Sunteți pe pagina 1din 34

CULEGERE DE BUNE

PRACTICI DE
PROIECTE
EDUCAŢIONALE
CUPRINS

INTRODUCERE _____________ 1

DOMENIUL SOCIAL
I. JUSTIȚIE SOCIALĂ, INCLUZIUNE, DREPTURI FUNDAMENTALE _____ 2

ZBURD.EDUCAŢIE PRIN COACHING _________ 2

ŞI COPIII CU AUTISM MERG LA ŞCOALĂ! _________ 3

VIITOR LA CUPTOR _________ 5

COMBATEREA HOMOFOBIEI ÎN ŞCOLI. E NEVOIE DE FIECARE! ________ 6

II. PARTICIPARE PUBLICĂ _____________ 8

IA-ȚI ORAȘUL ÎNAPOI! _____________ 8

FILMAT ÎN COMUNITATEA MEA _____________ 9

DEZBATEM ROMÂNIA _____________ 11

INFORMAȚIA ÎNSEAMNĂ PUTERE! FII PUTERNIC! _____________ 12

GHIBSTOCK. FESTIVAL ÎN CURTEA ȘCOLII _____________ 14

YOUTH BANK _____________ 15

ii
DOMENIUL MEDIU
III. SCHIMBĂRI CLIMATICE. EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ_______17

RESURSE PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR SOCIETATII CIVILE COMUNITĂŢILE


MICI, ŞCOLILE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE DIN ROMÂNIA
PROMOVEAZĂ SOLUŢII ENERGETICE PRIETENOASE CLIMEI __________ 17

COLOREAZĂ ÎN VERDE AMPRENTA ECOLOGICĂ A MÂNCĂRII TALE! ________ 18

FABRICA DE AER CURAT ___________ 19

CO2NNECT ROMÂNIA ___________ 21

IV. ECHILIBRUL ECOSISTEMELOR ________23

CARTEA MĂRII NEGRE _____________ 23

RÂUL PRUT PRIN LUPĂ – CAMPANIE EDUCATIVĂ DE EVALUAREA A SĂNĂTĂȚII


ECOSISTEMELOR ACVATICE _____________ 24

V. EPUIZAREA RESURSELOR ________26

GRĂDINA DIN CURTEA ȘCOLII _____________ 26

ECO SMART. EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ _____________ 28

THE BIG CONF  BUNĂ PRACTICĂ EUROPEANĂ_____________ 29

ii
INTRODUCERE Prin această culegere de bune practici ne
propunem prezentarea unor colaborări dintre
şcoli/licee şi ONG-uri concretizate sub forma
Şcoala, este, poate mai mult ca oricare instituţie,
unor proiecte pe tematica de abilităţi de viaţă şi
expusă exigenţelor prezentului. Ea trebuie să se
dezvoltare durabilă.
adapteze rapid schimbărilor sociale pentru a
putea pregăti indivizi adaptaţi lumii în care trăiesc
Informaţiile prezentate în paginile ce urmează
şi capabili de a face faţă constrângerilor şi
sunt structurate sub forma unor fişe sintetice
provocărilor unei societăţi complexe, cum este
pentru fiecare proiect în parte.
cea a secolului XXI.
Proiectele au fost grupate în 2 domenii principale:
//Pe lângă funcţia sa primară, social și mediu. Primul domeniu cuprinde 2
formativă, şcoala are un alt rol categorii: Justiție socială, incluziune, drepturi
important, acela de a oferi modele fundamentale și Participare publică. Cel de-al
doilea domeniu este compus din 3 categorii:
comportamentale. // Schimbări climatice. Emisii de gaze cu efect de
seră., Echilibrul ecosistemelor, Epuizarea
Iată de ce, într-un secol a cărui miză este crearea resurselor.
unui model de dezvoltare durabilă, şcoala ar
trebui să fie o instituţie deschizătoare de drumuri, Proiectele educaţionale prezentate în acest
aducând în prim-plan o nouă viziune material au fost selectate în urma unei cercetări
educaţională, care să adreseze complexitatea şi online a colaborărilor dintre şcoli/licee şi ONG-uri,
conexiunile dintre probleme precum degradarea pe baza următoarelor criterii: tema abordată,
mediului, modele de consum nesustenabile, grupul ţintă vizat, replicabilitate, rezultate,
sărăcie, creşterea populaţiei, sănătate, încălcarea continuitate. Informaţiile au fost preluate din
drepturilor omului, conflicte. Transmiterea de prezentările proiectelor şi comunicatele de presă
cunoştinţe nu mai este suficientă, ea trebuie disponibile.
completată cu dezvoltarea de abilităţi şi
schimbarea comportamentelor, valorilor şi stilului Ne dorim ca această culegere să fie o sursă de
de viaţă. inspiraţie, atât pentru profesori, cât şi pentru ONG-
uri, în planificarea propriilor proiecte educaţionale.
Pentru a putea adopta această nouă pedagogie
orientată spre competenţe, şcoala trebuie să Acest material a fost realizat în cadrul proiectului
depăşească cadrul său formal şi să colaboreze cu „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor în
alţi actori din comunitate, integrând în procesul contextul dezvoltării durabile” finanţat din Fondul
de formare al elevului activităţi extraşcolare, fie ca Social European prin Programul Operaţional
obiectiv sau activitate în cadrul lecţiei, fie în afara Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
ei. Aceste activităţi iau de cele mai multe ori 2013 realizat de către Centrul Judeţean de
forma unui proiect educaţional, instrument care Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor în calitate
permite pe de o parte, dezvoltarea de aplicant, în parteneriat cu Fundaţia pentru
personală/professională a elevului, dar şi Dezvoltarea Societăţii Civile şi Asociaţia REPER21.
determinarea eficacităţii educaţionale în termeni
de impact/rezultat.

1
DOMENIUL SOCIAL reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai mediului
de afaceri, care au lucrat împreună în vederea
îmbunătăţirii procesului de educaţie. Fiecare
echipă a fost sprijinită de doi antrenori (coach) să
se formeze și să devină eficientă.
I. JUSTIŢIE SOCIALĂ, Echipa liceului este cea care identifică
INCLUZIUNE, DREPTURI problemele, îşi asumă responsabilităţi, stabileşte
obiectivele şi găseşte soluţii. Coachii (antrenorii)
FUNDAMENTALE facilitează procesul de formare şi coeziune al
echipei prin metoda Action, Reflection, Learning
creată de institutul MiL şi adaptată de către
partenerul din proiect Leadership în International
ZBURD Management .
Rezultate:
EDUCAŢIE PRIN COACHING rata de promovabilitate s-a dublat sau s-a
triplat în liceele participante (faţă de o creştere
cine: medie de 20% la nivel naţional, vezi graficul de
Coordonator: Asociaţia ROI mai jos );
Parteneri: Leadership în International Cu sprijinul unor antrenori voluntari, elevii,
Management/ Asociaţia Română pentru profesorii şi părinţii au învăţat să lucreze
Coaching/ Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele împreună;
Educaţiei – Universitatea Bucureşti; S-a redus semnificativ absenteismului şi s-au
Liceele implicate: Colegiul Tehnic de Transporturi soluţionat probleme legate de violenţă;
Braşov/ Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Comunicarea elevi-profesori s-a îmbunătăţit;
Terezianum Sibiu/ Colegiul Tehnic Ştefănescu Elevii au căpătat mai multă încredere în ei
Iaşi/ Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel/ Liceul înşişi;
Tehnologic “Mecanică Fină” Bucureşti; Părinţii au început să se implice mai mult şi au
contribuind astfel la crearea unui mediu şcolar
Cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale;
atractiv.
când:
2012-2013

unde:
Braşov, Iaşi, Sibiu, Câmpulung Muscel şi Bucureşti

pentru cine:
Elevi

ce:
Scopul proiectului:
creşterea gradului de promovabilitate la Pentru a împărtăşi cu cât mai multe şcoli
bacalaureat şi îmbunătăţirea performanţelor rezultatele obţinute de liceele care au beneficiat
şcolare, printr-un proces de coaching de echipă. de faza-pilot a proiectului Zburd-Educaţie prin
coaching, Asociaţia ROI a produs filmul
Activităţi: documentar educaţional “Ba se poate!”, în regia
La nivelul fiecărui liceu, a fost formată o echipă de lui Tedy Necula, pe care îl puteţi vizualiza la
voluntari alcatuită din profesori, elevi, părinţi, http://zburd.ro/ba-se-poate/.

2
Zburd-Educatie prin coaching continuă şi în 2014
în cadrul programului “Adoptă un liceu”, pentru ŞI COPIII CU AUTISM
care au aplicat deja 17 licee.
MERG LA ŞCOALĂ!
Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al
dezvoltării durabile: cine:
se adresează unor tineri cu oportunităţi
Coordonator: Asociaţia Învingem Autismul
reduse: majoritatea elevilor din liceele
selectate provin din medii defavorizate, cu Parteneri: ANCAAR Craiova Asociaţia Înţelege
familii monoparentale sau chiar fără părinţi; Autismul Arad/ Asociaţia Părinţilor copiilor cu
vizează creşterea gradului de autism Argeş/ Autism Transilvania/ Autism Baia-
responzabilizare al elevilor faţă de propria Mare/ Copiii de Cristal Braşov/ Grădiniţa Step by
viaţă; Step Bambi/ Grădiniţa Vise/ Romanian Angel
favorizează creşterea performanţelor Appeal/ Liceul Nichita Stănescu/ Şcoala cu
elevilor, folosind metode inovative de lucru; clasele I-VIII nr. 1 Bolintin Vale/ Şcoala cu clasele
stimulează cultura participativă în randul nr. 21 Bucureşti
părinţilor, profesorilor şi al comunităţii;
implică o paletă largă de stakeholderi: mediul când:
ONG, mediul universitar, mediul familial, Aprilie-Septembrie 2013
autorităţile publice, mediul de afaceri;
unde:
finanţator: Bucureşti, Cluj - Napoca, Arad, Baia Mare,
Raiffeisen Comunităţi Craiova, Braşov, Piteşti

contact: pentru cine:


http://zburd.ro/contact/ Elevi şi Cadre didactice
stup@aroi.ro
ce:
află mai mult: Scopul proiectului:
http://zburd.ro/ Îmbunătăţirea accesului la educaţie a 150 de
copii cu autism din 7 oraşe din România.
Copiii cu autism învaţă mult mai greu decât cei cu
o dezvoltare tipică, iar educaţia lor, trebuie să fie
susţinută şi specializată.

Obiectivele proiectului:
Creşterea abililităţilor a 30 de copii cu autism
pentru a fi integrati în şcoală, alături de copii cu
o dezvoltare tipică (normală);
Dezvoltarea cunoştinţelor despre autism şi
abilităţilor a 150 de cadre didactice în metode
de predare şi integrare şcolară a elevilor cu
autism;
Creşterea toleranţei a 300 de copii din
Bucureşti, cu o dezvoltare tipică, colegi ai
copiilor cu autism pentru îmbunătăţirea
integrării şcolare a colegilor lor speciali.

3
Activităţi şi Rezultate: membri ai FEDRA – Federaţia pentru Drepturi şi
Resurse pentru Persoanele cu Tulburare în
Pe parcursul proiectului s-au organizat activităţi
Spectrul Autist.
individuale şi de grup pentru pregătirea copiiilor
pentru şcoală şi dezvoltarea abilităţilor lor Puncte forte ale proiectului în domeniul
conform cu obiectivele curriculei educaţionale – dezvoltării durabile :
pentru grădiniţă si şcoală, în funcţie de vârsta promovează drepturile egale, diversitatea şi
beneficiarilor (completarea de fişe de lucru, nediscriminarea faţă de un grup dezavantajat-
pregătirea temelor – în cazul copiilor deja copiii cu autism;
integraţi la şcoală etc), dar şi pentru dezvoltarea favorizează formarea continuă a cadrelor
abilităţilor de socializare cu colegii lor cu o didactice – prin oferirea cursului de
dezvoltare tipică. De asemenea elevii participanţi specializare;
(în număr de 300) au lecturat diferite texte cu caută soluţionarea problemelor de integrare a
tema „Despre prietenie şi toleranţă” copiilor cu autism prin implicarea profesorilor,
dar şi a elevilor cu autism şi a celor cu
O componentă importantă a proiectului a fost
dezvoltare tipică;
formarea a 150 de cadre didactice în Bucureşti şi
parteneriat puternic între mediul ONG şi
în alte cinci oraşe din ţară cu privire la metodele
învăţământul formal;
de predare şi integrare şcolară a elevilor cu
autism. Pe lângă cele 6 cursuri iniţiale pentru finanţator:
cadre didactice, la solicitarea Asociaţiei Părinţilor
Fundaţia Orange
Copiilor cu Autism Argeş, s-au organizat în
parteneriat, un curs la Piteşti pentru 59 contact:
participanţi.
Oana Vârlan, Coordonator fundraising şi
comunicare Asociaţia Invingem Autismul
Email: oana.varlan@invingemautismul.ro
Tel: 0741198290

află mai mult:


http://www.invingemautismul.ro/
Asociatia Invingem Autismul

Totodată, în cadrul proiectului au fost realizate şi


implementate două materiale foarte utile pentru
educaţia specială a copiilor cu autism: tipărirea
versiunii în limba română a ghidului pentru cadre
didactice, realizat de Autism Speaks şi realizarea
Poveştilor sociale – materiale video educaţionale
folosite pentru învăţarea regulilor sociale de
comportament, la şcoală şi în alte medii.
Ghidul pentru cadre didactice a fost tipărit în 500
de exemplare şi diseminat către toţi participanţii
la cursurile pentru cadre didactice desfăşurate în
proiect, către şcolile partenere în proiect şi către

4
şi să ambaleze paste. Dupa finalizarea studiilor,
VIITOR LA CUPTOR tinerii se vor putea angaja în cadrul unui atelier
protejat ce va fi în curând înfiinţat de asociaţie.
cine:
Coordonator: Asociaţia Omnia Comunitaria
Parteneri: Şcoala Gimnazială Specială Sf. Nicolae
Bucureşti

când:
Martie - Octombrie 2013

unde:
Acest proiect adresează un mesaj în primul rând
Bucureşti
comunităţii, arătând dorinţa copiiilor şi tinerilor cu
pentru cine: dizabilităţi mentale de a demonstra că pot deveni
utili prin muncă, în mod real egal semenilor lor.
Elevi şi Cadre didactice

ce: Rezultate:
Scopul proiectului: 206 copii beneficiari din cadrul Şcolii
Proiectul îşi propune să conducă la creşterea Gimnaziale Speciale Sf. Nicolae, din care 16
calităţii vieţii pe termen lung a copiilor cu elevi provin din cadrul şcolilor de masă;
dizabilităţi mentale diverse. angajarea a doi elevi;
implicarea a 7 părinţi/bunici ca voluntari în
Obiective: proiect;
Dezvoltarea autonomiei la maturitate pentru 2 clase (ciclul primar şi gimnazial) au preluat în
copiii cu dizabilităţi mentale prin deprinderea anul şcolar 2013-2014 opţionalul Minifabrica
de abilităţi practice în domeniul realizării de ECOpaste în vederea experimentării şi
manuale a pastelor făinoase; îmbunătăţirii programei şcolare;
Susţinerea procesului educaţional prin 2 grupe a câte 5 elevi având peste 12 ani
autofinanţare; iniţiaţi în procesul de producere al pastelor, din
Facilitarea integrării sociale pentru copiii din care 8 au fost pregătiţi ca monitori pentru a
categorii defavorizate; putea ajuta alţi copii;
În contextul unei inserţii foarte scăzute pe 20 de cadre didactice iniţiate în procesul de
piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi producere al pastelor pentru a putea susţine
mentale proiectul a căutat soluţii prin care singure activităţi cu elevii proprii în atelier, mai
capacitatea restantă de muncă să fie ales în cadrul orelor de terapie ocupaţională;
valorificată. un spaţiu acordat de Primăria sectorului 4 în
Activitatea proiectului e centrată în jurul unui vederea întrunirii normelor HACCP privind
centru de producţie de paste făinoase, dezvoltat producţia şi comercializarea pastelor;
de Asociaţia Omnia Comunitaria. Realizarea
manuală a pastelor (un proces tehnologic Puncte forte ale proiectului în domeniul
aproape lipsit de riscuri) aduce rapide beneficii în dezvoltării durabile :
dezvoltarea psihomotricităţii şi a abilităţilor promovează drepturile egale, diversitatea şi
sociale. nediscriminarea faţă de un grup dezavantajat -
Prin intermediul centrului, 200 de copii de la copiii cu dizabilităţi mentale;
Şcoala Specială nr. 6 din Bucureşti au putut favorizează învăţarea continuă a elevilor şi
participa la ateliere opţionale, unde învaţă să facă cadrelor didactice;

5
dezvoltă spiritul antreprenorial în randul
elevilor;
COMBATEREA HOMOFOBIEI ÎN
dezvoltă abilităţi în rândul elevilor ce ŞCOLI. E NEVOIE DE FIECARE!
facilitează inserţia acestora pe piaţa muncii; /Fight against homophobia in schools.
promovează o formă de economie socială;
It takes all kind! /
vizează crearea unor locuri de muncă pe
termen lung;
implică o gamă largă de stakeholderi: instituţii
de învăţământ, autorităţi publice, mediul ONG cine:
şi cel de afaceri; Coordonator: Institutul Danez pentru Drepturile
Omului (Danish Institute for Human Rights - DIHR)
finanţator: Parteneri: Accept (România)/ Bilitis Resource
Fundaţia Orange Center Foundation (Bulgaria)/ LGBT Danmark
contact: (Danemarca)/ Glen (Irlanda)/ KPH (Polonia)/
omniacomunitaria@gmail.com FELGTB (Spania)/ RFSL (Suedia)

află mai mult: când:


http://omniacomunitaria.blogspot.ro/ Decembrie 2010 - Noiembrie 2012

unde:
Bulgaria, Danemarca, Irlanda, Polonia, România,
Spania şi Suedia

pentru cine:
Elevi şi Cadre didactice

ce:
Scopul proiectului: reducerea discriminării pe
baza orientării sexuale şi a identităţii de gen în
contextul şcolar european.

Principalul obiectiv al proiectului este de a


introduce în vocabularul fiecărui elev și profesor
teme precum drepturile omului, egalitate,
orientare sexuală, diversitatea de gen, incluziune
și nediscriminare. Încurajând elevii și cadrele
didactice pentru a afla mai multe despre
discriminare și egalitate, precum și despre LGBT
(comunitatea lesbiană, homosexuală, bisexuală,

6
transexuală), sunt promovate practici incluzive și Puncte forte ale proiectului în domeniul
non-discriminatorii în școlile europene și este dezvoltării durabile:
sprijinită eliminarea intimidării și hărțuirii de
homofobe și transfobe. promovează drepturile egale, diversitatea şi
nediscriminarea faţă de un grup dezavantajat-
Activităţi şi rezultate: LGBT (comunitatea lesbiană, homosexuală,
Problematicile abordate în cadrul proiectului au bisexuală, transexuală);
fost: homofobia, protejarea drepturilor elevilor şi favorizează învăţarea continuă a cadrelor
combaterea rasismului, xenofobiei şi anti- didactice prin dezvoltarea unor noi
semitismului în şcoli. instrumente de lucru, într-un domeniu
Pe parcursul desfăşurării proiectului, a fost aproape inexistent în instituţiile şcolare;
dezvoltat un set de instrumente pentru profesorii corelarea proiectului cu principiile şi
din şcoli primare şi gimnaziale pentru combaterea standardele drepturilor omului şi tratamentului
homofobiei în şcoli. egal;
Setul de instrumente a fost dezvoltat pe baza promovarea dialogului intercultural;
unui scenariu de referinţă şi de evaluare a utilizarea TIC;
necesităţilor personalului şcolilor, efectuat pe
parcursul proiectului. Setul de instrumente finanţator:
operează pe 3 niveluri: Comisia Europeană prin programul –
Fundamental Rights and Citizenship
/nivelul 1/ –structurarea, efectuarea şi evaluarea
modulelor de predare despre diversitatea sexuală contact:
şi de gen, discriminare şi tratament egal, ACCEPT
streotipizarea şi stigmatizarea persoanelor LGBT; Adresa: Strada Lirei nr. 10, sector 2, Bucureşti,
România,
/nivelul 2/– organizarea şi administrarea Tel: +4021 252 56 20, Fax: +4021 252 90 00
practicilor şcolare în conformitate cu cele mai
importante principii si standarde referitoare la află mai mult:
drepturile omului şi tratamentul egal (ex. tehnici Website elevi - http://www.ittakesallkinds.eu/
durabile si eficiente de gestionare şi soluţionare a
conflictelor pe bază de orientare sexuală şi Website profesori -
identitate de gen; politicile cu privire la agresiune http://www.ittakesallkinds.eu/info/ie/
şi hărţuire etc); Website ONG/public -
/nivelul 3/ – administrarea şcolii în conformitate http://teacher.ittakesallkinds.eu/ie/
cu standardele de tratament egal şi reflectarea
Orientarea sexuală - Ghid introductiv pentru
acestor principii în structurile existente;
profesori - http://accept-romania.ro/wp-
În urma publicării instrumentelor, acestea au fost content/uploads/2009/05/orientarea_continut.
testate de către un grup de 4-6 profesori din pdf
fiecare ţară şi modificat în concordanţă cu
feedback-ul primit de la ei.

În cadrul proiectului s-au realizat şi lansat trei


website-uri pentru fiecare din grupurile ţintă ale
proiectului: elevi, profesori, ONG şi publicul larg,
fiecare având conţinut specific audienţei vizate.

7
II. PARTICIPARE PUBLICĂ semnificația spațiului urban, a vieții într-un oraș
mare și a relațiilor sociale ce se construiesc în
acest tip de spațiu.

Activitățile proiectului au fost realizate în 3 etape:


IA-ȚI ORAȘUL ÎNAPOI ! Etapa I- organizarea de sesiuni de formare pe
teme de educație urbană pentru elevi și
înființarea a 10 cluburi de educație urbană.
Elevii de liceu au lucrat pe temele:
//Ce înseamnă arta publică, arta stradală, graffiti,
intervenții urbane – definiții și exemple (prin
fotografii și filme) din diverse părti ale lumii
//Introducere în istoria orașului Bucureşti, din
punct de vedere urbanistic și arhitectural: de la
trecutul îndepărtat la problemele & resursele
cine: prezentului
Coordonator: Asociaţia Komunitas //Patrimoniul industrial și explorarea urbană
Parteneri: Facultatea de Peisagistică din cadrul //Lecția de urbanism: ce este urbanismul, ce
spune legea urbanismului, cine sunt actorii urbani,
USAMV Bucureşti/ Asociaţia pentru Tranziție
ce este spațiul public, mișcări sociale care
Urbană/ Asociaţia Fabrica de Peisaj/Asociaţia militează pentru un oraș mai bun
Bucureşti/Inspectoratul Școlar al Municipiului //Ce este participarea publică și cum se poate
Bucureşti/ Primăria Muncipiului Bucureşti/ realiza ea
Centrul de Resurse pentru Participare Publică/ In cadrul şcolilor generale, prima parte a
Societatea pentru Protecţia Naturii din Norvegia. proiectului s-a axat pe intervenții ale elevilor pe
fotografii alb-negru, realizarea de hărți mentale,
când: povești ale orasului Bucureşti și realizarea de
noiembrie 2010 - ianuarie 2012 machete.

unde: Etapa II- elevii de liceu au realizat materiale


Bucureşti video pe teme urbane și mici intervenții urbane,
iar elevii de școală generală au realizat fotografii și
pentru cine: au vizitat diverse părți din oraș în cadrul unor
Elevi şi Cadre didactice plimbări urbane educative.

ce:
Etapa III: redactarea manualului de educație
urbană și organizarea de traininguri: pentru
Scopul proiectului:
membrii cluburilor de educație urbană (fund-
Introducerea educației urbane ca formă de
raising și scriere de proiecte) și pentru profesori
activitate extra-curriculară sau ca o noua variantă
(predarea educației urbane ca materie opțională)
de curs opțional în 7 licee și 8 şcoli generale din
Bucureşti.
Rezultatele proiectului au constat în:
Înființarea a 10 Cluburi de educație urbană ai
“Ia-ți orașul înapoi” își propune să îi determine pe
cărui membri au fost formați în cadrul unor
elevi să se implice ca cetățeni activi ai orașului, să
module de formare pe teme de educație
realizeze intervenții în spațiul public care să îi
urbană (ateliere foto-video, fund-raising și
reprezinte dar și să înțeleagă mai bine
scriere de proiecte);

8
Realizarea de către membrii Cluburilor de află mai mult:
educație urbană, sub îndrumarea echipei de http://educatieurbana.wordpress.com/
proiect, a unor intervenții urbane (construirea
de mobilier urban minimal, alcătuirea unor http://issuu.com/marius_huza/docs/ghidul_de_
trasee alternative pentru deplasare pe educatie_urbana
bicicletă, intervenții artistice, evenimente
socio-culturale etc.) în spații aflate în
vecinătatea liceelor sau chiar în incinta
acestora (de ex: amenajarea curților liceelor,
expoziții de fotografii și bannere pe gardurile
FILMAT ÎN COMUNITATEA
instituției etc); MEA. ATELIER DE FILM
Sesiuni de formare pentru profesorii dornici
să susțină ore de educație urbană; DOCUMENTAR
Publicarea unui manual de educație urbană
care să folosească drept suport de curs cine:
profesorilor interesați de predarea acestei Coordonator: Asociaţia Vira
materii opționale; Parteneri: Colegiul Național de Informatică “Tudor
Organizarea unei conferințe naționale pentru Vianu”, sector 1/ Liceul Teoretic “Lucian Blaga”,
diseminarea rezultatelor, cu invitați profesori, sector 2/ Colegiul Național “Matei Basarab”,
elevi, reprezentanți ai autorităților
sector 3/Colegiul Economic “Viilor”, sector 5
administrative locale, reprezentanți ai unor
ONGuri, mass media etc. când:
Februarie- Iunie 2014
Puncte forte ale proiectului în domeniul
dezvoltării abilităţilor de viaţă şi al dezvoltării unde:
durabile: Bucureşti
Promovează în rândul tinerilor cultura pentru cine:
participativă, cetățenia activă și voluntariatul Elevi
prin intervenţii sociale şi prin exprimare
artistică; ce:
Utilizează și promovează metodele de Scopul proiectului: sensibilizarea tinerilor cu
educație non-formală;
privire la specificul și probleme comunității din
Stimulează gândirea critică a tinerilor și îi
îndeamnă către acțiune; care fac parte prin realizarea de filme
Dezvoltă abilități de viață precum munca în documentare pe teme sociale.
echipă, dar și abilități practice precum
construirea de mobilier, amenajarea curților Activităţile proiectului:
interioare etc.
Ateliere destinate formării de abilități practice
Încurajează exprimarea artistică și
creativitatea tinerilor; în domeniul cercetării de teren și al
documentării sociale;
finanţator: Ateliere destinate formării de abilități practice
CEE Trust - Trust for Civil Society in Central and în domeniul vizualului (tehnici și metode de
Eastern Europe filmat, montat și fotografiat);
contact:
educatie.urbana@gmail.com

9
Realizarea de către elevi a patru filme dezvoltarea proiectului “Rulment – Atelier de
documentare orientate spre subiecte din educație alternativă”, desfășurat în Bârlad de
propria comunitate; Asociaţia VIRA, în perioada noiembrie 2012 –
Proiecții în licee și spații culturale publice ale aprilie 2013. Proiectul din Bucureşti a presupus și
filmelor realizate de elevii participanți si implicarea a trei tineri absolvenți ai ediției din
dezbateri pe marginea lor; Bârlad.
Expoziție photovoice itinerantă (licee, spații
culturale publice). Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al
dezvoltării durabile:
Principalul rezultat al acestui proiect a constat în
apariția a cinci filme documentare, realizate de Elevii sunt provocați să interacționeze cu
liceeni despre problemele din comunitatea lor : comunitatea, să descopere problemele din
imediata lor apropiere și să le transmită mai
//Bullying stories – o introspecție asupra departe prin metode creative și nonformale
fenomenul de bullying la adolescenți; precum realizarea de film;
Dezvoltă în rândul tinerilor participanţi abilități
//Carol 53. Între ziduri – un documentar despre practice în domeniul cercetării de teren și al
comunitatea Carol53; documentării sociale în rândul elevilor;
Proiecția filmelor într-un spațiu public pentru a
//Mogoșoaia-Bucureşti Nord. Trenul regal – un determina comunitatea să reflecteze asupra
documentar observațional despre drumul anual al problemelor identificate de elevii participanți;
Trenului Regal din Remiza de la Mogoșoaia în Stimulează culturia participativă, cetățenia
Gara de Nord; activă și voluntariatul;
//Barca – un documentar experimental despre finanţator:
oameni și locuri cheie; Comisia Europeană prin programul Tineret în
Acțiune
//Parkour Pantelimon – un documentar despre
aventurile unui grup de tineri care practică contact:
Andra Mitia DUMITRU
parkour în Bucureşti;
email: andra.dumitru@vira.ro
telefon: +40723 614 615

află mai mult:


http://www.vira.ro/
http://vimeo.com/97427206

Filmele au fost proiectate la cinema Elvira în


Bucureşti pe data de 8 iunie 2014.

“Filmat în comunitatea mea. Atelier de film


documentar” a reprezentat continuarea și

10
orașe participante din România, la finalul
DEZBATEM ROMÂNIA proiectului.

Rezultatele proiectului:
cine:
Coordonator: Asociaţia Rotaract Kronstadt EDIȚIA 1 / 2012:
Parteneri: Rotary Club Braşov/ Interact Club 34 de echipe înscrise în proiect;
Braşov 12 licee implicate în proiect;
10 cadre didactice implicate în sprijinul
când:
inițiativei;
2012, 2013 (competiție anuală)
continuarea activităților de debate cu tineri
unde: din 9 licee brașovene;
Braşov 8 ONG-uri implicate în promovarea
activităților educaționale de tip nonformal
pentru cine: pentru tineri.
Elevi şi Cadre didactice
EDIȚIA 2 / 2013:
ce:
28 de echipe înscrise în proiect;
Sopul proiectului: creșterea implicării tinerilor cu
13 licee implicate în proiect;
vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani în activităţi
10 cadre didactice implicate în sprijinul
educaționale de tip non-formal, bazate pe tehnica
inițiativei
educațională a dezbaterii, care vor crea o punte
continuarea activitătilor de debate și
între mediul educațional formal și cel nonformal,
pregătirea finanțării pentru proiectul național
cu scopul dezvoltării, în rândul tinerilor, de
“Dezbatem România”
competențe specifice, menite să sprijine pe
termen lung orientarea, integrarea și succesul lor Cu sprijinul finanțării obținute de la Ministerul
pe piața muncii. Tineretului și Sportului, competiția Dezbatem
România va continua și în 2014.
Activitățile proiectului (anul 2013):
Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
Implicarea unui număr de 102 tineri români, cu
viaţă şi al dezvoltării durabile:
vârsta cuprinsă între 14 si 19 ani în activităţi
educationale de tip non-formal bazate pe utilizează metoda „debate”, metodă de
tehnica “debate”, derulate în perioada 10-12 educație non-formală ce contribuie la
octombrie 2013 la Braşov, în cadrul unei dezvoltarea abilităților de viață în rândul
competiții; participanților ajutându-i să iasă din propria
Realizarea unei campanii de informare online zonă de confort si să devină mai deschiși,
în vederea informării unui număr de 9000 de creativi și mai orientați către soluții, să își
tineri din România cu privire la educația non- dezvolte abilitățile de comunicare și vorbit în
formală (definire, beneficii, oportunități și pași public, lucru în echipă și încrederea în sine;
de acțiune); Temele propuse pentru dezbatere
Realizarea și demararea implementării unui mobilizează tinerii spre cunoaștere,
plan de replicare a proiectului la nivel local în 3 documentare și conștientizare a
problemelor și nevoilor existente în societatea

11
contemporană, învățându-i cum să articuleze
o opinie informată;
INFORMAȚIA ÎNSEAMNĂ
Conștientizarea problemelelor societale PUTERE! FII PUTERNIC!
contribuie la o creștere a nivelului de
implicare în viața comunității, încurajată și cine:
susținută și de îndrumătorii lor, reprezantanți Coordonator: Institutul Qvorum
ai mediului formal de învățământ;
când:
Dezbatem România este un proiect ce a primit
2010 – prezent
marca „Eveniment Responsabil”, drept
recunoaștere a eforturilor de aplicare a unde:
metodei de management responsabil de Proiect național derulat în 17 județe ale țării
proiect dezvoltată de Asociaţia Reper21 în Bacău/Dolj/Dâmbovița/Sibiu/Tulcea/Alba/
cadrul rețelei SOCIETAL; Brăila/Bucureşti/Prahova/Argeș/Teleorman/
Giurgiu/Ialomița/Călăraşi/Braşov/Constanţa/
finanţator:
Buzău
Ministerul Tineretului și Sportului
pentru cine:
contact:
Elevi şi Cadre didactice
Medeea Petrovan- manager de proiect -
e-mail: medeea.petrovan@rotaract.ro ce:
tel: 0737 032 504 Scopul proiectului: creșterea nivelului de cultură
află mai mult: politică în rândul tinerilor liceeni și al cadrelor
http://dezbatemRomânia.ro/ didactice, pentru ca aceștia să fie mai bine
informați în dialogul cu actorii politici și în
participarea la procesul decizional.

Tipuri de activităţi derulate:


Organizarea unor traininguri / seminarii pe
tema structurii instituționale a administrației
publice românești, drepturile cetățenești și
modalitățile de participare publică activă la
procesul decizional;
Organizarea unor dezbateri între liceeni și
aleșii lor de la nivel local: primar, consilieri
locali, consilieri județeni;
Participarea elevilor de liceu la ședintele de
consiliu local și județean și la redactarea unor
rapoarte de activitate a consilierilor după
fiecare ședință;

Trainingurile au fost conduse de formatori cu


experienţă în domeniu, într-o manieră interactivă,

12
bazată pe metode noi de predare şi pe o implicare Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
activă a tinerilor. viaţă şi al dezvoltării durabile:

Dezvoltarea abilității de negociere a tinerilor


participanți;
Stimularea cetățeniei active și a participării
publice la procesul decizional;
Utilizarea metodei educaționale a debate-ului;

finanţator:
Fundația Haans Seidel
contact:
Institutul Qvorum
Email : office@qvorum.ro
Rezultatele intermediare ale proiectului: telefon: 0040 314 180 170
mobil: 004 0722 459 115
Proiectul a debutat în 2010 la Bacău și Dolj,
află mai mult:
ulterior fiind extins în alte 15 județe ale țării.
www.qvorum.ro
În perioada 2010-2013, peste 1400 de elevi și
profesori din județele: Bacău, Dolj, Dâmbovița,
Sibiu, Tulcea, Alba, Brăila, Bucureşti, Prahova,
Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călăraşi,
Braşov, Constanţa și Buzău au participat la
cursuri, şcoli de vara și seminarii la Parlamentul
României.
Cei mai activi participanti (Elevi și profesori) au
participat la vizite de studiu/Networking
organizate la Bucureşti, precum și la Școala de
Vară anuală ”Informația înseamnă putere! Fii
puternic!”.
Câștigarea de către tineri a sprijinului actorilor
politici și punerea pe agenda publică a unor
subiecte de interes pentru ei pe care le-au
materializat prin amendarea mai multor
hotărâri de consiliu local. De exemplu
amendarea Regulamentului de acordare al
burselor locale elevilor din școlile și liceele
Municipiului Bacău, prin introducerea unui nou
algoritm de departajare a elevilor (50% media
școlară și 50% activitățile extracurriculare);

13
unor probleme din școală și comunitate. Pentru
GHIBSTOCK. fiecare ediție, se alege o cauză socială, către care
FESTIVAL ÎN CURTEA ŞCOLII se redirecționează fondurile obținute în urma
festivalului. Festivalul se desfășoara în curtea
şcolii, iar accesul se face în schimbul unui preț
modic.

Cauzele sociale ale fiecărei ediții:

2010 - reamenajarea grădinii din curtea şcolii


în vederea organizării unor ore în aer liber ;
cine: 2011 - sprijinirea a 20 de copii din zona rurală
Coordonator: Clubul IMPACT al Liceului Teoretic (loc. Caianu) pentru a nu abandona școala;
“Onisifor Ghibu” Cluj Napoca
2012 - sprijinirea unei tinere din Craiova
Partener: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj diagnosticată cu cancer mandibular;
Napoca
2013 - ajutarea copiilor din centrul Prison
când: Fellowship din cartierul clujean Iris și
2010, 2011, 2012, 2013, 2014- festival anual contribuirea la dezvoltarea turismului din Cluj
prin organizarea de trasee „treasure hunt“;
unde: 2014 - organizarea unei tabere educaționale
Cluj Napoca pentru 18 copii din familii defavorizate din
pentru cine: satele Vultureni, Chinteni și pentru cei din
Elevi Centrul Prison Fellowship Cluj Napoca;

ce: În cadrul festivalului sunt implicați ca voluntari,


Scopul proiectului: membrii clubului IMPACTIIII care ajută la
Servind un scop caritabil în fiecare an, Ghibstock organizarea evenimentului, promovarea acestuia
își propune să capteze atenția tinerilor asupra și amenajarea spațiului în ziua festivalului, sub
problemelor comunității în care trăiesc. coordonarea dnei prof. Anda Culisir.
Evenimentul susține implicarea participanților în
Ghibstock e un eveniment care are continuitate și
comunitate și contribuie la creșterea
care a crescut an de an, ajungând să atragă de la
atașamentului tinerilor față de cultură, școală și
200 de participanți în 2010, până la peste 1000
procesul educațional în general.
de elevi, profesori, părinţi și alți membri din
Festivalul include activităţi precum concerte, comunitate în 2014.
demonstrații de street art, expoziții de artă, teatru,
jonglerie, dansuri, activităţi sportive (panou de Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al
cățărat, tiroliana, pod indian, tir cu arcul și dezvoltării durabile:
paintball, skate, bike), timp de 1-2 zile. Stimularea culturii participative, a cetățeniei
active și a voluntariatului în rândul părinţilor, al
Festivalul a debutat în 2010 la inițiativa unui grup profesorilor, al colegilor și al comunității;
de elevi ai Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj Creșterea gradului de responzabilizare al
de a obține resurse financiare pentru soluționarea elevilor față de propria comunitate prin

14
soluționarea unor probleme identificate chiar
de ei; YOUTH BANK
Promovează principiile diversității, incluziunii și
drepturilor egale prin sprijinirea unor tineri
cine:
dezavantajați din zona rurală, din Centrul Coordonator: Asociația pentru Relații Comunitare
Prison Fellow Ship;
Parteneri locali în fiecare județ care derulează
Favorizează creșterea interesului față de programul
școala și reducerea abandonului în rândul
elevilor din mediul rural, folosind metode când:
inovative de lucru; 2009-prezent
Cauzele sociale ale fiecărei ediții au abordat o
unde:
paletă largă de probleme sociale (mediu,
Alba Iulia/Bacău/Baraolt/București/Constanța/
sănătate, educaționale);
Făgăraș/Odorheiu Secuiesc/Oradea/Sfântu
Promovează activitățile culturale și
Gheorghe/Sibiu/Ploiești/Timișoara/Târgu Mureș
încurajează tinerii în implicarea în astfel de
activități; pentru cine:
Dezvoltă în rândul elevilor implicați în Elevi
organizarea festivalului abilități organizatorice,
de comunicare, de luare a deciziilor, de reacție ce:
la situații de criză; Scopul programului este de a încuraja liceenii să
inițieze proiecte prin care să aducă beneficii
finanţator: comunității, în același timp dezvoltându-și abilități
Youthbank personale de management financiar, leadership și
contact: comunicare.
0745143048, 0740617727
Cum funcționează?
află mai mult: Anual, 15-20 de tineri cu vârste cuprinse între 15
https://www.facebook.com/Ghibstock/ și 20 de ani, din fiecare oras în care se
implementează programul, constituie,
promovează și administrează transparent un fond
special destinat finanțării proiectelor inițiate și
implementate de către liceeni pentru dezvoltarea
comunității locale.

YouthBank funcționează asemenea unui program


de finanțare special adresat liceenilor. Echipele
locale au creat câte un ghid de finanțare adaptat
la contextul fiecărui oras și un formular de
aplicare, ce trebuie completat de către liceenii
interesați să depună un proiect spre finanțare la
YouthBank.

15
Principiile YouthBank: Mărturii ale liceenilor care au beneficiat de
programul YouthBank:
Condus de tineri;
Deschis tuturor tinerilor; „Programul și-a lăsat amprenta asupra mea și m-a
Participare și incluziune; ajutat pe mine să îmi las amprenta asupra
Promovarea înțelegerii și a respectului comunității, prin rezultate vizibile.” Bianca YB Cluj
pentru diversitate;
Metode clare și corecte pentru oferirea „YouthBank mizează pe talentul și ideile tinerilor;
granturilor; nu ne taie elanul, nu ne dă totul pregătit pe tavă,
Spune-o așa cum este!; ne învață cum să ajungem unde vrem.” Ana
Dezvoltarea abilităților și experienței tinerilor; Roxana, București
Reflecție și evaluare; finanţator:
Sarbatorire; Cercuri de donatori

Rezultate (2009-2013): contact:


E-mail: contact@youthbank.ro
11 orașe în care se implementează Telefon: (+40) 264 406388
programul; Fax: (+40) 264 406389
3 orașe noi s-au alăturat rețelei YouthBank
află mai mult:
(începând cu anul școlar 2013-2014); http://youthbank.ro/
300 tineri implicați în echipele locale YB;
60.000 euro strânși de către echipele YB;
Peste 125.500 euro acordați sub formă de
grant pentru sprijinirea a 220 inițiative
comunitare ale liceenilor;
peste 100.000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectelor finanțate;

Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al


dezvoltării durabile:

Fondul destinat inițiativelor civice ale


liceenilor creează un nou val de activism și
angajament din partea tinerilor, dându-le
posibilitatea să identifice problemele
comunității și apoi să încerce să le rezolve în
echipa.
Dezvoltă în rândul tinerilor abilități de
management financiar, leadership și
comunicare;

16
DOMENIUL MEDIU Dezvoltarea unor programe de educaţie
pentru protejarea climei în 30 de şcoli;
Creşterea capacităţii ONG-urilor din România
prin cooperare cu parteneri din Norvegia
III. SCHIMBĂRI CLIMATICE. înspre a acţiona pentru prevenirea efectelor
schimbărilor climatice.
EMISII DE GAZE CU EFECT DE
SERĂ. Beneficiari şi colaboratori:
/4 comunităţi din România/
/30 de şcoli/
/7 organizaţii neguvernamentale/
COMUNITĂŢILE MICI, ŞCOLILE ŞI
ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE Rezultate (2009):
DIN ROMÂNIA PROMOVEAZĂ SOLUŢII 1 model de planificare a energiei în localitatea
ENERGETICE PRIETENOASE CLIMEI Brusturoasa şi replicarea acestuia în alte 3
comunităţi;
Ghidul comitetelor locale pentru planificarea
cine: energiei;
Coordonator: Asociaţia Prietenii Pământului Proiect demonstrativ Brusturoasa - Centrul de
Parteneri: Reţeaua de Acţiune pentru Climă/ dezvoltare rurală durabilă Valea Muntelui;
Societatea pentru Protecţia Naturii din Norvegia. 22 de profesori instruiţi pe tema schimbărilor
climatice şi a activităţilor practice din manualul
când: SPARE ;
august 2009 – aprilie 2011 14 reprezentanţi CLPE instruiţi în domeniul
schimbărilor climatice pentru iniţiere de
unde: proiecte locale referitoare la eficienţa
judeţele Bacău, Călăraşi, Galaţi, Mureş energetică şi surse regenerabile de energie;
Pregătirea şi derularea concursului
pentru cine: internaţional SPARE “Energie şi mediu”;
Elevi şi Cadre didactice 10 şcoli noi implicate în programul
educaţional SPARE;
ce: Crearea paginii de internet a proiectului şi
Scopul proiectului: actualizarea acesteia: www.comunitativerzi.ro.
creşterea capacităţii României de a contribui la
reducerea efectelor schimbărilor climatice Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
printr-o mai bună educaţie şi prin creşterea viaţă şi al dezvoltării durabile:
capacităţii comunităţilor de a aborda domeniul Proiectul abordează o problemă globală
eficienţei energetice şi utilizării energiei stringentă şi anume schimbările climatice;
regenerabile. Propune soluţii şi instrumente în vederea
diminuării efectelor schimbărilor climatice;
Obiective: Creează un cadru de colaborare între profesori
Crearea unui model participativ de planificare şi elevi în vederea îmbunaătăţirii abordării
locală a managementului energiei - Comitetul acestui subiect în educaţie;
Local pentru Planificarea Energiei în comuna Favorizează învăţarea continuă în rândul
Brusturoasa, jud. Bacău; profesorilor;
Replicarea modelului în alte trei comunităţi din
România (Piscu - jud. Galaţi; Sovata - jud. Mureş
şi Săruleşti - jud. Călăraşi);

17
Implicarea profesorilor, a elevilor şi a COLOREAZĂ ÎN VERDE
comunităţii deopotrivă, creşte sustenabilitatea
proiectului şi a procesului de învăţare; AMPRENTA ECOLOGICĂ A
Acoperire geografică bogată; MÂNCĂRII TALE!
Oferă un mediu de învăţare intercultural;

finanţator: cine:
Innovation Norway, Proiect finanţat din fonduri Coordonator: Şcoala cu clasele I-VIII din satul
acordate de către Guvernul Norvegiei prin Palanca, judeţul Bacău
intermediul Programului Norvegian de cooperare Parteneri: Asociaţia “Prietenii Pamântului” din
pentru creştere economică şi dezvoltare Galaţi
sustenabilă în România.
când:
contact: Anul şcolar 2011-2012
Asociaţia Prietenii Pământului Galaţi
Strada Portului, bl Siret 4, ap. 109, Galaţi, România unde:
Tel: 0236 46 25 64; Fax: 0236 46 25 64 Palanca, judeţul Bacău
află mai mult: pentru cine:
http://www.rac-ro.ngo.ro/ Elevi

ce:
Scopul proiectului:
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare
unui stil de viaţă sustenabil în randul a 30 de elevi
de gimnaziu din comuna Palanca.
Activităţile proiectului au fost concepute astfel
încât să dezvolte abilitatea elevilor de a lua decizii
mai bine informate cu privire la un stil de viaţă
sănătos, un mediu curat, preţuind agricultura şi
gastronomia locală.
Echipa proiectului a fost formată din elevi cu
vârsta de 12 ani şi coordonată de profesoara
Andreea Juverdeanu.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au
fost foarte variate, precum:
ateliere de gătit folosind energie regenerabilă;
construcţia unei sere în grădina şcolii;
documentare asupra impactului de mediu şi
asupra sănătăţii al mâncărurilor tradiţionale din
Palanca;
prezentări pentru părinţi despre agricultura
sustenabilă, mâncare organică şi amprenta de
carbon;
calculul amprentei de carbon al mesei de
prânz;
analiza ingredientelor înscrise pe etichetele
produselor de tip junk food;

18
realizarea unei bănci de seminţe tradiţionale; află mai mult:
http://România.panda.org/?205071/Scoala-cu-
clasele-I-VIII-Palanca-judetul-Bacau-a-castigat-
competitia-internationala--Şcoli-europene-pentru-
o-planeta-vie

http://schools.foralivingplanet.eu/en/menu417/blo
gs895/?highlight=true&unique=1406031837

Proiectul a primit recunoaştere internaţională,


Şcoala cu clasele I-VIII din satul Palanca, fiind
FABRICA DE AER CURAT
desemnată printre cei patru câştigători ai
competiţiei internaţionale dedicate mediului
înconjurător „Şcoli europene pentru o planetă
vie”, ediţia anului 2012. Competiţia este o
iniţiativă a WWF şi a Fundaţiei ERSTE.
Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al
dezvoltării durabile:
proiectul s-a desfăşurat într-o zonă rurală unde
accesul la informaţie este mai redus;
promovarea unui stil de viaţă, premisă
esenţială în susţinerea dezvoltării durabile a
comunităţii locale; cine:
implicarea părinţilor în vederea asigurării Coordonator: Junior Achievement România
continuităţii procesului de învăţare şi aplicare a
Partener: Ministerul Educaţiei Naţionale
deprinderilor;
abordarea unor subiecte cheie în domeniul
când:
dezvoltării durabile: agricultura sustenabila,
octombrie 2013-iunie 2014
mâncare organică, energie regenerabilă şi
amprenta de carbon; unde:
finanţator: 78 de localităţi din 8 judeţe din România: Argeş,
Braşov, Bucureşti-Ilfov, Constanţa, Dâmboviţa,
Programul „Şcoli europene pentru o planetă vie”
Giurgiu şi Prahova.
(European Schools For A Living Planet – ESFALP),
organizat de WWF împreună cu Fundaţia ERSTE
pentru cine:
Elevi şi cadre didactice
contact:
Telefon / fax: 0234 385 014 ce:
E-mail: scoala_palanca@yahoo.com, Proiectul abordează problematica impactului
emisiilor de carbon asupra mediului şi se
concentrează asupra schimbării treptate a
comportamentelor participanţilor, urmărind

19
adoptarea de decizii informate de consum care să Rezultatele proiectului :
determine formarea inteligenţei ecologice.
a crescut nivelul de cunoştinţe şi competenţe
Obiectivele proiectului în rândul a 46 profesori (competenţe de
predare în domeniul educaţiei ecologice) şi
Să pregătească cel puţin 1000 de elevi din
1390 de elevi din 38 de şcoli/18 localităţi care
punct de vedere al informaţiilor şi abilităţilor,
au primit gratuit suport didactic şi training,
pentru a deveni ambasadori ai consumului
respectiv manuale şi program interactiv de
responsabil de resurse;
învăţare la clasă;
să dezvolte în rândul a cel puţin 1000 de elevi
derularea unei campanii implementate în 78
competenţe prin care tinerii să poată contribui
de localităţi prin implicarea a 123 de cadre
la reducerea amprentei de carbon provenite
didactice şi a peste 6200 de elevi din ciclul
din spaţiul şcolii şi cel domestic;
gimnazial din 102 şcoli, timp de 8 săptămâni.
să reducă amprenta datorată
Campania a constat în:
comportamentelor de consum ale tuturor
Completarea jurnalului de monitorizare a
participanţilor cu echivalentul anual a 500t;
emisiilor şi economiilor realizate în viata de zi
să propună soluţii de reducere a amprentei
cu zi de către clasele „organizate” ca Fabrici de
climatice, implementate în cel puţin 20 de
aer curat;
şcoli participante până la finalul proiectului.
Organizarea unor activităţi şi evenimente
Activităţile proiectului: locale de ecologizare (plantări de copaci,
Proiectul a vizat implementarea unui mecanism colectare deseuri);
de schimbare comportamentală în rândul elevilor dezvoltarea pachetului de materiale Fabrica de
şi profesorilor alături de familiile lor, pentru aer curat, alcătuit din: fişe pentru înţelegerea
reducerea amprentei de carbon, folosind 2 tipuri problemei amprentei de carbon şi schimbărilor
de intevenţii corelate: climatice; jurnal pentru înregistrarea
economiilor de aer curat; scrisoarea de
/formarea inteligenţei ecologice: prin modulul
informare a părinţilor;
educaţional Resursele, în cadrul căruia elevii şi
153 de cadre didactice pregătite pentru
familiile au primit exemple concrete cu privire la
derularea de programe educaţionale în
modul în care stilul de viaţă şi deciziile de consum
domeniul ecologic;
au un impact asupra planetei şi care sunt
peste 7200 de elevi care au dobândit
schimbările comportamentale necesare în
cunoştinţe despre resurse şi mediu, necesare
vederea reducerii acestui impact/ pentru a lansa un proiect de reducere a
/implicare practică în reducerea impactului amprentei de carbon;
asupra mediului prin competiţia Fabrica de aer reducerea amprentei de carbon cu
curat, care a oferit participanţilor un cadru şi o echivalentul anual de 674,5 tone (faţă de 500
motivaţie imediată pentru a pune în aplicare tone propuse iniţial);
componenta educatională, mobilizandu-i să Peste 20 de acţiuni şi evenimente ecologice
aducă schimbări în propriul stil de viaţă şi consum suplimentare organizate de către cadrele
prin acţiuni concrete/ didactice şi echipe pentru reducerea
amprentei de carbon;

20
35 de apariţii în presă, din care 3 în publicaţii
de specialitate, dedicate problemelor de
CO2NNECT ROMÂNIA
mediu.
cine:
Puncte forte în domeniul abilităţilor de viaţă şi al Coordonator: Asociaţia HERO Cluj Napoca
dezvoltării durabile: Partener: Asociaţia ECOFOCUS Târgu Mureş
Tematica proiectului: emisiile de gaze cu efect
de seră, amprenta de carbon, consumul când:
responsabil de resurse; Martie-Octombrie 2009
Favorizarea învăţării continue în randul
unde:
profesorilor;
proiect cu acoperire naţională
Dezvoltarea competenţelor necesare unui
consumator responsabil în rândul elevilor - pentru cine:
bazate pe un set de abilităţi de viaţă şi abilităţi Elevi şi cadre didactice
specifice educaţiei pentru dezvoltare durabilă;
Învăţarea a depăsit graniţele şcolii şi a fost ce:
Scopul campaniei pe termen lung: îmbunătăţirea
transmisă şi către familie;
teoriei şi practicii educaţiei pentru dezvoltarea
Arie de acoperire geografică extinsă la nivel durabilă.
naţional;
Colaborarea ONG-şcoala; În vederea atingerii acestui scop, proiectul
CO2nnect dezvoltă un cadru care să faciliteze
finanţator: implicarea şcolilor în activităţi ce vizează EDD,
Mega Image platforma online dând posibilitatea instituţiilor de
învaăţământ, cercetătorilor şi factorilor decizionali
contact: locali să coopereze pe tema emisiilor de CO2,
Junior Achievement România datorate transportului local.
Telefon: (+40) 21 312 31 94 / 312 30 66
Fax: (+40) 21 315 60 43 / 315 11 55 / 315 11 78 CO2nnect a fost o iniţiativă internatională
Mobil: (+40) 730 330 880 dezvoltată în cadrul proiectului „SUPPORT.
E-mail: office@jaRomânia.org Partnership and participation for a sustainable
tomorrow”, finanţat de Comisia Europeană prin
află mai mult: programul Comenius.
http://www.jaromania.org/elevi/pagini/fabrica-
de-aer-curat Obiectivele campaniei CO2nnect au vizat:
implicarea unui număr mare de şcoli, elevi,
părinţi şi comunităţi ale Europei în activităţi din
domeniul climei şi transporturilor;
dezvoltarea competenţelor elevilor pentru a
face faţă provocarilor dezvoltării durabile;
creşterea competenţelor şcolilor în a oferi EDD
de înaltă calitate;
oferirea de instrumente TIC, inclusiv
instrucţiuni, linkuri, un calculator al emisiilor
CO2 datorate transporturilor;

21
generarea de informaţii utile cercetării şi Website-ul Co2nnect (http://www.co2nnect.org/)
managementului în transporturi şi climă oferă:
(incluzând o bază de date internaţională /instrumente pentru a calcula şi compara emisiile
despre emisiile CO2 rezultate din de CO2 datorate transporturilor;
transporturile la şcoală) /albume foto, hărţi şi linkuri către resurse online
crearea de idei inovative pentru un transport relevante ;
sustenabil;
/fişe de lucru în sprijinul cadrelor didactice;
dezvoltarea oportunităţilor de parteneriat în
domeniul educational. /conţinut tradus în cel puţin 10 limbi.

Activităţile realizate au fost adaptate pentru o Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
gamă largă de categorii de vârstă şi au legătura cu viaţă şi al dezvoltării durabile:
o largă diversitate de domenii curriculare. Acestea Tematica abordată;
au constat în : Activităţile organizate vizează dezvoltarea
investigarea emisiilor de CO₂ în timpul unei unor cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare
deplasari de acasă la şcoală; reducerii emisiilor de CO₂;
schimb de date utilizând baza de date Posibilitatea implicării în proiect a diferitor şcoli
internaţională; şi ţări europene;
comparaţii şi discutii despre emisiile de CO₂ ; Disponibilitatea materialelor în 10 limbi străine
formularea unor întrebări adresate unor asigură un potenţial impact foarte ridicat al
experţi din domeniu; platformei online;
încheierea de parteneriate între şcoli; Platforma online facilitează dialogul
organizarea unor întâlniri cu oamenii din intercultural între şcolile participante;
comunitate pentru a discuta despre emisiile Rezultate măsurabile.
datorate transporturilor;
finanţator:
participare la competiţia şcolară CO2nnect, ai
cărei câştigători au participat la Conferinţa Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi
Schimbărilor Climatice de la Copenhaga din Norvegiei, prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
2009. Economic European – EEA GRANTS

contact:
Rezultatele campaniei :
mai bună înţelegere a legăturii dintre Organizaţia Regională pentru Sănătatea Mediului
schimbările climatice şi transporturi; „HERO”, Cluj-Napoca, Coord. Program CO2nnect
dezvoltarea deprinderilor de cooperare şi ROMÂNIA – TÓTH Mária
comunicare; e-mail: herototh@cluj.astral.ro
îmbunătăţirea deprinderilor de utilizare a
calculatorului şi de limbaj; FOCUS ECO CENTER, Târgu Mureş
creşterea motivaţiei participanţilor în a avea şi Coord. Program – HAJDU Erzsébet
a menţine un rol activ în societate. e-mail: e.hajdu@yahoo.com

află mai mult:


În România aproximativ 80 de şcoli sunt înscrise
pe platforma CO2nnect. http://www.herocluj.ro/
http://www.co2nnect.org/

22
IV. ECHILIBRUL ECOSISTEMELOR specii/CD cu toate materialele în format
electronic
și distribuirea a 450 de exemplare printate pe
hârtie ecologică.

CARTEA MĂRII NEGRE


(BLACK SEA BOX)

cine:
Coordonator: WWF (World Wide Fund for Nature)
România
Partener: Asociaţia Mare Nostrum
serie de sesiuni de formare gratuite în
când: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi si
Decembrie 2013- Iunie 2014 Timisoara, susținute de experții WWF și Mare
Nostrum, în vederea prezentării unor metode
unde: interactive din „Cartea Mării Negre”, care pot fi
Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi folosite cu usurință la ore.
Timişoara. Un concurs de proiecte pentru elevi, cu tema
Mării Negre (Mai - Iunie 2014). Pachetul de
pentru cine: premii pentru şcolile câștigătoare conține un
Elevi şi cadre didactice microscop digital de ultimă generație și atlase
cu ajutorul cărora vor putea aprofunda studiul
ce: bogățiilor naturale ale mării.
„Cartea Mării Negre” (Black Sea Box) este un
pachet educativ dedicat cunoaşterii şi protejării Rezultatele proiectului vor fi publicate pe pagina
Mării Negre. dedicată acestuia www.carteamariinegre.ro după
încheierea activităților.
Scopul proiectului este de a oferi profesorilor de
la clasele primare şi gimnaziale un instrument de Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
lucru care să sprijine procesul educativ necesar viaţă şi al dezvoltării durabile:
formării unei noi generaţii de tineri responsabili Sensibilizarea elevilor şi profesorilor cu privire
faţă de mediul înconjurător. la importanța conservării biodiversității și
protejarea ecosistemelor;
Miza acestui proiect este creşterea gradului de Oferă posibilitatea de dobândire de cunoştinţe
conştientizare asupra problemelor Mării Negre (atât în rândul elevilor, cât şi în rândul
prin prezentarea unor metode educaţionale profesorilor) care contribuie la înţelegerea
interactive şi variate. problemelor de mediu în profunzimea şi
complexitatea lor;
Activităţi: Contribuie la formarea unei conştiinţe
Realizarea pachetului “Cartea Mării Negre” ecologice;
care conține: /Manualul profesorului (biblioraft Plasează problematica globală a protejării
cu informaţii şi materiale suport) / Harta Mării ecosistemelor, în plan local axându-se pe
Negre/Planşa cu specii/Cărţi de joc cu Marea Neagră şi particularităţile acesteia;
Contribuie la formarea continuă a cadrelor
didactice;

23
finanţator: RÂUL PRUT PRIN LUPĂ –
UNDP. CAMPANIE EDUCATIVĂ DE
EVALUAREA A SĂNĂTĂȚII
contact:
Cătălina Murariu, Manager de proiect ECOSISTEMELOR ACVATICE
e-mail: cmurariu@wwfdcp.ro
Alexandra Teleucă, Asistent de proiect
e-mail: ateleuca@wwfdcp.ro cine:
Carmen Bucovală, Expert Marea Neagră Coordonator: Complexul Muzeal de Știinte ale
e-mail: carmen_bucovala@marenostrum.ro Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi

află mai mult: Partener: Școala Gimnazială nr. 24 Galaţi/ Școala


http://wwf.ro/ Gimnazială nr. 1 Tulucești/ Școala „Petru Rareș”
Versiunea electronică a Cărţii Mării Negre poate fi Frumușița/ Școala nr. 1 Frumușița/ Școala nr. 1
accesată pe website-ul www.carteamariinegre.ro. Foltești/ Școala Gimnazială ”Ghe.Poalelungi”
Mastacani/ Școala nr. 1 Chiraftei/ Școala nr. 2
Chiraftei/ Școala Gimnazială “Sf.Ier.Nicolae”
Vlădeşti/ Școala Gimnazială “Vasile Şeicaru”
Oancea/ Școala Gimnazială „Vasile Burlui”
Suceveni/ Școala Gimnazială nr.1 Cavadinești

când:
aprilie 2014 – aprilie 2015

unde:
Judetul Galaţi

pentru cine:
Elevi şi cadre didactice

ce:
Scopul proiectului:
creșterea gradului de informare și conștientizare
asupra problemelor de protecție a mediului
acvatic în rândul a 150 elevi din clasele
gimnaziale ale şcolilor din localitățile limitrofe
luncii inferioare a râului Prut.

Proiectul vizează implicarea elevilor în activităţi


de cunoaștere a faunei acvatice, a relațiilor dintre
factorii de mediu, într-un mod interactiv, prin
însușirea și experimentarea practicilor utilizate de
către cercetătorii care profesează în domeniul
științelor zoologice.

24
Puncte forte ale proiectului în domeniul
dezvoltării durabile și al abilităților de viață:
Tematica proiectului: echilibrul ecosistemelor
acvatice;
Stimularea culturii participative în rândul
elevilor;
Dezvoltarea unor abilități tehnice în domeniul
evaluării factorilor de mediu și interacțiunea cu
specialiști din acest domeniu poate trezi
pasiuni în rândul elevilor, îndrumându-i spre
acest parcurs profesional;
Proiectul se adresează inclusiv tinerilor din
Activităţile proiectului constau în deplasări în zona rurală;
teren în diferite zone din aria Parcului Natural Sustenabilitatea rezultatelor proiectului e
Lunca Joasă a Prutului Inferior, în zona lacului asigurată prin dezvoltarea ghidului adresat
Brateș, la râul Prut în zonele Sivita, Vlădești, cadrelor didactice;
Slobozia, Oancea, lacul Pochina. Colaborarea cu muzeul și activităţile de teren
asigură contactul elevilor cu lumea reală, cu
Cu ajutorul unui laborator mobil, grupuri de câte contextul actual al problemelor de mediu;
15-20 de elevi, însoțiți de profesori și specialiști
din cadrul muzeului, experimentează practici de finanţator:
ecologie acvatică, evaluează calitatea apei Fondul European de Pescuit (FEP) prin Programul
utilizând indicatori chimici și biologici. Operațional de Pescuit (POP) 2007-2013
Proiectul oferă elevilor cadrul propice pentru a contact:
experimenta postura de lucru a unui mic Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii „Răsvan
cercetător. Prin practici non-formale, cu ajutorul Angheluță” Galaţi
dotării tehnice și a experților participanți la Str. Regiment 11 - Siret, nr. 6A, cod. 800340,
proiect, elevii își vor însuși tehnici științifice de Galaţi, România.
observare și studiere a mediului acvatic, își vor Tel.: +40 236 411 898; Fax: +40 236 414 475
dezvolta capacitatea de înțelegere a relațiilor e-mail: contact@cmsngl.ro
existente între ecosisteme.
află mai mult:
În completarea rezultatelor de învățare ale http://www.cmsngl.ro/
elevilor și în vederea asigurării continuității
acestor tipuri de activităţi dupa încheierea
proiectului, vor fi realizate ghiduri de teren cu fișe
practice, care să fie de ajutor profesorilor de
biologie în organizarea unor activităţi similare în
viitor.

Cunoștințele și atitudinile elevilor, dobândite în


cadrul proiectului vor fi evaluate la finalul
activităţilor printr-un chestionar final.

25
V. EPUIZAREA RESURSELOR (Re)apropierea de natura, respectul şi înţelegerea
mecanismelor acesteia, spiritul comunitar, forţa
NATURALE lucrului în comun – sunt elemente-cheie ale
noului tip de economie pe care activităţile din
Grădina le dezvolta în rândul participanţilor.

GRĂDINA DIN Activităţi:


Grădina din curtea Şcolii are două componente

CURTEA ŞCOLII educaţionale:


Activităţi în sala de clasa – 1 oră/ săptămână
Ateliere practice – 4 ore/săptămână, în fiecare
sâmbătă.
În sala de clasa sunt predate cunoştinţele
cine: teoretice şi se desfăşoară mici ateliere de
Coordonator: România în Tranziţie grădinărit şi reciclare creativă: pregătirea
Partener: Şcoala Gimnazială Ferdinand I Bucureşti răsadurilor, stratificarea seminţelor, reciclarea
(refolosirea) PET-urilor.
când:
începând cu anul 2013, anual, din luna martie Rezultate:
până în luna noiembrie Începând din 2013, Grădina din curtea şcolii a fost
pilotată în cadrul Şcolii Gimnaziale Ferdinand I din
unde: Bucureşti, sub coordonarea lui Ionuţ Bădică,
Bucureşti - Şcoala Gimnazială Ferdinand I membru al România în Tranziţie. Datorită
sprijinului doamnei directoare, echipei le-a fost
pentru cine: pus la dispoziţie un spaţiu înverzit, unde iniţial era
Elevi şi cadre didactice plantată lavandă împreună cu câţiva pomi tineri.

ce:
Scopul proiectului:
GDŞ îşi propune să sprijine elevii în dobândirea
abilităţilor practice care să-i determine să
înţeleagă autonom importanţa conceptelor
ecologice fundamentale şi să le aplice în viaţa
cotidiană.
Premiza de la care porneste iniţiativa este că
sistemul economic viitor va fi structural diferit de
cel actual, în conditiile în care petrolul şi alte
resurse fosile îşi vor reduce importanţa In cei doi ani de existenţă ai Grădinii, un grup de
economică datorită epuizării treptate a resurselor “gospodari” de 8-12 ani împreuna cu voluntari
existente. adulţi au transformat acest spaţiu într-o
adevărata grădina şi au cultivat peste 25 de soiuri
//Economia viitorului va fi astfel una de legume (roşii, ardei, vinete, varză, gulie,
preponderent locală şi rezilientă, capabilă să conopidă, salată, fasole, ridichi, dovlecei), plante
transforme provocările generate de epuizarea aromatice (măghiran, coriandru, mărar, pătrunjel,
combustibililor fosili în oportunităţi pentru leuştean, levănţică), flori (dalii, crăiţe, zorele) sau
construirea unui stil de viaţă mai bun. // fructe (căpşuni).

26
Soiurile cultivate sunt româneşti, naturale, iar dezvoltarea spiritului de comunitate, sprijinind
seminţele sunt furnizate de obicei de unul dintre copiii să lucreze împreună pentru un rezultat
voluntarii România în Tranziţie, din propria bancă palpabil, comestibil şi gustos;
de seminţe. La Grădina deci ecologia nu doar se libertatea de a crea, deoarece copii sunt
predă, dar se şi aplică în metodele de cultivare! încurajaţi să participe la designul grădinii şi la
alegerea plantelor;
În cadrul întâlnirilor săptămânale de la Grădină,
replicabilitatea uşoară;
dincolo de îngrijirea plantelor şi florilor, copiii
împreună cu părinţii, voluntarii şi unii profesori îşi
pregătesc gustări delicioase folosind produsele finanţator:
din Grădină.
Auto-finanţat. Sistemul a fost construit cu o
Gădina a fost construită urmând principiile investiţie minimă: câţiva saci de mraniţă şi câteva
permaculturii. Permacultura este o ramură a materiale de grădinarit care în total nu au depăşit
designului ecologic care creează habitate umane 350 lei, ceea ce îl face uşor replicabil la nivelul
în armonie cu cele naturale şi care se află în altor şcoli şi licee din ţară.
stransă legatură cu agricultura ecologică şi
organică. contact:
Coordonator GDŞ Ionut Bădică
//Adepţii permaculturii privesc natura ca pe un e-mail: ionut.badica@yahoo.com
sistem integrat, în care plantele au fiecare un rol
bine definit şi functionează într-o reţea de intr- află mai mult:
ajutorare reciprocă, fără nevoia unor intervenţii
chimice. //

Diversitatea reprezintă o caracteristică importantă


a permaculturii şi a fost elementul cheie în
construcţia design-ului Grădinii deoarece fiecare
plantă contribuie la bunăstarea alteia: unele http://gradinascolii.intranzitie.org/
plante fixează azotul (aducând hrana în pamant şi https://www.facebook.com/GradinaDinCurteaSc
pentru alte plante), altele afânează pământul (de olii?fref=ts
exemplu, rădăcinoasele), altele atrag insectele
pentru polenizare.

Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de


viaţă şi al dezvoltării durabile:
asimilarea unor concepte ecologice de bază:
importanţa colectării selective a deşeurilor şi a
reciclării, utilizarea raţională a resurselor (apă,
curent electric etc), respectul faţă de natură;
deprinderea de aptitudini practice: cum se
creează o grădină, construirea de mici anexe
(solar, pepinieră), învăţarea ciclului de creştere
al florilor, fructelor, legumelor şi al diverselor
tipuri de plante;
îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii şi profesorii;
creşterea respectului pentru munca fizică;

27
cultură
ECO SMART minte versus suflet
EDUCAŢIE PENTRU Fiecare capitol este abordat pe parcursul a 2 ore
DEZVOLTAREA DURABILĂ cu teme precum: viață sănătoasă, implicare
civică, reutilizare, reciclare, refolosire, poluare,
resurse, comunitate sustenabilă, viață echilibrată.
cine: Metode de lucru: creație de film, open space,
Coordonator: AIDA (Asociaţia pentru Inițiative teatru alternativ (teatru de improvizație, green
Durabile) drama, parodie, teatru forum), collective painting,
când: reciclare creativă, film documentar, joc de rol,
anul şcolar 2013-2014; debate, experimente.
unde:
Cluj-Napoca
pentru cine:
Elevi
ce:
EcoSMART este o inițiativă prin care AIDA
EcoSMART se poate desfășura fie ca oră de
introduce în şcolile gimnaziale clujene ore de
dirigenție, fie ca oră suplimentar (după orele de
educație pentru dezvoltare durabilă. Acest
curs sau chiar în week-end).
program se adresează elevilor cu vârste cuprinse
între 6-14 ani din orice școală clujeană, care Fiecare activitate este implementată de o echipă
solicită serviciile AIDA. de 2 facilitatori voluntari ai Asociației pentru
Inițiative Durabile - Alternative.
Obiective.
EcoSMART își propune ca elevii să: Punte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
viaţă şi al dezvoltării durabile:
dezvolte empatie pentru toate formele de
viață; Proiect bazat în întregime pe voluntariat;
înțeleagă conceptul de sustenabilitate la nivel Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor
personal și la nivelul comunității; utilizând metode non-formale;
înțeleagă impactul acțiunilor proprii asupra Contextualizarea tematicii opționalului la
mediului; dezvoltarea durabilă;
anticipeze rezultatele propriilor activităţi;
înțeleagă modul în care natura susține viața; finanţator:
să își dezvolte atitudini de grijă față de natură, Serviciile oferite de AIDA în cadrul ecoSMART sunt
gratuire şi se bazează pe voluntariat.
animale și oameni, compasiune, non-violență,
inițiativă civică și reziliență; contact:
office@initiativedurabile.ro
Tematica proiectului cuprinde 6 capitole:
social află mai mult:
economic
http://www.aidaRomânia.org/
ecologic
viziune asupra lumii

28
Ediția din 2014 a fost realizată în contextul
THE BIG CONF desfășurării COP 21 (Conferința Națiunilor Unite
pe Schimbări Climatice) la Paris, în 2015. Astfel
MAREA CONFERINȚĂ prin ediția din 2014 organizatorii au avut în
/BUNĂ PRACTICĂ EUROPEANĂ/ vedere ca elevii să înțeleagă mizele acestei
întâlniri care va reuni liderii mondiali și care va
avea drept scop încheierea unui acord universal și
angajant cu privire la climă.
De asemenea The Big Conf 2014 și-a propus să
încurajeze tinerii participanți să ia o poziție
comună față de problematica climei, oferindu-le
cadrul pentru a se organiza cu intenția de a
participa la COP 21 și de a influența factorii de
decizie.
cine:
Coordonator: Avenir Climatique Rezultatele ediției din 2014:
când:
2013, 2014
unde:
Franța, la nivel naţional
pentru cine:
Elevi, Studenți
ce:
Scopul proiectului este de a educa elevii și
studenții din Franța pe teme actuale privind
probleme legate de energie/climă, pentru ca
aceștia să înțeleagă provocările cu care se
confruntă lumea de azi și a putea acționa în acest
sens.

Activitățile proiectului: organizarea de conferințe


simultane cu câte 200 de participanți fiecare, cu
scopul de a sensibiliza elevii și studenții cu privire
la probleme de energie și climă.
The Big Conf este o conferință făcută de elevi
pentru elevi. Înainte cu 2 săptămâni de
desfășurarea conferinței elevii care vor să
participe în calitate de conferențiari vor fi pregătiți
de Avenir Climatique.
Conferința durează 1h30 și este împărțită în 3
părți egale, fiecare cuprinzând o expunere de 15
min, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri
de 15 min. Din cele 3 părți ale conferinței 2 sunt
dedicate energiei și 1 climei.

29
Puncte forte în domeniul dezvoltării abilităţilor de
viaţă şi al dezvoltării durabile:

Aduce în prim plan cele mai spinoase


probleme ale sec XXI, schimbările climatice și
tranziția energetică;
Ajută participanții să își dezvolte abilitățile de
comunicare și vorbit în public, lucru în echipă;
mobilizează tinerii spre cunoaștere,
documentare și conștientizare a
problemelor și nevoilor existente în societatea
contemporană;
încurajează tinerii participanți să acționeze și
să participe la procesul decizional prin
participarea la evenimente importante
precum COP21 ;

finanţator:
Kiss Kiss Bank Bank

contact:
http://avenirclimatique.org/avenir-
climatique/nous-contacter/

află mai mult:


http://avenirclimatique.org/the-big-conf/

30
Titlul programului: Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor în contextul dezvoltării durabile

Editorul materialului: Asociaţia REPER21

Data publicării: August 2014

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii


Europene sau a Guvernului României

www.prof21.ro