Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic -L7

Clasa: a V-a B
Școala: Gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Laza
Cadru didactic: Mihăilă Alina-Laura
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea I: Despre mine. Selfie
Subiectul lecției: Identitatea personală. Emoțiile.
Tipul lecției: Predare-învățare.
Strategii didactice: a) Metode și procedee: conversația, exercițiul, lucru cu textul.
b) Forme de organizare a activității elevilor: activitatea frontală.
c) Resurse: -capacitățile normale de lucru ale elevilor, cunoștințele lor anterioare.
-spațiu de lucru: sala de clasă.
d) Mijloace de învățare: manualul, caietele elevilor, tabla.
e) Metode evaluare: verificarea răspunsurilor elevilor se va face pe parcursul întregii lecții.

Managementul timpului: 50 de minute.

Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care
exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente
prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare.
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale.
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse.
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiar.
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate.
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al
clarităţii.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor communicative.
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază.

Obiective operaționale. La sfârșitul orei, elevii vor ști să:


- Cunoască înțelesul noțiunilor de emoții, personalitate și identitate personală;
- Asocieze sentimente existente în text cu cele reale;
- Realizeze conexiunea între imagini date și personaje-emoții.

Desfășurarea lecției:
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Mod de
organizare/Evaluare
Moment organizatoric Profesorul notează elevii Elevii își pregătesc materialele
1 minut absenți, asigură ordinea și pentru ora de limba și literatura
pregătește materialele necesare română.
pentru lecție.
Verificarea temei Profesorul anunță verificare Elevii ridică mâna și citesc pe Caietele Frontal.
8 minute temei și numește 4-5 elevi rând tema, fiind numiți de elevilor. Aprecieri verbale.
pentru prezentarea acesteia. profesor.
Captarea atenției Profesorul propune o temă de Elevii participă activ la cerința Manual. Frontal.
10 minute discuție, privitoare la emoțiile profesorului.
simțite de elevi în diverse
situații+ rubrica Pentru
început.
Anunțarea subiectului Profesorul anunță subiectul Elevii notează pe caiete titlurile Tablă, Frontal, individual.
și a obiectivelor lecției lecției, notează pe tablă data, de pe tablă. caietele
2 minute titlul lecției și menționează elevilor.
obiectivele ce vor fi urmărite
pe parcusul lecției.
Dirijarea invățării Profesorul îndrumă elevii spre Elevii participă activ la lecura Manual, Frontal, individual,
27 minute lectura textului de la rubrica textului. tablă, pe grupe.
Explorare. caietele Aprecieri verbale.
Profesorul le transmite elevilor Elevii urmăresc informația elevilor.
sensurile noțiunilor de emoție, transmisă de profesor și notează
personalitate și identitate pe caiete.
personală, notând pe tablă.
Elevii urmează indrumările
Profesorul indică elevilor profesorului și participă interactiv
continuarea exercițiilor de la la cerințe.
rubrica Explorare:
- Asocierea imaginilor
cu denumirea și
descrierea potrivită;
Apoi, indică rubrica Aplicații:
- Importanța diverselor
emoții pentru fiecare
personaj numit din text;
- Indicarea valorilor,
pasiunii, însușirilor
unui personaj;
Rubrica provocări:
- Lucru pe grupe:
denumirea grupelor cu
anumite emoții și
notarea avantajelor și
dezavantajelor unor
emoții in anumite
situații.
Asigurarea retenției și Profesorul le transmite elevilor Elevii iși notează tema transmisă Caietele Frontal.
a transferului tema pentru acasă (Motivarea de profesor. elevilor.
2 minute unei vieți mai bune fără
emoții;)
+ Temă pentru portofoliu.
(valori, pasiuni și însușiri
definitorii).