Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic -L5

Clasa: a V-a B
Școala: Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Cadru didactic: Mihăilă Alina-Laura
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea I: Despre mine. Selfie
Subiectul lecției: Textul nonliterar.
Tipul lecției: Predare-învățare.
Strategii didactice: a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, lucru cu textul.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală.
c) Resurse: -capacitățile normale de lucru ale elevilor, cunoștințele lor anterioare.
-spațiu de lucru: sala de clasă.
d) Mijloace de învățare: manualul, caietele elevilor, tabla.
e) Metode evaluare: verificarea răspunsurilor elevilor se va face pe parcursul întregii lecții.

Managementul timpului: 50 de minute.

Competențe generale:

1
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care
exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale.
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiar.
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al
clarităţii.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor communicative.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază.

Obiective operaționale. La sfârșitul orei, elevii vor ști să:

2
- Identifice asemănările și deosebirile între imaginile date;
- Cunoască sensul noțiunii de selfie;
- Reproducă definirea noțiunii de text nonliterar;
- Realizeze conexiunea între conținutul textului dat și realitate;

Desfășurarea lecției:
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Mod de
organizare/Evalua
re
Moment organizaroric Profesorul notează elevii absenți, Elevii își pregătesc
1 minut asigură ordinea și pregătește materialele pentru ora de
materialele necesare pentru lecție. limba și literatura română.
Verificarea temei Profesorul anunță verificare temei Elevii ridică mâna și citesc Caietele elevilor. Frontal.
pentru acasă și numește 4-5 elevi pentru pe rând tema, fiind numiți Aprecieri verbale.
7 minute prezentarea acesteia. de profesor.
Anunțarea subiectului Profesorul anunță subiectul lecției, Elevii notează pe caiete Tablă, caietele
și a obiectivelor lecției notează pe tablă data, titlul lecției și titlurile de pe tablă. elevilor.
2 minute menționează obiectivele ce vor fi
urmărite pe parcusul lecției.
Dirijarea lecției Profesorul îndrumă elevii către Elevii privesc cu atenție Manual, tabla, Frontal,
38 de minute rubrica din manual, de la pagina 19: cele trei imagini din manual, caietele elevilor. individual.
exprimarea opiniei cu privire la apoi numesc ce prezintă ele, Aprecieri verbale.
imagini prezentate în manual și asemănările și deosebirile
numirea asemănărilor și dintre acestea.
deosebirilor dintre acestea.
Profesorul le indică elevilor
realizarea lecturii textului suport Elevii realizează lectura
oferit de manual. textului fiind numiți de
profesor.
Profesorul le transmite elevilor
definirea noțiunii de text nonliterar,

3
dar și o clasificare a textelor care Elevii receptează informația
fac parte din această categorie, transmisă de către profesor
notând pe tablă. și notează pe caiete.

Profesorul propune rezolvarea


următoarelor exerciții:
- Scopul scrierii textului
lecturat anterior;
- Realizarea conexiunii cu Elevii urmăresc rezolvarea
elemente din realitate; exercițiilor și notarea lor pe
- Identificarea limbajului, caiete, în ordinea indicată de
obișnuit sau neobișnuit și către profesor, apoi răspund
justificarea răspunsului. fiind numiți.
Profesorul îndrumă elevii către
rubrica Aplicații:
- Identificarea paragrafelor
din textul dat, indicarea unui
cuvânt-cheie pentru fiecare
în parte, apoi formularea
ideilor principale;
- Precizarea diferenței dintre
două sensuri ale aceluiași
cuvânt, date în text;
- Numirea noilor informații
descoperite din text.
Asigurarea retenției și Profesorul le transmite elevilor Elevii iși notează pe caiete Manual, caietele Frontal.
a transferului tema pentru acasă: Rubrica tema pentru acasă, elevilor.
2 minute Reflecții, din manual, pagina 19. transmisă de profesor.