sa respecte drepturile pacientilor.

17.2.2 RASPUNDREA DISCIPLINARA A MEMBRILOR COLEGIULUI


MEDICILOR DIN ROMANIA
Medicul raspunde disciplinar in cazul nerespectarii legilor si
regulamentelor profesiei medicale, a codului de deontologie
medicala si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului
Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor
adoptate de organele de conducere ale Coelgiului Medicilor si
pentru orice fapta savarsita privind profesia. Raspunderea
disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania nu
exclude raspunderea penala, contraventionala, civila si materiala,
potrivit prevederilor legale. Sanctiunile disciplinare sunt:
mustrarea, avertizmentul,votul de blam, amenda de la 100 lei la
1.500 lei, interdictia de a exercita profesia sau anumite activitati
medicale pe o perioda de la o luna la un an, retragerea calitatii de
membru al colegiului Medicilor din Romania.

17.2 VENITURILE SI CHELTUIELILE COLEGIULUI MEDICILOR

DIN ROMANIA
Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
- taxe de inscriere;
- cotizatiile lunare ale membrilor;
- contravalorea serviciilor prestate membrilor sau
persoanelor fizice si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si
alte forme de educatie medicala continua;
- donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
- drepturi editoriale;
- incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
- fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
- alte surse.
Veniturile pot fi utilizate penrtu cheltuieli cu organizarea si
functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii,
cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii personalului,
acordarea unor burse medicilor, incurajarea medicilor cu venituri
mici, acordarea de premii pentru membrii cu activitati profesionale
deosebite etc.

CAPITOLUL 18

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ORDINULUI ASISTENTILOR

MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA


Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se
organizeaza si functioneaza sa organizatie profesionala a
asistentilor medicali si a moaselor, neguvernamentala, de interes
public, nonprofit, avand ca obiect de activitate controlul si
supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical si
respectiv de moasa cu drept de libera practica.
“Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” este
organizatie cu autonomie institutionala, patrimoniu propriu
constituit din bunuri mobile si imobile, avand sediul central in
Municipiul Bucuresti. In cadrul “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania” se organizeaza comisii de specialitate
precum: Comisia de Specialitate a Asistentilor Medicali
Generalisti, Comisia de Specialitate a Moaselor, Comisii de
Specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali
precum si Comsia de Disciplina.

19.1 ATRIBUTIILE “ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR

DIN ROMANIA”
1. Atributiile generale:
 colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor
specifice si a reglementarilor privind profesiile de asistent medical
si moasa, asigurand aplicarea lor;
 promoveaza drepturile si interesele profesionale ale
membrilor sai, apara onoarea, libertatea si independenta
profesionala a asistentilor medicali si moaselor in exercitarea
profesiei;
 supravegheaza respectarea standardelor de calitate a
activitatilor de asistent medical si moasa;
 participa in colaborare cu Ministerul Sanatatii la elaborarea
criteriilor si standardelor de evaluare a calitatii ingrijirilor de
sanatate, asigurand aplicarea acestora;
 elaboreaza si adopta Regulamentul de Organizarea si
Functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania precum si Codul de Etica si Deontologie al asistentului
medical si moasei din Romania;
 ii reprezinta pe membrii sai in relatiile cu autoritatile si
institutiile guvernamentale si neguvernamentale interne si
internationale;
 organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de
etica, deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis;
 colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la inscrierea asistentilor
medicali si moaselor in Registrul Unic National al Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania;
 colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la organizarea si
desfasurarea concursurilor si examenelor pentru asistenti
medicali si moase;
 elibereaza avizul necesar dobandirii autorizatiei de “libera
practica” in profesiile de asistent medical si moasa;
 reprezinta asistentii medicali si moasele care desfasoara
activitati de ingrijire in cardul sistemului asigurarilor de sanatate la
elaborarea contractului-cardu privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a
normelor de aplicare ale acestuia;
 stabileste in functie de gradul riscului profesional, valoarea
riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru
asistenti medicali si moase;
 organizeaza puncte teritoriale de informare privind legislatia
sistemului de sanatate;
 elaboreaza ghiduri si protocoale de practica, criteriile si
conditiile privind asigurarea calitatii ingrijirilor de sanatate pe care
le propune spre aprobare Ministerul Sanatatii.
2. Atributiile “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania” in domeniul formarii profesionale:
 colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si M.E.C. la organizarea
educatiei continue, cresterii gradului de competenta profesionala
a asistentelor medicale si moaselor;
 colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea
metodologiei si tematicilor de concursuri si examene pentru
asistente medicale si moase;
 sustine dezvoltarea cercetarilor stiintifice si organizeaza
manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate;
 organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare
exercitarii profesiei de catre asistentii medicali si moase cetateni
ai statelor membre U.E., ai statelor aparatinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.

19.2 MEMBRII “ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR

DIN ROMANIA”
Calitatea de membru al “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania” se dobandeste la cerere, fiind dovedita
prin certificatul de membru care se elibereaza la inscriere, calitate
care se pierde pe durata suspendarii sau in cazul retragerii
dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau moasa.
Pot deveni la cerere, membrii ai “Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania” si asistentii medicali si
moasele cetateni ai unui stat membru al U.E., ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene stabiliti in Romania. Calitatea de membru al “Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” o pot pastra la
cerere si pensionarii asistenti medicali si respectiv moase care au
practicat meseria.

19.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR “ORDINULUI

ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA”


Membrii “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania” au urmatoarele drepturi:
 de a alege si de a fi alesi in organele reprezentative ale
“Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania”;
 de a avea acces la toate datele care privesc organizarea
administrativa a “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania” si a filialelor acestuia;
 de a se adresa tuturor organelor “Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania” si de a fi informat privind
desfasurarea acestora;
 de a participa la programe de perfectionare pentru asistenti
medicali si moase;
 de a contesta sanctiunile primite in termen de 30 de zile de
la comunicarea lor;
 dreptul persoanelor care exercita functii de conducere la
nivel teritorial sau national in structura “Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania” de a-si mentine locul de
munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective;
 de a beneficia de asistenta medicala gratuita si
medicamente gratuite atat personal cat si pentru membrii de
familie.

Membrii “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din


Romania” au urmatoarele obligatii:
 sa respecte reglementarile legale privind exercitarea
profesiei;
 sa respecte statutul “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania” privind exercitarea profesiilor de asistent
medical si moasa precum si regulamentul de organizare si
functionare (ROF) al “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania” ;
 sa respecte si sa aplice prevederile codului de etica si
deontologie al asistentilor medicali si moaselor din Romania;
 sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac
parte;
 sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor
medicali si moaselor;
 sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie
profesionala
 sa nu aduca prejudicii “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania”.

Raspunderea disciplinara:
 membrii “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania” care incalca normele de exercitare a profesiei si nu
respecta Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali si al
moasei din Romania raspund disciplinar, in functie de gravitatea
abaterii si li se va aplica una din urmatoarele sanctiuni: mustrare,
avertizment, suspendarea temporara a calitatii de membru,
retragerea calitatii de membru al “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania”;
 raspunderea disciplinara a membrilor “Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania” nu exclude raspunderea civila,
contraventionala si penala.
19.4 ORGANIZAREA LA NIVEL NATIONAL SI TERITORIAL A “ORDINULUI

ASISTENTILOR MEDICALI SI MOASELOR DIN ROMANIA”


“Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” este
organizat la nivel national, judetean si la nivelul municipiului
Bucuresti si functioneaza prin filialele judetene si cea a
Municipiului Bucuresti. Filialele judetene si a Municipiului
Bucuresti nu au personalite juridica si beneficiaza de autonomie
organizatorica si functionala in limitele prevazute de statutul
“Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” .
Organele de conducere ale filialelor judetene si
respective ale Municipiului Bucuresti sunt:
 Adunarea Generala
 Consiliul Judetean
 biroul Consiliului Judetean
 Presedintele.

 Adunarea Generala – este constituita din reprezentantii


tuturor asistentilor medicali si moaselor cu drept de libera practica
inscrisi in filiala respectiva, potrivit normei de reprezentare de 1 la
50. Adunarea generala alege prin vot secret, cu majoritate simpla,
membrii Consiliului Judetean respectiv membrii Consiliului
Municipiului Bucuresti, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul
total al reprezentantilor alesi.
 Consiliile Judetene - au un numar de membrii
proportional cu numarul asistentilor medicali si moaselor inscrisi
in organizatia “Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania” , dupa cum urmeaza:
 pana la 1000 de asistenti medicali si moase inscrisi- 11
membrii
 intre 1001-2000 asistenti medicali si moase inscrisi- 15
membrii
 intre 2001-4000 asistenti medicali si moase inscrisi- 19
membrii
 peste 4000 de asistenti medicali si moase inscrisi- 21 de
membrii.
Consiliul Municipiului Bucuresti este alcatuit din 25 de
membrii. Alegerile sunt validate in prezenta a 2/3 din numarul
total al reprezentantilor in Adunarea Generala. In cazul in care nu
este intrunita conditia de mai sus, in termen de 2 saptamani, se
va organiza o alta adunare generala pentru alegeri, al carei
rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor. Consiliul
Judetean respectiv al Municipiului Bucuresti, va alege dintre
membrii sai un birou format dintr-un presedinte, 2 vicepresedinti,
si un secretar.

Organizarea la nivel national a “Ordinului Asistentilor


Medicali si Moaselor din Romania”:
Organele de conducere a “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania” la nivel national sunt:
 Adunarea Generala Nationala este constituita din
reprezentanti alesi la nivel judetean si al Municipiului Bucuresti
potrivit normei de 1 reprezentant la 500 de membrii. Adunarea
Generala Nationala alege prin vot secret cu majoritate simpla,
membrii Consiliului National al “Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania”, in prezenta a minim 2/3 din numaul total
a reprezentantilor alesi. In cazul in care la Adunarea Generala
Nationala la care au loc alegeri nu se intrunesc un numar de 2/3
din numarul total al reprezentantilor, in termen de 2 saptamani, se
va organiza o alta Adunare Generala Nationala de alegeri, al
carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
Adunarea Generala Nationala adopta in prezenta a cel putin 2/3
din numarul total al reprezentantilor alesi Codul de Etica si
Deontologie al asistentilor medicali si moaselor din Romania,
regulamentul de organizare si functionare al “Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania”, precum si statutul “Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” .
 Consiliul National – este alcatuit din cate 2 reprezentanti
ai fiecarui judet, respectiv 4 reprezentanti ai Municipiului Bucuresti
si cate un reprezentant din ministerele cu retea sanitara proprie
alesi de catre Adunarea Generala Nationala. Consiliul National
este legal constituit in prezenta a jumatate + 1 din numarul
membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla. Consiliul se
intruneste in sesiuni trimestriale si extraordinare. In cadrul
Consiliului National functioneaza Comisia Nationala de
specialitate a asistentilor medicali generalisti, Comisia Nationala
de Specialitate a moaselor, Comisii Nationale de specialitate
pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali, Comisia
Nationala de disciplina precum si departamante si compartimente
de specialitate.
“Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania”
este coordonat intre sesiunile Cosniliului National de catre Biroul
Executiv.
 Biroul executiv – al Consiliului National este constituit din
presedinte, 3 vicepresedinti, si un secretar alesi prin vot secret de
membrii Consiliului National.
Organizarea alegerilor la nivel national, judetean si respectiv
al Municipiului Bucuresti, se desfasoara o data la patru ani in
baza regulamentului de alegeri elaborat de Biroul Executiv al
“Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania” si
aprobat de Consiliul National.
Veniturile ordinului asistentilor medicali si moaselor din
Romania se constituie din taxe de inscriere, cotizatii lunare,
donatii, sponsorizari, fonduri rezulatate din taxe, percepute pentru
manifestari stiintifice, drepturi editoriale, alte surse cu respectarea
prevederilor legale.
CAPITOLUL 20

CONCLUZII
Sistemul serviciilor de sanatate din Romania aflat in plina reforma
din anul 1989 are ca obiective strategice imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei, garantarea accesului echitabil la serviciile
sistemului de ingrijiri de sanatate si asigurarea unui sistem de
ingrijiri mai bine calificat.
Pe parcursul derularii reformei s-a actionat pe linia reorganizarii si
eficientizarii activitatii spitalicesti, revigorarii asistentei primare
prin medicii de familie, reorganizarii ambulatoriului de specialitate
si armonizarea legislatiei cu cea a Uniunii Europene.
In contextul reformei se impune clarificarea rolurilor si
responsabilitatilor principalilor actori din sectorul sanitar,
profesionalizarea personalului de conducere, constituind o etapa
importanta a reformei. Managerii spitalelor trebuie sa se preocupe
permanent de toate aspectele ce afecteaza acordarea serviciilor
de ingrijiri de sanatate precum si de sanatatea financiara a
spitalelor. Managerii de spitale stabilesc procedurile corecte
pentru monitorizarea performantelor stabilite pe baza politicilor de
functionare si dezvoltare. Monitorizarea activitatii implica stabilirea
unui flux informational operational, ce va semnala permanent
modul in care se realizeaza obiectivele politicilor de functionare si
au de asemenea responsabilitati referitoare la crearea si
monitorizarea politicilor financiare. Responsabilitatile specifice
includ stabilirea bugetelor precum si colectarea si evaluarea
informatiilor financiare si statistice.
Managerii de servicii de sanatate trebuie instruiti privind
mediul spitalicesc si functionarea in cadrul acestuia. Asistentul
medical, membru al echipei de ingrijire poate fi de asemenea si
membru al corpului managerial al unitatii sanitare in care isi
desfasoara activitatea, ca asistent sef de sectie sau director
nursing.
Analizand situatia actuala a sistemului sanitar romanesc precum
si evolutia acestuia,se impune ca Romania sa-si identifice
permanent nevoile reale de servicii medicale sis a elaboreze
programe de actiune bazate pe resursele disponibile, avand in
vedere faptul ca asiguratul este elementul central al sistemului
asigurarilor de sanatate.
Prioritatile reformei sectorului sanitar vizeaza aspecte
precum:
1. Stabilirea unor politici coerente de sanatate, dezvoltarea
acestor politici bazandu-se pe analiza indicatorilor de sanatate
comparabili ca nivel cu cei din Uniunea Europeana.
2. Avand in vedere criza financiara existenta la nivelul spitalelor
se impune profesionalizarea personalului de conducere si
dezvoltarea managementului spitalicesc strategic, financiar si al
proceselor administrative.
3. Un alt aspect important al reformei este asigurarea finantarii
durabile si predictibile a sistemului sanitar romanesc.
4. Cresterea performantei spitalelor cu asigurarea accesului la
serviciile spitalicesti si expunerea acestora pe piata serviciilor
spitalicesti. Obiectivele reformei organizationale a spitalelor fiind
cresterea eficientei tehnice si alocative, cresterea accesibilitatii
pentru grupurile defavorizate si adecvarea structurii serviciilor
spitalicesti la asteptarile utilizatorilor.
5. Integrarea sanatatii in alte politici, cum ar fi cele privind
protectia sociala, educatia, cultura, dezvoltarea economica.
Masurile principale ce ar trebui urmate sunt:
- dezvoltarea unui model de alocare obiectiva a fondurilor
existente in sistem catre spitale, in functie de caracteristicile
spitalului;
- stabilirea anuala a numarului necesar de medici si asitenti
medicali care sunt pregatiti in sistemul de invatamant medical
public si privat;
- dezvoltarea programelor de formare continua;
- incurajarea colaborarii intre spitalele din Romania si cele din
Uniunea Europeana si SUA, favorizand schimburile de specialisti,
crearea colectivelor mixte de cercetare, ducand nemijlocit la
imbunatatirea actului medical;
- imbunatatirea eficientei si calitatii serviciilor medicale prin
restructurarea si reorientarea lor cu scopul de a raspunde nevoilor
de ingrijire a populatiei;
- achizitionarea prioritara a produselor farmaceutice romanesti cat
si a aparaturii si instrumentarului medical;
- introducerea conceptului cast-eficienta, prin organizarea unor
servicii medicale integrate;
- cresterea rolului medicinei preventive si promovarii sanatatii;
- accentuarea autonomiei serviciilor de sanatate, ducand la
stimularea competitiei si calitatii serviciilor medicale;
- asigurarea unor servicii medicale de calitate ridicata pe intreg
teritoriul tarii, reducand diferentele intre mediul rural si urban;
- sustinerea infiintarii si dezvoltarii serviciilor medicale private etc.
Aceasta carte intentioneaza sa ofere viitorilor asistenti medicali
informatii si cunostinte care sa vina in sprijinul formarii lor
profesionale si manageriale.

BIBLIOGRAFIE
1. Armenia Androniceanu "Management public" Editura
Economica, Bucureşti, 1999
2. Charles Debbach "La transparence administative en
Europe" - ediţia II- 1995
3. "Cartea alba a guvernării" - capitolul privind sectorul
public
4. Conferinţa privind problemele de sănătate de interes
comun pentru România si Uniunea europeana (Bucureşti 4-6
octombrie 2000)
5. Comunicatul Ministerului Sănătăţii si Familiei privind
reuniunea de la 21 februarie 2003
6. Nita Dobrota "Dicţionar de Economie" Editura
Economica, Bucureşti 1999
7. Prof. G. Moldoveanu "Analiza organizationala" Editura
Economica, Bucureşti, 2000
8. I. Plumb "Managementul Servicilor publice" Editura
ASE, Bucureşti 2000.
9. Institutul National de Statistica si Studii Economice -
indicatori demografici
10. Legea 70/2002 priwind regimul juridic si metodologia
administrării unităţilor sanitare publice de interes local si
judeţean
11. Legea nr. 145/1997 privind asigurările de sănătate
12. Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de
aisstent medical si a profesiei de moasa, precum si
organizarea si functionarea „Ordinului Asistentilor Medicali
si Moaselor din Romania”
13. Legea nr. 529- Legea pentru ratificarea Acordului
European asupra instruirii si formarii asistentilor medicali,
incheiat la Strasbourg la 25 oct. 1967
14. Legea 146/1999
15. HG 743/3 iulie 2003
16. Hotărârea guvernului nr 790/2001 privind organizarea si
funcţionarea Ministerului Sănătăţii si Familiei
17. Marius Profiroiu "Managementul strategic al
colectivităţilor locale" Editura economica, Bucureştii 1999
18. Marius Profiroiu, Irina Popescu "Politici Europene"
Editura economica, Bucureşti, 2003
19. O. Nicolescu, I. Verboncu "Metodologii Manageriale"
Editura tribuna Economice, Bucureşti, 2001
20. Programul de guvernare 2000-2004 - capitolul V privind
imbunatatirea stării de sănătate a populaţiei
21. O.U.G nr 150/ 31 oct. 2002 privind organizarea si
funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
22. OUG 48/2003 privind intarirea disciplinei financiare si a
creşterii eficientei utilizării fondului sistemului sanitar
23. Ordonanţa Guvernului nr. 124/1999 privind organizarea
cabinetelor medicale

24. Ordonanţa de Guvern nr. 182/2002 privind licitaţiile


electronice