Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANÃ

GESTIUNEA SI AUDITUL AFACERILOR, SEMESTRUL I

DISCIPLINA: AUDIT FINANCIAR


TEMA: RAPORT DE AUDIT FINANCIAR COMPLET LA

SOCIETATEA COMERCIALA S.C.


MEGASTASS COMPANY S.R.L.

Profesor coordonator,

Munteanu Victor

Student,

Chis Adina
Andreea, Grupa
1

AN UNIVERSITAR
2010-2011
CUPRINS

Introducere ..........................................................................................................................3
Capitolul 1 : Prezentarea generală a SC MEGA STASS COMPANY SRL .......................5
Capitolul 2 : Bilanţul contabil la 31.12.2009 ......................................................................6
Capitolul 3 : Contul de profit şi pierdere ..........................................................................10
Capitolul 4 : Situaţia principalilor indicatori la 31.12.2009 .............................................11
Capitolul 5 : Reguli şi metode contabile
A. Imobilizari corporale .......................................................................................14

B. Imobilizari necorporale ...................................................................................14

C. Stocuri .............................................................................................................16

Capitolul 6 : Informaţii complementare


A. Imobilizari ......................................................................................................17
B. Amortizari pentru deprecierea activelor .........................................................17
C. Situatia creantelor ...........................................................................................18

D. Situatia datoriilor ............................................................................................18

E. Capitaluri proprii ............................................................................................18

F. Situatia provizioanelor ....................................................................................19

G. Volumul si structura cifrei de afaceri ..............................................................19

H. Contul de profit si pierdere .............................................................................19

I. Inventarierea patrimoniului .............................................................................20


J. Analiza stocurilor de marfuri si a vitezei de circulatie (in pretul de achizitie)20
K. Analiza fondului de rulment ...........................................................................21

Capitolul 7 : Concluzii si propuneri


A. Concluzii .........................................................................................................24
B. Propuneri .........................................................................................................26

2
RAPORTULUI DE AUDIT LA SC MEGA STASS COMPANY SRL

Raportul de audit financiar asupra situaţiilor financiare ale

SC MEGA STASS COMPANY SRL

la 2009

În executarea misiunii încredinţate, vã prezentãm Raportul de audit financiar şi


certificare a bilantului contabil al S.C. MEGA STASS COMPANY SRL, privind
exerciţiul încheiat la data de 31 decembrie 2008 astfel cum sunt prezentate în anexele la
prezentul raport

Având în vedere prevederile Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de


taxi şi în regim de închiriere, precum şi art.8, lit. e) din Norma metodologică de aplicare
din 24 iulie 2003 prin care S.C. MEGA STASS COMPANY SRL urmează să obţină
licenţa de transport rutier public în regim de taxi, pe baza unui Raport de Audit, în baza
contractului încheiat , am procedat la auditarea bilanţului contabil încheiat la data de 31
decembrie 2008 şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la aceastã
datã, care se referă la :

 active imobilizate - 1.354.913 lei


 active circulante - 137.057 lei
 datorii pe termen scurt - 269.587 lei
 capitaluri proprii - 77.388 lei
 cifra de afaceri - 841.657 lei
 rezultatul exercitiului - 38.227 lei

3
Aceste situaţii financiare sunt stabilite sub responsabilitatea conducerii societăţii.
Responsabilitatea mea este să îmi exprim opinia despre situaţiile financiare şi dovada
îndeplinirii condiţiilor privind capacitatea financiară.

Raportul de audit asupra conturilor anuale este destinat SC MEGA STASS


COMPANY SRL şi A.R.R.

Conform clauzelor stipulate în contract, responsabilitatea mea este ca pe baza


verificării efectuate să exprim o opinie motivată asupra acestor conturi anuale
( bilanţ, contul de profit şi pierdere, anexe). Menţionez in mod expres că aceste conturi
anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societăţii.

Am efectuat un audit limitat , în conformitate cu reglementările contabile


armonizate cu Directiva IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele
Internaţionale de Audit. Aceste standarde impun planificarea şi efectuarea auditului
pentru a obţine o asigurare rezonabilă a faptului că situaţiile financiare sunt lipsite de
erori semnificative. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile
folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea
generală a prezentării situaţiilor financiare. De asemenea, auditul include examinarea, pe
baza de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentateîn situaţiile
financiare. Lucrările de verificare a Bilanţului contabil la 31.12.2009 efectuate, având la
bază normele de mai sus prezentate, sunt detaliate în urmatoarele capitole ale prezentul
raport :
Capitolul 1 : Prezentarea generală a SC MEGA STASS COMPANY SRL

Capitolul 2 : Bilanţul contabil la 31.12.2009

Capitolul 3 : Contul de profit şi pierdere.

Capitolul 4 : Situaţia principalilor indicatori la 31.12.2009

Capitolul 5 : Reguli şi metode contabile

Capitolul 6 : Informaţii complementare

Capitolul 7 : Concluzii si propuneri

4
CAPITOLUL nr. 1

Prezentarea generală a SC MEGA STASS COMPANY SRL

 Data constituirii: În anul 2001 în conformitate cu prevederile Legii 31 / 1990

 Înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8289/2001

 Forma juridică: Societate cu Răspundere Limitată – SRL

 Codul fiscal: RO14209423

 Durata societăţii: Nelimitată

 Sediul: Bucureşti, sector 6, Dr. Timonierului, nr. 6, bl.111B, sc.C, P, ap. 90

 Capitalul social: 200 lei subscris şi vărsat integral

 Obiectul de activitate : Transport cu taxiuri

 Rezultate financiare la 31.12.2008:

 Cifra de afaceri: 841.657 lei

 Venituri totale: 846.410 lei

 Cheltuieli totale: 800.980 lei

 Datorii: 344.702 lei

 Rezultat net: 38.227 lei

5
CAPITOLUL nr. 2

Judeţul: 40--Mun. Bucureşti

Entitate: SC MEGA STASS COMPANY SRL

Adresa: localitatea BUCUREŞTI, sector 6, Dr. Timonierului, nr. 6

Forma de proprietate: 35 -- Societăţi comerciale cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă ( cod şi denumire clasa CAEN):6022--Transporturi cu taxiuri

Cod unic de înregistrare: RO14209423

BILANŢ PRESCURTAT

la data de 31.12.2009
- lei -

Nr.rd. Sold la
01.01.2009 31.12.2009

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE ( ct.


201+203+205+2071 + 208+233+234-280-290-2933) 01 0 0

II. IMOBILIZÃRI CORPORALE ( ct.211+ 212+213 +


214+231+232-281-291-2931) 02 381,483 1,354,913

6
III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE ( ct. 261+263+ 265 +
267-296) 03 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( rd. 01 la 03) 04 381,483 1,354,913

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+ 332+ 341+


345+ 346+/-348+351+354+356 +357+ 358+ 361+/-368
+371+/-378 +381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-
398+4091-4428) 0 2,039
05
II. CREANŢE ( ct. 267-296+4092+411+ 413+418+ 425+
4282 +431+437+4382+ 441+4424+4428+ 444+445+446
+447 +4482 +451+ 453+456+4582+461+473-491-496 +
5187) 06 0 4113

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


( ct.501+505+506+508+5113+5114-595-596-598) 07 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI (ct. 5112+512 +


531+532+541+542 ) 08 4,058 130,905

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 4,058 137,057

C. CHELTUIELI ÎN AVANS ( ct. 471 ) 10 34,845 132,530

D. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O


PERIOADÃ DE UN AN ( ct. 161+162+ 166+167+ 168+
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+4
46+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+
509+5186+519) 11 53,532 0

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII


CURENTE NETE ( rd. 09+10-11-18) 12 -14,629 269,587

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE


( rd. 04+12) 13 366,854 1,624,500

G. DATORII CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O 14 327,693 1547112

7
PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN ( ct. 161+162 +
166+167+168-169+269 +401+403 +404 +405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+44
23+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+
4581+462+473+509+ 5186+519)

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI


CHELTUIELI ( ct. 151 ) 15 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18),din care: 16 0 0

- subvenţii pentru investiţii (ct.131+132 +133 +134+138 ) 17 0 0

- venituri înregistrate în avans ( ct. 472 ) 18 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 200 200

- capital subscris vărsat (ct. 1012) 20 0 0

- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 21 200 200

- patrimoniul regiei (ct. 1015) 22 0 0

II. PRIME DE CAPITAL ( ct. 104 ) 23 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105 ) 24 0 0

IV. REZERVE (ct. 106) 25 40 40

Acţiuni proprii ( ct. 109 ) 0


26 0
Câştiguri legate de instrumente de capitaluri proprii
( ct. 141 ) 0 0
27
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 149 ) 0 0
28
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
( ct. 117 ) ------ Sold C 29 38,921 77,148

------ Sold D 30 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI 31 2,688 38,227

8
FINANCIAR ( ct. 121) ------ Sold C

------- Sold D 32 0 0

VII. Repartizarea profitului (ct. 129) 33 2,688 38,227

CAPITALURI PROPRII - TOTAL ( rd. 19+23+24+25-


26+27-28+29-30+31-32-33) 34 39,161 77,388

Patrimoniul public (ct. 1016) 35 0 0

TOTAL CAPITALURI (rd. 34+35) 36 39,161 77,388

CAPITOLUL nr. 3

Contul de profit şi pierdere la 31.12.2009

Nr. Denumire indicatori 31.12.2008 31.12.2009

1 Venituri din exploatare 1,114,011 841,657

2 Cheltuieli pentru exploatare 1,083,775 800,980

3 Rezultat din exploatare 30,236 40,677

4 Venituri financiare 3,367 4,753

5 Cheltuieli financiare 30 ,403 0

9
6 Rezultat financiar -27,036 4,753

7 Rezultat curent (3+6) 3,200 45,430

8 Venituri exceptionale 0 0

9 Cheltuieli exceptionale 0 0

10 Rezultat exceptional 0 0

11 Rezultat brut al exercitiului (7+10) 3,200 45,430

12 Impozit pe profit 512 7,203

13 Rezultat net al exercitiului (11-12) 2,688 38,227

CAPITOLUL nr. 4

Situaţia principalilor indicatori financiari

comparativ 2009 cu 2008

Active Totale 420 ,386


 Rata solvabilităţii generale2008 = = = 7.85
Datorii curente 53 ,532

Active Totale 1,624 ,500


 Rata solvabilităţii generale2009 = = =0
Datorii curente 0
Nivelul acestui indicator reflectă un grad corespunzător privind capacitatea firmei
de a face faţă scadenţelor pe termen scurt.

 Rata solvabilităţii patrimoniale2008 =

Capital propriu 39 ,161


= =1
Capital propriu + Credite bancare 39 ,161 + 0

10
 Rata solvabilităţii patrimoniale2009 =

Capital propriu 77 ,388


= =1
Capital propriu + Credite bancare 77 ,388 + 0

Acest indicator reprezintă o imagine bună a firmei.

Capital propriu 39 ,161


 Rata autonomiei financiare2008 = = =0
Capital strain 0

Capital propriu 77 ,388


 Rata autonomiei financiare2009 = = =0
Capital strain 0

Acest indicator relevă un grad de independenţă totală financiară a firmei.

 Rata activelor circulante2008 =

Cifra de afaceri 1,111 ,784


= = 273 ,97 rotatii
Active circulante 4,058
Cifra de afaceri 841 ,657
 Rata activelor circulante2009 = = = 6,14 rotatii
Active circulante 137 ,057

Cifra de afaceri 1,111 ,784


 Rotaţia activului total2008= = = 2,65 rotatii
Total active 420 ,386

Cifra de afaceri 841 ,657


 Rotaţia activului total2009 = = = 0,52 rotatii
Total active 1,624 ,500

 Ponderea activelor circulante2008 =

Active circulante 4,058


x100 = x100 % = 0,97 %
TotalActiv 420 ,386

 Ponderea activelor circulante2009 =

Active circulante 137 ,057


x100 = x100 % = 8,44 %
TotalActiv 1,624 ,500

 Gradul de asigurare a firmei cu disponibilităţi băneşti2008:


Disponibil itati banesti 4,058
= x100 % = 1%
ActiveCirc ulante 4058

 Gradul de asigurare a firmei cu disponibilităţi băneşti2009:


Disponibil itati banesti 130 ,905
= x100 % = 0,96 %
ActiveCirc ulante 137 ,057

Acest nivel asigură necesarul curent pentru a satisface plăţile normale imediate ale
firmei.

11
 Activul net2008 = Active totale – Datorii curente = 420,386 – 53,532 =
366.854
 Activul net2009 = Active totale – Datorii curente = 1,624,500 – 0 = 1,624,500
2008: 1 € = 3,3817 lei la cursul comunicat BNR la 31.12.2008.

500 € = 3,3817 x 500 = 1.690,85 lei

366.854 / 1.690,85 ≅ 217 licenţe

2009: 1 € = 3,6102 lei la cursul comunicat BNR la 31.12.2009.

500 € = 3,6102 x 500 = 1.805,1 lei

1,624,500 / 1.805,1 ≅ 900 licenţe

Activul net şi indicatorul de solvabilitate generală determinat la 31.12.2009,


asigură un nivel de 500 € pentru un număr de 900 licenţe pentru vehicul.
În concluzie, considerăm că SC MEGA STASS COMPANY SRL îndeplineşte
condiţiile privind capacitatea financiară, prezintă indicatori de solvabilitate prin care se
asigură un nivel de 500 € pentru fiecare din cele 900 licenţe de execuţie pentru vehicule,
eliberată conform art.8, alin. E) din Normele Metodologice nr. 1170 / 2003 de aplicare a
Legii nr. 38 / 2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

12
CAPITOLUL nr. 5

Reguli şi metode contabile

A. Imobilizări necorporale.

S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. nu deţinea la sfârşitul anului 2009


imobilizãri necorporale.

B.Imobilizãri corporale

În categoria imobilizãrilor corporale intrã: terenuri, mijloace fixe şi imobilizãri în


curs.

13
a) terenuri: S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. nu deţine imobilizãri
corporale de natura terenurilor.

b) mijloace fixe: S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. deţine la sfârşitul


anului 2009 mijloace fixe în valoare de 1,526,546 lei acestea fiind evaluate dupã cum
urmeazã:

-mijloace fixe sunt înregistrate la cost de achizitie (cele achizitionate de la


terti sau executate de terti) si la cost efectiv cele realizate în regie proprie.

STRUCTURA MIJLOACELOR FIXE

(la valoare de inventar)

- lei

Grupa 2008 2009

Constructii 0 0

Echipamente tehnologice 0 0

Mijloace de transport 381,483 1,348,072

Alte mijloace fixe 0 6,841

Total mijloace fixe 381,483 1,354,913

Mijloacele fixe sunt amortizate în regim de amortizare liniarã cu ratele de


amortizare stabilite potrivit prevederilor Legii 15 din 1994 –modificata prin O.G.
nr.54/1997, a H.G. nr. 266 din 1994-modificat prin H.G.nr964/1998, si a Ordinului
M.F.nr 746 din 1994-modificat prin H.G.nr 909/1997.Exceptie de la aceasta facind
mijloacele fixe intrate in anul 1998 si primele doua luni ale anului 1999, care au fost
amortizate in regim de amortizare accelerat potrivit prevederilor O.U.G. nr.92/1997.
Evoluţia în anul 2008 a principalelor grupe de mijloace fixe este redată în tabelul
următor prin cuantumul creşterii şi descreşterii acestora.

14
Mijloace fixe Construcţii Echip. tehnol Mij de transp Alte mij fixe

Crestere 966,589 6,841

Descrestere

c) imobilizãri corporale în curs: S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. nu


deţine la sfîrsitul anului 2008 imobilizãri corporale în curs.

La nivelul anului 2009 s-a înregistrat o creştere a imobilizărilor corporale în curs


de 973,430 lei, investiţii în curs puse in funcţiune in totalitate.
Imobilizãrile în curs sunt evaluate la cost efectiv de productie (cele realizate în
regie proprie) sau la cost de achizitie (cele realizate de terţi).

C. STOCURILE

Activele circulante de natura stocurilor deţinute de S.C. MEGA STASS


COMPANY S.R.L. sunt în valoare de 2,039 lei cuprind bunurile destinate a fi vândute
sau consumate .

La intrarea în patrimoniu bunurile materiale se evalueazã şi se înregistreazã în


contabilitate astfel :

- materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, mãrfurile,


ambalaje şi celelalte bunuri procurate cu titlu oneros la costul de achizitie;

S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. nu a constituit provizioane pe seama


cheltuielilor (provizioane nedeductibile fiscal) pentru deprecierea stocurilor de mãrfuri,
materii prime şi materiale, obiecte de inventar, produse şi alte bunuri materiale precum şi
nici pentru deprecierea altor active (imobilizãri necorporale, corporale si financiare).

15
ANEXA nr. 6

Informaţii complementare

A. IMOBILIZÃRI

În anul 2009 imobilizãrile au evoluat astfel:

Imobilizãri Valori brute initiale Cresteri Diminuãri Valori brute la 31.12.2009

Necorporale

Corporale 381,483 973,430 1,354,913

Financiare

Total 381,483 973,430 1,354,913

B. AMORTIZÃRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR

Situaţia amortizãrii calculate este urmãtoarea:

16
Sold iniţial Amortizare în Aferentã Sold final
cursul anului ieşirilor

Imobilizãri necorprale

Imobilizãri corporale 56,459 122,015 178,474

Amortismente totale 56,459 122,015 178,474

C. SITUAŢIA CREANŢELOR

La sfîrsitul anului 2008 S.C. MEGA STASS COMPANY SRL înregistra creanţe în
valoare de 4,113 lei care in totalitate reprezintã clienţii neîncasaţi.

Valoarea clienţilor neîncasaţi este cu mult sub nivelul încasărilor medii pe o luna
(4 %), neridicind probleme din punct de vedere al încasării acestora.
D. SITUAŢIA DATORIILOR

La sfârşitul anului 2008 unitatea înregistra obligaţii neachitate de 1,547,112 lei ,


care reprezintă obligaţii restante faţă de alţi creditori, dar şi furnizori neachitaţi.

Majoritatea obligaţiilor de mai sus au ca termen de exigibilitate anul 2008.

E. CAPITALURI PROPRII

În anul 2008 capitalurile proprii au înregistrat o crestere de 38.227 lei de la 39.161


lei la 77.388 lei, modificãrile fiind situate la nivelul urmãtoarelor elemente:

31.12.2008 Creşteri Descreşteri 31.12.2009

Capital social 200 200

Prime de emisiune

Rezerve legale 40 40

17
Rezerve statutare

Alte rezerve

Rezultatul reportat 38,921 38,227 77,148

Rezultatul exerciţiului

Provizioane reglementate

Total 39,161 38,227 77,388

F. SITUAŢIA PROVIZIOANELOR

Unitatea nu avea constituite provizioane la începutul anului şi nu a constituit


provizioane nici în cursul anului 2008.

G. VOLUMUL ŞI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. a desfãşurat în anul 2009 activitate de


transport persoane şi bagaje, realizînd o cifrã de afaceri de 841,657 lei faţã de 1,111,784
lei în anul 2009.

Evoluţia elementelor ce se iau în calcul la stabilirea cifrei de afaceri este urmãtoarea

Denumire indicatori 2008 2009

Venituri din vânzãri de mãrfuri 0 0

Producţia vândutã 1,111,784 841,568

Cifra de afaceri 1,111,784 841,568

Astfel se constatã o scădere a cifrei de afaceri de ~240% din decembrie 2009 faţã
de decembrie 2008.

Din cifra de afaceri 100 % reprezintã venituri din producţia vândută.

H. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

18
În anul 2008 S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L. la 846,410 lei venituri
totale şi 800,980 lei cheltuieli totale realizeazã un profit brut contabil de 45,520 lei.

Datoritã faptului cã unitatea a înregistrat în cadrul anului 2009 cheltuieli


nedeductibile în sumã de 90 lei, rezultã un profit impozabil pe anul 2008 de 45,430 lei, cu
un impozit pe profit aferent de 7,203 lei.

I. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

În cursul anului 2009 inventarierea s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii


nr.82 din 1991 şi a Regulamentului de aplicare a acesteia precum şi cu prevederile
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin
Ordinul Ministerului Finantelor nr.2388 din 15.decembrie 1995.

J.Analiza stocurilor de mărfuri şi a vitezei de circulaţie (in preţuri de


achiziţie )

2009

Stoc iniţial 420,386 lei

Stoc final 1,624,500 lei

Stoc mediu 995,677 lei

Viteza de circulaţie 432 zile

Nr. de rotaţii 3,52 / an

StocInitia l + StocFinal 366 ,854 +1,624 ,500


Stoc mediu = = = 995 ,677
2 2

SxZ 995,667 x365


Viteza de circulaţie = = = 43 zile
D 841568

 S- stoc mediu
 Z-nr. de zile al perioadei la care se referă
 D-valoarea desfacerilor de mărfuri(ieşirile)

19
Nr. de rotaţii a stocului mediu =

SoldMediu 1,624 ,500 / 2


x365 = x365 = 3,52 / an
CA 841 ,657

Situatia comparativa 2008 - 2009

Indicator Exerciţiul Dinamica


2007 2008 %

Stoc mediu 497,839 lei 995,677 lei +497,839 +50

Viteza de circulaţie 96 zile 43 zile -53 zile -34,8

Nr. de rotaţii 2,22 rot/an 3,52 rot./an +1,3 rot./an +54,2

Realizarea unui stoc mediu mai mare cu 50% faţa de cel realizat in 2008 nu a
afectat viteza de circulaţie a mărfurilor in sensul încetinirii acesteia. Din contra, unitatea a
obţinut un rezultat foarte bun în ceea ce priveşte viteza de circulaţie a mărfurilor şi
numărul de rotaţii, viteza de circulaţie a acestora a scăzut in număr de zile necesare rotirii
stocului de la 96 zile la 43 zile, acestea ducând la creştera nr. de rotaţii a stocului cu 54%.

Din datele prezentate mai sus, rezultă o activitate deosebită realizată în anul 2009
pe linia prestării serviciilor.

K. Analiza fondului de rulment

F.R= C.P. − A.I .

 F.R.- fond de rulment


 C.P.-capitaluri proprii
 A.I. - active imobilizate
Elemente patrimoniale Exerciţiul Dinamica

2008 2009 lei %


Capitaluri proprii 39 161 77 388 +38 227 97,62

Active imobilizate 381 483 1 354 913 +973 430 355,16

20
Fond de rulment -342 322 -1 277 525 -935 203 - 373,20

Active circulante 4 058 130 905 126 847 32,26

Capitalurile proprii au crescut cu 59% .

Activele imobilizate au crescut cu 355,16 % .

Fondul de rulment a scăzut cu 373,20 %,

Activele circulante au crescut cu 32,26 % .

Dinamica elementelor patrimoniale

1,500,000

1,000,000

500,000

-500,000

-1,000,000

-1,500,000
2007 2008

Capitaluri proprii 39,161 77,388


Active imob ilizate 381,483 1,354,913
Fond rulment -342,322 -1,277,525
Active circulante 4,058 130,905

Din analiza fondului de rulment rezultă o slabă acoperire a capitalurilor circulante


din surse proprii şi apelarea obligatorie la surse atrase, întreprinderea finanţând o parte
din investiţii, din resurse pe termen scurt.

Apare necesitatea creşterii profitului şi a părţii prelevate din acesta la fondul de


rezerva şi pe celelalte destinaţii care să asigure majorarea fondului de rulment ca sursă
principala de finanţare a activităţii.

21
CAPITOLUL nr. 7

22
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

A. Concluzii

În prezenta lucrare a fost realizat raportul de audit al situaţiilor financiare ale


exerciţiului financiar 2009 ale S.C. MEGA STASS COMPANY S.R.L., auditorul având
responsabilitatea ca, pe baza raportului prezentat în capitolul III, să exprime o opinie
asupra conturilor anuale şi a bilanţului contabil întocmit de această societate la data de
31.12.2009.
S-a efectuat un audit limitat , în conformitate cu reglementările contabile
armonizate cu Directiva IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele
Internaţionale de Audit. Aceste standarde impun planificarea şi efectuarea auditului
pentru a obţine o asigurare rezonabilă a faptului că situaţiile financiare sunt lipsite de
erori semnificative. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile
folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea
generală a prezentării situaţiilor financiare. De asemenea, auditul include examinarea, pe
baza de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentateîn situaţiile
financiare.
Societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu principiul
continuităţii activităţii. Conform IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”, la întocmirea
situaţiilor financiare, conducerea a evaluat capacitatea întreprinderii de a-şi continua
activitatea. Au fost respectate prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate
aplicabile.
Aceste situaţii financiare sunt stabilite sub responsabilitatea conducerii societăţii.
Responsabilitatea mea este să îmi exprim opinia despre situaţiile financiare şi dovada
îndeplinirii condiţiilor privind capacitatea financiară.
Auditul s-a realizat prin examinarea, pe bazǎ de sondaje, a probelor de audit ce
susţin sumele şi informaţiile prezentate in Situaţiile financiare. Auditul efectuat a inclus,
de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de către
conducere, precum şi a prezentării generale a situaţiilor financiare.

23
Responsabilitatea mea este ca pe baza verificării efectuate să exprim o opinie
motivată asupra acestor conturi anuale ( bilanţ, contul de profit şi pierdere, anexe).
Menţionez in mod expres că aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea
conducerii societăţii.
În anexa 4 din capitolul III este prezentat diagnosticul financiar, realizat prin
analiza unei serii de indicatori calculaţi pe baza datelor din bilanţ şi contul de profit şi
pierdere aferente exerciţiului financiar auditat.
Privind activitatea economică desfăşurată pentru realizarea obiectului de
activitate, aşa cum este reflectată în bilanţul întocmit la 31.12.2009, se constată că
exerciţiul financiar s-a încheiat cu un profit brut de 77.148 lei. La finele anului 2009,
totalul datoriilor este de 1.547.112 lei, din care 75.831,10 lei furnizori , în timp ce totatlul
creanţelor se ridică la 4.113 lei.
Îmbunătăţirea organizării activităţii şi majorarea numarului de autoturisme au
condus la realizarea unei cifre de afaceri superioară anului precedent, respectiv 1.037.604
lei comparativ cu 534.857 lei în 2008.
Veniturile totale obţinute în anul 2009 sunt superioare celor aferente anului 2008,
de la 539.346 lei ajungând la 1.055.530 lei.
Profitul realizat de societate provine din activitatea de exploatare, care a
înregistrat un rezultat brut pozitiv de 40.677 lei.
Activitatea financiară a înregistrat un profit de 4.753 lei .
În opinia mea , conturile anuale oferă o imagine fidelă, în toate aspectele
semnificative, situaţiei financiare a societăţii la 31.12.2009, cat şi a contului de profit şi
pierdere şi fluxul de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată sunt conforme cu
prevederile legale şi statutare şi în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 82 /
1991. Rezultă că indicatorii economico – financiari ai SC MEGA STASS COMPANY
SRL îndeplinesc toate condiţiile privind capacitatea financiară, conform prevederilor
Legii 38 / 2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ,
precum şi art. 8, lit. e) din Norma metodologică de aplicare din 24 iulie 2003.
Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situaţiilor financiare ale
S.C. MEGA STASS COMPANY SRL aferente exerciţiului financiar încheiat la
31.12.2009 la Primăria Municipiului Bucureşti si Autoritatea Rutierǎ Românǎ şi nu poate
fi folosit în alt scop.

24
B. Propuneri

În cursul anului 2009, capitalul social şi-a păstrat dimensiunea avutǎ în anul 2008,
în structurǎ conform listei Registrului Român al Acţionarilor.
În cursul exerciţiului 2008, SC MEGA STASS COMPANY SRL s-a confruntat
cu un nivel redus al lichidǎţilor.
Pentru a nu se perpetua şi în anul 2010 situaţia de mai sus ne permitem sǎ
recomandǎm Consiliului de Administraţie al societăţii următoarele:
- reducerea cheltuielilor materiale şi cu munca vie în corelaţie creşterea
veniturilor;
- reducerea pe cât posibil a creditelor acordate clienţilor şi obţinerea de
credit furnizor;
- valorificarea serviciului prestat de transport cu persoane prin
prospectarea pieţei, publicarea ofertei la diverse cotidiene de mare tiraj ;
- evitarea contractării unor angajamente bancare sau de alta natura în
cuantumuri care sǎ crească gradul de îndatorare al societăţii, urmărind, în
acelaşi timp, ca lichidităţile intrate în societate sǎ fie alocate cu prioritate
pentru plata datoriilor bugetare, având în vedere nivelul şi vechimea
acestora;
- diversificarea sortimentelor de produse faţǎ de cerinţele pieţei;
- lichidităţile intrate în conturile bancare sǎ fie alocate cu prioritate pentru
achitarea creanţelor bugetare în vederea evitării plǎţii de dobânzi şi
penalităţi de întârziere conform Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal.

25