Sunteți pe pagina 1din 8

Cod

Rev Pag
Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă instructiune Din
. .
proprie
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE
Data inregistrarii: IPSM - 004 0 1 8
OPTOMETRIŞTI

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE OPTOMETRIŞTI

COD IPSM -004

SC FILoptic SRL Bacău


Aprobat Administrator
Simionesie Dorin
Semnătura,
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 2 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Cap.1. Conditii privind echipamentul de munca


In cazul prelucrarii automate a datelor / materialelor - echipamentele de munca trebuie sa
respecte urmatoarele cerinte minime privind:
1.1. Caracteristici tehnice:
a) Ecran de vizualizare
Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni
corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între rânduri.
Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă, fără fenomene de scânteiere sau alte forme de
instabilitate.
Strălucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie să poată fi uşor de
reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante.
Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat cu
uşurinţă.
Trebuie să fie posibilă utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru
ecran.
Ecranul nu trebuie să prezinte străluciri supărătoare sau reflexii care ar putea deranja
utilizatorul.
b) Tastatură
Tastatura trebuie să fie înclinabilă şi separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului
găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care să evite oboseala braţelor şi mâinilor.
Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea mâinilor şi
braţelor operatorului.
Pentru a evita reflexiile, suprafaţa tastaturii trebuie să fie mată.
Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.
Simbolurile tastelor trebuie să prezinte contrast suficient şi să fie lizibile din poziţia normală
de lucru.
c) Masă sau suprafaţă de lucru
Masa sau suprafaţa de lucru trebuie să aibă o suprafaţă puţin reflectantă, să aibă dimensiuni
suficiente şi să permită o amplasare flexibilă a ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului
auxiliar.
Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie poziţionat astfel
încât să diminueze mişcările incomode ale capului şi ochilor.
Trebuie să existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabilă.
e) Scaun de lucru
Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să asigure operatorului libertate de mişcare şi o
poziţie confortabilă.
Scaunul trebuie să poată fi reglat pe verticală.
Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticală.
Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispoziţie celor care îl doresc.

1. 2. Mediu de muncă
a) Spaţiu
Prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului un spaţiu
suficient, care să îi permită să îşi schimbe poziţia şi să varieze mişcările.
b) Iluminat
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 3 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Iluminatul general şi iluminatul local (lămpi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat
satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător, ţinând seama de tipul
de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului.
Strălucirile şi reflexiile supărătoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate
prin amenajarea locului de muncă şi a postului de lucru în funcţie de amplasarea şi caracteristicile
tehnice ale surselor de lumină artificială.
c) Reflexii şi străluciri
Posturile de lucru trebuie să fie amenajate astfel încât sursele de lumină, cum ar fi ferestrele
şi alte deschideri, pereţii transparenţi sau translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de culori
deschise, să nu provoace străluciri orbitoare directe şi să antreneze cât mai puţin posibil reflexii pe
ecran.
Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare
pentru a atenua lumina naturală la postul de lucru.
d) Zgomot
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de
echipamentul care aparţine postului/posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea
atenţiei sau perturbarea comunicării verbale.
e) Căldură
Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie să creeze disconfort
lucrătorilor prin producerea de căldură în exces.
f) Radiaţii
Toate radiaţiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la
niveluri neglijabile în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.
g) Umiditate
Trebuie să fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător.
Dacă este necesar un microclimat strict controlat, se va urmări să nu se creeze curenţi de aer
supărători. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40%,
h) Ventilatie
Instalaţiile de ventilare nu trebuie să antreneze prin funcţionarea lor o creştere semnificativă
(mai mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încăperi.

1.3. Interfaţa operator/computer


La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru
definirea sarcinilor care implică utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul
trebuie să ţină seama de următoarele principii:
- programul trebuie adaptat sarcinii de muncă;
- programul trebuie să fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, să poată fi adaptat nivelului de
cunoştinţe sau experienţei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativă sau cantitativă nu
poate fi folosit fără ştirea lucrătorilor;
- sistemele trebuie să furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor;
- sistemele trebuie să afişeze informaţiile într-un format şi într-un ritm adaptate operatorilor;
- trebuie aplicate principii de ergonomie informatică, în special în cazul operaţiilor de
prelucrare a datelor de către operator.

Cap.2. Conditii privind lucratorul ( operatorul )


Operatorii de la echipamentele de calcul vor fi încadraţi şi repartizaţi la posturi le de lucru numai
după examenul medical oftalmologie.
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 4 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Dacă la controlul medical oftalmologie se constată că nu pot fi utilizaţi ochelari de corecţie


obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace de corecţie speciale, adecvate sarcinii de muncă.
Lucrătorii vor fi instruiţi în mod deosebit asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de muncă
şi asupra poziţiilor corecte de lucru.
Conducerea entităţii va organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel încât activitatea
zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor acorda pauze
suplimentare faţă de cele obişnuite, care vor fi incluse în timpul de lucru.

Cap.3. Modul de lucru - conditii


Timpul de aşteptare a răspunsului calculatorului nu se consideră ca pauză în activitatea lucrătorilor.
Dacă utilizatorii se deplasează de la un punct de lucru la altul, este indicat să se prevadă elemente de
prindere sub planul de lucru, pentru a uşura mişcarea.
Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire,
utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul, oricare ar fi înălţimea ochilor deasupra
planului de lucru.
Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate între l
0 şi 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minim
90°.
În poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200
şi 260 mm.
Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de
ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm.
Videoterminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină
(naturală şi artificială).
Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între şirurile de corpuri de iluminat din
încăperea de lucru, la distanţă faţă de ferestre.
Se va evita amplasarea videoterminalelor în încăperi cu suprafeţe vitrate de mari dimensiuni.
Dacă acest lucru nu este posibil, se vor masca zonele cu luminanţă ridicată (pereţi mobili,
storuri cu lamele orizontale la ferestre etc.). Suprafeţele vitrate nu trebuie să fie situate în faţa sau în
spatele operatorului.
Dacă videoterminalele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi alte activităţi, în
apropierea ferestrelor vor fi poziţionate posturile de lucru ce nu necesită activitate la ecran.

Cap.4. Amenajarea locului de munca


La amenajarea unui astfel de loc de munca trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:
a) accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă;
b) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la
poziţiile cablurilor şi la prizele electrice;
La locurile de muncă unde se utilizează videoterminale trebuie:
a) să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;
b) să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
c) să se poată regla înălţimea mesei fără risc de coborâre bruscă;
d) să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului.
Conductorii electrici şi cablurile trebuie:
a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol:
b) să aibă o lungime suficientă în funcţie de nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor;
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 5 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

c) să corespundă domeniului dereglare a planurilor de lucru.

Totodata in amenajarea locurilor de munca mai trebuie avute in vedere si urmatoarele cu


caracter tehnic si organizatoric.
Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul va fi de maximum 220 V.
Echipamentele electronice de calcul trebuie să corespundă cel puţin gradului IP2X.
Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie să
fie protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe fuzibile, siguranţe automate sau întreruptoare
automate.
Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie să fie separate de
cele care alimentează alte instalaţii.

Cap.5. Interdictii si obligatii


Se interzice operatorilor la echipamentele de calcul:
Este interzis să se intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare,
grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice;
Nu este permisa îndepărtarea dispozitivelor de protecţie a echipamentelor de calcul în timpul
funcţionării acestora;
Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul, cu
excepţia celor prevăzute în cartea tehnică a acestuia.
Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.
La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile.
În apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingătoare cu praf şi dioxid de carbon.
În timpul funcţionării, capacul superior al imprimantelor va fi menţinut închis; deschiderea acestuia
pentru diverse reglaje se va realiza numai după deconectarea de la sursa de alimentare cu curent electric.
Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente.
În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor, se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid
de carbon.
Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai după ventilarea spaţiilor
respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit deschis, un timp stabilit în funcţie de
capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor, dar nu mai puţin de o oră.
Se interzic aşezarea şi consumul lichidelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
În timpul lucrului la videoterminale se va evita purtarea ochelarilor coloraţi. Pentru evitarea reflexiilor
se vor utiliza filtre antireflexie.
Înainte de începerea oricărei reparaţii se vor verifica sculele, dispozitivele de lucru şi mijloacele
individuale de protecţie.
Se interzice curăţarea echipamentelor în timpul funcţionării lor.
Suprafeţele ecranelor se vor curăţa periodic de depuneri de praf sau amprente digitale,
folosindu-se numai produsele prescrise de producătorul echipamentului.
Iluminatul încăperilor de lucru trebuie să asigure niveluri de iluminare şi un contrast adecvat între ecran şi
mediu, evitându-se posibilele reflexii şi străluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de muncă.
Emisiile de ozon (O,) de la imprimantele laser trebuie reduse la niveluri neglijabile din punct
de vedere al sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

Cap.5. Conditii privind mobilierul


Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi reglabil în înălţime şi ca distanţă faţă de utilizator.
Mărimea suportului va fi corelată cu cea a documentelor, de preferat cu l O mm mai mică decât a acestora.
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 6 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată. Sunt contraindicate culorile deschise, care pot produce un
contrast excesiv de luminanţă.
Mesele nereglabile vor avea o înălţime de 730 ± l 0 mm. Lăţimea minimă a mesei va fi de 800 mm.
Dacă echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane, mesele vor fi reglabile în
înălţime, cu posibilităţi de reglare între 650 şi 740 mm.
Adâncimea minimă a spaţiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de
lucru va fi de 700 mm.
Scaunul trebuie să fie stabil, să-i permită utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie
confortabilă, înălţimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă. Mecanismele de reglare trebuie să
poată fi acţionate cu uşurinţă şi să nu permită o modificare involuntară a înălţimii scaunului.
Dacă înălţimea scaunului nu poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de talie mică.
se va prevedea un reazem pentru picioare.
Scaunul trebuie să aibă mecanism de basculare, care să permită o basculare de câteva grade
spre înainte a suprafeţei de şedere şi adaptarea poziţiei de lucru înclinate (bascularea scaunului
trebuie să funcţioneze sincronizat cu înclinarea spătarului).
Mişcările scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie să modifice înălţimea marginii
anterioare a scaunului.
Spătarul scaunului trebuie să fie reglabil atât ca înălţime, cât şi ca înclinare. Spătarul trebuie
să sprijine zona lombară, umerii şi partea superioară a toracelui; el trebuie să fie convex în regiunea
lombară şi plat sau concav mai sus. Se va evita curbarea excesivă a spătarelor.
Unghiul sau bascularea suprafeţei de şedere a scaunului trebuie să funcţioneze simultan cu
unghiul spătarului, determinând o basculare pozitivă atunci când spătarul este înclinat, dar nu
excesivă, care să deranjeze la aşezarea sau ridicarea de pe scaun.
Dacă este necesar, locul de muncă va fi prevăzut cu reazem pentru picioare, poziţionat pe
sol, stabil, cu suprafaţă antiderapantă, care să permită libertatea de mişcare (lăţime > 450 mm şi
adâncime > 350 mm), iar înclinarea suprafeţei de sprijin trebuie să fie reglabilă între 0° -15°.
Utilizatorii echipamentelor de calcul trebuie să cunoască modul de reglare a echipamentului şi
mobilierului de lucru. Se vor regla:
- luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înălţime, orientare,
înclinare):
- înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente;
- înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă):
- înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului:
- înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului.
Planul de lucru trebuie să aibă o suprafaţă suficientă pentru amplasarea flexibilă a ecranului,
tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.

Cap. 6 Prelucrarea lentilelor prin gaurire


Alimentarea masinilor de găurit fixe va fi facuta la o priză legată prin intermediul sigurantelor
automate si prevăzută cu contact de proteţie.
Deasemenea, cablul de alimentare si stecherul trebuie sa fie in conditii bune, si prevăzut cu
contact de protecţie.
Inainte de a alimenta aparatul, asigurati-va ca acesta este oprit.
Opriti aparatul indata ce ati terminat lucrul.
Mandrinele pentru fixarea burghielor se vor strange si desface numai cu chei adecvate, care se vor
scoate inainte de pornirea masinii.
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 7 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Burghiul din mandrina de prindere va fi bine centrat si fixat.


Scoaterea burghiului din mandrina se va face numai cu ajutorul unei scule speciale.
Un se vor utiliza burghie rupte.
Prinderea si desprinderea piesei pe si de pe masa masinii, se vor face numai dupa ce scula s-a
oprit complet.
Inaintea pornirii masinii, se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei care se executa a
sculelor utilizate si materialului piesei de prelucrat.
Nu folositi masinile de găurit daca a fost lovite sau udate accidental, deoarece este posibil sa nu
mai prezinte siguranta. Verificati aparatul la o unitate service autorizata. Deasemenea aparatele se
vor scoate din uz în cazul funcţionării anormale.

Cap. 7 Polizoare fixe


Alimentarea polizorului va fi facuta la o priză legată prin intermediul sigurantelor automate si
prevăzută cu contact de proteţie.
Deasemenea, cablul de alimentare si stecherul trebuie sa fie in conditii bune, si prevăzut cu
contact de protecţie.
Inainte de a alimenta aparatul, asigurati-va ca acesta este oprit.
Opriti aparatul indata ce ati terminat lucrul.
In timpul operatiilor de prelucrare cu polizoare se vor purta ochelari de protectie
Diametrul exterior si grosimea dispozitivului de lucru trebuie sa corespunda datelor dimensionale
ale sculei electrice. Dispozitivele de lucru gresit dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în
suficienta masura.
Discurile de slefuit, flansele, discurile abrazive sau alte accesorii trebuie sa se potriveasca exact
pe arborele de polizat al sculei electrice. Dispozitivele de lucru care nu se potrivesc exact pe arborele de
polizat al sculei electrice se rotesc neuniform, vibreaza foarte puternic si pot duce la pierderea
controlului.
Nu se vor folosi dispozitive de lucru deteriorate. Înainte de utilizare se va controla daca
dispozitivele de lucru ca discurile de slefuit nu sunt sparte sau fisurate, daca discurile abrazive nu sunt
fisurate, sau tocite puternic.
Se va lucra extrem de atent în zona colturilor, muchiilor ascutite etc. Se va evita ca dispozitivul de
lucru sa ricoseze dupa izbirea de piesa de lucru si sa se blocheze. Dispozitivul de lucru aflat în miscare de
rotatie are tendinta sa se blocheze în colturi, pe muchii ascutite sau cand ricoseaza în urma izbirii.
Aceasta duce la pierderea controlului sau la recul.
Se va folosi întotdeauna aparatoarea de protectie prevazuta pentru tipul de corp abraziv
întrebuintat. Aparatoarea de protectie trebuie fixata sigur pe scula electrica si astfel ajustata încat sa se
atinga un grad maxim de siguranta în exploatare, adica numai o portiune extrem de mica a corpului
abraziv sa ramana descoperita în partea dinspre operator. Aparatoarea de protectie trebuie sa protejeze
lucratorul de fragmentele desprinse prin slefuire si de atingerea accidentala a corpului abraziv.
Se vor folosi numai corpuri abrazive admise pentru fiecare scula electrica si o aparatoare de
protectie prevazuta pentru aceste corpuri abrazive. Corpurile abrazive care nu sunt prevazute pentru
respectiva scula electrica nu pot fi acoperite si protejate suficient, fiind nesigure.

Cap. 8 Aparat de sudura cu argon


Alimentarea aparatului va fi facuta la o priză legată prin intermediul sigurantelor automate si
prevăzută cu contact de proteţie.
SC FILoptic SRL Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în Cod Rev Pag Din
muncă instructiune . .
proprie
Data inregistrarii: ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE CĂTRE IPSM - 004 0 8 8
11.03.2008 OPTOMETRIŞTI

Deasemenea, cablul de alimentare si stecherul trebuie sa fie in conditii bune, si prevăzut cu


contact de protecţie.
Inainte de a alimenta aparatul, asigurati-va ca acesta este oprit.
Opriti aparatul indata ce ati terminat lucrul.
Opriti aparatul inainte de conectarea cablurilor de sudura, si alimentarea cu electrozi.
Aparatul va fi utilizat doar la locul in care este montat. Se interzice mutarea acestuia in alt loc.
Se va evita ca acesta sa intre in contact cu lichide.
Aparatul va fi utilizat doar cu panoul de protecţie furnizat de producător. În cazul in care acest
echipament de protecţie este deteriorate, aparatul nu va mai fi utilizat. Efectuarea sudurilor se va face
privind procesul de sudură doar prin acesta. Nu priviţi în mod direct arcul electric produs de procesul de
sudură.
Nu folositi aparatul daca a fost lovit sau udat accidental, deoarece este posibil sa nu mai
prezinte siguranta. Verificati aparatul la o unitate service autorizata. Deasemenea aparatul se va scoate
din uz la deteriorarea suportului electroizolant al port-electrodului.
Pielea trebuie protejata impotriva contactului cu parti de metal fierbinte cum ar fi electrodul,
ramasitele de electrozi sau materialul proaspat sudat. In acest sens se interzice contactul cu electrodul si
partile sudate cca. 2 min.
Nu tineti in vecinatatea aparatului materiale usor inflamabile – diluant, alcool, etc.
Nu utilizaţi aparatul de sudură decât pentru ramele de ochelari.