Sunteți pe pagina 1din 3

Esenţa şi Conţinutul Auditului Intern

-referat-

Cursant: Dan Ana


AMG III
Calitatea servicilor de nursing
Auditul intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da
asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele
printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei
organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului
și proceselor de conducere a acesteia.
El poate fi exercitat atât de persoane din interiorul organizației în cauză, cât și de
persoane din exteriorul acesteia.
În România, auditul intern se practică în conformitate cu normele elaborate de Camera
Auditorilor Financiari. Acestea cuprind reguli de organizare, criterii de calitate pentru evaluarea
acestor servicii, reguli de implementare și Codul de Etică pentru profesia de auditor intern care
are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern.
Scopul efectuării auditului intern este de a adăuga valoare și a îmbunătăți activitățile
unei companii, iar auditorii interni pot acoperi o arie vastă de evaluări/ revizuiri, în funcție de
cerințele managementului:  de a verifica dacă activitatea organizației este în conformitate cu
politicile, programele și managementul acestuia, de a evalua cât de adecvate sunt controalele
financiare și nefinanciare dispuse de conducerea entității economice, de a evalua cât de adecvate
sunt informațiile financiare și nefinanciare furnizate conducerii entitățții economice.
Raportul de audit trebuie să cuprindă: identificarea situațiilor financiare anuale sau
consolidate și data sau perioada pentru care au fost întocmite, opinia auditorului, orice alt aspect
asupra căruia auditorul atrage atenția, o declarație privind identificarea de informații eronate
semnificativ prezente în raportul administratorilor, o mențiune privind sediul auditorului
financiar sau al firmei de audit.
Obiectivele auditului intern sunt:
 verificarea conformităţilor activităţilor din entitatea ecoonimică audiată cu
politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitatea cu legile;
 evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare
dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activiăţii entităţii
economice;
 evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare
destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;
 protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea
metodelor de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.
Reglementarea activităţii practice de audit intern – îna ctivitatea sa auditorii interni se
bazează pe următoarele acte normative specifice auditului intern :
1. SNAI
2. Codul etic al auditului intern
3. Normele metodologice pentru implimentarea auditului intern
4. Carta de audit intern
5. Instrucţiuni proprii de aplicare a normelor metodologice pentru implimentarea
auditului intern ţinînd cont de specificul entităţii

Ierarhia actelor normative afernte auditului intern: