Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA:06.12.2019
COLEGIUL NATIONAL ,,GHEORGHE TITEICA”
STUDENT:GHIATA LUANA-ELENA
CLASA: a VI-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba si literatura romană
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:
TITLUL LECȚIEI: PREDICATUL NOMINAL
TIPUL LECTIEI: actualizare de cunoștințe
Locul de desfăşurare: sala de clasă

COMPETENŢE GENERALE :

 utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale \ scrise în diferite contexte de realizare,cu scopuri precise.
COMPETENŢE SPECIFICE :

 2.3-alcătuirea unor propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;


 3.4-sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate.

COMPETENȚE DERIVATE
- definirea predicatului nominal ;

- diferentierea predicatului nominal de predicatul verbal ;

- stabilirea părţilor de vorbire prin care se exprimă numele predicativ;

- precizarea modurilor şi a timpurilor verbelor cu funcţie sintactică de predicat;

- identificarea predicatelor nominale şi a predicatelor verbale în texte date ;

- stabilirea valoarii morfologică a verbului a fi în contexte date ;

- analizarea morfosintactica a verbelor din textele date ;


- identificarea numelor predicative multiple în textele date ;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicația, exerciţiul, expunerea, învăţarea prin descoperire, ciorchinele elaborat
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Resurse: ▪ materiale didactice şi mijloace de învăţământ: pixuri, caiete, fişe de lucru, tablă, cretă colorata, manuale.

 umane - elevii clasei a VI-a: capacitatea de receptare a elevilor, capacitatea elevilor de a colabora, cunoştinţele însuşite anterior
despre sintaxa propoziției;
Timp: 50 de minute.

Bibliografie:

 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a.


 *** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, M.E.E., C.N.C.,
Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002.
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Limba română. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas, București, 2010.

Timp Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/


instrumente de
lecției evaluare
Profesorului Elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

metode

2’ Moment Organizează clasa. Numesc elevii absenţi. Conversația frontal

Organizatoric Notează absenţele. Se pregătesc pentru


lecţie.

3’ Captarea Se realizează printr-o Elevii participă activ Explicația Individual Apreciere verbală
atenției conversaţie pregătitoare
menită să capteze
atenţia elevilor într-un mod Conversația Frontal
relaxant, astfel încât elevul
să recepteze firesc noile Exercițiu
cunoştinţe.

5’ Anunțarea Elevii își notează in Expunerea Tabla Frontal


lecției noi și a Profesorul spune elevilor că caiete titlul lecției
competențelor în ora aceasta vor studia
Predicatul nominal și scrie
titlul lecției pe tablă. Caietele

Anunţă competentele elevilor


derivate lecţiei.

Astăzi își vor aminti ce este Explicația


predicatul nominal şi prin ce
părţi de vorbire este
exprimat, pentru a putea să Elevii raspund la
îl recunoasca, să îl analizeze
întrebare
şi pentru a şti să
construiasca enunţuri
corecte.

Ascultă; notează în
caiete titlul lecţiei.
Dirijarea  Elevilor li se propune să-
şi amintească ce ştiu din
învăţării tema dată, studiată anul
trecut.
 Definitie:
Predicatul nomial este Elevii notează în caiete.
40'
partea principală de
propoziție care arată tablă
CINE, CE, CUM este
subiectul. Conversția Caiete Frontal Apreciere
Intrebari PN: sistematică
Cum este subiectul? Explicația Individual
Cine este subiectul?
Ce este subiectul? Elevii notează in caiete și Exercitiul
colaborează cu Învățarea prin
PN- este alcătuit din verbul
copulativ ( a fi, a deveni, a profesorul descoperire
ajunge, a însemna, a părea,
a rămâne, a ieși, a se face)
şi nume predicativ
exprimat prin subst., adj.,
pronume, numeral sau verb
nepersonal la modul
infinitiv si supin, avderb și
interjecție).

Profesorul notează pe
tablă, într-un tabel, acele
verbe predictive care pot
fi folosite ca verbe Apreciere
copulative cu exemple. Tablă Individual sistematică
Profesorul dă explicațiile Învățarea prin
următoare: descoperire Caiet
-Când verbul „a fi” nu are
sensul de a exista, a se găsi,
a se afla, nu poate alcătui
singur predicatul şi atunci
împreună cu un nume
predicativ alcătuieşte
predicatul nominal.

Ionel este în dormitor. (PV)


Ionel este elev. (PN)
Fratele ei iese din casă.
(PV)
Fratele ei va ieși mecanic
(PN)
Maria își face temele. (PV)
Maria se face profesoară.
(PN) Elevii notează în caiete Învățarea prin Caiet Individual Apreciere
El a ajuns acasă. (PV) ce se scrie pe tablă descoperire sistematică
El a ajuns medic. (PN) Tablă
Ana a rămas la noi.(PV)
Ana a rămas surprină. (PN)
El a însemnat pagina. (PV)
Câștigul înseamnă
victorie.(PN)
El a devenit inginer. (PN)
( a deveni nu este niciodată
predicativ)

Profesorul notează pe tablă


exemple de enunțuri cu
nume predicative exprimate
prin diverse parți de vorbire:
- Substantiv: Cățelul
este Rex.
- Adjectiv: Rochia
este frumoasă.
- Numeral: Lucrarea
este a patra.
- Pronume: Paul este
el.
- Verb la infinitiv:
Placerea lui este de
a desena.
- Adverb: Persoana
este de acolo.
- Interjecție: Va fi vai
de el!
Numele predicativ este
simplu : exemplele de mai
sus
-multiplu: În grădină florile Apreciere
sunt galbene, roşii şi albe.
sistematică
Învățarea prin În grup
Profesorul analizează un descoperire si
predicat nominal ca Elevii notează în caiete cooperare
exemplu: Cățelul este Rex. ce se scrie pe tablă.
Fișa de lucru
Profesorul invită un elev să
analizeze un alt predicat
nominal dintr-un alt
exemplu: Paul este el.
Asigurarea Profesorul propune un joc
didactic cu mingea prin
retenției și care intreaba elevii:
transferului Care este definiția PN? Conversatia

3’ Din ce este alcatuit PN? Elevii raspund la aceste Joc didactic Minge Frontal Apreciere
intrebări
Care sunt verbele Individual Verbală
copulative pe care le-ati
învățat?

Prin ce parți de vorbire se


poate exprima numele
predicativ?

Tema pentru Tema din manual: Elevii își notează tema


acasă
2' Sa gaseasca predicatele Conversatia
nominale din textul dat.
Fișă de lucru

Clasa a VI-a

I. Citiți cu atenție enunțurile. Identificați predicatele verbale și analizați-le după model.


Astăzi, elevii învață într-o școală nouă.

învață=PV exprimat prin verb predicativ, conjugarea I, mod indicativ, timp prezent, pers. a III-a, nr. singular

1. Andrei recita frumos.


2. Ana să vină acum la mine.
3. Ei au învățat poezia.

II. Completează spațiile punctate din enunțurile de mai jos, astfel încât să obții predicate verbale.

1. Cartea mea preferată …………..pe masă.


2. Prietenul meu cel mai bun ………..…la mine
3. Luna viitoare.................în excursie.

III.Identifică dintre cuvintele date, verbul la infinitiv și alcătuiește un enunț în care el să aibă funcția sintactică
de predicat verbal.

1. liliac, primăvară, a cânta, duios, inflorit

2. a reuși, eforturi, strategii, viață, bucurie

3. Goe, a călători, bilet, tren, obraznic

4. cireșe, Mărioara, a mânca, Nică