Sunteți pe pagina 1din 68

Sibiu

Ghid Turistic
Hermannstadt
Tânăr din 1191
Cuprins 5 Sibiu
- Tânăr din 1191 11 Cum ajung
la Sibiu? 13 La plimbare
prin Sibiu
25 Voie bună şi
distracţie în Sibiu 43 Muzeele
Sibiului 57 Aproape
de Sibiu 61 Informaţii
practice / Cazare
4 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 5

Sibiu - Tânăr din 1191


Prima atestare documentară a Sibiu- otomane din 1438 a atras atenţia în-
lui (sub numele de Cibinium) datea- tregii Europe. Însuși Papa Eugen IV
ză din anul 1191. În anul 1223, Sibiul nominalizează orașul Sibiu ca „apără-
este menţionat sub numele Vila Her- torul întregii creștinătăți”.
manni, o aşezare cu caracter rural. În secolul XV, viaţa economico-socia-
lă şi cele mai importante evenimente
Urmările dezastruoase ale incursiu- ale cetăţii se desfăşurau în jurul celor
nilor tătarilor din anii 1241-1242 au trei pieţe: Piaţa Mică, Piaţa Mare şi
dus la conştientizarea necesităţii în- Piaţa Huet. Acestea erau foarte bine
tăririi localităţii. Încep astfel lucrările structurate: în Piaţa Mică se aflau ca-
de fortificaţie, care se vor amplifica pe sele negustorilor şi meşteşugarilor, iar
parcursul următoarelor secole pentru Piaţa Mare era dominată de casele im-
ca, în secolul XV, Sibiul să devină una punătoare ale patriciatului. În această
dintre cele mai bine apărate cetăţi din perioadă creşte numărul breslelor
Transilvania. În 1292, a fost deschis meşteşugăreşti, care erau foarte bine
primul spital de pe teritoriul actual al organizate. Produsele lor pătrund nu
României în Biserica Azilului, clădire numai în Transilvania, ci şi pe pieţele
ce dăinuie şi azi. În anul 1366, Sibiul unor mari oraşe din Europa.
este menționat pentru prima dată ca În anul 1691, în urma ocupaţiei aus-
oraș sub numele de Hermannstadt. triece, Transilvania intră în compo-
Rezistenţa cetăţii în faţa atacurilor nenţa Imperiului Habsburgic, deve-
6 Sibiu - Tânăr din 1191

Piața Mică și Piața Huet


Sibiu - Tânăr din 1191 7

nind Principat Autonom, iar Sibiul va


servi în următorul secol drept capita-
lă a acestuia (1692-1790).

Pe parcursul secolului al XVIII-lea,


imaginea medievală a oraşului se
transformă în cea a unui oraş mo-
dern, occidental, cu biserici impozan-
te şi clădiri în stilul barocului vienez.
Viaţa culturală capătă o ascensiune
deosebită, muzica şi teatrul ocupând
un loc important în viaţa cetăţii.

Este construit Palatul Brukenthal,


unul dintre cele mai însemnate mo-
numente în stil baroc din Transilva-
nia, pentru a-i servi guvernatorului,
baronul Samuel von Brukenthal drept
reşedinţă oficială, dar şi pentru a adă-
posti colecţiile sale de artă. Palatul
găzduieşte în prezent Muzeul Naţio-
nal Brukenthal, unul din cele mai im-
portante muzee de artă din România.
În secolul XIX, muzicieni de renume
ca Franz Liszt sau Johann Strauss au
concertat pe scenele Sibiului.
Turnul Sfatului Podul Minciunilor - detaliu (Stema Sibiului)
8 Sibiu - Tânăr din 1191

Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria” Pasajul Scărilor


Sibiu - Tânăr din 1191 9

Unirea Transilvaniei cu România În anul 2007, Sibiu a deţinut titlul de


(1918) a adus schimbări majore în via- Capitală Culturală Europeană, reu-
ţa oraşului, în special în domeniul ur- şind astfel să-şi evidenţieze patrimo-
banistic şi socio-cultural: se dezvoltă niul cultural-istoric deosebit de valo-
și învăţământul în limba română iar ros. Ca urmare a acestui eveniment,
în perioada următoare se vor înfiinţa imaginea oraşului s-a îmbunătăţit
principalele instituţii de cultură mo- semnificativ, vizitatorii străini pla-
derne: Teatrul de Stat (1947) și Filar- sând Sibiul în lista primelor cinci ca-
monica de Stat (1949). pitale culturale europene.

Instaurarea comunismului după Acest lucru confirmă faptul că Sibi-


1945 a adus cu sine și procesul de in- ul lasă o impresie pozitivă puternică
dustrializare socialistă, înregistrân- şi are potenţialul necesar pentru a-şi
du-se numeroase regrese, în special menţine statutul de destinaţie turis-
din punct de vedere urbanistic. tică culturală de nivel european.

După Revoluţia de la 1989, pentru a


conserva aspectul medieval al ora-
şului, zona centrală a acestuia a fost
declarată zonă istorică protejată. Re-
zervaţia de arhitectură medievală
cuprinde o arie de aproximativ 80 de
hectare de construcţii valoroase, o
mare parte din ele monumente, cu-
prinse în cadrul celor patru centuri
de fortificaţii.
Turnul Bisericii Romano-Catolice
10 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 11

Cum ajung la Sibiu?

CU AVIONUL CU TRENUL CU MAŞINA

Aeroportul Internaţional Sibiu este Pentru a obţine informaţii directe Prin Sibiu trec drumurile europene E
situat la 5 km de oraş în direcţia vest, despre cea mai bună posibilitate de 68 (Arad - Sibiu - Brașov) şi E 81 (Cluj
cu acces direct la şoseaua E81. Pe ae- călătorie a dumneavoastră, vă rugăm - Sibiu - Piteşti - Bucureşti).
roportul din Sibiu operează compa- să apelaţi la Agenţia CFR Sibiu, Str.
niile aeriene: Tarom, Carpatair, Aus- Nicolae Bălcescu nr. 6, tel: 0269 212
trian Airlines, Blue Air şi Lufthansa. 085; 216 441 sau www.cfr.ro.
Pentru a verifica orarul zborurilor,
vă rugăm accesaţi http://www.sibiu-
airport.ro, sau cereţi informaţii prin
telefon la nr. 0269 253 135.
12 Sibiu - Tânăr din 1191

Podul Minciunilor
Sibiu - Tânăr din 1191 13

La plimbare prin Sibiu

Periplul pe care vi-l propunem în cen- Este unul dintre cele mai cunoscute
trul istoric al oraşului porneşte din monumente ale oraşului Sibiu. Are
Piaţa Mică, de la Podul Minciunilor. acest nume deoarece în imediata
apropiere a turnului se afla vechea
Podul Minciunilor primărie a Sibiului, menţionată în do-
Piaţa Mică cumente la 1324. Turnul a avut diver-
Este primul pod de fontă de pe teri- se întrebuinţări, de la depozit de ce-
toriul actual al României, realizat în reale la punct de observaţie a incen-
1859, acesta asigurând accesul în ce- diilor, închisoare sau chiar muzeu de
tate dinspre Oraşul de Jos. Legende- ştiinţe naturale la mijlocul sec. XVIII.
le legate de numele podului spun că
acesta scârţâia la fiecare minciună Luând-o pe sub turn ajungem în Piaţa
spusă de cei care treceau pe el, ame- Mare, unde, dintre obiectivele turistice
ninţând să se rupă sub „greutatea” amintim:
unei minciuni mai mari.
Casa Haller
Tot în Piaţa Mică putem Piaţa Mare, nr. 10
vizita şi Turnul Sfatului. Clădirea în stil renascentist păstrează
mai multe elemente din clădirea ori-
Turnul Sfatului ginală. De-a lungul timpului, aceasta
Piața Mare nr.1, (intrare Piața Mică) a aparţinut mai multor personalităţi
Turnul Sfatului
14 Sibiu - Tânăr din 1191

Clădirea primăriei și Biserica Parohială Romano-Catolică „Sf. Treime”


Sibiu - Tânăr din 1191 15

sibiene, în 1537 intrând în posesia lui Biserica a fost construită de călugării


Petrus Haller, familia acestuia păs- iezuiţi între anii 1726-1733 în stilul
trând casa timp de 354 ani. barocului vienez timpuriu. Dintre
elementele valoroase amintim fresca
Clădirea Primăriei reprezentând-o pe Maria cu Pruncul
Municipiului Sibiu realizată în 1777, confesionalele în stil
Str. Brukenthal nr. 2 baroc care datează din secolul XVIII,
Clădirea, realizată într-un stil arhi- vitraliile ferestrelor şi orga instalată
tectural deosebit, a fost construită la în 1860.
începutul secolului XX. Faţada este
încărcată de elemente figurative, iar Din Piaţa Mare continuăm pe strada
interiorul preia motive din reperto- Gen. Magheru unde putem vizita
riul Jugendstilului.
Primăria Sibiu
Biserica Ursulinelor
La primul etaj se poate observa un Str. General Magheru nr. 38
vitraliu în stil Art Nouveau, întregul Biserica se poate vizita zilnic.
hol prezentând motive greceşti şi ca- Începând cu 1474, în acest lăcaş a
pete de lei. Restaurarea clădirii a fost funcţionat o mănăstire dominica-
finalizată în anul 2006, în prezent aici nă care, odată cu reforma religioasă,
desfăşurându-şi activitatea adminis- trece în 1543 în posesia lutheranilor.
traţia sibiană. Mai târziu biserica este predată mai-
cilor Ursuline care o reconstruiesc în-
Biserica Parohială Romano- cepând din 1728. Exteriorul prezintă
Catolică „Sfânta Treime” elemente gotice în timp ce interiorul,
Piaţa Mare nr. 3 la cererea maicilor, a fost redecorat în
Se poate vizita zilnic. stil baroc.
Biserica Ursulinelor
16 Sibiu - Tânăr din 1191

Ferula Bisericii Evanghelice Strada Cetății Turnul Archebuzierilor


Sibiu - Tânăr din 1191 17

Dacă trecem prin pasajul din imediata servate ce aparţin celei de-a treia cen-
apropiere a bisericii ajungem pe stra- turi de fortificaţie. Acestea poartă nu-
da Şelarilor, unde descoperim Biserica mele breslelor răspunzătoare de con-
Franciscană. strucţia, întreţinerea şi apărarea lor:
Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor
Biserica Franciscană şi Turnul Archebuzierilor. Toate cele
Str. Şelarilor nr. 14 trei turnuri prezintă o arhitectură di-
Se poate vizita zilnic. ferită, fiind construite în perioade di-
Iniţial biserica a aparţinut Ordinului ferite, fiecare breaslă încercând să-şi
Clarisselor, intrând apoi în posesia impună propriul stil.
franciscanilor în 1716. Aceasta pre-
Sala Thalia zintă atât elemente arhitecturale în Turnul Gros
stil baroc cât şi în stil gotic. Str. Cetăţii nr. 5
Turnul Gros, construit în 1540, făcea
De aici periplul nostru continuă pe parte din seria de rondele de apărare
strada Filarmonicii până pe strada a cetăţii, având mai multe niveluri de-
Cetăţii. fensive, și fiind considerat o adevărată
„maşină de război”. După 1788, când
Zidul de pe strada Cetăţii şi-a pierdut rolul defensiv, spaţiul a
Zidul îşi păstrează aspectul din a fost reamenajat pentru a găzdui pri-
doua jumătate a secolului al XV-lea, mul teatru din oraş. În 1898, în sala
când a fost refăcut din cărămidă şi acestuia a avut loc prima proiecţie ci-
prevăzut cu drumul de strajă. nematografică din Sibiu. Recent reno-
Strada Cetăţii este flancată de trei vat, astăzi găzduieşte Filarmanica de
turnuri de apărare foarte bine con- Stat a Sibiului.
Parcul Cetății
18 Sibiu - Tânăr din 1191

Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime” Pasajul Scărilor


Sibiu - Tânăr din 1191 19

De pe strada Cetăţii continuăm pe atunci a fost restaurată de mai multe


strada Papiu Ilarian, apoi pe bulevar- ori şi împodobită cu o frumoasă fres-
dul Nicolae Bălcescu, pe lângă Hotelul că neobizantină.
Împăratul Romanilor, până pe strada
Mitropoliei. Aici putem admira: Biserica Reformată
Str. Mitropoliei, nr. 9
Casa Bethlen Biserica, construită între 1783-1786,
Str. Mitropoliei, nr. 13 se prezintă ca un monument sobru,
Casa Bethlen este cunoscută sub nu- remarcându-se prin faţada îngustă,
mele de „Casa cu Cariatide” sau „Mi- în stil baroc.
cul Palat”, pentru că încerca să preia
anumite motive arhitecturale ale pa- De pe strada Mitropoliei coborâm pe
latului baronului Brukenthal; a fost strada Al. Odobescu, pe lângă Muzeul
realizată în 1786. Intrarea este flanca- de Istorie, descoperind:
tă de două cariatide, simbol al stilului
baroc târziu. Pasajul Scărilor
Pasajul Scărilor, lângă „Zidul cu
Catedrala Mitropolitană Arce”, face legătura dintre Oraşul de
„Sf. Treime” Sus şi Oraşul de Jos prin două ramifi-
Str. Mitropoliei, nr. 33-35 caţii de scări şi arcade care înconjoa-
Biserica se poate vizita zilnic. ră zidurile cetăţii din jurul Bisericii
Construcţia catedralei se face remar- Evanghelice. Latura din dreapta a Pa-
cată prin nava bizantină impozantă, sajului face parte dintr-un zid care a
inspirată din arhitectura bazilicii aparţinut celei de-a doua centuri de
Sfânta Sofia din Istanbul. Catedrala fortificaţii.
a fost sfinţită în aprilie 1906, iar de
Casa cu Cariatide
20 Sibiu - Tânăr din 1191

Biserica Parohială Evanghelică Turnul Bisericii Evanghelice Turnul Scărilor


Sibiu - Tânăr din 1191 21

Turnul Scărilor Biserica Evanghelică este una dintre


Piata Huet, nr. 3 cele mai impresionante clădiri din
Construit în secolul XIII, este unul Sibiu. Construită între secolele XIV-
dintre cele mai vechi edificii din Si- XVI, clădirea este dominată de tur-
biu. Forma actuală datează din 1542. nul central pe şapte nivele, încadrat
La primul nivel, turnul prezintă o tre- de alte patru turnuleţe la colţuri. Este
cere boltită prin care se ajunge la scă- al doilea turn ca înălţime din Transil-
rile care fac legătura dintre „Oraşul vania, după cel din Bistriţa (73,34 m).
de Sus” şi „Oraşul de Jos”.
În cor, în axul bisericii, se află una
Casa Calfelor dintre cele mai frumoase cristelniţe
Piaţa Huet, nr. 3 din bronz existente în ţara noastră.
Clădirea a fost ridicată în sec. XIII- Pe suprafaţa sa sunt așezate 228 de
XIV. Locuinţa a servit drept adăpost plachete în relief, multe din ele fiind
calfelor călătoare din secolele trecute. reprezentări figurative de influen-
Este prima „casă a calfelor” situată în ţă bizantină. Cristelniţa datează din
afara graniţelor Germaniei, Elveţiei şi anul 1438 şi legenda spune că a fost
Franţei. turnată din bronzul tunurilor tur-
ceşti capturate de către sibieni în bă-
Biserica Parohială Evanghelică tălia din 1437.
„Sf. Maria”
Piaţa Huet, nr. 1 Începând cu 1496, timp de 300 de
Biserica se poate vizita zilnic în inter- ani, biserica a servit şi ca loc de în-
valul orar 10.00 - 18.00 (vara) şi 11.00 mormântare pentru primari, comiţi
- 16.00 (în restul anului). Turnul Bise- sau alte personalităţi ale oraşului.
ricii poate fi vizitat la cerere. Aici îşi află locul de veci şi baronul
Casa Calfelor
22 Sibiu - Tânăr din 1191

Biserica Parohială Evanghelică


Sibiu - Tânăr din 1191 23

Samuel von Brukenthal. Pietrele fu-


nerare care acopereau mormintele
au fost demontate din nava bisericii
în anul 1853 şi încastrate în zidurile
ferulei, obţinându-se astfel o galerie
de 67 de lespezi funerare, unică în Ro-
mânia.

Vara au loc aici concerte de orgă, în


fiecare seară de miercuri.

Continuaţi-vă apoi plimbarea şi nu vă


sfiiţi deschideți porţi vechi, să desco-
Clădirea poștei - ceas solar
periţi culoare de trecere misterioase şi
stradele înguste, mirosind a trecut şi is-
torie. Exploraţi alene un oraş bătrân şi
îmbibaţi-vă de paradoxala lui tinereţe
şi de cea a oamenilor ce-l locuiesc.

Veţi descoperi încă multe lucruri care


vă vor convinge încă o dată că aţi facut
alegerea cea mai bună poposind la Si-
biu.

Biserica Parohială Evanghelică - interior Portal gotic - Piața Huet


24 Sibiu - Tânăr din 1191

Str. Nicolae Bălcescu


Sibiu - Tânăr din 1191 25

Voie bună şi distracţie în Sibiu


– mică agendă a evenimentelor anului

În anul 2007, Sibiul a fost Capitală „Cindrelul-Junii” Sibiu,


Culturală Europeană. Oraşul doreşte tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro,
să-şi păstreze prestigiul cultural do- www.juniisibiului.ro
bândit şi continuă în fiecare an să îm-
bogăţească oferta de evenimente. Vă
prezentăm o selecţie, fără a fi epuizat
Aprilie
întreaga ofertă. Nu i-am uitat nici pe
7 - 8 aprilie
iubitorii de sporturi cu motor.
Ziua Internaţională a Rromilor
Festivalul cuprinde expoziţii de fo-
Martie tografie şi costume populare rrome,
spectacole folclorice, nunta ca spec-
Festivalul-Concurs Naţional al Ti- tacol, animaţii stradale, un târg al
nerilor Interpreţi de Muzică Popu- meşteşugarilor şi seri de lectură.
lară „Vară, Vară, Primăvară” Contact: Centrul Creştin al Rromi-
Festival de muzică şi dansuri lor CCR, str. Alba Iulia nr. 46, Sibiu,
populare. tel:0269 229 331, 0723 826 161, fax:
Contact: Centrul Judeţean pentru 0269 228 112,
Conservarea Culturii Tradiţionale ccrom@rdslink.ro
26 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 27

24 aprilie 11 - 17 mai
Carnavalul Sibian Sibiu Jazz Festival 2009,
Organizator: Asociaţia Cavalerilor ediţia a XXXIX,
de Sibiu Festival de tradiţie şi renume euro-
pean. Timp de şapte zile au loc nu-
Mai meroase concerte, jam-sessions şi
work-shop-uri, tema comună fiind
Europa Cântă şi Dansează, muzica jazz şi interferenţele acestui
ediţia a V-a - festival de muzică gen muzical cu alte genuri, precum:
folclorică din toată Europa. folclor, muzică simfonică, rock, salsa,
Contact: Centrul Judeţean pentru hip-hop, etc.
Conservarea Culturii Tradiţionale Contact: Fundaţia Pro Art Hermann-
„Cindrelul-Junii” Sibiu, tel: 0269 210 stadt, telefon: 0269 224 282,
945, , www.juniisibiului.ro projazz@rdslink.ro,
www.sibiujazzfestival.com
11-12 mai
Galele Studenţeşti de Jazz - concer- 28 mai- 7 iunie
te de muzică jazz în interpretarea tru- Festivalul Internaţional
pelor studenţeşti de Teatru de la Sibiu,
Contact: Casa de Cultură a Studenţi- ediția a XVI-a
lor Sibiu, tel: 0269 212 883, Cel mai important festival al artelor
ccssibiu@yahoo.com, spectacolului din România. Include
www.casastudentilorsibiu.ro peste 350 de evenimente prezentate
de companii din peste 70 de țări. Cea
28 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 29

mai spectaculoasă secţiune este cea a seminarii şi workshopuri, până la con-


spectacolelor de stradă şi a concerte- certe şi petreceri până în zori de zi.
lor din Piaţa Mare. Contact: Asociaţia pentru Promovarea
Contact: Teatrul Naţional Radu Stan- Filmului Românesc, info@tiff.ro
ca, B-dul Corneliu Coposu nr.2, tel:
0269 210 092, info@sibfest.ro, 18 iunie – 28 iunie
www.sibfest.ro Concerte Estivale - Zilele Muzicale
Româno-Americane, ediţia a VI-a
Iunie Concerte de muzică americană
de toate genurile.
7 iunie Contact: Filarmonica de Stat Sibiu,
Geiger Mountain Bike Challenge Str. Cetăţii, nr. 3-5,
Organizator: Club Ciclism şi Triatlon tel: 0269 206 508,
Sibiu filarmo@rdslink.ro ,
www.filarmonicasibiu.ro
9 - 15 iunie
Festivalul Internaţional de Film 12 - 14 iunie
Transilvania, TIFF, ediţia de Sibiu Festivalul Rockin’ Transilvania
Festival internaţional de film de lung- - festival open-air de muzică rock
metraj din România. Festivalul a de- Contact: Asociaţia Rockin’ Transilva-
venit un brand recunoscut în regiune nia, www.rockintransilvania.com
nu numai pentru calitatea programe-
lor prezentate, ci şi pentru organiza-
rea excelentă, atmosfera efervescentă
şi multitudinea de evenimente: de la
30 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 31

Iulie 9 - 15 iulie
Concursul Internaţional de Inter-
3-5 iulie pretare Pianistică şi Compoziţie
Festivalul Internaţional „Carl Filtsch” - festival concurs de
Crazy Bike Hill Climb 2009 muzică clasică
- demonstraţii de sport extrem Contact: Filarmonica de Stat Sibiu,
Contact: Moto Club Crazy Bike, tel: Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508,
0788 270 889, www.crazybike.ro filarmo@rdslink.ro ,
www.filarmonicasibiu.ro
6 - 12 iulie
Festivalul Internaţional de Vară 17 - 19 iulie
- stagiune de teatru pentru copii şi Raliul Sibiului, ediţia a IX-a
tineret Organizator: Asociaţia Sportivă
Scorpion Racing Team
Contact: Teatrul pentru Copii şi Tine-
ret Gong Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 5,
17 - 19 iulie
tel/fax: 0269 211 349, gongsibiu@click-
ARTMANIA Festival 2009,
net.ro, www.teatrulgong.ro
Festivalul deschide seria concertelor
cu norvegienii care formează trupa
8 - 10 iulie
Tristania, în premieră pe scena rock
Festivalul Internaţional
din România. În ultimii trei ani, pe
de Circ, ediţia a III-a
scena festivalului au fost prezente
Contact: Casa de Cultură a
nume de rezonanţă printre care: Him,
Municipiului, tel: 0269 229 627,
Amorphis, Anathema, Lacrimosa, Ti-
casacultura@sibiu.ro,
amat sau My Dying Bride.
www.sibiuccm.ro Contact: Fundaţia Artmania,
www.artmaniafestival.ro
32 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 33

19 - 20 iulie tehnică tradiţională) şi Artă culinară


The Art of Fire (Arta Focului) (meniuri după reţete tradiţionale).
Demonstraţii stradale de arta mânu- Contact: Complexul Naţional Muzeal
irii focului ASTRA, Piaţa Mică, nr. 11,
Contact: Organizaţia office@muzeulastra.ro,
Nonguvernamentală de www.muzeulastra.ro
Tineret Crispus
6 - 10 august
August Festivalul Internaţional
de Folclor „Cântecele Munţilor”,
3 - 9 august ediţia a XXXIV-a
Festivalul Naţional al Tradiţiilor Contact: Centrul Judeţean pentru
Populare din România, Conservarea Culturii Tradiţionale
ediţia a VIII-a „Cindrelul-Junii” Sibiu,
tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro,
Festivalul acoperă şapte secţiuni te- www.juniisibiului.ro
matice: Arte religioase (tradiţii cul-
tice legate de practicile religioase), 15 - 19 august
Literatură populară (basme, eresuri, Red Bull Romaniacs 2009
poezie şi teatru popular), Arte muzi- Raliu hard enduro
cale (interpreţi vocali şi instrumen- Organizator:
tali), Arte coregrafice (dans popular), Asociaţia Club Sportiv Adrenalin,
Arte plastice tradiţionale (meşteşu- www.airadrenaline.ro
guri artistice), Arte mecanice (creaţie
34 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 35

28 - 30 august Sunt prezenţi meşteri olari din întrea-


Festivalul Medieval „Cetăţi Tran- ga ţară, reprezentanţi ai celor mai re-
silvane”, ediţia a IX-a numite centre de olărit din România.
Timp de trei zile cetatea Sibiului este Pe durata târgului, Piaţa Mare din
transformată într-o veritabilă piaţă centrul Sibiului îşi recapătă funcţia
medievală, animată de spectacole de originară de târg în zi de sărbătoare.
dans şi de teatru medieval, turniruri Contact: Centrul Judeţean pentru
ale cavalerilor, concerte de muzică Conservarea Culturii Tradiţionale
medievală, spectacole de circ, toate „Cindrelul-Junii” Sibiu,
având ca punct de plecare arta medi- tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro,
evală. www.juniisibiului.ro
Contact: Casa de Cultură a
Municipiului, tel: 0269 229 627, 8 - 17 septembrie
casacultura@sibiu.ro, Festivalul Internaţional „George
www.sibiuccm.ro Enescu”, ediţia 2009
Concerte de muzică simfonică.
Septembrie Contact: Filarmonica de Stat Sibiu,
Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508,
1- 4 septembrie filarmo@rdslink.ro,
Ministagiunea de balet, www.filarmonicasibiu.ro
ediţia a III-a
Organizator: Asociaţia 24 - 27 septembrie
Cavalerilor de Sibiu „10 Ani cu Acapella”
Concerte de muzică acapella.
5 - 6 septembrie Contact: Asociaţia Culturală
Târgul Olarilor, ediţia a XLIII Acapella, www.acapella.ro
36 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 37

28 septembrie - 10 octombrie 16 - 18 octombrie


Festivalul Internaţional al Artei Festivalul Internaţional „Jazz and
Lirice Sibiu, ediţia a VIII-a More”, ediţia a V-a
Spectacole de operă, operetă, balet Festivalul promovează muzica de
şi recitaluri, cursuri de măiestrie in- avangardă şi cele mai reprezentative
terpretativă, cu participarea şi sub curente muzicale contemporane.
îndrumarea unor maeştri consacraţi Contact: Asociaţia Culturală
ai artei lirice. Interzone, www.jazzandmore.ro
Contact: Filarmonica de Stat Sibiu,
Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508, 26 octombrie - 1 noiembrie
filarmo@rdslink.ro, Astra Film Festival 2009
www.filarmonicasibiu.ro ASTRA FILM este un festival
internațional de film unic în aceas-
Octombrie tă parte a Europei, care promovează
cele mai bune producţii de film de
14 - 16 octombrie non-ficţiune în România şi în întrea-
Acum Balet, ediţia a III-a ga regiune şi oferă cinefililor şansa de
Festival de balet contemporan ce are a întâlni realizatori de film din toată
componente artistice, educaţionale şi lumea. Astra Film Fest 2009 este de-
educative prin formarea tinerilor ar- dicat documentarelor pe temele soci-
tişti şi prin popularizarea acestei arte etăţii contemporane.
în rândul publicului larg. Contact:Studioul de Film ASTRA,
Contact: Asociaţia Cavalerilor de tel: 0269 210134 , aff@astrafilm.ro,
Sibiu www.astrafilm.ro
38 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 39

Noiembrie Folk şi Poezie, ediţia a VI-a


Contact: Teatrul pentru Copii şi Tine-
Memorialul Ioan Macrea ret Gong Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 5,
Festivalul de folclor tel/fax: 0269 211 349, gongsibiu@click-
Contact: Centrul Judeţean pentru net.ro, www.teatrulgong.ro
Conservarea Culturii Tradiţionale
„Cindrelul-Junii” Sibiu Decembrie
tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro,
www.juniisibiului.ro Târgul de Crăciun
Evenimentul se prezintă sub forma
12 - 15 noiembrie unui orăşel de sărbătoare, unde publi-
Festivalul de Dans Sibiu cul este invitat să viziteze căsuţele din
Spectacole de dans susţinute de com- lemn în care peste 40 de comercianţi
panii de dans profesioniste sau de îşi vor prezenta produsele de sezon.
amatori, invitate atât din ţară, cât
şi din străinătate, ateliere de dans şi Pe lângă acestea, sunt amenajate tre-
expoziţii de fotografie având ca temă nuleţe sau carusele tematice pentru
dansul. copii. Patinoarul în aer liber, cu o
Contact: Casa de Cultură a suprafaţă de 900 metri pătraţi con-
Studenţilor Sibiu, tel: 0269 212 883, stituie principala atracţie. Pe toată
ccssibiu@yahoo.com, perioada au loc demonstraţii de pati-
www.casastudentilorsibiu.ro naj artistic şi concerte de muzică sau
colinde.
21 - 22 noiembrie Organizator: Asociaţia Ordinul
Festivalul Naţional de Muzică Cavalerilor de Sibiu
40 Sibiu - Tânăr din 1191
Sibiu - Tânăr din 1191 41

18 - 20 decembrie
Festivalul Internaţional
„Magic Fest”, ediţia a II-a
Contact: Teatrul pentru Copii
şi Tineret Gong Sibiu,
str. Al. Odobescu, nr. 5,
tel / fax: 0269 211 349,
gongsibiu@clicknet.ro,
www.teatrulgong.ro

31 decembrie
Revelionul Sibiu
În noaptea dintre ani, sibienii se adu-
nă cu toţii în Piaţa Mare a oraşului
pentru a sărbătorii Revelionul. Au loc
concerte şi un maiestuos spectacol de
artificii.
Contact: Casa de Cultură a
Municipiului, tel: 0269 229 627,
casacultura@sibiu.ro,
www.sibiuccm.ro
42 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeul Național Brukenthal


Sibiu - Tânăr din 1191 43

Muzeele Sibiului
MUZEUL NAŢIONAL olandeză este reprezentată prin mari
maeştri formaţi în renumitele centre
BRUKENTHAL de pictură europeană; şcoala germa-
nă şi austriacă cuprinde peste 430 de
Muzeul Samuel von Brukenthal tablouri aparţinând Renaşterii ger-
Adresa: Piaţa Mare nr. 4 - 5 mane târzii iar şcoala italiană etalea-
Program de vizitare: miercuri-dumi- ză lucrări ale unor cunoscuţi artişti
nică de la ora 10.00-18.00; luni, marţi printre care Tullio Lombardo, Tizia-
Muzeul Național Brukenthal - detaliu portal
închis. Tarife: adulţi - 12 ron, copii, no Vecellio, Alessandro Magnasco şi
studenţi şi pensionari - 3 ron mulţi alţii.

Muzeul a fost deschis publicului în Cabinetul de stampe


anul 1817 cuprinzând colecţiile iniţi- Capodopere ale gravurii europe-
ale ale baronului Samuel von Bruken- ne sunt semnate de Albrecht Dűrer,
thal. Marcantonio Raimondi, Agostino
Carracci, Hendrick Goltzius, Egidius
Colecţia de pictură europeană Sadeler, Boetius şi Schelte Bolswert,
Muzeul deţine un număr de aproxi- Cornelis Galle, Robert Nanteuil, Gi-
mativ 1200 de opere ale principalelor ambattista Piranesi, Giovanni Battis-
şcoli de pictură europeană din se- ta Tiepolo, alături de mulţi alţii.
colele XV-XVIII. Şcoala flamandă şi
Muzeul Național Brukenthal - exponat
44 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeul Național Brukenthal - interior


Sibiu - Tânăr din 1191 45

Colecţia a fost completată în 1834 cu cuprinde altare, sculpturi, argintărie


160 de stampe achiziţionate de la pic- laică şi de cult (secolele XV-XVIII),
torul Franz Neuhauser şi ulterior cu sticlărie, covoare orientale şi mobi-
lucrări ale maeştrilor artei româneşti: lier, piese de o valoare artistică de-
Theodor Aman, Ştefan Luchian, The- osebită, ale căror stil şi tehnică de
odor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Ni- realizare probează apartenenţa lor la
colae Tonitza. Pentru vizitarea aces- spaţiul central-european.
tei colecţii se plăteşte un tarif special.
Muzeul de Istorie
Galeria de Arta Românească „Casa Altemberger”
Cuprinde piese de pictură, grafică, Adresa: Str. Mitropoliei nr. 2
sculptură, mobilier, argintărie, porţe- Program de vizitare: miercuri-dumi-
lan, sticlărie, etc., din secolul al XV- nică de la ora 10.00-18.00; luni, marţi Muzeul Național Brukenthal - interior
lea până în perioada contemporană. închis. Tarife (expoziţia permanentă):
Dintre autori îi amintim pe: Franz adulţi – 12 ron; copii, elevi, studenţi
Neuhauser, Robert Wellmann, Fritz şi pensionari – 4 ron
Schullerus, Octavian Smigelschi,
Emerich Tamás, Friedrich Miess, Ni- Clădirea care adăposteşte muzeul
colae Grigorescu, Theodor Pallady, este un important monument de ar-
Alexandru Ciucurencu, Hans Mattis hitectură gotică, al cărui nucleu l-a
Teutsch şi Corneliu Baba. constituit casa primarului Thomas
Altemberger. Construcţia a fost ridi-
Colecţia de artă decorativă cată la sfârşitul sec. XV şi este cel mai
Muzeul Brukenthal deţine o impor- mare ansamblu gotic civil din Româ-
tantă colecţie de artă decorativă care nia.
46 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeul de Istorie „Casa Altemberger”


Sibiu - Tânăr din 1191 47

Expoziţia permanentă în 1880, fondul ce a aparţinut fostu-


Evoluţia comunităţilor umane în su- lui Muzeu ASTRA şi fondul donat în
dul Transilvaniei începând cu peri- 1919 de Comandamentul Trupelor
oada paleoliticului şi terminând cu din Transilvania.
Evul Mediu. În fiecare sală a muzeu-
lui au fost amenajate pe rând, în or- Muzeul de Istorie Naturală
dine cronologică, un habitat de peşte- Adresa: Str. Cetăţii, nr. 1
ră, apoi au fost reconstruite habitate Program de vizitare: miercuri-dumini-
umane din epocile neolitic (culturile că de la ora 10.00-18.00; luni, marţi în-
Starčevo-Criş şi Vinča) şi eneolitic chis. Tarife: adulţi – 8 ron; copii, elevi,
(cultura Petreşti), după care sunt pre- studenţi şi pensionari – 3 ron
zentate epocile bronzului şi a primei
Muzeul de Istorie - interior
vârste a fierului (Hallstatt). În sala 6 Bazele muzeului au fost puse în 1849,
este reconstruit un sanctuar dacic. prin înfiinţarea Societăţii Ardelene
Urmează sala 7 unde unde a fost refă- de Ştiinţe Naturale. Colecţiile muze-
cută butaforic o locuinţă romană, iar ului însumează aproape 1.100.000 de
în ultima sală este prezentat un habi- piese din domeniile geologiei, paleon-
tat medieval. tologiei, botanicii şi zoologiei. În de-
cembrie 2007 a fost deschisă cea mai
Colecţia de arme şi armuri modernă expoziţie de istorie naturală
Colecţia are 1900 de piese și cuprin- din România. Din punct de vedere te-
de: fondul Camerei de arme a oraşului matic, expoziţia prezintă principalele
Sibiu (Städtische Rüstkammer) înfiin- grupe de animale în evoluţia lor filo-
ţat în anul 1872, fondul Muzeului So- genetică.
cietăţii Carpatine din Ardeal fondat
Muzeul de Istorie Naturală
48 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” - interior


Sibiu - Tânăr din 1191 49

Muzeul de Istorie a Farmaciei COMPLEXUL


Adresa: Piaţa Mică, nr. 26
Program de vizitare: miercuri-dumini- NAŢIONAL MUZEAL
că între orele 10-18; luni, marţi închis. ASTRA
Tarife: adulţi – 6 ron; copii, elevi, stu-
denţi şi pensionari – 3 ron Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale ASTRA
Deschis în anul 1972, muzeul reuneş- Adresa: Sibiu, Calea Răşinari
te peste 6.600 de piese din secolele Program de vizitare: marţi –
XVI-XIX. Acestea provin de la diver- duminică între orele 9.00 - 17.00
se farmacii, oficii farmaceutice, insti- Tarife: adulţi – 15 ron; copii,
Muzeul de Istorie a Farmaciei - interior tuţii medicale şi persoane particula- elevi şi studenţi – 4 ron
re din întreaga ţară. Clădirea în care
funcţionează muzeul este monument Situat în Pădurea Dumbrava, Muze-
istoric de arhitectură, cu elemente ul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
gotice şi renascentiste. Printre expo- ASTRA are o suprafaţă de 96 ha şi un
natele muzeului amintim: balanţe de circuit expoziţional de 10 km, fiind
diferite tipuri, filtre, distilatoare, reci- singurul muzeu în aer liber din Sibiu.
piente metalice şi ceramice, sticlărie
de laborator, etc.. De asemenea, mu- Muzeul adăposteşte monumente ori-
zeul deţine şi o colecţie homeopatică ginale reprezentative ale sistemului
ce cuprinde peste 2900 piese. de valori ale civilizaţiei tradiţionale
rurale din România. Puteţi descoperi
gospodării aduse din diferite zone ale
Muzeul de Istorie a Farmaciei - exponat
50 Sibiu - Tânăr din 1191

Cherhanaua din Mahmudia, jud. Tulcea - exponat


Sibiu - Tânăr din 1191 51

ţării şi reconstruite aici, interioare de


locuit păstrate în forma originală, cu
obiecte de uz casnic şi decorative, ate-
liere meşteşugăreşti, biserici de lemn,
troiţe, hanuri, un pavilion de joc, o
popicărie şi un scrânciob.

În anul 2008 s-au derulat lucrări de


demontare şi transfer a încă 10 con-
strucţii, colecţia muzeului îmbogă-
ţindu-se cu exponatele: Casă de vi-
ticultor datată la 1835 - monument
istoric, din loc. Bălăneşti (jud. Gorj);
Biserica din lemn (monument istoric
datând din sec. al XVIII-lea) din loc.
Comăneşti, sat Suta (jud. Gorj); Casa
de „jogărar” din loc. Gura Râului (jud.
Sibiu); Casa de crescător de animale
din loc. Şimon - Bran (jud. Braşov);
Atelierul de fierar din Fundu Moldo-
vei (jud. Suceava); Piua cu ciocan şi
văiagă din loc. Jieţ (jud. Hunedoara)
şi Şura cu grajd pentru completarea
gospodăriei olarilor saşi din loc. Sas-
chiz (jud. Mureş).

Biserica de lemn din Bezded, jud. Sălaj - exponat Moara de vânt cu pânze din Curcani,
jud. Constanţa - exponat
52 Sibiu - Tânăr din 1191

Sectorul morilor de vânt - exponate


Sibiu - Tânăr din 1191 53

Muzeul oferă iarna posibilitatea de a nari. Un vagon a fost reamenajat şi i


vă plimba cu sania, iar vara de a face s-a dat aspectul unui vagon-restau-
plimbări cu trăsura trasă de cai. rant unde pot fi servite bauturi răco-
ritoare şi cafea.
Pe lacul din incinta muzeului puteţi
să vă relaxaţi printr-o plimbare cu Tot de la Muzeul în Aer Liber se ajun-
barca iar în restaurantul din muzeu ge şi la Grădina Zoologică. Aceasta
puteţi consuma mâncare tradiţională are o suprafaţă de 15 ha, adăposteş-
românească. (La centrul de informare te 135 de animale şi păsări din 35 de
turistică din muzeu puteţi cere detalii specii. De menţionat stejarul de la in-
cu privire la tarifele acestor servicii.) trarea în grădină, bătrân de peste 400
de ani.
Pe timpul verii, copiii pot participa
la activităţile desfăşurate în ETNO
TEHNO PARC - Muzeul Copiilor,
unde se pune accent pe educaţia prin
joc a copiilor cu ajutorul machetelor
unor instalaţii industriale ţărăneşti:
mori, atelaje, piue etc..

De la Muzeul în Aer Liber puteţi lua


tramvaiul turistic care străbate un
traseu cu un peisaj natural deosebit:
Sibiu - Pădurea Dumbrava - Grădina
Zoologică - Muzeul Satului - Răşi-
Gospodărie cu atelier de prelucrare a lânii,
Poiana Sibiului, jud. Sibiu - exponat
54 Sibiu - Tânăr din 1191

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”
Sibiu - Tânăr din 1191 55

Muzeul de Etnografie şi Artă Muzeul de Etnografie Universală


Populară Săsească „Emil Sigerus” „Franz Binder”
Adresa: Piaţa Mică nr. 21 Adresa: Piaţa Mică nr. 11
Program de vizitare: marţi - duminică Program de vizitare: marţi - duminică
între orele 9.00 - 17.00 între orele 9.00 - 17.00
Tarife: adulţi - 5 ron; Tarife: adulţi – 5 ron; copii, elevi şi
copii, elevi şi studenţi - 1,5 ron studenţi – 1,5 ron

Clădirea în care îşi desfăşoară azi Muzeul „Franz Binder” este primul şi
muzeul activitatea este fostă hală a unicul muzeu de etnografie extra-eu-
măcelarilor, documentată din 1370. ropeană din România.
În anul 1765, pentru scurt timp, clă-
Port săsesc
direa a fost folosită ca sală de teatru. Colecţiile Muzeului de Etnografie
Universală „Franz Binder” s-au con-
În prezent clădirea găzduieşte Gale- stituit în sec. al XIX-lea din donaţii şi
riile de Artă ale Muzeului ASTRA şi achiziţii provenind de la călători sau
un mic magazin de suveniruri. Tema deţinători de asemenea obiecte. Co-
centrală a expoziţiilor acestui muzeu lecţia muzeului cuprinde piese exoti-
este axată pe locul și rolul ocupat de ce de origine egiptean㸠ecuadoriană,
saşii transilvăneni în cultura româ- indoneziană, chineză şi japoneză.
nească şi universală.
Clădirea muzeului este cunoscută
sub numele de Casa Hermes şi datea-
ză din secolul XVI.

Ceramică tradițională
56 Sibiu - Tânăr din 1191

Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro

Albota • www. albota .sobis.ro


Sibiu - Tânăr din 1191 57

Aproape de Sibiu
Dacă sunteţi în Sibiu şi doriţi să faceţi ca staţiune de tratament al unor afec-
mici excursii de o zi, vă propunem câte- ţiuni endocrine, ale sistemului nervos
va locuri din împrejurimi care merită şi respirator, Păltiniş este o destinaţie
cu adevărat vizitate. Puteţi cere detalii de vacanţă în orice anotimp al anului.
despre modalităţile de transport către Este situată la doar 32 de km de Sibiu,
aceste locaţii în centrele noastre de in- la o altitudine de 1400 m.
formare turistică.
Ocna Sibiului: Staţiune balneară
Parcul Sub Arini (Bulevardul Vic- construită în jurul unor lacuri natu-
toriei) şi Pădurea Dumbrava; parcul rale cu salinitate mare, este un loc
are 22 de hectare unde cresc peste ideal pentru relaxare, pentru soare,
68 de specii lemnoase. În acest de- baie şi cure terapeutice cu nămol.
cor viețuiesc ca. 95 de specii de pă- Stațiunea este amplasată la 15 km de
sări. Parcul are o atmosferă aparte, oraşul Sibiu.
întreținută și de Pavilonul de muzică
în care se ţin concerte şi spectacole Albota: Dacă vrei să pescuieşti păs-
în toată perioada estivală. Cei care îşi trăvi, să te relaxezi, să mănânci bine sau
doresc o odihnă activă, aici pot găsi o să faci o drumeție în Munții Făgăraș,
pistă pentru biciclişti, lungă de 3 km merită să mergi până la Albota.

Păltiniş: Consacrată atât ca staţiu- Mărginimea Sibiului: Atmosfera


ne de schi ce dispune de zăpadă din tipic ţărănească, păstrarea intactă a
abundenţă, telescaun şi teleschi, cât şi tradiţiilor şi obiceiurilor populare,
Parcul Sub Arini
58 Sibiu - Tânăr din 1191

Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro

Agnita Cristian Cisnădioara


Sibiu - Tânăr din 1191 59

ospitalitatea sătenilor şi măiestria cu-


linară a gazdelor fac din Mărginimea
Sibiului un spaţiu ideal pentru petre-
cerea vacanţei.

Cascada şi Lacul Bâlea: Două spaţii


care atrag prin peisajele montane su-
perbe şi sălbatice. Se poate schia, iar
zăpada nu se topeşte până în luna iulie.
Accesul se face pe DN 7 - Transfăgă-
răşan, la circa 65 km de Sibiu. Atenție!
Tronsonul între Bâlea Cascadă și Bâlea
Lac este închis circulației auto între lu-
nile noiembrie și iulie.

Biserici şi cetăţi fortificate: Cele mai


multe biserici fortificate, datând din
secolele XII - XVI, se găsesc în zona
Sibiului şi în localităţile din jurul ora-
şului Mediaş. Frumoase şi bine conser-
vate, bisericile fortificate de la Biertan
şi Valea Viilor au fost declarate monu-
mente de patrimoniu, fiind incluse pe
lista UNESCO. Alături de acestea pot
fi vizitate cetatea ţărănească de la Slim-
nic, bisericile fortificate de la Cisnădie
şi Cisnădioara, abația cisterciană de la
Cârţa, alături de multe altele.
Bâlea Lac • www.balea-lac.ro Transfăgărășan
60 Sibiu - Tânăr din 1191

Piața Mare
i
Sibiu - Tânăr din 1191 61

Informaţii practice
Bani Serviciul de Protecţie şi Asistenţă
a Turiştilor SPAT
Puteţi plăti cu cărţi de credit: Ameri- Adresa: Str. Brukenthal nr. 2
can Express, Dinner Club, JCB Inter- Telefon 0269 208 913
national, Euro Master Card şi VISA
care sunt acceptate în majoritatea SPAT din cadrul Serviciului Public
hotelurilor, companii de rent-a-car, de Poliţie Comunitară a Municipiu-
magazine mari şi unele restaurante. lui Sibiu oferă asistenţă şi protecţie
Vă sfătuim totuşi să verificaţi în pre- turiştilor aflaţi în Sibiu. Agenţii SPAT
alabil! pot oferi informaţii cu privire la posi-
bilităţi de transport, schimb valutar,
Siguranţă - 112 numere de urgenţă ale ambasadelor şi
Numărul unic în caz de urgenţă este consulatelor, folosirea bancomatelor.
112, apel gratuit. Politiştii SPAT patrulează atât prin
centrul istoric, cât şi prin Gara Sibiu,
având asupra lor hărţi şi pliante. Ser-
viciul va funcţiona pe durata sezonu-
lui estival.
62 Sibiu - Tânăr din 1191

Piața Mare
i
Sibiu - Tânăr din 1191 63

Centrele de informare Turistică


Centrele de Informare Turistică din Aeroport Sibiu
Sibiu asigură legătura indispensabilă Șos. Alba Iulia nr. 73
a oraşului cu turiştii. În aceste centre (în incinta noului terminal)
puteţi fi îndrumat sau puteţi să vă pro- Tel/Fax: 0269 253 999,
curaţi hărţi şi broşuri de informare. e-mail: turism@sibiu.ro
Orar: luni-vineri: 07.00-21.30,
Primăria Municipiului Sibiu sâmbătă-duminica: 13.30-21.30
Str. Brukenthal nr. 42, Intrarea C,
Centrul de Informare Turistică - Aeroport
Tel: 0269 208 913, Gara CFR Sibiu
fax: 0269 208 811 Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 6
e-mail: turism@sibiu.ro Tel: 0269 208 913,
Orar: luni - sâmbătă între orele Fax: 0269 208 811
9.00 - 17.00; duminică între orele e-mail: turism@sibiu.ro
9.00 - 13.00 Orar: luni - duminică: 09.00-17.00

SIBIU - Muzeul ASTRA


Calea Rășinari
Tel : 0269 252 976
e-mail: info_astra@sibiu-turism.ro
Pentru mai multe informații despre
Sibiu, accesați www.turism.sibiu.ro,
pagina oficială de turism a orașului.
Centrul de Informare Turistică - Piața Mare
64 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon 004+număr local E-mail Website
Hotel Palace Resort& & Spa 5* Str. Pãdurea Dumbrava nr.1 004 0269 252 929, 0269 252 986 rezervari@palaceresort.ro, reservations@ www.palaceresort.ro
Hotel Continental Forum 4* Str. Piaţa Unirii nr.10 004 0372 692 692 forum.sibiu@continentalhotels.ro www.continentalhotels.ro
Hotel Golden Tulip Ana Tower 4* Str. Şcoala de Inot nr.2 004 0269 234 000 office@goldentulipsibiu.ro www.goldentulipsibiu.ro
Hotel Libra 4* Str. Calea Guşteriţei nr.21-23 004 0269 234 244, 0369 428 000 office@hotel-libra.ro www.hotel-libra.ro
Hotel Levoslav 4* Str. Gen. Magheru, nr.12 004 0741 651 963, 0269 216 185 rezervari@levoslav.ro, office@levoslav.ro www.levoslav.ro
Hotel Ramada 4* Str. Emil Cioran, nr.2 004 0269 235 505 reservations@ramadasibiu.ro www.ramadasibiu.ro
Hotel Casa Moraru 4* Str. Alexandru Vlahuţã nr.11A 004 0269 206 522 rezervari@casamoraru.ro www.casamoraru.ro
Hotel Roberts 3* Str. Charles Darwin, nr.19 004 0269 212 222, 074 522 071 hotelroberts@yahoo.com www.hotelroberts.ro
Hotel Premier 3* Str. Gen. Vasile Milea, nr.76 004 0369 439 346, 004 0269 244 804 office@hotel-sibiu.ro www.hotel-sibiu.ro
Hotel Am Ring 3* Piaþa Mare, nr.14 004 0269 206 499, 0746 224 037 contact@amringhotel.ro www.amringhotel.ro
Hotel Ana 3* ªos. Alba Iulia, nr.120 004 0269 228 875, 004 0269 228 856 office@hotel-ana.ro www.hotel-ana.ro
Hotel Apollo Hermannstadt 3* Str. Nicolae Teclu, nr.14 004 0269 212 465; 0369 801 850 office@hah.ro www.hah.ro
Hotel Bolta Rece 3* Aleea Mihai Eminescu nr.4 004 0269 216 360 office@sibiurestaurante.ro www.sibiurestaurante.ro
Hotel Class 3* Str. Rahova, nr.40 004 0269 206 999; 004 0369 405 251 hotelclasshermannstadt@yahoo.com www.hermannstadt-hotelclass.ro
Hotel Împãratul Romanilor 3* Str. Bãlcescu nr.4 004 0269 216 500 sibiu@imparatulromanilor.ro www.imparatulromanilor.ro
Hotel Parc 3* Str. Şcoala de Înot nr.1-3 004 0269 423 559, 0748 424 455 office@hotelparcsibiu.ro www.hotelparcsibiu.ro
Hotel Simba 3* Calea Dumbrãvii nr. 12 004 0269 220 440, 0745 356 840 reservations@simbahotel.ro www.simbahotel.ro
Hotel Silva 3* Aleea Mihai Eminescu nr.1 004 0269 243 985, 0269 232 678 silva@hotelsilva.com www.hotelsilvasibiu.com
Hotel 11 EURO 2* Str.Tudor Vladimirescu, nr.2 004 0269 222 041 receptie11eurosibiu@yahoo.com www.11euro.ro
Hotel Grand Dumbrava 2* Parc Dumbrava, nr.14 004 0269 252 922 contact@parcdumbrava.ro www.parcdumbrava.ro
Hotel Gallant 2* B-dul Victoriei, nr.55 004 0269 215 975 contact@gallant.ro www.gallant.ro
Hotel Sonne 2* Str. Stefan cel Mare, nr.47A 004 0744 939 484 www.sonne.ro
Hotel Sport 2* Str. Octavian Goga, nr.2 004 0269 233 673, 0269 212 237 dsjsibiu@yahoo.com www.hotelsportsibiu.ro
Hotel Chess Hostel 1* Str. Stefan cel Mare, nr. 6 004 0724 275 219 madi_baraud@yahoo.com www.chesshostelsibiu.com
Motel Dumbrava 1* Str. Padurea Dumbrava, nr.14 004 0269 252 922 contact@parcdumbrava.ro www.parcdumbrava.ro
Pensiune Vincenza Square 5* Str. Turnului 17 004 0269 223 927, 0732 959 332 office@vincenzasquare.ro www.vincenzasquare.ro
Pensiune Casa elixia 4* Str. Privighetorii, nr.6-8 004 0269 061 office@casaelixia.ro www.casaelixia.ro
Pensiune Zorba 4* Str. E.A.Bieltz nr.86 004 0269 229 227, 0369 405 260 contact@pensiunea-zorba.ro, www.pensiunea-zorba.ro

Lista unităților de cazare din Sibiu 65

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon 004+număr local E-mail Website
Pensiune Happy Day 4* Str. Lunga, nr. 2 004 0726 259 233; 0269 234 985 rezervari@pensiuneahappyday.ro www.pensiuneahappyday.ro
Pensiune (Ro)Maria 4* Str. Infrăţiirii, nr. 13 A 004 0751 105 705; 0269 227 203 office@pensiunea-romania.ro www.pensiunea-romaria.ro
Pensiune Smarald 4* Str Hipodromului, nr. 3 004 0723 501 561; 0369 426 053 info@pensiuneasmarald.ro www.pensiuneasmarald.ro
Pensiune Artemis 3* Str. E.A.Bieltz nr.59 004 0748 287 284 pensiunea-artemis@yahoo.com
Pensiune Al Gatto Nero 3* str. Ion Albabei, nr. 64 004 0753 093 901; 0269 220 191 carmen.sb@easynet.ro
Pensiune Baroc 3* Str. Semãnãtoarelor, nr.38 004 0740 467 843, contact@cartisoara.ro www.cartisoara.ro
Pensiune Ambra 3* Str. Nicolae Iorga, nr. 16 004 0740 046 819; 0269 442 572 office@pensiunea-ambra.ro www.pensiunea-ambra.ro
Pensiune Amso 3* Str. Badea Cartan, nr. 1 004 0722 318 770; 0269 242 666 office@pensiunea-amso.ro www.pensiunea-amso.ro
Pensiune Anca 3* Str. Calea Turnisorului, nr. 98 004 0743 113 092; casaanca@home.ro
Pensiune Belaşcu 3* Calea Turnişorului, nr.116 004 0269 213 180 contact@belascu.ro www.belasacu.ro
Pensiune Casa Baciu 3* Str. 9 Mai, nr. 29 004 0269 214 701 info@casabaciu.com www.casa-baciu.com
Pensiune Casa Burgheza 3* Str. Fochistilor, nr. 11 004 0723 695 304 casaburgheza@gmail.com
Pensiune Carmen 3* str. Viilor 004 0744 381 918 contact@pensiunecarmen.ro www.pensiunecarmen.ro
Pensiune Cocosul Rosu 3* Str. Ocnei, nr. 19 004 0788 397 010; 0369 427 482 contact@cocosulrosu.ro www.cocosulrosu.ro
Pensiune Coroana de Aur 3* Str. 9 Mai, nr. 37 004 0752 110 289 office@coroanadeaur.ro www.coroanadeaur.ro
Pensiune Casa Contiu 3* Str. Bahluiului, nr. 20 004 0745 251 457; mirellacontiu@yahoo.com www.casa_contiu.xhost.ro
Pensiune Daniel 3* Str. Masarilor, nr. 1 004 0744 916 893; 0269 243 924 daniel@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro
Pensiune Elisabeta 3* Calea Turnisoruluui, nr. 139 004 0720 426 765; 0788 439 224 supercom92@yahoo.com
Pensiune Erlenpark 3* Str. Octavian Goga, nr. 77 004 0269 234 553; 0749 061 470 erlenpark@yahoo.com www.erlenpark.ro
Pensiune Fortuna 3* Str. Al. I. Cuza, nr. 22 004 0733 090 590; 0369 429 613 office@pensiuneafortuna.ro www.pensiuneafortuna.ro
Pensiune Magnolia 3* Str. Calea Turnisorului, nr 144 004 0745 267 276; 0269 250 325 pensiunea_magnolia@yahoo.com
Pensiune Dumbrava 3* Pãdurea Dumbrava, nr.1 004 0269 252 935, 0748 834 592 rezervaru@pensiunesb.ro
Pensiune Maria 3* Str. Viilor, nr 101 004 0744 802 300; 0269 239 547
Pensiune Nora 3* Str. George Toparceanu, nr. 11 004 0743 149 713; 0742 772 409 office@pensiunea-nora.ro www.pensiunea-nora.ro
Pensiune Occident 3* Str. C-tin Noica, nr. 53 004 0754 366 862
Pensiune Rubin 3* Str. Piata Crisan, nr. 7C 004 0751 309 420; 0269 207 680; office@pensiunea-rubin.com www.pensiunea-rubin.com
Pensiune Tosca 3* Str. Ana Ipatescu, nr 51 004 0269 230 385 pensiuneatosca@yahoo.com www.tosca.go.ro
Pensiune Verox 3* Str. Lunga, nr. 53 004 0744 577 756; 0269 222 456 verox_sibiu@yahoo.com www.pensiuneaverox.ro
66 Lista unităților de cazare din Sibiu

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon 004+număr local E-mail Website
Pensiune Julia 3* Str. Rotarilor, nr. 23 004 0741 15 16 18; 0788 027 908 candid_sorin@yahoo.com
Pensiune Kon Tiki 3* Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10 004 0269 220 350
Pensiune Gasthof Clara 3* Str. Râului, nr.24 004 0269 222 914 officegasthofclara.ro www.gasthofclara.ro
Pensiune Kristine 3* Str. Luceafarului, nr. 42 004 0721 457 338; 0269 238 479 pensiuneakristine@yahoo.de
Pensiune Villa Santa Maria 3* Str. Livezii, nr. 43 004 0743 224 451; 0269 224 451 sim_mol2002@yahoo.de www.pensiunesibiu.ro
Pensiune Zanzi 3* Str. Constitutiei, nr 1 004 0788 480 110; 0720 534 557 info@zanzi.ro www.zanzi.ro
Pensiune Haus Paltinul 3* Str. Paltinului, nr.14 004 0728 275 444, 0269 216 297 info@haus_paltinul.de www.haus_paltinul.de
Pensiune Pensiunea Hermannstadt 3* Str. Blãnarilor, nr.13 004 0269 212 340 info@pensiuneahermannstadt-sibiu.ro www.pensiuneahermannstadt-sibiu.ro
Pensiune Casa Ioana 3* Str. Lucian Blaga, nr.13 004 0751 514 751 office@casaioana-sibiu.ro www.casaioana-sibiu.ro
Pensiune Casa Ivan 3* Str. Cãlugãreni, nr.34 004 0269 233 991 casaivan34@yahoo.com www.casaivan.pensiuni.biz
Pensiune Korona 3* Str. Luptei, nr.8 004 0269 225 533, 0369 405 444 contact@pensiunea-korona.ro www.pensiunea-korona.ro
Pensiune Casa Luxemburg 3* Piaţa Micã, nr.16 004 0269 216 854 office@casaluxemburg.ro www.casaluxemburg.ro
Pensiune Alexia 3* Str. G-ral D. Praporgescu, nr. 1A 004 0742 464 991; 0269 237 994 pensiunea.alexia@yahoo.com
Pensiune Cibinium 3* Str. Charles Darwin, nr. 10 004 0746 526 654; 0722 210 690 office@pensiuneacibinium.ro www.pensiuneacibinium.ro
Pensiune La Maison Francaise 3* Str. Iosif Velceanu, nr.1 004 0269 224 046; 0748 841 549 pensiunesibiu@la-maison-francaise.ro www.pension-sibiu.ro
Pensiune La Viorel 3* Str. Lector, nr.2 004 0269 211 410 laviorel@gmail.com www.pensiunealaviorel.ro
Pensiune Lion 3* Str.Moldoveanu, nr.41 004 0727 009 161 masca_maria@yahoo.com
Pensiune Millenium 2* Str. Ştrandului, nr. 11 004 0751 954 457; 0269 226 230
Pensiune Ardealul 2* Str. Caltun, nr. 24 004 0745 503 468; 0269 243 006 paulhanea@yahoo.com
Pensiune American Inn Bella 2* Str. Aurel Decei, nr 6 004 0729 106 906; 0728 830 822 bella@americaninn.ro www.americaninn.ro
Pensiune Casa Bianca 2* Str. E.A. Bieltz, nr. 93 B 004 0744 599 466 office@casa-bianca.ro www.casa-bianca.ro
Pensiune Carul cu Flori 2* Str. Luptei, nr. 36 004 0744 550 315; 0744 355 822 trendysibiu@yahoo.com
Pensiune Nelu&Klein 2* Str. Calea Dumbravii, nr. 124 004 0722 427 077; 0269 252 111 office@nelu-klein.ro www.nelu-klein.ro
Pensiune Casa Spatar 2* Str. Nicovalei, nr. 5 004 0749 219 300; 0269 219 703 casaspatar@yahoo.com
Pensiune Corina 2* Sos Alba Iulia, nr. 104 004 0269 228 492; 0724 594 588 corinatodosiu@yahoo.com www.pensiunecorina.ro
Pensiune Casa Rares 2* Str. Triajului, nr. 1 004 0744 652 109 scrares@yahoo.com
Pensiune Costas 2* B-dul Vasile Milea, nr. 26 004 0748 100 869; 0269 212 411
Pensiune Ela 2* Str. Noua, nr. 43 004 0744 916 893; 0269 215 197 ela@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro

Lista unităților de cazare din Sibiu 67

Tip Unitate Denumire Stele Adresă Telefon 004+număr local E-mail Website
Pensiune Emigrantul 2* Calea Cisnadiei, nr. 8 004 0742 253 878; 0269 443 752 emigrantul48@yahoo.com www.penasiuneaemigrantul.ro
Pensiune Favorit 2* Str. Calea Dumbravii, nr. 52 004 0744 955 992; 0269 223 567 pensiunesibiu@yahoo.com
Pensiune Casa Tobias 2* Str. Garii, nr. 15 004 0740 163 692; 0269 230 860 adytobias@yahoo.com
Pensiune Greenhouse 2* Str. E. A. Bieltz, nr. 67 004 0788 310 168; 0269 227 800 greenhouse@clicknet.ro www.clicknet.ro/greenhouse
Pensiune Halemandero 2* Str. Masarilor, nr. 10 004 0269 212 509
Pensiune Ileana 2* Str. Berariei, nr. 2 004 0744 495 391; 0369 427 427 www.pensiuneaileana.ro
Pensiune Kira 2* Str. Calea Dumbravii, nr 76 004 0740 617 874; 0726 146 132 kira-sibiu@yahoo.com
Pensiune Laura 2* Str. Vasile Aaron, nr 18 004 0722 215 412; 0269 244 826 contact@pensiunea-laura.ro www.pensiunea-laura.ro
Pensiune Leu 2* Str. Mos Ion Roata, nr. 6 004 0729 133 777; 0269 218 392
Pensiune Podul Minciunilor 2* Str. Azilului, nr. 1 004 0744 916 893; 0269 217 259 podulminciunilor@ela-hotels.ro www.ela-hotels.ro
Pensiune Richard 2* Str. Anton Pann, nr. 25 004 0752 572 546 cosmajohn@yahoo.com
Pensiune Turist 2* Str. Rahovei, nr 101 004 0740 246 825; 0269 242 050 www.pensiunesibiu.go.ro
Pensiune Verena 2* Str. Anton Pann, nr. 12 004 0269 233 355
Pensiune Cony 2* Str. Porumbacului, nr. 22 004 0269 232 483; 0745 285 946 office@vilacony.ro www.vilacony.ro
Pensiune Turnisor 2* Str. Graului, nr. 27 004 0751 309 420
Pensiune Casa Arcas 1* Str. 16 Februarie, nr. 2 004 0269 432 578; 0745 056 099
Pensiune Eli Str. Ecaterina Varga, nr. 11 004 0747 222 602; 0751 131 677 office@pensiunea-eli.ro www.pensiunea-eli.ro
Pensiune Casa veche Str. Liviu Rebreanu, nr. 4 004 0269 213 034; 0745 323 747 info@casavechesibiu.ro www.casavechesibiu.ro
Pensiune Andra 3* Str. Miraslau, nr. 1 004 0722 275 062 adcoimpex@yahoo.com
Pensiune Villa Hermanni 3* Str. Ogorului, nr. 32 A 004 0744 547 448; 0369 426 025 contact@villahermanni.ro www.villahermanni.ro
Han Han Veştem Padurea Dumbrava - Muzeu 004 0269 252 948 office@hanvestem.ro www.hanvestem.ro
Hostel Flying Time 2* Str. Ghe Lazar, nr. 6 004 0369 730 179 office@sibiuhostel.ro www.sibiuhostel.ro
Hostel Felinarul 1* Str. Felinarului, nr. 8 004 0269 235 260; 0749 901 171 felinarul@gmail.com
Hostel Hostel Sibiu 1* Str. Ogorului, nr. 26A 004 0269 221 261; 0748 114 741 hostel_sibiu@yahoo.com www.hostel-sibiu.ro
Hostel Hi-Bye 1* Str. Zaharia Boiu, nr. 39 004 0766 448 418; 0269 231 257 info@hostelsibiu.com www.hostelsibiu.ro
Hostel Old Town Hostel 1* Piata Mica, nr. 26 004 0729 887 476; 0269 216 445 contact@hostelsibiu.ro www.hostelsibiu.ro
Hostel Joly Hostel 1* Str. Aleea Filozofilor, nr. 12 004 0730 608 070; 0730 608 072 jolyhostel@yahoo.com
Hostel La Padre 1* Str. Somesului, nr. 4 004 0722 258 715; 0743 558 715 padre_sibiu@yahoo.com
Sibiu
Hermannstadt
Tânăr din 1191

Foto: Scott Eastman © 2009 Editat de Biroul de promovare și dezvoltare în turism al Tiraj 5000 exemplare
Design & Print: Honterus Sibiu Primăriei Municipiului și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Se distribuie gratuit

S-ar putea să vă placă și