Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa 1.5.

Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 1


Planul de afaceri

Planul de afaceri

 Denumirea firmei: SC SAL HDC ART SRL


 Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie,
Societatea Comercială SAL HDC ART SRL, societate înfiinţată în anul 2003, având capital
social subscris şi vărsat 400,00 Lei. Sediul Social este în municipiul ZALAU, strada TUDOR
VLADIMIRESCU, nr. 29,BL.P55/2 judeţul SALAJ. Domeniul principal de activitate: grupa CAEN
8110 – Activitati de servicii suport combinate.

 Forma de organizare:
Societate Comercială cu Răspunde Limitată
 Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor, cote de participare deţinute.
Administrator: SZALONTAI ANNA MARIA, cod numeric personal: 2550801312994, având puteri
depline. SZALONTAI ANNA MARIA este fondator şi asociat unic, aport la capital 400,00 Ron,
echivalând cu 40 părţi sociale a 10,00 Ron fiecare, reprezentând 100% capitalul social total, cotă
de participare la beneficii şi pierderi de 100%.
 Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale
Sediul social: municipiul ZALAU, strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 29,P55,AP.2 judeţul SALAJ.
 Istoricul firmei. Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor/ serviciilor precum şi evoluţia
vânzărilor, profiturilor. Descrieţi poziţia curentă a firmei.
Principala activitate a firmei, de la înfiinţare adica din14.04.2003 a fost Transporturi rutiere de
mărfuri, conform CAEN 4941, astfel activitatea de transporturi a fost motorul dezvoltării societăţii
XXXXX SRL.
Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane
fizice si juridice care într-un fel sau altul folosesc servicii de transport marfă. Principalele venituri
ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de balastieră şi carieră. Agregatele
de balastiera sunt obţinute din prelucrarea balastului de râu in vederea producerii de nisipuri şi
pietrişuri avand aplicabilitate atat in domeniul materialelor de constructii cat si in diferite alte
sectoare industriale.

Pentru o imagine mai clară, prezentăm în continuare evoluţia financiară a firmei, pe anii fiscali
2015 – 2019:
Indicatori din Bilant 2015 2016 2017 2018 2019
Total active imobilizate 262.149 251.584 348.193 442.099
Total active circulante 281.908 548.391 1.017.814 1.177.189
Stocuri 95.379 437.639 52.697 122.839
Casa si conturi 90.582 46.311 229.853 225.964 883
Creante 358.096 316.025 735.264 828.386 4.950
Capitaluri total 0 0 0 0 0
Capital social 400 400 400 400 400
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 2
Planul de afaceri

Provizioane 0 0 0 0 0
Datorii total 449.565 682.262 697.100 679.726 62.683

Indicatori din Contul de 2015 2016 2017 2018 2019


Profit si Pierdere
Cifra de afaceri 2.504.870 2.389.242 5.131.036 7.163.950 114.555
Total venituri 2.507.074 2.389.242 5.155.759 7.198.161 114.644
Total cheltuieli 2.164.535 2.462.204 4.487.029 6.132.495 114.219
Profit brut 342.539 31.383 668.730 1.065.666 425
Profit net 286.185 22.696 559.559 894.039 223
Numar salariati 70 77 108 134 1

Indicatori de Profitabilitate 2015 2016 2017 2018 2019


Marja de profit brut (%) - -25,2783 2,5545 1,2158 0,3710
Marja de profit net (%) - -33,4428 1,5319 0,9579 0,1947
Rentabilitatea capitalului propriu - 78,1890 -123,5241 -262,2243 -2,4908
inainte de impozitare
Rentabilitatea capitalului propriu - 103,4429 -74,0785 -206,6176 -1,3069
dupa impozitare

 Afacerea/ activitatea curentă, experienţa în domeniul în care se doreşte realizarea


investiţiei. Descrieţi, pe scurt, produsele şi/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate
mai jos).
 Activitatea curentă
SC XXXXX SRL a reuşit să ofere servicii de balastrari drumuri şi sevicii de transport marfă,
în special la nivel local şi judeţean. Prin activitatea de transport agregate, pentru Selina Grup, care
reprezintă unul din principalii clienţi ai firmei, am reuşit să câştigăm încredere pe piaţa locală.
Promptitudinea şi calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele competitive ale firmei
noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfăşurat şi activităţi de deszăpezire pe perioada iernii,
pe tronsoanele Târgu-Lăpuş – Bârsana – Baia Sprie, şi pe tronsonul Bocicoi – Leordina – Petrova –
Ruscova – Poienile de Sub Munte.
 Activitatea pentru care se solicită finanţare
SC XXXXX SRL doreşte să îşi dezvolte afacerea prin implementarea prezentului proiect de
investiţii, având ca obiective, creşterea cifrei de afaceri, creşterea profitului precum şi crearea de
noi locuri de muncă, prin atingerea unor noi pieţe, respectiv în domeniul construcţiilor, Secţiunea
F conform CAEN, 43xx Lucrări speciale de construcţii, Grupa 431 – Lucrari de demolare şi de
pregătirea a terenurilor, Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, activitate ce se regăseşte
înscris în Actul Constitutiv al societăţii noastre, în cadrul activităţilor secundare.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 3
Planul de afaceri

 Descrierea spaţiilor de producţie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii despre


utilităţile şi facilităţile aferente (vezi şi pct. 2.3.5. „Resursele materiale implicate în
realizarea proiectului” din formularul cererii de finanţare)
 Resurse materiale
Spaţiul destinat implementării proiectului este identificat în formularul cererii de finanţare
2.2. „Locul de implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează
investiţia”. Locul de implementare al proiectului, va fi la sediul firmei, în municipiul Sighetu
Marmației, strada Nicolae, nr. 7/A. Spațiul pe care îl are la dispoziție firma, este folosit doar
pentru gararea mașinilor de transport și a utilajelor ce vor fi achiziționate prin proiect. Terenul
este identificat în Carte Funciară la adresa menționată, nr. cadastral 55758, suprafață teren 758
m.p. Activitatea pentru care se solicită finanțare, domeniul Construcții, Grupa 431 - Lucrări de
demolare și de pregătire a terenurilor, 4312 - Lucrări de pregătire a terenului, se va realiza în
locații diferite, pe șantiere. Avantajul principal al terenului este acela că intrarea pe amplasament
se face direct din DN 19 – Satu Mare – Sighet. Spațiul dispune de toate utilitățile necesare, apă-
canal, electricitate.
Toate activitățile ce reprezintă obligații contractuale cu privire la managementul
proiectului și implică resurse materiale și resurse umane vor fi asigurate de către firma de
consultanță.

 Resurse umane: descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse umane, atribuţii,


responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire).
Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat în activitatea microîntreprinderii, pe
activităţi desfăşurate.

 Resurse umane
Politica de resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare a resurselor
umane
Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza
pricepere şi experienţă în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi
sigure, folosind cele mai adecvate metode.
Responsabilitatea managementului resurselor umane revine managerului, respectiv
administratorului firmei.
Principalele responsabilităţi sunt următoarele:
 recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă;
 elaborarea programelor de calificare şi perfecţionare adecvate obiectivelor întreprinderii;
 elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate să încurajeze realizări
eficiente, la costuri scăzute;
 elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciară, destinate să stimuleze şi entuziasmul
întregului personal pentru propria activitate;
Sarcinile managementului resurselor umane sunt:
 dezvoltarea şi administrarea politicii şi programului referitor la conceperea unei structuri
organizatorice corespunzătoare;
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 4
Planul de afaceri

 asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect şi echitabil privind salarizarea şi
munca funcţie de motivaţie.

Administratorul firmei, domnul Nicolae Nicolae, deține Diplomă de Absolvire a Școlii


Profesionale Auto, din Baia Sprie, fiind declarat muncitor calificat în meseria conducător mecanic
auto, și a fost pregătit pentru conducerea autovehiculelor din categoria B,C,E,F, calificări
dobândite în anul 1987-1988. De asemenea, prin implementarea proiectului se creează 2 locuri
de muncă, absolut necesare pentru buna desfășurare a activităților firmei. Persoanele vor fi
angajate cu normă întreagă, în funcția de Maşinist la maşini pentru terasamente, conform
standardului ocupațional, cod COR 833201.
Descrierea ocupaţiei
Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru
terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate
executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.
Maşinistul va fi informat de către seful de lot/seful punctului de lucru despre activitatea ce o va
desfăşura cu maşina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucţiuni in care se vor face referiri clare
la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta
maşina/utilajul (carburant/energie electrică), perimetrul disponibil, însuşirea unor reguli specifice
de SSM si PSI precum si unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.
Datorită complexităţii activităţilor practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor
competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite
informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea
procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei
specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului.
Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în
construcţia de drumuri executând operaţii de: încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi
canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc.
Angajații vor lucra preponderent pe utilajele ce vor fi achiziționate prin proiect, 1 miniexcavator și
1 buldoexcavator.
Compania se angajeaza sa dezvolte abilitatile si sa foloseasca la maxim talentul
angajatilor, respectand toti indivizii si mentinand un mediu de lucru in care fiecare sa fie tratat cu
demnitate. Pentru a sprijini acest angajament, SC XXXXX SRL introduce politici pe termen lung
care se refera la drepturi egale in relatiile de munca pentru toti angajatii, indiferent de rasa,
culoarea pielii, religie, gen, nationalitate, varsta, stare civila, deficiente, cetatenie, situatie
militara, orientare sexuala, sau afilierea la diverse asociatii.
Angajatii sunt responsabili de propria lor dezvoltare, urmaresc insusirea de noi cunostinte
si abilitati participand activ la toate activitatile de dezvoltare stabilite in planul individual;
Managerul firmei are datoria sa monitorizeze progresul realizat de angajati oferind feedback
onest si in timp util in ceea ce priveste performanta individuala si a afacerii. De asemenea, ei
creaza oportunitati de dezvoltare pentru angajati contribuind astfel prin suportul lor la formarea
de noi abilitati.
Fișa de post pentru cele 2 locuri de muncă ce vor fi create prin proiect, vor fi atașate la
prezentul dosar de finanțare.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 5
Planul de afaceri

Detaliaţi echipa de management al proiectului propus în cererea de finanţare: structura,


rolurile, funcţiile, responsabilităţile, relaţii funcţionale între membrii echipei de proiect,
expertiza. Corelaţi informaţiile cu secţiunea 2.4. „Managementul proiectului” din
formularul cererii de finanţare.

 Managementul proiectului
Proiectul reprezinta o organizare temporara care conduce la realizarea unui scop comun si
necesita un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatii
documentare si timp). Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si
gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, in
conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri.
Solicitantul nu detine experienta necesara pentru implementarea cu succes a proiectelor
cu finantare europeana, astfel managementul proiectului va fi asigurat de către SC Nicolae
Management SRL, în baza contractului cu nr. 47 din 13.03.2014 datorita faptului că prestatorul
cunoaște în detaliu proiectul propus spre finanțare iar riscurile generate de complexitatea
procedurilor necesare implementarii proiectului sunt reduse. Selectarea firmei specializate a fost
realizata cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice: OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin procedura
achiziție directă. Partea de management a implementării proiectului se va derula numai in
condițiile in care solicitantul va semna contractul de finantare pentru proiectul in cauza. Plata
serviciilor de management nu vor fi platite, daca proiectul nu va primi finantare, conform
clauzelor contractuale mentionate in contract.
Cerinte minime (experienta similare, expertiza, etc.) ce au stat la baza selectării firmei
contractate:
Resursa umană:
 Minim 1 manager de proiect
 Minim 1 expert tehnic si expert achizitii publice
Experienta similara:
 Experienta in scrierea, implementarea si managementul proiectelor
 Experienta in domeniul tehnic si a achizitiilor publice

Echipa de implementare a proiectului din cadrul firmei contractate planifică activităţile şi acţiunile
necesare pentru implementarea eficientă a proiectului şi urmăreşte modul de implementare a
acestora.
Activitatile de management ce vor face obiectul contractului:
 Servicii de consultanta necesare bunei implementari a proiectului
 Identificarea si eliminarea riscurilor proiectului
 Managementul relației cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar
 Managementul relației cu subcontractorii si furnizorii
 Sprijin la intocmirea dosarelor de achizitii publice
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 6
Planul de afaceri

Consultantul va derula impreuna cu solicitantul toate activităţile de management aferente


proiectului, inclusiv: relaţia cu finanţatorul [rapoarte de inceput / progres / intermediar / final]
[cerere de rambursare plaţi] [identificarea si recuperarea creanţelor bugetare] [identificarea si
aplicarea cerinţelor uzuale ale finanţatorului]; relaţia cu furnizorii [autorizare plaţi / efectuare
plaţi]. Sprijinul managerial in derularea proiectului este asigurat de firma contractata, pe toata
perioada de implementare a proiectului. Monitorizarea serviciului de management se va face pe
toata durata de implementare a proiectului de către beneficiar.
In vederea reducerii riscurilor generate de complexitatea tehnica si tehnologica a
echipamentelor, consultantul va asigura monitorizarea la instalarea echipamentelor. Receptia a
echipamentelor dotarilor se va face de catre administratorul, dupa avizarea in prealabil de catre
firma de consultanta cu privire la calitatea acestora.
Proiectul a fost elaborat luand in considerare resursele materiale, umane si financiare ce
pot fii angrenate in implementare. Astfel, nu exista riscuri referitoare la inconsistenta resurselor,
deoarece acestea au fost analizate si eliminate prin proiectarea si organizarea activitatilor de
management de proiect.

 Este recomandabil să ataşaţi, la Planul de afaceri, CV-urile membrilor echipei de proiect,


precum şi orice alt document care să susţină argumentele prezentate, fise de post,
organigrama etc.
CV-urile membrilor echipei de proiect sunt atașate la prezentul plan de afaceri.

 Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pe termen mediu (până la 5 ani), evidenţiind


modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect. Descrieţi obiective
realiste şi credibile.

Viziunea firmei:
SC XXXXX SRL și-a câștigat încrederea pe piața locală în domeniul de activitate al
transporturilor rutiere de mărfuri – CAEN 4941. Principalele venituri ale firmei au fost cele
realizate din transportarea de agregate de balastieră şi carieră. Serviciile oferite de firma noastra
se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care într-un fel
sau altul folosesc servicii de transport marfă. Prin activitatea de transport agregate am reuşit să
câştigăm încredere pe piaţa locală. Promptitudinea şi calitatea serviciilor a reprezentat unul din
avantajele competitive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfăşurat şi activităţi
de deszăpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Târgu-Lăpuş – Bârsana – Baia Sprie, şi pe
tronsonul Bocicoi – Leordina – Petrova – Ruscova – Poienile de Sub Munte
SC XXXXX SRL si-a propus sa devina o firma cunoscuta la nivel local si judetean in domeniul
constructiilor, in special in domeniul lucrarilor de demolare şi de pregătirea a terenurilor, cât si pe
piata demolarilor de constructii civile si industriale iar pe de alta parte sa fie recunoscuta de catre
partenerii de afaceri locali ca un etalon al performantelor din acest domeniu de activitate, prin
promptitudine, initiativa, profesionalism, munca in echipa si abilitatea de a anticipa si de a
reactiona cu eficienta in fata schimbarilor.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 7
Planul de afaceri

Obiectivul general: Diversificarea serviciilor oferite, care să determine creșterea cifrei de afaceri
și a profitului, a competitivității și a calității serviciilor oferite.
Obiectiv specific: Achiziționarea de utilaje noi, moderne, în cadrul Societății Comerciale XXXXX
SRL, care să genereze creșterea profitului și crearea de noi locuri de muncă.
Atingerea obiectivului specific va genera o serie de avantaje cu privire la dezvoltarea economică a
firmei. Prin implementarea proiectului societatea dorește să achiziționeze un buldoexcavator de
minim 8 t, și 95 CP și un miniexcavator de minim 2,5 t, și 24 CP. Cu aceste utilaje, societatea va
desfășura activități într-un domeniu nou, cel al lucrărilor de demolare şi de pregătirea a
terenurilor – CAEN Grupa – 491. Prin achiziționarea utilajelor, vom garanta oferirea serviciilor de
calitate, tuturor clienților noștri, ceea ce va determina în mod automat și creșterea
competitivității firmei pe plan local.

Rezultatele pe care dorim sa le obtinem în cel mai scurt timp sunt urmatoarele:
 Desfășurarea activității în domeniul construcțiilor: lucrărilor de demolare şi de pregătirea
a terenurilor;
 Creșterea competitivității firmei prin intrarea pe o nișă nouă, cea a construcțiilor.
 Creșterea numărului de clienți;
 Cresterea cifrei de afaceri
 Crearea a 2 noi locuri de munca.
Prin implementarea acestui proiect se vor genera noi locuri de munca in sectorul construcțiilor cu
avand ca rezultat final dezvoltarea societatii, diversificarea serviciilor si imbunatatirea calitatii
serviciilor oferite. Esential este ca prin intermediul implementarii acestui proiect vom oferi
clientilor nostri servicii noi si performante la standarde internationale. Prin achizitia utilajelor
propuse si cresterea numarului de angajati vom reusi cresterea numărului de clienți comparativ
cu cel actual, in vreme ce vanzarile vor creste implicit.
Noile utilaje vor permite creșterea cifrei de afaceri cu aproximativ 30%, crearea a 2 noi locuri de
muncă, dar mai presus de toate, ne va permite creșterea competitivității pe piață, prin oferirea
de servicii noi, printre care:
- curatarea amplasamentelor
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor,
saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc.
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere 
- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte
lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror
subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere 

Introducerea in nomenclatorul de activitati a firmei activitatea de lucrari de demolare şi


de pregătirea a terenurilor, precum și de edificare de constructii civile si de demolari mecanice
constructii, excavatii, nivelare terenuri, compactari , terasamente, sapat santuri la preturi
accesibile, ne creează oportunitatea, ca în următorii 5 ani, să devenim una din principalele
societăți la nivel local și județean în domeniu. Creșterea numărului de clienți, va duce la
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 8
Planul de afaceri

achiziționarea de noi echipamente și utilaje în următorii 5 ani și implicit la crearea de noi locuri de
muncă. Estimăm ca până în anul 2019 să avem minim 10 locuri de muncă noi create.
Fără ajutorul nerambursabil solicitat prin proiect, firma nu va reuși să își atingă obiectivele
propuse.

1. Produsul/ serviciul
Prin implementarea proiectului din fonduri structurale, SC XXXXX SRL intenționează să
achiziționeze un buldoexcavator și un miniexcavator avînd următoarele configurații:
BULDOEXCAVATOR – 1 buc
Greutate configuraţie de bază : 9,7 t
Lungimea în poziţie de deplasare: 5.845 mm
Latimea totală: 2.434 mm
Ampatament: 2.235 mm
Motor: C4.4, diesel turbosupraalimentat cu pompă de injecţie rotativă acţionată mecanic;
Putere motor 101 CP, rezervă de cuplu de cel puțin 27%;
Puncte de întreţinere/verificare centralizate, uşor accesibile prin partea stângă a cabinei, conform
cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stage IIIA;
Tehnologii noi ale utilajului
Transmisie: cu patru trepte de viteză, înainte / înapoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite
schimbarea vitezelor în mers, schimbarea electro-hidraulică a modului de tracţiune de la 4x2 la
4x4, viteza de deplasare - 40km/h.
Direcţie: Complet hidrostatică, punte faţă directoare, cu un unghi de bracare de 52˚, ambele
punţi viratoare cu 3 moduri de virare.
Puntea faţă: Construcţie robustă , destinată utilizării în condiţii grele de lucru, articulaţii şi
bolţuri care nu necesită gresare, arbore cardan cu articulaţii fără întreţinere;
Avantaje: fiabilitate ridicată, costuri reduse de întreţinere şi uşurinţă în exploatarea utilajului;
Eliminarea tuturor riscurilor de defectare datorate lipsei de mentenaţă, mai ales în locurile
greu accesibile( ex.: articulaţiile arborelui cardanic );
Puntea spate: Construcţie cu trei camere separate de ulei ( diferenţial şi frână, ţi transmisii
finale), frâne pe ambele roti,cu auto-reglare, cu discuri de frânare din Kevlar imersate în ulei,
diferenţial blocabil 100%;
Avantaje: eliminarea riscurilor contaminării totale a uleiului din punte, şi scăderea costurilor de
întreţinere/reparaţii cauzate de eventuale avarii;
Scăderea costurilor de întreţinere, prin creşterea perioadei de înlocuire a discurilor de frână;
Performanţe ridicate în condiţii foarte grele de lucru;
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 9
Planul de afaceri

Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru închis, şi perceperea sarcinii, pompa hidraulică cu
pistoane axiale şi debit variabil, divizoare de debit hidraulic;
Avantaje: sistem ce furnizează un debit mare hidraulic chiar şi la turaţii scăzute ale motorului,
capacitate ce reduce consumul de combustibil şi uzurile utilajului;
Performanţe ridicate datorită valvelor divizore ce permit acţionarea mai multor comenzi
hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, săparea rigolelor etc. );
Sistemul electric: Construit după standarde navale, protejat împotriva coroziunii, fire electrice
colorate şi numerotate, şi conectori cu etanşare de cauciuc, firele sunt împletite şi învelite cu o
protecţie din material ignifug
Avantaje: Sistem fiabil şi sigur, uşor de întreţinut şi reparat;
Sistemul încarcator: Sistem cu articulaţie paralelogram, şi cupă multifuncţională cu dinţi,
capacitate 1,15 mc, furci stivuitor - kit complet ce conţine urechi de prindere, sistem rabatabil şi
furci, braţe de ridicare divergente şi traversă de ranforsare cu grosime mărită; sistem de revenire
la poziţia de săpare şi menţinerea poziţiei cupei pe cursa de ridicare/coborare;
Cupă încarcator solidă, materialul cel mai gros din industrie;
Elemente de protecţie din cauciuc a radiatorului în partea frontală a utilajului;
Sistem pentru amortizarea oscilaţiilor cupei în timpul deplasărilor;
Avantaje: Sistem ce furnizează forţe mari de rupere şi capacităţi mari de ridicare, confort şi
fiabilitate ce reduce suprsolicitarea ansamblului încarcator;

Sistemul excavator: Cadru deplasare laterală fabricat prin turnare şi detensionare, cu cilindrii de
blocare cu întreţinere din exterior, fără demontarea braţului de excavare, cadru rotire fabricat
prin turnare şi detensionare, cu bucşi amovibile şi profil special de reţinere a vaselinei şi sistem de
amortizare a rotirii braţului la capăt de cursă, braţ de excavare curbat, cu ranforsări , şi profil
îngust pentru vizibilitate optimă, balansier extensibil, adâncime de săpare maximă 5,8 m, plăci de
uzură reglabile din exterior, linie hidraulică auxiliară pentru picon, unghi de rotire a cupei de
excavare 205˚;
Avantaje: sistem robust ce furnizează forţe mari de rupere şi performanţe tehnice deosebite;
Fiabilitate ridicată şi costuri de întreţinere scăzute, datorită posibilităţii reglării şi/sau înlocuirii
elementelor de uzură fără demontarea întregului ansamblu ;
Datorită unghiului mare de rotaţie al cupei şi a formei speciale a balansierului cu dinţi de agăţare,
este permisă prinderea excelentă a materialului între cupa excavatorului şi braţ;
Cabina: Proiectată să ofere maximum de confort şi uşurinţa în exploatare; Structura ce
îndeplineşte normele de protecţie ROPS şi FOPS; sistem de ventilaţie şi încălzire cu două filtre de
aer. Geamuri curbate pentru ameliorarea spaţiului interior şi suprafeţe vitrate mari pentru
vizibilitate optimă, scaun cu suspensie pneumatică, reglabil, comenzi şi indicatoare de bord
ergonomice, amplasate intuitiv;
Cupe de excavare de 457 şi 610 mm lăţime.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 10
Planul de afaceri

MINIEXCAVATOR – 1 BUC
Greutate operationala : 2.670 Kg
Motor: 3 cilindrii în linie, răcit cu apă, atmosferic, pompă de injecție cu acționare mecanică,
putere motor 24.1 CP brut, conform reglementărilor Directivelor UE Stadiul IIIA.
Transmisie: Hidrostatică, sistem hdraulic tip buclă închisă, două motoare hidraulice, motoare
hidraulice cu două trepte de viteză, șenile cauciuc cu sistem de întindere.
Direcție: Controlul direcției și sensului de deplasare se face cu două leviere amplasate central,
sistem automat blocare rotire cabină cu eliberare hidraulică.
Post de lucru: Cabină cu structură închisă, ROPS (structură rezistentă la răsturnare), FOPS
(structură de protecție la obiectele care cad)
Braț de excavare: Braț monobloc, cu protecție pentru liniile hidraulice, balansier standard,
adâncime de săpare 2,5/2,7 m, rotire braț de excavare
Echipare: linie auxiliară hidraulică, lumini pentru lucru pe cabină și proiector pe braț, girofar cu
fixare magnetică și alarmă de mers înapoi, cupă de excavare 400mm.

Servicii noi:
- curatarea amplasamentelor
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor,
saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc.
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere 
- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte
lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror
subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere 

Tehnologii noi implementate:


Transmisie: cu patru trepte de viteză, înainte / înapoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite
schimbarea vitezelor în mers, schimbarea electro-hidraulică a modului de tracţiune de la 4x2 la
4x4, viteza de deplasare - 40km/h.
Direcţie: Complet hidrostatică, punte faţă directoare, cu un unghi de bracare de 52˚, ambele
punţi viratoare cu 3 moduri de virare.
Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru închis, şi perceperea sarcinii, pompa hidraulică cu
pistoane axiale şi debit variabil, divizoare de debit hidraulic. Sistem ce furnizează un debit mare
hidraulic chiar şi la turaţii scăzute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil şi
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 11
Planul de afaceri

uzurile utilajului. Performanţe ridicate datorită valvelor divizore ce permit acţionarea mai
multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, săparea rigolelor etc. ).

2. Piaţa
Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:
 aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
Aria de acoperire este Maramureşul istoric – Valea Vişeului, Valea Izei, Mara
SC XXXXX SRL intenționează să opereze în principal pe piața municipiului Sighetul
Marmației dar și a localităților din imediata vecinătate a municipiului: Tisa, Crăciunești, Vadu Izei,
Sarasău, Cîmpulung la Tisa, Săpânța. Având în vedere faptul ca la nivel național sunt înregistrate
doar 128 de firme avînd cod CAEN Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, dezvoltarea
afacerii prin implementarea prezentului proiect este mai mult decât oportună.

 clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern), volumul vâzărilor, produse/
grupe de produse
Principalii clienții ai firmei sunt:
1. persoane fizice implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte;
2. persoane juridice dezvolatori imobiliari;
3. constructorii de drumuri (Selina);
Grupele de clienți diferă în funcție de buget, de statut juridic și de fidelitate, ultimul
aspect fiind valabil pentru persoanele juridice - clienții cheie sunt firmele prezente in domeniul
constructiilor, dar si persoanele implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte.

 analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe


La momentul actual pe piață există puține societăți comerciale avînd ca obiect de
activitate construcțiile civile, care dețin în patrimoniu utilaje asemănătoare și sunt total
insuficiente pentru a acoperi cererea. Cu atât mai mult în județul Maramureș nu există nicio firmă
înregistrată cu codul CAEN principal din Clasa 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, activitate
pentru care SC XXXXX SRL solicită finanțare.

previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii


SC XXXXX SRL se orienteaza pe piata de construcții care cuprinde partea municipală și
periferia acesteia - participarea pe piață, alături de constructori a fost proiectată pe termen
mediu și lung - fluctuațiile pieței sunt greu de prevăzut datorită crizei economice, dar acest lucru
nu va influența procesul investițional. Firma doreşte să practice preţuri care oferă un raport
perfect calitate/preţ. Strategia preţurilor noastre este una flexibilă, care permite acordarea de
discount-uri clienţilor fideli, dar fără mari oscilaţii, ţinând cont de modificările ce pot surveni între
cererea şi oferta de pe piaţă. Totodată se au în vedere costurile de prestare ale serviciilor în cele
mai bune condiţii astfel încât calitatea să nu fie afectată.

 definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului dvs.


Un alt segment de piață pentru care se adresează SC XXXXX SRL este cel al autorităților
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 12
Planul de afaceri

publice locale care sunt implicate în procesul de construire, modernizare şi/sau reabilitare a căilor
de acces, a podețelor, a sistemelor de colectare a apelor pluviale, a sistemelor de drenare, etc.

 concurenţa: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale
produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi) ; elemente care
influenţează comportamentul cumpărătorilor

La momentul actual pe piață există puține societăți comerciale avînd ca obiect de


activitate construcțiile civile, care dețin în patrimoniu utilaje asemănătoare și sunt total
insuficiente pentru a acoperi cererea.

Punctele tari ale afacerii, avantaje faţă de competitori:


Echipamentele şi tehnologia performantă, de ultimă generaţie
Calitatea maximă a serviciilor
Realizarea cât mai rapidă a sarcinilor cerute de client
PromtitudineExperienţă jurnalistică superioară

 analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă


Promovarea serviciilor
Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin:
• Materiale promoţionale în cotidienele locale;
• Promovare la TV şi radio difuzat inaintea ştirilor;
• Panouri publicitare;
• Internet + Website propriu;
• Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

3. Strategia de marketing
SC XXXXX SRL încearcă să devină principalul furnizor de servicii de pregătire și amenajare a
terenului atât pentru clienții persoane fizice sau juridice cât și pentru autoritățile publice
locale. Societatea încearcă să iși optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul
construcțiilor beneficiază de logistica și orientarea totală spre client. Ofertele sunt tot mai
personalizate, în funcție de capacitatea de plată a fiecărui potential client.
Prin implementarea proiectului și achiziția echipamentelor prin fonduri structurale va
oferi un real avantaj față de competitori în primul rând prin faptul că societatea va dispune de
lichidități mai mari, ceea ce se poate refelcta în principal prin termene de plată mai mari la
lucrări, clienţii pot beneficia de oferte promoționale reprezentate de discount-uri, etc.
Atât miniexcavatorul cât şi buldoexcavatorul avînd motoare puternice si robuste,
fiabilitate ridicata, costuri de intretinere reduse, riscurile de defectare sunt mici ceea ce
implică costuri mai mici pentru întreţinerea regulată, costuri care se regăsesc în manopera
lucrărilor şi ca atare un preţ final mai mic pentru client.
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 13
Planul de afaceri

În condiţiile unui buget de austeritate, costurile trebuiesc atent monitorizate, iar încasările
din trebuiesc maximizate.

 Promovarea produsului/ serviciului


Acţiunile de promovare vor fi:
în programele radio şi TV:
• difuzarea de promo-uri de post

Metoda de lucru va fi orientată tridimensional, analiză prin:


• monitorizarea programelor proprii;
• monitorizarea concurenţei;
• poziţionare;
• elaborarea planului de promovare

 Distribuţia produsului/ serviciului


În spaţiul şi timpul care separa încheierea producerii componentei principale a mixului de
marketing – produsul, de intrarea acestuia în consum, se
desfăşoară un ansamblu de operaţiuni şi procese
a căror orientare eficienta constituie obiectul celei dea treia
componente a mixului de marketing –politica de distribuţie. Distribuţia serviciilor şi
produselor se va realiza prin vânzare directă şi prin diferite canalele de distribuţie.

 Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g. modalităţi de comunicare)
În materie de comunicare, vor fi realizate acţiuni (formale sau informale) având ca obiectiv
principal deblocarea canalelor de comunicare, şi transmiterea corectă, nedistorsionată a
mesajelor pe orizontală şi verticală: newsletter săptămânal trimis tuturor clienţilor actuali,
potenţialilor clienţi şi colaboratorilor, prin email.
Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin:
• Materiale promoţionale în cotidienele locale;
• Promovare la TV şi radio difuzat inaintea ştirilor;
• Panouri publicitare;
• Internet + Website propriu;
• Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

4. Proiecţii financiare
Detaliaţi Anexa 1.2. „Finanţarea proiectului”
Prezentaţi, totodată, calculaţiile de costuri şi venituri care fundamentează proiecţiile de cheltuieli şi venituri.

Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această
Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 14
Planul de afaceri

metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare.


În cadrul analizei financiare a investiţiei se va aprecia
- profitabilitatea financiară a investiţiei determinată prin indicatorii VNAF/C (valoarea netă
actualizată, calculată la valoarea totală a investiţiei) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate financiară,
calculată la valoarea totală a investiţiei). Valoarea totală a investiţiei include totalul costurilor eligibile si ne-
eligibile (inclusiv TVA)
- durabilitatea financiară a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat
(neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile
(eligibile şi ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru realizarea investiţiei cât şi pentru operarea
şi funcţionarea acesteia, inclusiv veniturile nete).

Pentru completarea proiecţiilor financiare prevăzute în Anexa 1.5. „Planul de afaceri – Proiecţii financiare”
(Anexa1.5_PlanAfaceri_ProiectiiFin.xls), se vor introduce numai datele de intrare cerute (venituri-cheltuieli, încasări-
plăţi, perioadă implementare etc). Orice modificare a formulelor de calcul fără acordul prealabil al AMPOR poate
conduce la respingerea cererii de finanţare.
Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementării proiectului, în preţuri
constante.

Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor


Se va completa foia de lucru (worksheet) „A-Venituri&Cheltuieli”
În coloana „Preimplementare - An 0” se vor completa cu valorile existente în ultimul execiţiu financiar încheiat de
societate, anexat la cererea de finanţare.
Totuşi, dacă implementarea proiectului este estimată să înceapă în anul următor celui în care a fost depusă cererea
de finanţare, Anul 0 poate fi considerat anul depunerii cererii de finanţare, în acest caz coloana „Preimplementare -
An 0” completându-se cu valorile estimate pentru anul respectiv. Acesta poate fi cazul cererilor de finanţare depuse în
cursul semestrului al doilea din an, pentru care perioada de implementare este estimată să înceapă în anul următor.
Veniturile şi cheltuielile se vor proiecta trimestrial în primii 2 ani de funcţionare a investiţiei şi anual pentru al treilea
an de analiză.
În cadrul acestei secţiuni, detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării.
Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de afaceri.
Specificaţi modul în care a fost previzionată fiecare categorie de cheltuială.
Precizaţi orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau care influenţează, în mod relevant, previzionarea
cheltuielilor.

Daca se estimează venituri şi/sau cheltuieli şi din alte activităţi decât cea care face obiectul proiectului, detaliaţi
aceste venituri şi cheltuieli.

Proiecţia contului de profit si pierdere


Se va completa „Impozit pe profit/cifra de afaceri” din foia de lucru (worksheet) „B-ContProfit&Pierdere”

Proiecţia fluxului de numerar cu finanţarea nerambursabilă


- pe perioada de implementare a proiectului - se va completa foia de lucru (worksheet) „C-
FN-Implem-An1”. Dacă perioada de implementare a proiectului este mai mare de 12 luni, se va completa şi
foaia de lucru (worksheet) „C-FN-Implem-An2” .
Atenţie! Se va insera valoarea preconizată pentru fluxul de numerar aferent perioadei precedente - pre-
implementare (în celula C52 din foaia de lucru „C-FN-Implem-An1”)
- pe perioada de operare şi întreţinere a investiţiei - se va completa foia de lucru
(worksheet) „C-FN-Operare”

Proiecţia fluxului de numerar fără finanţarea nerambursabilă


Anexa 1.5.
Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 15
Planul de afaceri

Se va completa foia de lucru (worksheet) „C-FN-FaraGrant” În această foaie de lucru se va introduce perioada de
implementare a proiectului (în celula C3), în luni (aceeaşi cu perioada înscrisă la pct. 2.3.3. „Durata de implementare
a proiectului” din formularul cererii de finanţare) si valoarea reziduala (celula H12). In partea scrisa a planului de
afaceri se va prezenta si justifica modalitatea de calcul a valorii reziduale
.Ea poate fi calculată în trei moduri, conform „Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects for „Structural
Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession”:
- Luând în considerare valoarea de piaţă a activelor fixe, ca şi cum ar fi fost să fie vândute la sfârşitul orizontului de
timp luat în considerare;
- Prin calcuarea valorii reziduale a tuturor activelor şi pasivelor, pe baza unor formule standard de contabilitate a
amortizarii economice (de obicei, diferita de amortizarea pentru determinarea impozitului pe profit de capital);
- Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar pe durata de viaţă rămasă .

Indicatori financiari rezultaţi


Pe baza datelor obţinute din proiecţiile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva, necesitatea
finanţării neramburasbile, sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei propuse.

5. Anexe şi alte documente


Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de vedere din planul de afaceri
(oferte, devize, fundamentări suplimentare, analize de preţ, CV-uri ale echipei de proiect).

S-ar putea să vă placă și