Sunteți pe pagina 1din 19

Probleme Fiscalitate 2008 - Impozitul pe venit

99. Din veniturile enumerate mai jos selectaţi-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul
impozitului pe venit:
a) venituri din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de război;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
d) sumele primite sub formă de sponsorizare;
e) indemnizaţia pentru creşterea copilului;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.

Rezolvare:
Potrivit prevederilor Titlului III: Impozitul pe venit din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile in anul
2008 in sensul impozitului pe venit urmatoarele:
1. venituri din dividende
2. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
3. indemnizatia lunara a asociatului unic
4. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica
5. venituri din cedarea folosintei bunurilor;
6. venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
7. venituri din jocuri de noroc.

100. O salariată a unei societăţi comerciale obţine la locul de muncă de bază ,pe baza unui contract
de munca cu timp normal,următoarele venituri, în luna martie 2008:

- salariu de bază = 1.000 lei;


- spor de vechime = 15%; (neinclus în salariul de bază)
- 20 tichete de masă în valoare de 7.88 lei/tichet.
- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.
Salariata are în întreţinere un copil minor şi pe mama sa care nu obţine venituri şi este proprietara
unui teren agricol în suprafaţă de 5.000 mp
Determinaţi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, şi drepturile salariale
incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati
sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%,somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare pe care
salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).

Rezolvare

I. Determinarea venitului brut total

1. Salariu de incadrare (salariul de baza) ……………. 1.000 lei


2. Numar de zile lucrate…………………………………………21
3. Salariu realizat……………………………..1.000/21*21=1.000 lei
4. Ore suplimentare………………………………………………0
4. Sporuri, prime (spor de vevhime 15%) ……….15%*1.000=150 lei
5. Concediu de odihna…………………………………………..0
6. Avantaje impozibile in natura brute………………………….142 lei *
=7. Venitul brut realizat(suma de la 3 la 6)……………… 1292 lei
+8. Concediul medical total…………………………………..0
________________________________________________________________
= 9. Venitul brut total……………………………………………1292 lei

1
(*)Calculul avantajelor in natura impozabile brute:
Cadoul acordat de 8 martie in valoare de 250 lei este neimpozabil in suma de 150 (conform Codului
fiscal, cadourile acordate angajatilor sunt neimpozabile in limita a 150 lei) . Restul de 100 lei este
impozabil si se include in venitul brut total in valoare bruta, pentru ca la final salariata sa primeasca
cadoul in valoare neta de 250. Daca am include 100 lei in venitul brut atunci salariata nu ar mai
primi cadoul in suma de 250, ci mai putin.

Avantaj in natura impozabil brut – Contributiile obligatorii aferente(CAS si CASS, fara somaj care se
calculeaza la salariu de incadrare) – Impozitul pe venit =100 lei

Notam val bruta a cadoului impozabil cu X. Atunci Avem:


X- (9,5%+6,5%)*X – 16%*[ X- (9,5%+6,5%)*X]=100 lei
X- 16% X- 16% X + 2,56%X= 100
0.7056 X = 100
Rezulta x= aprox. 142 lei
II. Determinarea venitului net

1. Venitul brut total ……………………………….1292 lei


- 2. CAS ……………………………………...9.5%*1292=123
-3. CASS……………………………………….6.5%*1292=84
-4. Somaj………………………………..………..0.5%*1000=5
=5. Venit net……………………………...………………..1080

III. Determinarea impozitului pe salariu

1. Venitul net …………………………………….1080


2. – Deducerea personala lunare ……………………300*
3. –Alte sume care se scad din baza impozabila (exp cotizatia sindicat) …….0
4. =Venit impozabil…………………………………………780
5. Impozit pe venit (4)*16%.....................................................125

(*) Determinarea deducerii personale lunare


Deducerea personală se stabileşte în funcţie de numărul de persoane considerate în întreţinere:
- copilul minor este întotdeauna considerat în întreţinere;
- mama contribuabilei este şi ea considerată în întreţinere deoarece nu obţine venituri, iar suprafaţa
de teren deţinută este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerată persoană în întreţinere dacă
suprafaţa de teren deţinută depăşea 10.000 mp în zonele colinare şi de şes sau 20.000 mp în
zonele montane.

Daca VBT este intre 1000 si 300 atunci


DPL = DPT *[1- (VBT-2000)/1000]
Pt ca are 2 persoane in intretinere atunci VBT = 350.
Iar VBL = 350*[1-(1292-1000)/2000]=298.9=300
Unde DPL = deducere personala de baza
DPT = deducere personala teoretica fixate prin codul fiscal.

III. Calculul drepturilor personale incasate:


1. salariul net 1292-123-84-5-125=955 (fara cei 100 lei cadou net impozabil, rezulta 852, adica
atat ar fi avut salariul net daca nu ar fi avut cadou, iar dc verificam dă)
2. 20 tichete *7.88 lei/tichet = 157.6 (tichetele sunt neimpozabile in limita a 1 pe zi, adica 21 in
martie, deci toata suma este neimpozabila si de aceea nu a fost cuprinsa in total venit brut)
3. valoarea neimpozabila a cadoului =150
4. Total 1262.6 lei.

De fapt in realitate salariate a primit:


- Salariu in lei : 852 lei
- 20 tichete *7.88 lei/tichet

2
- Un cadou in valaore neta de 250 lei (daca as fi inclus la venitul brut 100 din cadou, atunci ea
nu ar mai fi primit cadoul in suma de 250 ci 150 plus 100 fara contrib. si impozit)

?????Penttru avantajele in natura trebuie colectat TVA atata timp cat la procurarea acelor avantaje
societatea a dedus TVA.

101. O persoană fizică obţine la locul de muncă de bază un venit net lunar de 1.500 lei şi la un loc
de muncă unde are un contract individual de muncă cu timp parţial un venit net lunar de 950 lei.
Persoana fizică lucrează la locul de muncă de bază în perioada ianuarie – septembrie 2008, iar la
celălalt loc de muncă în perioada februarie – iunie 2008. Ştiind că persoana fizică are în întreţinere
o persoană şi deducerea personală
lunară aferentă este de 210, determinaţi:

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;


b) impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

a) Determinarea impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;

1. Pt venitul obtinut la locul de munca de baza (numai pt acest venit beneficiaza de deducerea
pesonala lunara)

Venitul impozabil = Venitul net – Deducerea personala lunara = 1.500-210=1.290 lei


Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil *16% = 16% * 1.290 = 206.4 = aprox. 206

2. Pt venitul obtinut in urma contractului de munca cu timp partial


Venitul impozabil = Venitul net = 950 lei.
Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 950*16% = 152

b) Determinarea impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii:
1. La locul de munca de baza = 9 luni * 206= 1854 lei
2. La al doilea loc de munca = 5 luni * 152 = 760 lei
Impozit total = 1854+760 = 2614 lei.

c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final.
Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.

102. Pentru care dintre vaniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana fizica română cu
domiciliul în România, este aceasta obligată să depună declaraţie privind venitul realizat?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
c) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.

Raspuns:
Cf art 83 din Codul Fiscal :
(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere:
• Venituri din activitati independete;
• Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
• Venituri din activitati agricole determinate in sistem real
au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pemntru
fiecare an fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(2) Nu se depun declaratii privind venitul realizat, pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au


depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pt care nu s-au stabilit plati
anticipate, conform legii;
3
b) venituri sub form ade salarii si venituri assimilate salariilor, pentru care informatiile sunt
cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare,
depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;

Prin urmare, persoanele fizice romane sunt obligate sa depuna declaratia privind venitul realizat,
pentru urmatoarele venituri:
a) venituri din proprietate intelectuala;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
c) venituri nete determinate pe bază de norme de venit. numai pt contribuabilii care au depus
declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pt care nu s-au stabilit plati anticipate,
conform legii;

103. O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru
impunerea în sistem real. Ea estimează că în anul 2008 va realiza următoarele venituri:
- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei
- venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care se deruleaza
incasarile si platile aferente activitatii economice desfasurate: 500 lei
- venituri din sponsorizări: 3000 lei
În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000 lei
- cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000 lei
- cheltuieli cu salariile: 18000 lei
- cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei
- cheltuieli de protocol: 1000 lei
Pepersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un împrumut în sumă de 30000. lei,
rambursabil integral peste 12 luni, de la o altă persoană fizică, la o rată a dobânzii de 20% pe an.
Rata dobânzii de referinţă stabilită de BNR este de 15% pe an
Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul
anului la scadenţele legale.

Rezolvare:

Determinarea venitului net

Venit net = Venituri brute impozabile – cheltuieli totale deductibile

Venituri din prestarea serviciilor de sonorizare......................................70.000 lei


+ Venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la
vedere prin care se deruleaza incasarile si platile aferente
activitatii economice desfasurate: .........................................................500 lei
- Cheltuieli cu achiziţionarea de mat cons şi obiecte de inventar.............. 20000 lei
- Cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul.......................................... 12000 lei
- Cheltuieli cu salariile..................................................................................... 18000 lei
- Cheltuieli de protocol – partea deductibila ......................................................357,5 lei
- Cheltuiala cu dobanda aferenta imprumutului
de la persoana fizica- partea deduct. (chelt cu dob este
deductibila la ratei dob de referinta a BNR).....................30.000*15%*7/12 = 2625 lei
=Venit net .....................................................................................................17.517,5 lei

(*)Calcul limitei de decutibilitate a ch de protocol


Limita de deductibilitate = 2% * Baza de calcul
Baza de calcul = venitul brut- cheltuieli deductibile, altele decat ch de spons, protocol, cotizatii asoc
profesionale = 70.000+500-20000-12000-18000-2625 = 17875 lei
Limta de deductibilitate = 17785*0.02=357.5

Impozitul pe venit estimat = 17.517,5 * 16% = 2802.8 = 2803 lei

Termenele de plata:
4
La 15 martie 2008: plăţi anticipate în contul impozitului pe venit: 2803/4=700.75=701 lei
La 15 iunie 2008: plăţi anticipate în contul impozitului pe venit: 2803/4=700.75=701 lei
La 15 septembrie 2008: plăţi anticipate în contul impozitului pe venit: 2803/4=700.75=701 lei
La 15 decemnrie 2008: plăţi anticipate în contul impozitului pe venit: 2803/4=700.75=701 lei

104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Tipul de venit Suma (lei)
Iunie 2008 Opere literare 2000
Septembrie 2008 Opere monumentale 5000
Octombrie 2008 Opere literare 1000
Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului
2008 şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului,
ştiind că contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract
individual de muncă cu timp întreg.

Determinarea venitului net anual pt venituri din opere literare


Venit net din opere literare = Venit brut- Cota de chelt forfetara de 40% - Contributii sociale
obligatorii.
Pt ca persoana a fost angajata cu contract individual de munca cu timp intreg atunci ea nu mai
plateste contributii sociale obligatorii.
Venit net din opere literare = 2.000+1.000 – 40%* 3.000 = 3.000-1.200=1.800 lei

Determinarea venitului net anual pt venituri din opere monumentale


Venit net din opere monumentale = Venit brut- Cota de chelt forfetara de 50% - Contributii sociale
obligatorii.
Pt ca persoana a fost angajata cu contract individual de munca cu timp intreg atunci ea nu mai
plateste contributii sociale obligatorii.
Venit net din opere literare = 5.000 – 50%* 5.000 = 5.000 - 2.500 = 2.500 lei
Venit net anual total = 1.800 + 2.500 = 4.300 lei.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine


10% din venitul brut, aceasta suma reprezentand impozitul sub formă de plăţi anticipate.

In iunie platitorul de impozit trebuie sa retina: 2.000* 10% =200 lei, impozit ce trebuie platit pana pe
25 iulie inclusiv.

In septembrie platitorul de impozit trebuie sa retina: 5.000* 10% =500 lei, impozit ce trebuie platit
pana pe 25 octombrie inclusiv

In octombrie platitorul de impozit trebuie sa retina: 1.000* 10% =100 lei, impozit ce trebuie platit
pana pe 25 noiembrie inclusiv.

105. Studiul de caz:


Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal;
Venitu lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei;
Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei;
Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………………………6.5%
Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………………………………….0.5%
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

Rezolvare:
Venitu lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei
- Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă ......9.5%*1000=95
- Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………6.5%*1000=65

5
- Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………….…….0.5%*1000=5
= Venit net …………………………………………………835
- Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei
= Venit impozabil …………………………………………………..485
Impozit pe venit salarii ………………………………….485*16%= 78 lei

106.Studiu de caz:
Persoană angajată cu contract individual de muncă;
Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;
Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ............................. 350 lei;
Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat…………………………6.5%
ota de contrib. salariati la fd.somaj………………………………… 0.5%
Cotizaţia sindicală ...................................................................................10 lei;
Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.
(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)
Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Rezolvare:
Venitu lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei
- Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă ......9.5%*1000=95
- Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………6.5%*1000=65
- Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………….…….0.5%*1000=5
= Venit net …………………………………………………835
- Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei
- Cotizaţia sindicală ...................................................................................10 lei
- Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.
(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)
= Venit impozabil …………………………………………………..445 lei
Impozit pe venit din salarii ……………………………………….445*16%=71 lei

107.Studiu de caz:
Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil
Venitul brut obţinut...................................................................................2.000 lei;
La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut .Să se
determine impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit.

Raspuns
Varianta de rezolvare gasita pe net
NU s-a retinut la sursa nici un impozit, persoana neexercitandu-si optiunea pt. impozitarea prin
retinere la sursa
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

Varianta mea:
Persoanele fizice au dreptul sa opteze pt impunerea venitului brut cu 16%, impozitul fiind final
(norma 66 ). Daca nu opteaza pt aceasta cota, atunci platitorul venitului este obligat sa retina un
impozit la sursa de 10% reprezentand plati anticipate din veniturile platite.

Impozit pe venit =10% *Venit brut obtinut = 10% * 2.000 = 200 lei

108. O persoană fizică a obţinut în luna martie 2008, în baza unui contract privind cesiunea unor
drepturi de proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliţi valoarea impozitului ce
trebuie virat statului de către plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana
fizică.

Raspuns:

6
Art 52 : (1)“ Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit
prin retinere la sursa, reprezentamd plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate;
(2). Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul veniturilor prevazute la alin a) aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut.
Impozit pe venit retinut la sursa= 10% * Venit brut = 10%* 2.000 = 200 lei.
Suma neta incasata = Venit brut – Impozit pe venit = 2.000-200 = 1.800 lei

109. Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe venit?

Raspuns

Art 39 Codul fiscal:


Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt denumite in
continuare contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin
intermediul unui sediu permanent in Romania;
c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;
d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 89;

110. Care este sfera de cuprindere in cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de
persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania?

Raspuns

Art 40: Impozitul pe venit se aplica in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in
Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

111. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de o persoana pentru a putea fi considerata in
intretinere din punctual de vedere al deducerii personale care se acorda salariatilor?

Raspuns
Art 56 alin 3
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului
sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi
neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

Art 56 alin 7
Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele
colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din
cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea
pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent
de suprafaţă.

112. Potrivit legislatiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, care sunt categoriile de
venituri pentru care se depune anual Declaratia privind venitul realizat (Formularul 200)?

Raspuns:
Categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaratia privind venitul realizat sunt:
a) venituri din activitati independente
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
c) venituri din acivitati agricole determinate in sistem real;
Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru castigul net/ pierderea neta
anuala, generate de :

7
a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul
societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte
operatiuni de acest gen.

113. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru
anul 2008 is-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana
fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei, iar cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinati suma
impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica.

Rezolvare:

Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita *
16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

114. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru
anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de
persoana fizica in anul 2008 au fost de 200.000 lei , iar cheltuielile au fost de 90.000 lei.
Determinat suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoana fizica si precizati
la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume.

Rezolvare
1. Determinarea impozitului pe venit aferent an 2008
Impozitul pe venit aferent an 2008 datorata de persoana fizica = Norma anuala de venit stabilita *
16% = 75.000lei *16% = 12.000 lei.

Art 82. alin 1. Contribuabilii care realizeaza venituri


• din activitati independente
• din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare
• din activitati agricole
sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit exceptandu-se
cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

Alin3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni
din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare.

Norma 169. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate
se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii
desfasurate.

In concluzie, impozitul anual de 12.000 trebuie platit astfel:


• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 martie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 iunie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 septembrie 2008 inclusiv
• 12.0000/4=3.000 lei pana pe 15 decembrie 2008 inclusiv

115. O persoana fizica obtine venituri din taximetrie, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pentru
anul 2008 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. In cursul anului 2008 persoana s-a
imbolnavit pentru o perioada de trei luni, avand in acest scop certificat medical. Pe baza acestuia a
solicitat reducerea normei de venit, iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere.
Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2008 datorata de persoan fizica.

Rezolvare

Norma 45. Pt intreruperile temporare de activitate in cursul anului, datorate unor accidente,
spitalizari si altor cauze obiective, inclusiv cele de forta majora, dovedite cu documente justificative,
normele de venit se reduce proportional cu perioada nelucrata, la cererea contribuabililor.

8
Norma 46. Pt contribuabilii impusi pe baza de norme de venit, care isi exercita activitatea o parte
din an, in sit prevazute la pct. 44 sau 45, venitul net aferent perioadei efectiv lucrate se determina
prin raportarea normei anuale de venit la 365 zile, iar rezultatul se inmulteste cu numarul zilelor de
activitate.

Presupunem ca a avut concediu medical 90 zile (3 luni).Rezulta numar zile lucrate = 365-90= 275
zile.
Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate= Norma venit /365 zile * Numar zile efectiv
lucrate = 75.000/365*275 = 56.507 lei

116. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in
sistem real. In anul 2008, a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu
marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinat limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol?

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit b. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% din baza
determinata conform alin 6.
Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile,
altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- cheltuielile de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch protocol = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute .............................135.000


- Chelt deductibiele .................................89.000
= ............................................................46.000
Limita de deductibilitate = 2% * 46.000 =920 lei

117. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in
sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu
marfuri de 89.000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli
de sponzorizare de 10.000 lei. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare.

Rezolvare

Art 48 alin 5 lit a. Cheltuielile de sponzorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, sunt deductibile in limita unei cote de 5% din baza determinata
conform alin 6.
Art 48 alin 6 . Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile,
altele decat:
- chelt de sponzorizare, mecenat, pt acordarea de burse private.
- cheltuielile de protocol
- si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul

Baza de calcul = Total venituri brute ................135.000 lei


- Chelt deductibile......................89.000 lei
= .................................................46.000 lei
Limita de deductibilitate = 5%*46.000 lei = 2.300 lei

118. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in
sistem real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu

9
marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli de protocol de 10.000 lei.
Determinati venitul net.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000 lei


-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000 lei
-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920 lei
-Cheltuieli de protocol – partea dedecutibila .........................................................920 lei
=Venit net ....................................................................................................... . 44.160 lei

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse private, ch de
protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale
Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000
Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch cu cotizatia
este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch de protocol


Limita de deductibilitate a ch cu spons = 2% * Baza de calcul = 2% * 46.000= 920 lei

119. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in
sistemul real. In anul 2008 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu
marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si
cheltuieli cu sponsorizarea de 10.000 lei.
Deteminati venitul net.
Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzarea marfurilor.....................................................................135.000 lei


-Cheltuieli cu marfurile .....................................................................................89.000 lei
-Cheltuiala cu cotizatia la Asoc Comerciantilor Rom – partea deductibila ...........920 lei
-Cheltuieli cu sponzorizarea – partea dedecutibila ..............................................2.300 lei
=Venit net ...........................................................................................................42.780 lei

Calculul limitei de deductibilitate a chelt cu cotizatia la Asoc Comerc Rom = 2% * Baza de calcul

Baza de calcul = venit brut- chelt deductibile altele decat ch spon, mecenat, burse private, ch de
protocol si ch cu cotizatiile platite asoc profesionale
Baza de calcul = 135.000-89.000 = 46.000
Limita de deduct ch cu cotiz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 lei. Rezulta ca ch cu cotizatia
este deductibila in limita sume de 920 lei.

Calcul limitei de deductibilitate a ch cu spons


Limita de deductibilitate a ch cu spons = 5% * Baza de calcul = 5% * 46.000= 2.300 lei

120. O persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se
determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in
contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri =120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;

10
-cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an 2007.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei


-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei
-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei
-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei
=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art
48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat,
acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)= 34.400 lei


Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.

Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei

121. O persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala pentru care venitul net se
determina in sistem real. La sfarsitului anului 2007 ea inregistreaza urmatoarele valori in
contabilitatea in partida simpla:
- venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei;
-cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei;
-cheltuieli cu personalul = 5.600 lei;
-cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul an 2007.

Rezolvare

Determinarea venitului net

Venituri din vanzari de marfuri ....................................................120.000 lei


-Cheltuieli cu marfurile...................................................................80.000 lei
-Cheltuieli cu personalul ..................................................................5.600 lei
-Cheltuieli cu acordarea unei burse private – partea deductibila ......1.720 lei
=Venit net ........................................................................................32.680 lei

Determinarea limitei de deductibilitate a ch cu bursa privata acordata

Ch cu acordare de burse private sunt dedecutibile in limita a unei cote de 5% din baza de calcul (art
48, alin 5 lit a)
Baza de calcul = venituri brute – cheltuieli deductibile, altele decat cele de spon, mecenat,
acordarea burse, ch de protocol, ch cu cotizatiile la asoc profesionale (art 48, alin 6)

Baza de calcul = vt din vz mf (120.000) – ch mf (80.000) – ch personal (5.600)= 34.400 lei


Limita de decuctibilitate = 5% * 34.400 = 1720 lei.

Impozitul pe venit datorat pt intregul an 2007 = 32.680*16% = 5.229 lei

11
S-a platit anticipat 1.500, rezulta ca mai are de platit 5.229-1.500=3.729 lei

122. O persoana fizica desfasoara o activitate pe baza unei conventii incheiate conform Codului
civil cu societatea X SRL. Persoana fizica a optat la incheierea conventiei pentru impozitarea
venitului brut.
Determinati impozitul pe venit retinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat de
persoana X este in suma de 1.200 lei, iar contractul s-a desfasurat pe perioada de 10 luni din anul
2008.

Rezolvare

Norma 661 Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe baza
contractelor/conventiile civile, incheiate potrivit Codului Civil au dreptul sa opteze, pentru
impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art78.
Caz 1. Persoana a optat pt impozitarea venitului brut cu cota 16%, impozitul fiind final.

Impozit pe venit lunar retinut la sursa ca fiind impozit final = 1.200*16% = 192 lei.
Acest impozit se calc si se retine in fiecare luna in care se efectueaza plata venitului si se varsa
catre buget pana pe 25 a lunii urmatoare platii venitului.
Impozitul total retinut la sursa in cele 10 luni = 10*192 = 1920 lei.

Caz 2. Persoana a optat pt impozitarea venitului brut cu cota 10%, impozitul prin retinere la sursa
reprezentand plati anticipate din veniturile platite.

Impozit pe venit lunar retinut la sursa reprezentand plati anticpate = 1.200*10% = 120 lei.
Acest impozit se calc si se retine in fiecare luna in care se efectueaza plata venitului si se varsa
catre buget pana pe 25 a lunii urmatoare platii venitului.
Impozitul total retinut la sursa reprezentand plati anticipate, in cele 10 luni = 10*120 = 1200 lei.

!!!!!!!!!In enuntul problei se precizeaza : ”Persoana fizica a optat la incheierea conventiei pentru
impozitarea venitului brut”, insa nu detaliat pentru ce cota de impozitare a optat peroana (pt
impozit final sau pt plati anticipate). Nu stiu sigur, daca in cazul in care se specifica ca persoana
fizica a optat pt impozitare venit brut,asta insemna implicit ca persoana a optat pt 16%.De intrebat

123. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu
timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;


-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil
minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de
100 lei.
Determinati venitul brut al persoanei fizice.

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu
sunt impozabile:
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un
copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in
valoare de 100 lei.

12
Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate
avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul
brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit


Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj
brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat,
deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in
calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat
timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana


lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

124. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu
timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;


-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil
minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de
100 lei.
Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie 2008, stiind ca
are in intretinere un copil minor.

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu
sunt impozabile:
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un
copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in
valoare de 100 lei.

Precizari

13
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate
avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul
brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit


Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj
brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056
Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat,
deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in
calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat
timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana


lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

Determinarea deducerii personale

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea pesonala lunara
(DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]


Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o persoana in
intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

125. O persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract individual de munca cu
timp normal. Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2008:

-salariu de baza de 2.500 lei;


-indemnizatie de conducere de 10% din salariul de baza;
-tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un copil
minor)
-un stimulent in natura reprezentand 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei /kg.
-o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de
100 lei.
Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoanna fizica, considerand
cotele de contributii individuale CAS – 9.5%, CASS – 6.5%, somaj – 0.5% aplicabile la venitul brut
(valorile contributiilor si impozitului se rotunjesc la intreg).

Rezolvare

Conform codului fiscal art 55 urmatoarele venituri nu sunt incluse in veniturile salariale si nu
sunt impozabile:
14
• tichete cadou pentru sarbatoarea de Paste in valoare de 150 lei (persoana fizica are un
copil minor)
• indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in
valoare de 100 lei.

Precizari
Pentru ca salariul net (calculat inainte de influenta avantajelor in natura) sa nu fie afectat de toate
avantajele in natura de care beneficiaza salariatul, sunt considerate avantaje nete, iar in venitul
brut realizat se vor cuprinde valoarea bruta a acestor avantaje.

In venitul brut se vor include valoarea bruta a avantajelor in natura.

Sal net= Venit brut – Contributii – Impozit


Avantaj net = Avantaj brut – Contributii – Impozit
Avantaj net = Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj brut – 16%*[ Avantaj brut – (9.5%+6.5%)*Avantaj
brut]
Dupa rezolvarea ecuatiei rezulta : Avantaj brut = Avantaj net /0.7056

Remarca: la calculul contributiilor s-a luat in considerare doar CAS si CASS suportate de salariat,
deoarece contributia pt somaj se suporta doar din salariul baza. Deducerea personala nu s-a luat in
calcul, deoarece ea se calculeaza in functie de venitul total brut, si nu separat.

Toate avantajele in natura sunt purtatoare de TVA si soc trebuie sa colecteze TVA aferent atat
timp cat la procurarea acelor avantaje societatea a dedus TVA

Determinarea venitului brut total

Salariu realizat (presupunem ca persoana


lucrat zilele lucratoare din luna aprilie 2008)................................2.500 lei
+Indemnizatia de conducere .........................................10%*2.500=250 lei
+ Avantaj in natura reprezentat
de 10 kg carne la valoare bruta .................10kg*10lei/kg*1.19/0.7056 = 84
=Venitul brut realizat ................................................................................2834 lei.

Determinarea venitului net


Venit brut realizat .................................................................2834 lei
-CAS 9.5%* VBT......................................................9.5%*2834 = 269
-CASS 6.5% * VBT .................................................6.5%*2834 = 184
-Somaj 0.5%*Salariu de baza...................... 0.5% *1500=8
=Venit net..........................................................................2373

Determinarea deducerii personale

Daca venitul brut realizat este cuprins intre 1.000 si 3.000 lei atunci deducerea pesonala lunara
(DPL) este:

DPL= DPT * [1-(VBT-1000)/2000]


Unde: DPT = deducerea personala teoretica, stabilita cf Codului Fiscal, iar pt o persoana in
intretinere aceasta este 350 lei.
VBT = venit brut total.

DPL = 350* [1-(2834-1000)/2000]=281 lei

15
Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit

Venit net .........................................................2373


-Deducerea personala....................................281
=Venit impozabil ........................................2592
Impozitul pe venit din salarii = Venit impozabil * 16% = 2592*0.16=415 lei

126. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru
care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca
persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in
favoarea sa.
Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea
folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor
legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de
cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul
brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui
an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre
bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau
venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei


Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.

127. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru
care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca
persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in
favoarea sa.
Determinati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei bunurilor.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor
legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de
cealalta parte contractanta.

16
Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul
brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui
an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre
bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau
venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.

Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei


Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.

Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 =
30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei


Daca contribuabilul a achitat la termen toate paltile anticipate de impozit, rezulta ca dupa
31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei

128. O persoana fizica incheie un contract de inchiriere unui apartament la 1 ianuarie 2008 pentru
care va obtine in anul 2008 un venit de 2.500 lei / luna. La 31.12.2008 proprietarul constata ca
persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in
favoarea sa.
Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta anului 2008.

Rezolvare

Art 62 alin 1. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor
legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de
cealalta parte contractanta.

Art 62 alin 2 Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul
brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Art 63. Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui
an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre
bugetul de stat, cf art 82.

Art 82 alin 2. Platile anticipate se stabilesc luandu-se ca baza de calcul venitul anul estimat sau
venitul net realizat in anul precedent dupa caz.

Art 82 alin 3. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.
17
Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anul estimativ.
Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei
Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ – Cota de cheltuaial forfetara de 25%
= 30.000 – 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 lei

Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei


Platile de impozit pe venit:
- la 15 martie : 3.600/4 = 900 lei
- la 15 iunie : 900 lei
- la 15 septembrie : 900 lei
- la 15 decembrie : 900 lei.

Venitul net final = Venit brut total - Cota de cheltuaiala forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 =
30.000

Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei


Daca contribuabilul a achitat la termen toate platile anticipate de impozit, rezulta ca dupa
31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei

129. O persoane fizica are incheiate pentru anul 2008 sase contracte de inchiriere a unor imobile
in urma carora obtine urmatoarele venituri:
- pentru primul contract o chirie de 1.200 /luna
- pentru al doilea contract o chirie de 1.700 lei /luna
- pentru al treilea contract o chirie de 1.600 lei /luna;
- pentru al patrulea contract o chirie de 2.000 lei/luna;
- pentru al cincilea contract o chirie de 1.900 lei/luna.

Care este metoda de determinare a venitului net?

Rezolvare

Cf ordinul ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe


veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5
contracte de inchiriere (referinta art 46 din Cod Fiscal pct 232 dinNorme):
“Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai
mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului fiscal, incepand cu anul fiscal
urmator, califica aceste venituri in categoria VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE.
Aceste persoane stabilesc venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida
simpla.

130. O persoana fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi:
a) 1.000 lei la un cont curent;
b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2007;
c) 500 lei la obligatiuni municipale.
Determinat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Cf art 65 alin 2. Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi


- veniturile din dobanzi la conturile curente
- venituri din dobanzi aferente obligatiunilor municipale.

18
Prim urmare., venitul impozabil este reprezentat de dobanzile la depozitul pe 3 ani, respectiv 2.000
lei.
Impozitul pe veniturile din investitii retinut = 16% * 2.000 = 320 lei calculat si retinut in momentul
constituirii depozitului.

131. O persoane fizica obtine in anul 2008 urmatoarele venituri brute din dividende:
a) 1.000 lei de la SC ALFA SA;
b) 2.000 lei la SC BETA SA.
Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Rezolvare

Art 67 alin 1.
Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 16% din suma acestora.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor
juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati.
Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se
face plata.

SC ALFA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:


Imp/ven din dividende = 1.000*16% = 160 lei.
SC BETA SA va calcula, retine si vira urm impozit pe venituri din dividende:
Imp/ven din dividende = 2.000*16% = 320 lei.
In total, impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice = 160+320=480 lei.

Raspuns : 480 lei

132. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane
fizice?

Rezolvare

Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice, se calculeaza, se retine si se vireaza
la stat de catre platitorii acestor venituri.

19