Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FISCALITATE ȘI
MANAGEMENT FINANCIAR

Importanța managementului strategic al performanței

Lucrare la disciplina Controlling

MASTERAND:
Medrea Rareș - Călin

Alba Iulia
2020
Cuprins
CAPITOLUL I.................................................................................................................................................5
Managementul și strategia......................................................................................................................5
1.1. Managementul.................................................................................................................................5
1.2. Strategia...........................................................................................................................................6
1.3. Etapele realizării unui plan strategic și a unei strategii.....................................................................7
Capitolul II...................................................................................................................................................9
Managementul strategic.............................................................................................................................9
2.1. Noțiuni generale...........................................................................................................................9
2.2 Analiza mediului intern și extern a unei întreprinderi.................................................................10
2.3. Avantajele managementului strategic și analiza SWOT..............................................................11
CAPITOLUL III.............................................................................................................................................14
Studiu de caz, compania Coca-Cola...........................................................................................................14
CONCLUZII.............................................................................................................................................17
Introducere

În contextul zilelor noastre, când se poate vedea o intensificare a factorilor de mediu


asupra activității organizațiilor, dar și o intensificare a amplitudinii și ritmului schimbării acestor
factori, pentru unitățile economice devine tot mai greu realizarea activităților profitabile, iar
acestea preferă să ia o poziție de adaptare asupra turbulențelor mediului organizațional. Pentru
managementul unităților socio-economice este necesară previzionarea cat mai exactă a acestor
schimbări, iar acesta trebuie să realizeze o direcție care să asigure atât evoluția, cât și
rentabilitatea crescută, dar să le ofere și un avantaj față de concurență, iar acest lucru presupune
adoptarea managementului strategic.

Această expresie a ”managementului strategic” este cunoscută oficial încă din anul 1973
din cadrul ”Primei Conferințe Internaționale asupra Managementului Strategic”. fiind adusă la
cunoștință de teoreticianul american Igor Ansoff la Universitatea Vanderbilt din SUA. Asupra
acestui concept au existat şi există încă numeroase discuţii, neputându-se ajunge la un punct de
vedere comun. Unii autori o numesc planificare strategică, aceasta fiind concepută ca o activitate
integrată în funcție de preveziunea managementului, iar alții consideră că aceste două concepte
au o semnificație identică. Dar cei mai mulți consideră managementul strategic o treaptă prin
care se dezvoltă calitativ managementul, reflectând modificările actuale privind relația mediu-
organizație.1

În lucrarea de față am ales să prezentăm importanța managementului strategic, acest


concept implicând o evaluare cantitativă a riscurilor și a resurselor, dar și modalități de
combatere a riscurilor și o utlizare eficientă a resurselor având un scop semnificativ.

După cum bine știm, orice companie este înființată cu un scop precis, iar acest scop
definește scopul existenței acesteia. Activitatea desfășurată a acesteia se focusează asupra
obiectivului propus, iar acest lucru prespune o bună gestionare a resurselor interne și a mediului
extern în așa fel încât scopul propus să fie atins într-un timp rațional preconizat. Acest obiectiv
poate fi realizat în termen cu ajutorul managementului strategic, deoarece acesta îi determină să
se concentreze pe mediul intern, prin încurajarea și stabilirea provocărilor pentru angajați,
ajutându-i să atingă obiective personale și organizatorice. Se poate preconiza că în același timp,
1
I.Popa, Strategii intreprenoriale, Academia de Studii Economice, p.58
se asigură de asemenea și provocările din mediul extern, acestea fiind abordate și analizate în așa
fel în cât să se transforme în posibile oportunități.2

CAPITOLUL I

2
A se vedea informațiile în format electronic https://www.keka.com/importance-strategic-management/, accesat
la data de 16.05.2020.
Managementul și strategia
1.1. Managementul

Managementul în cel mai larg sens include totalitatea concepțiilor, metodelor și


mijloacelor de soluționare a problemelor cu care se confruntă activitatea practică de conducere.
Managementul se constituie pe baza activității umane, acesta fiind un proces care se
ocupă cu dirijarea și orientarea activității umane pentru a realiza un obiectiv propus. Chiar dacă
se găsesc o multitudine de definiții ale acestuia de la diverși practicieni și teoreticieni, cea mai
potrivită pentru acest termen din punctul nostru de vedere este opinia lui Alexander Mackenzie
exprimată în 1969 în revista Harvard Business Review, acesta spunând că managementul este
”procesul în care managerul operează cu trei element fundamentale – idei, lucruri și oameni,
realizând prin alții obiectivele propuse”.

Opinăm că managementul presupune următoarele lucruri:

- orientarea spre mediul înconjurător;

- luarea deciziilor privind organizația;

- descentralizarea sistemului organizatoric și aprecierea salariaților în funcție de performanțele


acestora;

- încrederea în personal;

Evoluțiile managementului în societatea din ziua de azi, confirmă importanța unei


conduceri eficiente a organizațiilor, managementul cuprinde un ansamblu de funcții care ajută la
atingerea obiectivelor propuse, acestea fiind prezentate pe scurt:

 Funcția de previziune – aceasta cuprinde totalitatea acțiunilor prin care se stabilesc


obiectivele unei organizații pe termen scurt, mediu și lung.
 Funcția de organizare –  aceasta include acțiunile prin care se constituie sistemul de
conducere, sistemul care este condus și sistemul care face legătura între acestea
 Funcția de coordonare – reprezintă ansamblul proceselor prin care se conciliază deciziile
managerului cu acțiunile subordonațiilor. Aceasta funcție are la bază comunicarea,
modalitatea cea mai concretă în realizarea acțiunilor managerului.
 Funcția de antrenare – constituie acțiunile prin care managerul influențează activitățile
colaboratorilor pentru atingerea scopului propus și pentru a satisfice nevoile motivatoare
 Funcția de control evaluare – se realizează în urma acțiunilor de evaluare operative și
postoperative a rezultatelor organizației, a ramurilor organizatorice și a fiecărui salariat.
Se identifică abaterile de la obiective, norme sau normative și a standardelor prestabilite,
urmând a se verifica cauzele care le-au generat, dar și adoptarea de măsuri care să asigură
eliminarea abaterilor, astfel menținându-se un echilibru dinamic al organizației.3

1.2. Strategia

Conceptul de strategie are o istorie îndelungată, acesta se presupune că a fost întâlnit


pentru prima dată în antichitatea greacă. Importanța deosebită a acestui concept a fost accentuată
de autorul Peter Drucker în anul 1954, acesta opina că strategia unei organizații poate răspunde
la două întrebări, adica ”În ce constă afacerea?„ și ”Care ar trebui să fie obiectul de activitate al
organizației?„. Opinăm că aceasta abordare a lui Peter Drucker este una realisă, deoarece
răspunsurile pentru aceste două întrebări sunt vitale în vederea unei organizații. Aceasta trebuie
să știe de la început în ce constă, dar și obiectul de activitate al acesteia pentru a-și stabili un
target și a adopta o strategie cât mai potrivită domeniului de activitate. Pentru a realiza o
strategie atât coerentă, dar și functională, opinăm că ar trebui să fie luate în vedere următoarele
elemente: misiunea firmei, termenele, sinergia, obiectivele strategice, avantajul competitiv sau
competența distinctivă, dar și optiunile strategice și resursele.

Totuși chiar dacă strategia a fost studiată îndelung de teoreticieni, opinăm că aceasta încă
nu are o definiție exactă, deoarece oamenii gândesc strategia în moduri diferite. Ca și exemplu,
putem spune că unii oameni preferă să analizeze prezentul cu o atenție sporită, să anticipeze
schimbările ce vor urma în piață, iar în urma acestora să realizeze un plan de acțiune pentru
viitor. Pe de altă parte, sunt oameni care consideră că viitorul nu poate fi prezis, iar de aceea
preferă să dezvolte anumite strategii în funcție de situații.

3
A se vedea informațiile în format electronic
https://www.academia.edu/38198549/Procesul_de_Management_Si_Functiile_Managementului, accesat la data
de 18.05.2020
Putem spune că în practică întâlnim trei tipuri de strategii, strategia companiei care este o
strategie generală și cuprinde mai multe strategii în funcție de departamente, iar acest tip de
strategie are ca target armonizarea departamentelor corporației și gestionarea resurselor care
trebuie alocate pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Un alt tip de strategie este strategia
departamentelor, care se preocupă cu modul în care se poate concura cu success pe anumite
segmente de piață, aceasta fiind în stransă legătura cu strategia companiei. Un reper pentru
dezvoltarea strategiei departamentelor este analiza concurenței, dar și analiza SWOT care ajută
la înțelegerea atât a oportunităților cât și a amenințărilor de pe piață. Cea de a treia strategie este
strategia echipelor, aceasta ajută la o implementare mai bună a strategiilor menționate anterior și
trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia de departament.

1.3. Etapele realizării unui plan strategic și a unei strategii

Pentru ca o organizație să-și contureze propria strategie și implicit a unui plan strategic, aceasta
trebuie să parcurgă următoarele etape(fig.1):
Figura 1. Etapele realizării unui plan strategic
Capitolul II
Managementul strategic

2.1. Noțiuni generale

Prin management strategic se poate înțelege determinarea pe termen lung și


performanțele acesteia de către conducerea organizației, asigurând o formulare riguroasă, o
aplicare corespunzătoare și o evaluare continuă a strategiei stabilite.4. Putem spune că diferența
între practicarea unei strategii și practicarea managementului strategic este la fel de mare ca și
dintre succes și eșec. În general, managementul strategic se consideră a avea atât beneficii
financiare cât și nefinanciare. Un proces de management strategic bine stabilit și pus la punct
ajută ca o organizație și conducerea acesteia să realizeze un plan pentru existența sa viitoare,
acesta stabilește o direcție pentru organizație și pentru angajații săi. Un management strategic
eficient, monotorizează și testează activitățile unei organizații, iar acest lucru duce la o mai mare
eficiență operațională, o cotă de piață mai ridicată și rentabilitate.5 Opinăm că pentru a spune că o
organizație utilizează un management strategic eficient, aceasta trebuie să țină cont de
următoarele condiții:

- să analizeze și să cunoască foarte bine mediul intern și extern al organizației

- să analizeze și să cunoască în final concurenții săi direcți, dar și indirecți, produsele și serviciile
acestora și nu în ultimul rând punctele tari și slabe

- să dețină o viziune clară asupra a ceea ce dorește să devină organizația în viitor pornind de la
resursele care există și cele potențiale, de la realitățile economice existente și cele estimate
pentru viitor

- să aibă o abordare cât mai realistă a potențialului organizației și să țină cont de oportunitățile și
amenințările în cadrul analizei realizate în mediul extern

4
Fred R.David – Strategic Management, Eight Edition, Prentice Hall, 2000
5
A se vedea informațiile în format electronic https://searchcio.techtarget.com/definition/strategic-management,
accesat la data de 20.05.2020
- să-și propună o strategie în privința creșterii, menținerii sau reducerii activității sale viitoare în
funcție de realitățile mediului economic și dorințele deținătorilor, dar și să inoveze în domeniul
produselor sau serviciilor oferite.

2.2 Analiza mediului intern și extern a unei întreprinderi

Analiza mediului intern – această analiză se realizează pentru identificarea resurselor de


care dispune întreprinderea și modul în care aceasta le gestionează pentru mai buna desfășurare a
activității sale. În cadrul acesteia, se vor analiza pe rând toate resursele disponibile sau
potențiale, dar se vor analiza și sistemul de management al întreprinderii, comunicarea,
regulamentele de funcționare, gradul de pregătire profesională al angajaților, mijloacele fixe și
tot ce are legătură cu funcționarea acesteia.

Analiza mediului extern – aceasta se împarte în două categorii: mediul extern apropiat și
mediul extern îndepărtat. Analiza mediului extern este analiza care poate avea o influență mai
mică sau mai mare asupra unei întreprinderi, deoarece aceasta se află într-o permanentă
schimbare. Opinăm că majoritatea întreprinderilor sunt conștiente de acest fapt, dar nu toate sunt
la fel de eficiente în a monotoriza mediul extern apropiat și a celui îndepărtat, a tendinţelor
factorilor de mediu şi în adaptarea activităţilor desfăşurate în consecinţă.

Mediul extern apropiat include factorii care au o acțiune imediată asupra întreprinderii,
adică pe cei care influențează în mod direct succesul activității desfășurate și asupra cărora
întreprinderea își exercită controlul în mică sau în mare măsură, adică: furnizorii, clienții și
concurenții. O clasificare concretă a factorilor din mediul extern apropiat a realizat-o Michael
Porter prin analiza celor 5 forțe specifice(fig 2):
Figura 2. Cele 5 forțe ale lui Porter

2.3. Avantajele managementului strategic și analiza SWOT

O implementare eficientă a managementului strategic atrage după sine o serie de


avantaje, acestea fiind:
1. Permite ca organizația să se adapteze la modificări rapide ale mediului, să anticipeze sau să
genereze aceste modificări;
2. Generează o direcționare pe termen lung a activității organizației;
3. Permite organizației o corelare consistentă și coerentă a tuturor activităților acesteia;
4. Oferă un cadru unitar de acțiune la toate nivelurile ierharhice de conducere;
5. Produce modificări atât în concepția și atitudinea personalului, cât și în acțiunea personaluli de
conducere;
6. Implicarea permanenă a toți factorilor de decizie, de la toate nivelurile;
7. Organizația reușește să obțină o identitate proprie;
8. Organizația devine mai eficientă.
9. Managementul strategic constituie forma de conducere cea mai bine adaptată pentru
anticiparea problemelor viitoare pe care le va avea organizaţia, a oportunităţilor şi ameninţărilor
cu care se va confrunta, în condiţiile în care, în numeroase domenii de afaceri, viteza
schimbărilor se accelerează continuu;

Chiar dacă aceste avantaje cântăresc mult în cadrul unei organzații, există și organizații
care nu folosesc managementul strategic din diferite motive, iar acestea le vom prezenta pe scurt:
pierdere de timp, comoditate, costuri ridicate, experiențe anterioare, o structură recompensatoare
deficitară.

Am ales să prezentăm analiza SWOT, deoarece aceasta este un instrument foarte


important care cercetează în cadrul planificării strategice punctele tari și punctele slabe, precum
și șansele viitoare, dar și pericolele unei întreprinderi. Prin analizarea punctelor tari și slabe a
unei întrerpinderi se poate evalua starea actuală a companiei. Pentru această analiză se mai
utlizează și liste de verifiare a criteriilor, care trebuie să asigure că evaluarea unui stadiu al
companiei se realizează dintr-o perspectivă suficient de extinsă. ”Evaluarea prin care un criteriu
este văzut mai degrabă ca un punct forte sau ca un punct slab al companiei se realizează în raport
cu concurentul principal sau cu cei mai importanţi concurenţii viitorului”. De exemplu, ce șanse
și pericole ar putea exista în viitor pentru companie din dezvoltarea posibilă a mediului, dacă
acestea nu-și modifică strategiile actuale și strategiile planificate. Aceasta sună în felul următor:
ce şanse şi pericole viitoare rezultă pentru companie din dezvoltarea posibilă a mediului, dacă
aceasta nu-şi modifică strategiile de până acum şi strategiile planificate. În urma cestui fapt, sunt
gândite scenariile alternative, adică cum se poate transforma mediul și ce șanse sau pericole pot
rezulta pentru companie. Veridicitatea analizei SWOT depinde de capacitatea de evaluare și de
creativitate a echipei de planificare. Atât în teorie, cât și în practică s-a dovedit faptul că
controllerul face parte din echipa de planificare. Acesta are sarcina de a spori eficacitatea
procesului de planificare printr-o cât mai bună pregătire a ședințelor de planificare, dar acesta nu
poate marca foarte puternic direcția proceselor creative.
În urma acestor date, opinăm că în cadrul analizei SWOT, punctele forte reprezintă
caracteristici care țin de mediul intern al companiei și care oferă posibilitatea de a îmbunătății
competivitatea acesteia. Iar punctele slabe sunt trăsăturile companiei ce o pot face vulnerabilă.
Oportunitățile sunt căile pe care pot fi avansate interesele companiei, căi pe care pot fi exploatate
liniile de forță și eliminate cuantumul punctelor slabe, adică acestea reprezintă valori positive și
condiționări externe. Amenințările reprezintă acele părți negative și condiționări externe aflate
dincolo de posibilitatea acțiunilor manageriale, acestea pot fi atât riscuri tranzitorii, cât și
permanente. Amenințarea sau riscul reprezintă o proiecție a părții negative din viitor.
Putem spune că toate companiile au puncte tari și puncte slabe, nicio companie nefiind la
fel de slabă sau puternică în toate departamentele sale. O companie care are puncte forte ce nu
pot fi imitate sau atinse de către o altă companie concurentă reprezintă un avantaj comparativ. În
urma acestor date, putem concluziona că managerii de strategie sunt nevoiți să transforme
punctele slabe ale unei companii în puncte tari, ca apoi acestea să devină avantaje comparative
ale companiilor.
CAPITOLUL III

Studiu de caz, compania Coca-Cola

În acest studiu de caz am ales să analizez compania Coca-Cola, deoarece este cea mai
cunoscută la nivel global și are o importanță strategică importană în economica globală. Totodată
am analizat viziunea și obiectivele companiei, dar și despre cota de piață a acesteia și cât de
durabilă este compania Coca-Cola pentru oameni.

Produsul care a revoluționat industria băuturilor nealcoolice s-a ”născut„ în Atlanta, la


data de 8 mai 1866. Un farmacist local pe nume Dr. John Styth Pemberton a produs siropul
pentru Coca-Cola. Acesta a dus noul produs la farmacia ”Jacob’s,, unde a fost testat și declarat
excelent fiind pus în vânzare cu cinci cenți paharul.

În prezent, Coca-Cola este cea mai mare companie din lume care vinde băuturi, fiind și
cea mai apreciată din lume. Vă voi prezenta pe scurt, viziunea, misiunea, valorile, dar și
obiectivele companiei Coca-Cola.

1. Viziunea companiei este de a crea branduri și diferite soiuri de băuturi pe care oamenii să le
iubească, să le reîmprospăteze mintea și trupul. Să realizeze o afacere cât mai durabilă și să
împărtășească un viitor mai bun care să facă diferența în viața oamenilor, a comunităților și a
planetei.6

2. Misiunea companiei este de a face lumea să reîmprospăteze, să inspire oamenii, să aducă


fericire și să facă diferența prin valoarea produselor sale, de a fii aproape de clienți, de a oferi o
valoare superioară acționarilor și de a fi de încredere comunității.

3. Valorile companiei Coca-Cola sunt:

- pasiune – ne punem inima și mintea în ceea ce facem

- responsabilitate – acționăm cu un sentiment de responsabilitate și ne responsabilizăm

6
A se vedea informațiile în format electronic https://www.coca-colacompany.com/company/purpose-
and-vision, accesat la data de 22.05.2020
- integritate – suntem deschiși, cinstiși și etici și avem încredere și ne respectăm reciproc

- lucru în echipă – colaborăm pentru succesul nostru colectiv.

4. Obiectivele companiei Coca-Cola: Principalele obiective ale companiei Coca-Cola sunt să fie
cunoscută la nivel mondial ca o afacere care conduce responsabilitatea afacerilor și în mod etic și
să accelereze creșterea durabilă pentru a opera în lumea de mâine. Având aceste obiective,
constituie temelia companiei în procesul de luare a deciziilor.7

Am ales să realizez și analiza SWOT a aceste companii, pentru a vedea punctele tari și
slabe ale acesteia, dar și oportunitățile și amenințările.
Oportunități:
- creșterea consumului de
Puncte tari: Puncte slabe: apă îmbuteliată
- puternică din punct de vedere - focusarea pe orașele - intrarea pe o piață nouă
financiar mici - disponibilitatea
- cel mai extins canal de - utilizarea resurselor produselor
distribuție a băuturilor - eșecuri ale mărcii
- diversificarea produselor
- producție de înaltă - atenție semnificativă
tehnologie și tehnologie asupra băuturilor -
actualizată carbogazoase
- clienți loiali - fluctuații valutare Amenințări:
- calitate menținută și brand - probleme de - modificări ale preferințelor
cunoscut gestionare a apei consumatorilor
- mediu de lucru plăcut - prezența scăzută în - Cerințe legale pentru a
- diversitatea produselor rândul băuturilor dezvălui informații
- investirea în publicitate sănătoase negative de pe etichetele
produselor
- concurență din partea
PepsiCo.
- producători locali
- zvonurile că produsele
nu sunt sănătoase

Compania Coca-Cola este cel mai cunoscut brand din lume, iar de aici putem concluziona
că managementul strategic al companiei este unul foarte eficient, probabil că este un model de
urmat de alte companii.

Strategia companiei Coca-Cola opinăm că este una globală, globalizarea fiind principala
preocupare a aceste companii, deoarece are un control total al presiunii de cost, deci pentru

7
A se vedea https://thecocacolacompany-sabrinayang.weebly.com/objectives.html, accesat la data de 22.05.2020
aceștia pentru aceștia presiunea de cost este foarte scăzută. Cu toate acestea, caracteristicile
strategiei pentru Coca-Cola sunt că această companie personalizează reciproc extinderea ofertei
de produse și a strategiilor de marketing în locuri diferite, cu diferite condițiile naționale. În plus,
aceasta operează în șapte grupuri de operare regionale precum: Grupul America de Nord, Grupul
America Latină, Grupul Europa, Grupul Eurasia, Africa, Grupul Pacific, Grupul Investiții în
Îmbuteliere și Divizia McDonald's. Motivul este că încearcă să-și creeze activitățile de inovare
valorică, făcând cercetări de piață și de produse pe diferite piețe naționale potențiale.

Recomandăm că o nouă strategie a companiei Coca-Cola ar trebui să fie una mai agresivă
în ceea ce privește comercializarea produselor și a reclamelor. Coca-Cola ar trebui să
îmbunătățească de asemenea și relația cu fabricile de sticle. Aceasta ar trebui să se plieze în
funcție de cererea industriei băuturilor din întreaga lume și să realizeze interacțiuni sociale.

Pentru a vedea mai bine anumite aspecte, am ales să analizez și din punctul de vedere al
celor 5 forțe ale lui Porter. Putem considera că această companie a folosit două strategii
competitive: concentrarea pe costuri reduse și diferențiere largă.

Concentrarea pe costuri reduse – compania a ales să servească pe piața consumatorilor de


băuturi și a obținut economii de costuri prin:

- învățare îndelungată, cunoștințe și experiență în producție și proces, deoarece compania a


existat mai mult de un secol

- eficiență și eficacitate în rețeaua de fabricație și distribuție

- împărțirea costurilor de cercetare și dezvoltare, publicitate și promoții între mărcile purtate de


Coca-Cola

Diferențierea largă – această companie folosește această strategie pe baza:

- oferirii pe piața mondială a unei game largi de produse

- imaginea și recunoașterea brandului au dus la o percepție superioară în rândul consumatorilor

- ambalarea și îmbutelierea, utilizarea sticlei cu formă conturată și fontul subțire creț au făcut din
Coca-Cola un simbol ușor de recunoscut.
CONCLUZII

În conceperea și fundamentarea activităților unei firme un rol foarte important îl au


strategiile și politicile elaborate de organismele manageriale. Concretizarea esențială a
previziunilor, a strategiilor și a politicilor favorizează dezvoltarea fiecărei companii. Succesul
unei afaceri depinde de abilitățile echipei manageriale de a obține performanțe ținând cont de
riscurile și de oportunitățile care se află în mediul extern al companiei și de punctele tari și slabe
cunoscute.

În concluzie, compania Coca-Cola este un model al unui management strategic al


performanței eficient, aceasta rămâne fidelă clienților săi, în timp ce reușește să îndeplinească
obiectivul fiecărei companii, adică de a-și maximiza profiturile. Dar totuși, Coca-Cola ar putea
face o treabă mai bună cu tehnicile de marketing ale sale. Pe lângă acest lucru, aceasta își poate
îmbunătăți întotdeauna produsele pentru a răspunde cerințelor unei game mai variate de
consumatori, în special în piața neexploatată, unde gusturile variază. Departamentele de
marketing și management ar putea lucra la satisfacerea mai multor rase, culturi, grupuri de vârstă
și oameni care se află în zone mai puțin dezvoltate. Orice companie are întotdeauna loc pentru
îmbunătățiri, dar Coca-Cola nu este departe de perfecțiune. Considerăm că acest imperiu va
continua să fie prosper atâta timp cât va continua să-și pună clienții în vârful listei de priorități.
BIBLIOGRAFIE

Cărți:

1. I.Popa, Strategii intreprenoriale, Academia de Studii Economice

2. Fred R.David – Strategic Management, Eight Edition, Prentice Hall, 2000

3. Procesul de management şi funcţiile managementului Becerra, M., Theory of the Firm for Strategic
Management. Economic vale analysis, Cambridge University Press, 2009 Mintzberg, H., The nature of
managerial work, Prentice-Hall, New Jersey, 1980

Site-uri consultate:

1.https://www.academia.edu/35594167/3._Managementul_strategic_3.1._Ce_este_managementul_str
ategic

2. https://www.coca-colacompany.com/company/purpose-and-vision

3.https://www.investopedia.com/terms/s/strategic-management.asp

4.https://notesmatic.com/2016/08/coca-cola-swot-2016-strengths-and-weaknesses/

5. https://www.marketnet.ro/resurse/analiza/ce-este-strategia-in-afaceri

6. https://www.scribd.com/doc/49686048/Management-Strategic

7. https://searchcio.techtarget.com/definition/strategic-management

8. https://strategicmanagementinsight.com/topics/strategic-management-planning.html

9.https://www.ukessays.com/essays/business/analysis-of-strategic-management-in-coca-cola-business-
essay.php

10.https://thecocacolacompany-sabrinayang.weebly.com/objectives.html