Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul de Arte ,, Bălașa Doamna ”

Tâtgoviște

Lucrare de atestat
 Opera romantică franceză –

Coordonator : Susținător:
Prof. Mariana Luca Lungu Antonia

Târgoviște 2020

CUPRINS
 Capitolul 1: Romantismul........................................................................ 2
 Capitolul 2 :
 Capitolul 3 :

-1-
1 . ROMANTISMUL

Romantismul este un termen care desemnează, asemenea clasicismului, o


noțiune estetică şi o epocă istorică în evoluția muzicii, artelor, literaturii.Ca
noțiune estetică, romantismul derivă din curentul omonim apărut în
literatură,prefigurat de V. Hugo în prefața dramei Cromwell; ca epocă istorică,
se încadrează între 1827-19012 . în literatură, romantismul înseamnă răsturnarea
formelor clasice, renunțarea la regula celor trei unități, dar și muzicalizarea,
plasticizarea textului. În muzică, romantismul preia tiparul formelor definite ale
clasicismului desemnează poetizare, literaturizarea conținutului muzical .
Romantismul introduce răirea umană, tensiunea sentimentelor
contradictorii: predispoziția pentru liric, fantastic, melancolic, pasional; este
caracterizat de o mare libertate de expresie;
Idealurile estetice ale romantismului :
Promotorul ideologiei romantice a fost curentul literar german
Sturm und Drang.Susținut de marii poeți germani Goethe, Schiller şi Heine,
curentul promova originalitatea,titanismul, genialitatea creatoare, reîntoarcerea
la natură,exprimarea afectivității și caracterulrobust, viguros al artei.Literatura
germană şi engleză renunță la temele antice și iluministe: ,Azi prevalează
germane". Literatura engleză l-a redescoperit pe Shakespeare: teme gotice" sau
macabre vor fi preferate de romancieri şi poeți: W. Scott, Dickens, Shelley,
Byron; a existat un romantism revoluționar, progresist, promovat de ideile lui
Voltaire și Rousseau, dar și un romantism conservator al geniului neînțeles:
Stendhal, Balzac,Vigny, Musset, Lamartine, Dumas, Hugo; mişcările
revoluționare vor deştepta sentimentul național și în țările din estul Europei:
Tolstoi, Puşkin, Lermontov (Rusia), Mickiewitz (Polonia), Petőfi (Ungaria),
Eminescu (Țările Române);
• coordonatele estetice: fantastic, grotesc, exotic, rapsodic, demonic
elevat sau pitoresc: pictorii romantici Vernet, Delacroix, Géricault, Ingres,
Goya, Turner, Constable, surprind printr-o varietate tematică, de la puritate la
zugrăvirea destinului tragic uman .

-2-
Genuri şi forme
Opera de artă suferă o transformare în cadrul formei și a ordinii
interioare, fie
comprimarea, fie hipertrofierea ei. În muzică romantismul creează noi
genuri și forme, iar pe cele existente le amplifică la exces sau le minimizează,
materialul sonor urmărind dramaturgia sentimentelor, a subiectului literar,
programul lucrării .
• Apar genuri noi:
Liedul romantic creat de Schubert, miniatura instrumentală nocturna,
balada, studiul (Schubert, Chopin, Schumann), poemul simfonic (Liszt), drama
muzicală. Wagner alături de cele tradiționale, sonata, simfonia, concertul,
uvertura, opera .
• Elementele de limbaj
Melodia și armonia cunosco evoluție de la diatonic la cromatic,
modulații la tonalități îndepărtate, enarmonice ; redescoperirea polifoniei
barocului; amplificarea orchestrală, prin numărul mare de instrumente și
introducerea unorinstrumente noi ;muzica devine în ierarhia artelor cea mai
înaltă formă de expresie a valorii umane .
• Programatismul romantic
Romantismul aduce primatul sentimentelor, în confruntarca cu
rațiunea. Dramaturgia formei sa va concentra mai mult spre cuvânt și imagine
vizuală, marcând începutul epocii de glorie a muzicii cu program, specifică
genului instrumental și simfonic. Literaturizarea artei muzicale ia forme diferite
și naște genuri care urmăresc cu insistență o linie dramaturgică, un subiect.
Gen predilect al compozitorilor romantici (Schubert, Schumann,
Brahms), liedul reprezintă modalitatea ideală de transpunere muzicală a
conținutului poetic. După modelul liedului îşi fac apariția miniaturile
instrumentale (Schubert, Schumann, Mendelssohn,Bartholdy) și simfonia
programatică (Berlioz), respectiv poemul simfonic (Liszt, R. Strauss),toate
acestea primind un titlu şi purtând un mesaj poetie. Apogeul este atins in creația
lui Richard Wagner, care propune și înfăptuiește un sineretism al artelor în
drama muzicală.

-3-
Romantismul este caracterizat prin ruperea echilibrului formelor
clasice, în favoarea fanteziei рoetice.
Caracteristicile generale ale acestui curent sunt intensitatea
emoțională a muzicii,libertatea formei muzicale, îmbinarea, deseori, a muzicii
cu literatura, instabilitatca tonală,partitura fiind caracterizată printr-o modulație
continuă, simboliza neliniştile autorului .

Franz Liszt (22 oct.1811 – 31 iul.1886)

Frédéric François Chopin (1 mar.1810-17 oct.1849)

-4-