Sunteți pe pagina 1din 4

!

CONTRACT DE MANDAT

Nr…….. / ………………….

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE


S.C. ……………………………. SRL, persoana juridica romana, cu sediul in ………………………………………….,
telefon …………………., e-mail ……………………………., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J……/……./
……, CUI …………………, avand contul IBAN ………………………………, deschis la ……………………….,
reprezentata prin Dl. …………………………………. – Administrator, in calitate de MANDANT
si
S.C. EVOCATI FINANCE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Dumbravita, str. Ferventia, nr. 52,
jud. Timis, e-mail office@evocati-legal.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/2324/2018, CUI 39591522,
avand contul nr. RO87 INGB 0000 9999 0806 9454, deschis la ING Bank Timisoara, reprezentata legal prin Anca
TUDOR, in calitate de MANDATAR
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
1) MANDANTUL S.C……………………………… SRL, imputerniceste pe mandatarul S.C. EVOCATI FINANCE
S.R.L, sa recupereze debitele conform anexei/anexelor ce fac parte integranta din prezentul contract pe cale amiabila si/
sau judiciara.
2) Mandantul care solicită conform prezentului contract asistenţă de la Mandatar, în vederea colectării debitelor, declară
prin semnarea prezentului act, faptul că a înţeles împrejurarea că, nu se poate transmite spre colectare decât întregul debit
contabil, cu care figurează în evidenţele sale, la momentul semnării contractului, debitorul/debitorii daţi în lucru către
mandatar; dacă în timpul procesului de colectare a debitelor se descoperă că erau scadente şi alte debite sau penalităţi
datorate de debitorul/debitorii înscrişi în Anexa 1 pag. 1, atunci mandatarul va urmări, recupera şi comisiona inclusiv
aceste sume de bani, în aceleaşi condiţii contractuale stabilite pentru debitul/debitele înscrise în Anexa 1.
3) In conformitate cu dispozitiile art. 2010 alin.2 Cod civil, mandantul se obliga sa plateasca mandatarului un onorariu
succes conform anexei/anexelor ce fac parte integranta din prezentul contract (exclusiv TVA) din suma efectiv recuperata
care se va achita in termen de 3 zile de la data emiterii facturii, sub sanctiunea aplicarii de penalitati de intarziere in
cuantum de 1%/zi din suma datorata. Procentul de onorariu succes se va aplica si asupra platilor facute fractionat din
totalul creantei datorate de debitor catre mandant.
4) Platile destinate mandantului vor fi efectuate fie numerar, fie prin transfer bancar de catre debitor in contul mandantului
IBAN nr. IBAN IBAN ………………………………, deschis la ……………………….

5) Incasarile in numerar primite de mandatar pentru mandant vor fi predate acestuia in termen de 3 zile lucratoare de la
data incasarii.

Art.3 DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contractul de mandat se incheie incepand cu data de …………………. pe o perioada de ………… luni, pana in
data de ……………… In cazul obtinerii unui angajament de plata, contractul se prelungeste automat pe intreaga durata a
angajamentului de plata.

Art.4. SUBSTITUIREA MANDATARULUI:


Mandatarul isi poate substitui in vederea indeplinirii mandatului orice persoana fizica si/sau juridica despre care considera
ca are aptitudinile si calitatile necesare în vederea îndeplinirii obiectului prezentului mandat, inclusiv incheierea de
contracte de asistenta juridica cf. Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat si Legii nr. 514/2003 privind
exercitarea profesiei de consilier juridic.

Art. 5 CONTINUTUL CONTRACTULUI:

I).DREPTURILE MANDANTULUI:

1) Mandantul are dreptul sa pretinda executarea intocmai a mandatului.

!1
!
2) Mandantul are dreptul să pretinda predarea eventualelor bunuri sau sume de bani ce vor intra în posesia mandatarului
cu ocazia executarii mandatului.

II).OBLIGATIILE MANDANTULUI:

1) Mandantul este obligat sa plateasca mandatarului onorariul stipulat in prezentul contract chiar daca debitul se va stinge
prin compensare, retur de marfa, stornare de facturi, sau orice alta modalitate prin care se va considera datoria achitata.

2) Mandantul se angajeaza sa nu incheie nici un fel de tranzactie legata de obiectul contractului, fara acordul scris
preliminar si asistenta mandatarului, in sensul neincheierii unei conventii atat cu reprezentantii societatilor prevazute in
Anexa, cat si cu o terta persoana fizica si/sau juridica (cu exceptia contractului de reprezentare incheiat cu dl./dna.
avocat, in dosarul nr. ……/………/………. inregistrat pe Portalul Instantelor de Judecata. Deasemenea daca
debitul se recupereaza prin obtinerea unei sentinte favorabile in acest dosar, EVOCATI FINANCE nu percepe
comision) in caz contrar mandantul va achita mandatarului onorariul stabilit in prezentul contract, întrucât se consideră că
nu a lăsat libertatea de acţiune mandatarului şi prin aceasta a prejudiciat şansele de recuperare a debitului, care a format
obiectul mandatului în speţă.

3) Mandantul declara prin prezenta ca toate datele si informatiile puse la dispozitia mandatarului in vederea realizarii
obiectului contractului sunt corecte, reale si valabile, in caz contrar, va fi obligat la plata catre mandatar a onorariului
stabilit prin contract. De asemenea, sub aceeasi sanctiune se obliga ca, in cazul unui proces intentat de catre mandatar
impotriva debitorului, sa puna la dispozitia mandarului actele solicitate de acesta, in termen de 72 ore de la primirea
solicitarii, in vederea formarii dosarului in instanta.

4) Pentru situaţiile în care debitorul contestă debitul dat spre recuperare, mandantul are obligaţia să transmită în scris
poziţia sa mandatarului în termen de 72 de ore de la data la care a primit de la acesta contestaţia debitorului. In caz
contrar, se va considera acceptată contestaţia debitorului de către mandant.

5) Conform procedurilor de lucru, mandantul este obligat ca in faza procesuala in cazul in care apar probleme ridicate de
debitori in fata instantei de judecata (acte care nu i-au fost predate, acte prin care contesta creanta creditorului) sa ne
trimita in termen actele solicitate la adresa de comunicare din Str. Conac, Nr. 60, Et. 3, la S.C. Evocati Finance SRL, Loc.
Dumbravita, jud. TIMIS; daca acestea nu ajung la noi si la avocatii nostri in termenul solicitat astfel incat sa poata fi
depuse in timp util la dosarul de instanta, si din aceasta culpa a clientului se pierde procesul, atunci el trebuie sa plateasca
comisionul stabilit pentru acel caz.

III.DREPTURILE MANDATARULUI:
1) Mandatarul va putea efectua orice acte, cereri, de orice natura, sa indeplineasca orice formalitati in fata oricarei
persoane fizice si/sau juridice, de drept public si/sau privat, in fata oricarei institutii de stat, toate acestea fiind valide si
opozabile mandantului in limita legii pentru indeplinirea prezentului mandat.

2) Mandatarul poate semna orice acte în numele şi pe seama mandantului, care ţin şi concură la realizarea obiectului
prezentului contract de mandat.

3) Mandatarul nu are obligatia sa verifice realitatea si autenticitatea/validitatea informatiilor si documentelor puse la


dispozitia sa de catre mandant.

IV.OBLIGATIILE MANDATARULUI:
1) Mandatarul are obligatia de a-si indeplini mandatul cu diligenta unui bun proprietar.
2) Mandatarul are obligatia de a preda eventualele bunuri sau sume de bani primite cu ocazia executarii mandatului.
3) Mandatarul va informa mandantul (prin fax, email, telefon) cu privire la stadiul demersurilor intreprinse in vederea
realizarii obiectului prezentului contract si ii va comunica mandantului informatiile obtinute pe parcursul derularii
contractului.

!2
!
4) Mandatarul va suporta toate cheltuielile ocazionate de realizarea obiectului prezentului contract de mandat, cu excepţia
taxelor care se achită către instituţiile statului (taxe de timbru, timbre judiciare, istoric informaţii ONRC, taxe învestire cu
formulă executorie şi încuviinţare executare silită) şi avansul perceput de către executorul judecătoresc.

Art 6. ALTE CLAUZE

1)Prin semnarea prezentului contract, mandantul este de acord ca datele lui de identificare sa fie folosite in scop de
marketing si publicitate, cat si pentru informarea clientului despre noile oferte/promotii. Datele acestea nu vor fi vandute
sau folosite in alte scopuri decat cele mentionate mai sus.

2)In cazul in care mandantul solicita rezilierea (incetarea) prezentului contract inainte de termen, acesta va achita
mandatarului onorariul de succes convenit.

3) Prin exceptie, in cazul in care plata destinata mandantului este incasata in contul mandatarului IBAN nr. contul nr.
RO87 INGB 0000 9999 0806 9454, deschis la ING Bank Timisoara se va vira imediat de catre mandatar (48 ore) in contul
mandantului IBAN nr. IBAN RO…………………………., deschis la …………………………

4) Mandantul, in baza art. 1350 Cod Civil, va putea sa isi recupereze contravaloarea costurilor cu realizarea obiectului
acestui contract, din patrimoniul debitorului, prin plata acestora de catre debitor, sau prin obligarea acestuia la plata lor de
catre instanta de judecata, conform documentelor contabile justificative.

Prezentul contract s-a incheiat azi, ………………………, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT, MANDATAR,
S.C. ………………………………… S.R.L. S.C. EVOCATI FINANCE S.R.L.

Administrator, Administrator,
……………………………….. TUDOR ANCA

!3
!

Anexa 1 pag. 1 la contractul de mandat nr. EVF ……… / …………………

Debit Onorariu din valoarea Documente aferente creantei,


debitului care trebuie predate Mandatarului
Nr. Denumire debitor/ CUI/TELEFON/E- de recuperat
MAIL
Crt

1.
S.C. ……………………………. ………………… RON ………….% - ………………………

CUI …………………..

* Mandantul, in baza art. 1350 Cod Civil, va putea sa isi recupereze contravaloarea costurilor cu realizarea
obiectului acestui contract, din patrimoniul debitorului, prin plata acestora de catre debitor, sau prin obligarea
acestuia la plata lor de catre instanta de judecata, conform documentelor contabile justificative. Societatea
EVOCATI FINANCE SRL isi asuma obligatia de a reprezenta S.C. …………………………….. SRL in
procedurile de recuperare inclusiv a acestui onorariu.

[2] Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat Nr. EVF…… / ………………… ramân neschimbate.

MANDANT, MANDATAR,

S.C. ………………………………. S.R.L. S.C. EVOCATI FINANCE S.R.L.


Administrator, Administrator,

…………………………………… TUDOR ANCA

!4

S-ar putea să vă placă și