Sunteți pe pagina 1din 1

ORGANISME CONSTITUIRE

COMPONENȚA HOTĂRÂRI VALABILE ATRIBUȚII


BISERICEȘTI VALABILĂ
Cu jumătate + 1 din nr. voturilor valide; a examina alegerile de ierarhi
Președinte = P+toți Prezența a cel puțin 2/3
SF. Sinod exceptie: art. 14, lit. g), k), m), p), și q)- cu a hot. asupra retragerilor de ierarhi:
M+A+E+E.v.+A.v., în funcțiune, ca membrii din nr. membrilor săi
votul a jumăt. + 1 din nr. membri.prezenți a judeca pe membrii săi
Președinte = P + toți: M din țară și din străinătate + alți 3 Prezența a cel puțin 2/3 Prin consens sau cu votul a jumătate + 1 Exercită atribuțiile Sf. Sinod prevăzute
Sinodul Permanent
Ier. eparhioți ( 1 A și 2 E), desemnați anual de Sf. Sinod din nr. membrilor săi din nr. membrilor prezenți de Statut
Cu votul a jumătate + 1 din nr. membrilor
Din câte 3 reprezentanți (1 cler și 2 mireni)din fiecare Susține interesele BOR
A.N.B. (adunarea Prezența a cel puțin 2/3 prezenți Hotărârile A.N.B. devin
eparhie, delegați de adun. eparhiale, pe 4 ani, pt. cel mult A hotărâ asupra admin. bunurilor
națională bisericească) din nr. membrilor săi executorii după ratificarea lor de către Sf.
2 mandate. Ierarhii Sf. Sinod participă la adunările A.N.B. patrimoniale; a vota bugetul;
Sinod
12 membrii ai A.N.B. (1 c și 1 m din fiecare Mitropolie din
C.N.B. (consiliul țară) pe 4 ani și pt. cel mult 2 mandate. m.d.=Epis. Vic.
Întocmește darea de seamă anuală
național bisericesc) Patr. cu vot deliberativ Prezența a cel puțin 2/3 Prin consens sau cu votul a jumătate + 1
asupra mersului treburilor bisericești și
Președinte= P sau m.p.= Vicarul adm. patr., consilierii patr., insp. gen. din nr. membrilor săi din nr. membrilor prezenți
exercită alet atribuții date de A.N.B.
locțiitorul său bisericesc, cu vot consultativ -membrii Sf. Sinod pot
participa cu vot deliberativ
Prin consensul membrilor prezenți Hotăr.
prezintă spre definitivare contul de
Președinte = P + Ep. vic. patr. + Vic. adm. patr. + Prezența a cel puțin 2/3 sunt duse la îndeplinire de Cancelaria Sf.
Permanența C.N.B execuție bugetară și bilanțul financiar-
consilierii patr. + inspectorul gen. bis. din nr. membrilor săi Sinod și de sect. celorlalte inst. centrale
contabil al instit. centrale bisericești;
bisericești
alege membrii Consiliului eparhial, la
m.aleși= 30 (1/3 c și 2/3 m), pe 4 ani. pt. cel m. 2 mandate. Cu prezența a cel puțin
Cu votul a jumătate + 1 din membrii propunerea chiriarhului.
Adunarea Eparhială Președinte = A/E sau locțiitorul desemnat ( în caz de 2/3 din nr. membrilor
prezenți aprobă bugetul general al eparhiei, al
vacanță). m.d. = Ev/Av, cu vot deliberativ săi
instituțiilor și fundațiilor eparhiale;
m.a.=9 (3c+6m), de/din Ad. Ep., pe 4 ani, pt. cel . 2
întocmește bugetul general anual al
mandate. președinte=Chiriarhul sau locțiitorul desemnat. Cu prezența a cel puțin
Cu votul a jumătate + 1 din membrii eparhiei, al instituțiilor și fundațiilor sale;
Consiliul Eparhial m.d.=Ev/Av cu vot deliberativ. m.p= Vic., ep., consilierii 2/3 din nr. membrilor
prezenți administrează bunurile mobile și
ep., insp. ep., exarhul, cons. jur. și contabilul șef, cu vot săi
imobile ale eparhie
consultativ.
examinează și definitivează dările de
Președinte= Chiriarhul sau locțiitorul. m.d=Ev/Av, Vic.ep.,
Permanența Cons. seamă anuale privind activitățile
consilierii ep. inspectorul ep. secretarul ep., exarhul, cons. _____________ Cu votul majorității membrilor prezenți
Eparhial sectoarelor Admin. eparhiale, ale
jur. și contabilul șef
instituțiilor și fundațiilor eparhiale;
Din credincioșii majori ai parohiei, bărbați și femei, care
În prezența pr. paroh aprobă raportul de activitate al
mărturisesc prin credința, faptele și ținuta lor morală, Cu votul a jumătate + 1 dintre membrii
sau a pr. delegat și a cel Consiliului parohial;
atașamentul față de BO, de înv. ei de credință și de prezenți ( majoritate relativă, simplă)
Adunarea Parohială puțin 1/10 din totalul aprobă bugetul anual al parohiei; alege
instituțiile ei. președinte=pr. Paroh m.d.= pr. și diac. Precizare: majoritatea poate fi: relativă,
membrilor înscriși pe membrii Consiliului parohial și pe cei ai
activi ai unei parohii, precum și pr. pensionari care au absolută și calificată.
listă Comitetului parohial;
domiciliul stabil pe teritoriul parohiei respective.
m.a. ( de/din Adunarea parohială)= 7,9,12 și 2-4 supl., să reprezinte parohia;
Consiliul Parohial persoane majore, pe 4 ani, activează benevol și pot fi Cu prezența a ¾ dintre să ducă la îndeplinire hotărârile Adunării
Cu votul a 2/3 dintre membrii prezenți
realeși. m.d.= pr. paroh (președinte)+ ceilalți pr. și diac. membrii săi parohiale;
activi + 1 cântăreț. Ales pe 1 an
Din persoane majore, pe principiul voluntariatului, aleși
de/din Ad. Paroh. având un nr. dublu de membrii față de Comitetul parohial are 5 servicii: social,
Comitetul parohial cel al Cons. Parohial. misionar, cultural, tineret și adm.
Este prezidat de paroh, ajutat de un Birou de conducere gospodăresc.
format din: coordonator de programe, secretar și casier.