Sunteți pe pagina 1din 4

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Coronavirus: Comisia adoptă un pachet de măsuri pentru a oferi mai mult


sprijin sectorului agroalimentar

Bruxelles, 4 mai 2020


Comisia a publicat azi cel mai recent pachet de măsuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin
sectoarelor agricole și alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocată de coronavirus.
Măsurile excepționale (anunțate la 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru
sectorul produselor lactate și cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav
afectate să-și autoorganizeze măsurile de piață și flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a
programelor de sprijinire a pieței. În plus față de aceste măsuri de piață, Comisia a propus să se
permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea
fermierilor și a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 5 000 EUR și,
respectiv, de până la 50 000 EUR.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski, a declarat: „Am acționat
rapid pentru a pune la dispoziție cât se poate de repede toate măsurile necesare pentru sprijinirea
fermierilor și a celor care au nevoie de ajutor. Unele piețe agricole și alimentare au fost puternic
afectate de criză. Totuși, acum sunt încrezător că adoptarea acestor măsuri va oferi un sprijin tangibil
și va transmite piețelor semnalul corect, creând în curând o oarecare stabilitate. Acest pachet și
măsurile de sprijin precedente demonstrează că Comisia este pregătită și va acționa în funcție de
situație. Vom monitoriza în continuare situația, în strâns contact cu părțile interesate, cu Parlamentul
European și cu statele membre.”
Măsurile de piață excepționale propuse la 22 aprilie sunt acum întru totul adoptate și publicate și
includ:
- Ajutoare pentru depozitarea privată: Comisia va sprijini acordarea de ajutoare pentru
depozitarea privată a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, brânză) și a produselor din carne
(carne de vită, de oaie și de capră). Această măsură permite retragerea temporară a unor produse
de pe piață, timp de minimum 2-3 luni și de maximum 5-6 luni. Cererile de participare la schemă
vor putea fi transmise începând cu data de 7 mai 2020. Această măsură vizează stabilizarea pieței
prin reducerea temporară a ofertei disponibile.
- Flexibilitate pentru programele de sprijinire a pieței: Comisia va acorda flexibilitate în ceea
ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței în sectorul vitivinicol, în cel al
fructelor și legumelor, în cel al măslinelor de masă și al uleiului de măsline și în cel apicol, precum
și a programului UE pentru școli (care vizează laptele, fructele și legumele). Această flexibilitate
vizează limitarea ofertei disponibile din fiecare sector, pentru a determina reechilibrarea piețelor.
În plus, va permite reorientarea priorităților în materie de finanțare spre măsuri de gestionare a
crizelor.
- Derogare temporară de la normele Uniunii în materie de concurență: Articolul 222 din
Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (OCP) permite Comisiei să adopte derogări
temporare de la anumite norme ale UE în materie de concurență în situații de dezechilibre grave pe
piețe. Comisia a adoptat astfel de derogări pentru sectorul laptelui, pentru cel al florilor și pentru
cel al cartofilor. Aceste derogări le permit operatorilor să se auto-organizeze și să pună în aplicare
măsuri de piață fiecare la nivelul său pentru a-și stabiliza sectoarele, cu respectarea funcționării
pieței interne, pentru o perioadă maximă de 6 luni. De exemplu, sectorul laptelui va putea planifica
în mod colectiv producția de lapte, iar sectorul florilor și cel al cartofilor vor putea retrage produse
de pe piață. De asemenea, va fi permisă depozitarea de către operatori privați. Evoluțiile prețurilor
de consum și orice eventuală împărțire a pieței interne vor fi monitorizate îndeaproape pentru a se
evita efectele negative.
În plus față de cele sus-menționate, Comisia propune ca statele membre cărora le rămân fonduri
destinate dezvoltării rurale să poată folosi banii respectivi în 2020 pentru a acorda sprijin fermierilor și
micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar. Acesta ar trebui să fie un sprijin imediat pentru cei care
au cel mai mult de suferit din cauza crizei. Statele membre pot oferi un sprijin de până la
5 000 EUR/fermier și de până la 50 000 EUR/întreprindere mică. Aceste ajutoare sunt acordate în plus
față de ajutoarele de minimis destinate sectorului agricol și față de ajutoarele de stat cu plafon majorat
adoptate anterior. Propunerea trebuie trimisă spre aprobare Consiliului și Parlamentului.
Aceste măsuri urmează unui amplu pachet de măsuri adoptat anterior de Comisie. Măsurile respective
acordau sprijin sectorului agroalimentar în această perioadă dificilă prin majorarea cuantumurilor
ajutoarelor de stat, un nivel mai ridicat al plăților în avans și prelungirea termenelor pentru depunerea
cererilor de plată. Flexibilitatea sporită în ceea ce privește normele politicii agricole comune vizează
reducerea sarcinii administrative a fermierilor și a administrațiilor naționale.
Informații suplimentare
Întrebări și răspunsuri
Sprijinirea sectorului agricol și a sectorului alimentar pe fondul crizei provocate de coronavirus
Răspunsul UE în contextul crizei provocate de coronavirus
Măsuri de piață în cadrul politicii agricole comune

Conținutul Efectul dorit Temeiul juridic


Sectorul

Permisiunea ca
Reechilibrarea ofertei
organizațiile de
pentru a o adapta la
producători
Lapte și schimbarea cererii Articolul 222 din Regulamentul
recunoscute și alte
produse consumatorilor în (UE) nr. 1308/2013 (organizarea
organisme
lactate contextul măsurilor comună a piețelor)
recunoscute să
de izolare legate de
gestioneze oferta
COVID-19
Durată de 6 luni

Permisiunea ca
Reechilibrarea ofertei
organizațiile de
pentru a o adapta la
producători
schimbarea cererii Articolul 222 din Regulamentul
Cartofi recunoscute și alte
consumatorilor în (UE) nr. 1308/2013 (organizarea
prelucrați organisme
contextul măsurilor comună a piețelor)
recunoscute să
de izolare legate de
gestioneze oferta
COVID-19
Durată de 6 luni

Permisiunea ca
Reechilibrarea ofertei
organizațiile de
pentru a o adapta la
producători
schimbarea cererii Articolul 222 din Regulamentul
recunoscute și alte
Flori, bulbi etc. consumatorilor în (UE) nr. 1308/2013 (organizarea
organisme
contextul măsurilor comună a piețelor)
recunoscute să
de izolare legate de
gestioneze oferta
COVID-19
Durată de 6 luni

Flexibilitate sporită Reechilibrarea ofertei Articolele 37, 53 și 173


în ceea ce privește pentru a o adapta la coroborate cu articolul 227 din
gestionarea schimbarea cererii Regulamentul (UE) nr.
Fructe și
programelor consumatorilor în 1308/2013 (organizarea comună
legume, vin
sectoriale (bugete contextul măsurilor a piețelor) [adoptat astăzi,
naționale gestionate de izolare legate de urmează publicarea în Jurnalul
de statele membre) COVID-19 Oficial]

Flexibilitate
financiară sporită în
Reechilibrarea ofertei
cadrul programelor
pentru a o adapta la
sectoriale ale Articolul 219 coroborat cu
schimbarea cererii
Fructe și Uniunii, pentru a articolul 228 din Regulamentul
consumatorilor în
legume, vin retrage produse de (UE) nr. 1308/2013 (organizarea
contextul măsurilor
pe piață (distrugere, comună a piețelor)
de izolare legate de
distilare, depozitare
COVID-19
sau recoltare înainte
de coacere)
Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la Articolul 25 [programul pentru
schimbarea cererii școli], articolul 38 [fructe și
Fructe și Flexibilitate sporită consumatorilor în legume], articolul 54 [vin],
legume, vin, pentru diferite contextul măsurilor articolul 57 [apicultură], articolul
apicultură și scheme de sprijinire de izolare legate de 70 litera (a) și articolul 219
programul a programelor COVID-19, acordarea coroborate cu articolul 228 din
pentru școli sectoriale de flexibilitate în ceea Regulamentul (UE) nr.
ce privește 1308/2013 (organizarea comună
programele în a piețelor)*
desfășurare

Acordarea de
Flexibilitate sporită Articolul 31 (măsline de masă și
flexibilitate în ceea ce
Măsline de pentru diferite ulei de măsline) din
privește programele
masă și ulei de scheme de sprijinire Regulamentul (UE) nr.
în desfășurare, în
măsline a programelor 1308/2013 (organizarea comună
special în cazul celor
sectoriale a piețelor)
afectate de criză

Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la Articolul 18 alineatul (2) și
schimbarea cererii articolul 223 alineatul (3) litera
Ovine și
Depozitare privată consumatorilor în (c) din Regulamentul (UE) nr.
caprine
contextul măsurilor 1308/2013 (organizarea comună
de izolare legate de a piețelor)
COVID-19

Flexibilitate sporită
Mai mult timp pentru Articolul 221 alineatul (1) din
în privința normelor
ca producătorii să își Regulamentul (UE) nr.
Vin referitoare la
îndeplinească 1308/2013 (organizarea comună
drepturile de
obligațiile a piețelor)
plantare

Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la Articolul 18 alineatul (2) și
schimbarea cererii articolul 223 alineatul (3) litera
Carne de vită Depozitare privată consumatorilor în (c) din Regulamentul (UE) nr.
contextul măsurilor 1308/2013 (organizarea comună
de izolare legate de a piețelor)
COVID-19

Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la Articolul 219 alineatul (1)
schimbarea cererii coroborat cu articolul 228 din
Brânză Depozitare privată consumatorilor în Regulamentul (UE) nr.
contextul măsurilor 1308/2013 (organizarea comună
de izolare legate de a piețelor)
COVID-19

Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la Articolul 18 alineatul (2) și
schimbarea cererii articolul 223 alineatul (3) litera
Lapte praf
Depozitare privată consumatorilor în (c) din Regulamentul (UE) nr.
degresat
contextul măsurilor 1308/2013 (organizarea comună
de izolare legate de a piețelor)
COVID-19

Reechilibrarea ofertei
pentru a o adapta la
Articolul 18 alineatul (2) din
schimbarea cererii
Regulamentul (UE) nr.
Unt Depozitare privată consumatorilor în
1308/2013 (organizarea comună
contextul măsurilor
a piețelor)
de izolare legate de
COVID-19
Propunerea Comisiei de
modificare a Regulamentului
Sprijin pentru (UE) nr. 1305/2013 (sprijinul
Dezvoltare Măsură temporară
fermierii și IMM-urile pentru dezvoltarea rurală
rurală nouă
afectați de criză acordat din FEADR) – de adoptat
de către Parlamentul European și
Consiliu

* Greșeală de scriere corectată la 4 mai 2020 ora 19:51


IP/20/788

Persoane de contact pentru presă:


Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 295 25 09)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email