Sunteți pe pagina 1din 2
Ministerul Educatiei, Culturit si Cercetiirii al Republicii Moldova oRDI 05.06.2020 yy, 506 mun. Chisinau privire la examenele nafionale de absolvire, sesiunea 2020 fn temeiul prevederilor din Legea nr, 71 din 21 mai 2020 privind anularea examenelor nationale de absolvire a programelor de studii in invayamantul general, sesiunea de examene 2020 (publicati in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-141 din 05.06.2020, art.235), prin care s-a dispus anularea organizarii si desfisurarii examenelor nafionale de absolvire, sesiunea de examene 2020, in baza prevederilor Regulamentului cu privire la examenul najional de bacalaureat si Regulamentului cu privire la examenele nationale de absolvire a gimnaziului, ORDON: 1. A aproba orarul examenelor nationale de absolvire, anul scolar 2019-2020, pentru restantierii din anii precedenfi, persoanele care au finalizat programa de liceu in institufiile de invajimént superior, care s-au inscris pentru a susfine examenul in sesiunea de examene 2020 si persoanele care au solicitat sustinerea examenului de bacalaureat in regim de extemnat in conformitate cu Anexa la prezentul ordin. 2. Agenjia Nafionala pentru Curriculum si Evaluare: a) va organiza sesiunea de examene in conformitate cu orarul si cu disciplinele de examen stabilite in Anexa la prezentul ordin; b) va informa Organele locale de specialitate in domeniul invagiméntului, institutiile de invajimant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), institutiile de invaimant profesional tehnic cu programe combinate (centre de excelen{a), institutiile de ‘invpimént superior despre confinutul prezentului ordin. 3. Organele locale de specialitate in domeniul inva{améntului: a) vor aduce la cunostinfa prevederile prezentului ordin institutiilor de im inclusiy cadrelor didaetice, elevilor si paringilor; b) vor asigura buna organizare si desfagurare a sesiunii de examene 2020 in conformitate cu orarul si cu disciplinele de examen stabilite in Anexa la prezentul ordin. 4, Directorii institutiilor de invajamant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nontertiar (colegii), institufiilor de invajamant profesional tebnic cu programe combinate (centre de excelen{{), rectorii institujiilor de invajamént superior vor aduce la cunostinf’i cadrelor didactis elevilor/ studentilor prevederile prezentului ordin. 5. Doamna Lilia IVANOV, director al Agenjiei Nationale pentru Curriculum gi Evaluare, va monitoriza realizarea prezentului ordin. 6. Domnul Anatolie TOPALA, Secretar general al ministerului, va controla executarea prezentului ordin, 7. A abroga Ordinul nr.1146/2019 cu privire la examenele de absolvire, anul scolar 2019-2020. Amant subordonate, Ministru y | | Igor SAROV N.Dimitrova, 022234160 Anext Ja Ordinul nr. 506 din__OS. 06 2020 ORARUL EXAMENELOR NATIONALE DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUL ANUL DE STUDI 2019- 2020 02-07 JULIE 2020 Nr Disciplina de examen Data ert 1 | Limba si iteratura romana (alotingvi) 2 iulie Goi) 2 | Matematica 3 julie (vineri) 3 | Limba de instruire julie (uni) 4 _ | Istoria roménilor si universal 7 iulie (marti) ORARUL EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT. ANUL DE STUDI 2019 - 2020 03 — 17 TULIE 2020 Ne DISCIPLINE SCOLARE EVALUATE | DISCIPLINE SCOLARE PROPUSE SPRE ODLIGATORIU ALEGERE PENTRU PROBA LA crt, | Profil SOLICITARE mI | be) Be Ba Bs e % % El 3 2 2 a| =| 2] ¢ a| dita 2) 2] ales al =| 3] elahe # 2 | g|52 s| £| 2) 2/32 | 5 | s|28 2 | 6| 4| 3/23 = 1 [Rear 7 [0p wpa} a wpa 2 [Umar | 3 | 7 -| 10 14 wp pa) 7 3 [awe | 3 | 7 [10 4 ra wpa pa [Spon [3 [710 upp a | a | ieee | art vine mari vee Nota: Probele pentru examenele najionale de absolvire a gimnaziului si examenul national de bacalaureat se vor incepe la ora 100