Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic – L8

Clasa: a V-a B
Școala: Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Cadru didactic: Mihăilă Alina-Laura
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea I: Despre mine. Selfie
Subiectul lecției: Propoziția. Tipuri de propoziții
Tipul lecției: Predare-învățare.
Strategii didactice: a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, lucru cu textul.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală.
c) Resurse: -capacitățile normale de lucru ale elevilor, cunoștințele lor anterioare.
-spațiu de lucru: sala de clasă.
d) Mijloace de învățare: manualul, caietele elevilor, tabla.
e) Metode evaluare: verificarea răspunsurilor elevilor se va face pe parcursul întregii lecții.

Managementul timpului: 50 de minute.

Competențe generale:

1
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care
exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale.
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiar.
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al
clarităţii.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor communicative.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază.

Obiective operaționale. La sfârșitul orei, elevii vor ști să:

2
- Identifice predícatele din propoziții;
- Recunoască o propoziție;
- Reproducă definițiile predicatului și subiectului;
- Precizeze tipurile de propoziții, după alcătuire;
- Precizeze tipurile de propoziție, după aspectul verbului cu rol de predicat;
- Cunoască ortografia și punctuația propoziției.

Desfășurarea lecției:
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Forme de
organizare/Evaluare
Moment Profesorul notează elevii absenți, Elevii își pregătesc materialele
organizatoric asigură ordinea și pregătește pentru ora de limba și literatura
materialele necesare pentru lecție. română.
Verificarea temei Profesorul anunță verificarea temei Elevii ridică mâna și citesc pe Caietele Frontal.
și numește 4-5 elevi pentru rând tema, fiind numiți de elevilor. Aprecieri verbale.
prezentarea acesteia. profesor.
Anunțarea Profesorul anunță subiectul lecției, Elevii notează pe caiete titlurile Caietele Frontal.
subiectului și a notează pe tablă data, titlul lecției și de pe tablă. elevilor,
obiectivelor menționează obiectivele ce vor fi tablă.
lecției urmărite pe parcusul lecției.
Dirijarea lecției Profesorul le indică elevilor Elevii își concentrează atenția Manual, Fronatl, individual.
concentrarea asupra rubricii Pentru asupra rubricii, rezolvă exercițiile caietele Aprecieri verbale.
început urmând după rezolvarea pe caiete, apoi ridică mâna pentru elevilor,
acestora să numească elevii pentru a fi numiți de către profesor să tabla.
răspunsuri. răspundă.

Profesorul le transmite elevilor Elevii sunt atenți la explicațiile


conținuturile noțiunilor Propoziția oferite de profesor și notează pe
simplă și dezvoltată și părțile de caiete.
propoziție (predare): definirea Elevii sunt activi la cerințele
propoziției, clasificarea părților de profesorului.

3
propoziție, definirea predicatului și
subiectului, clasificarea după
alcătuire a propozițiilor.
Profesorul le indică elevilor
rezolvarea rubricii explorare cu
scopul de a aplica noțiunile
asimilate anterior.
Profesorul le transmite elevilor
clasificarea propozițiilor după
aspectul verbului cu rol de predicat
a propozițiilor(afirmativă și
negativă), apoi le indică elevilor
concentrarea asupra rubricii
Explorare.

Profesorul le transmite elevilor


aspecte cu privire la ortografia și
punctuația propoziției. (predare)
Profesorul le indică elevilor
concentrarea asupra rubricii
Explorare, cu scopul de a consolida
infomațiile acumulate anterior.

Profesorul le transmite elevilor


rubrica Aplicații:
- Identificare predicatelor din
propoziții date;
- Identificare propozițiilor
simple și transformarea
acestora în propoziții
dezvoltate;
- Transformarea propozițiilor
afirmative în negative;

4
- Precizarea felurilor
propozițiilor;

Asigurarea Profesorul le transmite elevilor Elevii iși notează tema pentru Manual, Frontal.
retenției și a tema pentru acasă: exercițiile 6 și 7 acasă și sunt atenți la explicațiile caietele
transferului din manual, pagina 27: ordonarea oferite de profesor. elevilor.
unor cuvinte pentru a forma
propoziții și rescrierea unui text
respectând regulile de ortografie și
punctuație a propoziției.