Sunteți pe pagina 1din 21

Perioada : 3 săptămâni (S5 – S7) → 07.10.2019 – 25.10.

2019

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
1.1.; 2.1.; data, meteo, agenda zilei, impresii Autocunoaştere şi atitudine
2.2.; 2.3. - numirea trăsăturilor fizice proprii ; pozitivă faţă de sine şi faţă de
- identificarea umbrei unor copii în funcție de ceilalţi
CLR trăsăturile fizice - ,,Să mă prezint!” Recapitulare / Evaluare a.manual, fişe de lucru,
1.1.; 2.3. - vizionarea povestirii ,,La scăldat” de Ion Creangă laptop, videoproiector
Evaluare după
- formulare de răspunsuri la întrebări legate de b. conversaţia,
rezolvarea
AVAP faptele lui Nică; exerciţiul, explicaţia,
- povestirea unor întâmplări din propria copilărie; sarcinilor de
Luni 2.6. observarea dirijată,
lucru
- alcătuirea unei liste cu fapte bune pe care trebuie jurnalul cu dublă intrare
să le facă copiii; c. frontal, individual
- exprimarea unor păreri despre situaţii date;
- numire unor persoane care reprezintă un model
pentru ei;
,,Copilăria mea” - colaj

CLR - citirea în forme variate textului ( citire cu voce Textul literar a.manual, fişe de lucru, Observare
1.2.; 1.3.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, foi dictando, creioane sistematică
2.1.; 3.1.; citire ştafetă etc.); Text suport: colorate / carioci
4.1, 4.2 - identificarea alineatelor, titlului şi autorului b. conversaţia,
textului; Ciuboţelele ogarului , după Călin exerciţiul, explicaţia,
DP - explicarea cuvintelor noi şi alcătuirea de enunţuri Gruia metoda pălăriilor
2.3. cu acestea; gânditoare, reţeaua
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură personajelor
AVAP cu textul citit; c. frontal, individual, în
2.2. JOC Lecția pe sfoară: perechi
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia
în 5-7 enunțuri, pe care învățătoarea le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de

1
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia.

- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Formarea, citirea şi scrierea


numărătorii de poziționare; numerelor naturale de la 0 la
MEM
- citirea și scrierea numerelor de la 100 la 1000; 1000
1.1.; 3.1.;
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul
3.2.
100 – 1000, scrise în cuvinte Numere pare, numere impare
a.manual, fişe de lucru, Temă de
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
laptop, videoproiector lucru în clasă:
1000 cu reprezentarea lor prin desen; Despre câmpii
b. conversaţia, - citirea şi
- identificarea ordinelor și claselor;
CLR exerciţiul, explicaţia, scrierea nr.
- evidenţierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
2.1. problematizarea nat. de la 100
un număr;
c. frontal, individual la 1000
- exerciţii de numărare în concentrul 100 – 1000;
AVAP
- exemplificarea unor numere pare / impare;
2.6.
- vizionarea unui documentar despre câmpii;
- formulare de răspunsuri la întrebări date despre
câmpii
- denumirea unor instrumente musicale prezentate Timbrul
în imagini Sunete instrumentale muzicale
MM - recunoaşterea sunetelor instrumentale;
Hayden / Mozart / Ciprian a. manual, laptop,
1.1.; - ţinerea ritmului uor cântece, prin diverse bătăi (din
Porumbescu videoproiector
1.2.; palme, cu pumnii în bancă, cu creioanele etc.);
2.1. b. conversaţia,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre Observarea
explicaţia, audiţia
mari muzicieni: Joseph Hayden, Mozart şi Ciprian sistematică
Porumbescu; c. activitate frontală,
AVAP - audiţie ,,Concert pentru pian în DO major”, de activitate individuală pe
2.3. Wolfgang Amadeus Mozart; grupe
- realizarea unui colaj cu titlul ,,Mari muzicieni” pe
muzica lui Joseph Hayden ,,Simfonia Surpriza”

Marţi
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în Formarea, citirea şi scrierea a.auxiliar, fişe de lucru,
MEM ordine crescătoare și descrescătoare, cu precizarea numerelor naturale de la 0 la atlag geografic, harta
1.1.; 3.1.; limitelor intervalului; 1000 României Evaluare
3.2.; 4.2. - reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor prin b.conversaţia,explicaţia, predictivă
simboluri; Numere pare, numere impare demonstraţia,exerciţiul,
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale problematizarea, munca
CLR căror cifre îndeplinesc condiții date; Despre câmpii independentă
2.3. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând c.activitate frontală,
anumite criterii; activitate individuală
AVAP - identificarea unor numere pare/ numere impare
2.2. într-un şir de numere dat;
- citirea şi scrierea unor numere date (cu litere /

2
cifre);
- exemplificarea faunei şi florei reprezentativă
câmpiilor
- desenarea unui peisaj reprezentativ pentru câmpie
CLR - citirea textului pe fragmente; Textul literar
1.2.; 1.3.; - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: Observarea
a.manual, fişe de lucru, sistematică
2.1.; 3.1.; la început, la un moment dat, după aceea, apoi, în Text suport:
auxiliar
4.1, 4.2 cele din urmă;
b. conversaţia euristică,
- asemănări şi deosebiri între iepure şi ogar; Ciuboţelele ogarului , după Călin
exerciţiul, explicaţia,
DP - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; Gruia
diagrama Venn – Euler,
2.3. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
povestirea, scheletul de
din text;
recenzie, jocul didactic
- găsirea unui alt final povestirii; Aprecieri
c. frontal, individual, în
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date globale si
perechi
(A/F); individuale
- exerciţii de dictare şi transcriere;
Joc ,,Recunoaşte personajul”

CLR - formularea unei opinii referitoare la un personaj / Reguli ale discursului oral
1.1.; 1.3.; o întâmplare / un mod de comportament etc.
a.manual, auxiliar
1.4.; 2.1.; - citirea unor dialoguri; Ascultarea şi respectarea opiniei
b. conversaţia euristică,
2.3. - identificarea vorbitorului şi ascultătorului; celuilalt
exerciţiul, explicaţia,
- crearea unor dialoguri imaginare; Observare
jocul didactic
DP - realizarea unei scenete dialogate; sistematică
c. frontal, individual, în
2.3. - completarea unui scurt text cu semnele de
perechi
punctuaţie care lipsesc;
- alcătuirea unor dialoguri din 4,5,6 replici pe teme
date
EFS - exercitii cu influenta selectiva, intinderi, indoiri, Viteza
1.2.; 1.3.; rotari ,etc. executate in ritm rapid timp de 5-10 sec;
- curtea şcolii Apreciere
3.3. - exercitii din grupa actiunilor de front si formatii - • Viteza de reactie la stimuli vizuali,
- mingi globală /
schimbari de formatii, refaceri de formatii, schimbari auditivi
de pozitii si de directii la comenzi directe, comenzi date si tactili; viteza de individuală
DP prin surprindere (batai din palme, fluier, ridicari de executie in actiuni
2.3. brate, motrice singulare
atingeri pe umar)
- luarea unor pozitii ale corpului intreg sau a diferitelor
segmente la anumite semnale sonore stabilite
diferentiat pentru fiecare pozitie;
- plecari din diferite pozitii la comenzi (toate acestea
realizate frontal si pe echipe, sub forma de intrecere).
- Jocuri dinamice: ,,Fereste picioarele", ,,Ratele si
vanatorii", ,,A1 treilea fuge"
Miercuri MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, în Formarea, citirea şi scrierea a. auxiliar,fişe de lucru, Autoevaluarea

3
ordine crescătoare și descrescătoare, cu precizarea numerelor naturale de la 0 la b.conversaţia,explicaţia, controlată
limitelor intervalului; 1000 demonstraţia,exerciţiul,
- reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor prin jocul didactic,
simboluri; Numere pare, numere impare problematizarea, munca
1.1.; 3.1.;
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor naturale independentă
3.2.; 4.2.
cuprinse între 100 şi 1000; Despre câmpii c.activitate frontală,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând activitate individuală
anumite criterii;
DP
- identificarea unor numere pare/ numere impare,
2.3.
după criterii date;
- exemplificarea faunei şi florei reprezentativă
AVAP
câmpiilor;
2.6.
- realizare de corespondenţe între numere şi
elemente specifice câmpiilor;
- completarea unor tabele după cerinţe date

AVAP - discuţii despre familiei proprii;


1.2., 2..1, - identificare semnificației liniei, punctului, culorii
2.2., 2.3., și formei în opere de artă; Acasă a. manual, acuarele,
Apreciere
2.4. - explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale pensule, bloc de desen,
globală
materialelor în diverse contexte; Familia mea b. conversaţia,
/ individuală
CLR - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin explicaţia, demonstraţia,
2.1 utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; exerciţiul
Lucrare
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice c. act. frontală, în
practică
DP combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici perechi, individuală
2.1. accesibile;
,,Portretul familiei mele” – compoziţie aplicativă
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â – reguli de a.manual, auxiliar, Autoevaluare
1.3., 2.1., scriere; Scrierea cuvintelor cu laptop, videoproiector controlată
2.2., 3.1., - completarea cuvintelor lacunare cu î sau â; ,,î” sau ,,â” b.conversaţia,
4.1 - exemplificarea unor cuvinte scrie cu î sau â; explicaţia, exerciţiul,
- identificarea însuşirilor potrivite cuvintelor date; Transcrierea învăţarea prin
- completarea unui table cu cuvinte scrise cu: descoperire, ciorchinele,
,,î”, ,,â”, ,,î şi â”; organizatorul grafic
MM - scrierea unor cuvinte corespunzătoare unor c.activitate frontală,
1.4. imagini date; activitate individuală
- identificarea cuvintelor scrise greşit dintr-un set de
cuvinte dat;
- activitate outdoor – găsirea unor cuvinte care
2h conţin î sau â, în mediul înconjurător;
- scrierea familiei de cuvinte pentru cuvântul
,,român”;

4
- continuarea unor şiruri de cuvinte, după model
dat;
- transcrierea unui scurt text, respectând aşezarea
corectă în pagină;
- audierea cântecului ,,Cântecel de toamnă”
https://www.youtube.com/watch?v=_27itbdusu0
- exerciţii de citire şi scriere a numerelor naturale Formarea, citirea şi scrierea a. auxiliar, fişe de lucru, Evaluare
cuprinse între 100 şi 1000; numerelor naturale de la 0 la b.conversaţia,explicaţia, predictivă
MEM - aflarea unui număr/a unor numere, respectând 1000 demonstraţia,exerciţiul,
1.1.; 3.1.; anumite criterii; problematizarea,
3.2.; 4.2. - identificarea unor numere pare/ numere impare Numere pare, numere impare copacul ideilor
după criterii date; c.activitate frontală,
- găsirea răspunsurilor la ghicitori despre flora şi Despre câmpii individuală, în perechi
CLR
fauna câmpiilor;
2.3.
- completarea unor tabele după criterii date;
- identificarea ilustraţiilor reprezentative pentru
AVAP
câmpii dintr-un set de ilustraţii dat;
2.6.
- exemplificarea unor acţiuni pentru protejarea
mediului înconjurător
- vizionare ,,Povestea celor trei purceluşi”; a. laptop,
AVAP Casa mea
- discuţii despre cele trei case construite de videoproiector, bloc de
1.2., 2.1.,
purceluşi; desen, creion, creioane
2.2., 2.3., Aprecieri
- discuţii despre construcţia propriei case; colorate, acuarele,
2.4. globale și
- verbalizarea importanţei cunoaşterii adresei pensule
individuale
proprii; b.conversaţia,
CLR
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, demonstraţia,
2.1. Expunerea
decorative în compoziţie; observaţia dirijată,
lucrărilor
- realizarea unui desen cu titlul,,Casa mea” munca independentă
MM
- audierea cântecului ,,Cei trei purceluşi” c. activitate frontală,
1.4.
https://www.youtube.com/watch?v=xodt7RHOXvQ activitate individuală
Vineri CLR *Lectură a.fișă de lectură Evaluare după
1.2.; 1.3.; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b.conversaţia, rezolvarea
2.1.; 3.1.; este vorba (în această povestire)?” ; Legenda Toamnei dezbaterea, explicaţia, sarcinilor de
4.1, 4.2. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri exerciţiul, harta lucru
scurte care testează înţelegerea textului audiat ; povestirii, blazonul,
DP - formularea unor răspunsuri la întrebări despre ciorchinele
2.1. conţinutul mesajului textului audiat; c.activitate frontală,
- desprinderea învăţăturii textului; activitate individuală
MEM - argumente PRO / CONTRA privind invidia;
3.2.; 6.2. - verbalizarea însuşirilor Toamnei;
- exprimarea emoţiilor privind unele secvenţe ale
AVAP povestirii;
2.2. - numirea anotimpurilor şi a celor trei luni
corespunzătoare fiecărui anotimp;

5
- realizarea unui desen cu secvenţe din text
MEM - compararea unor numere cuprinse între 100 şi Compararea numerelor de la 0 a. manual, fişe de lucru
1.1, 1.2., 1000, utilizând semnele <, >, =; la 1000 b. conversaţia,
1.3., 3.2., - așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a exerciţiul, explicaţia,
4.2. unor numere date; munca independentă,
- discuţii despre condiţiile de viaţă a plantelor; Despre nevoile de bază ale problematizarea, jocul
CLR - recunoaşterea unei plante în funcţie de numere plantelor didactic
1.4. Observare
date (după criterii stabilite); c. activitate frontală,
sistematică
- scrierea vecinilor unor numere date; individuală
AVAP - colorarea unor frunze / flori, după criterii date;
1.1. - identificarea plantelor care trăiesc la munte / deal /
câmpie;
- completarea unor şiruri numerice, după criterii
date

MM - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, Timbrul


1.1. a sunetelor din natură; a.manual, diverse
1.2. - recunoaşterea sunetelor produse de instrumente Recapitulare / Evaluare Probă orală /
materiale
2.1. muzicale; scrisă
b.conversaţia,
- realizarea de corespondenţe între instrumente explicaţia, exerciţiul,
muzicale şi părţi componente ale acestora; munca independentă
CLR - confeţionarea unei tobe; c.activitate frontală,
1.1. - completarea unor enunturi lacunare cu informaţii activitate individuală
despre marii muzicieni studiaţi;
AVAP - interpretarea unei melodii, bătând ritmul la toba
2.3. confecţionată;
- selectarea variantei corecte de răspuns pentru
enunţuri date;
- completarea unor desene cu elementele lipsă;

EFS - efectuarea unor actiuni, alergare peste obstacole, Viteza


1.2.; 1.3.; catarare pe banca de gimnastica la semnale dinainte
3.3. stabilite (sonore, vizuale, tactile); Dezvoltarea vitezei de executie la
- alergare serpuita si cu ocolire, cu schimbarea sensului stimuli auditivi, vizuali si
de deplasare la semnal; tactili - sala de sport Observare
DP - individual - banci de gimnastica sistematica
2.3. - pase la perete in viteza maxima fara sa cada mingea; -jaloane
- aruncarea in sus si prinderea unei mingi. (cu plecare - mingi Aprecieri
AVAP la semnal) verbale
2.6. - pase in doi (handbal) de pe loc, in viteza maxima
- Jocuri dinamice: ,,Crabii si crevetii", ,,Cursa pe
numere"

6
Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
data, meteo, agenda zilei, impresii a. manual, fișe de lucru,
- exemplificarea unor idei despre igiena personal; laptop, videoproiector
DP - invitarea medicului de familie pentru a le vorbi Igiena personală b. conversaţia euristică,
1.2. despre importanţa igienei; brainstorming, RAI
- audierea poeziei ,,Nu uitaţi” de Stelian Mihnea; explicaţia, ciorchinele,
Ne place să fim curaţi şi sănătoşi
CLR - discuţi despre regulile de igienă întâlnite în jocul didactic Evaluare
1.4. poezie; c. activitate frontală predictivă
- alcătuirea unei liste cu principalele reguli de
individuală, pe perechi
MM igienă;
1.4. Joc ,,Surdilă, în vizită la noi în clasă”;
- analizarea unei situaţii pornind de la un dialog dat;
- audiţia / vizionarea cântecului ,,Igiena”
https://www.youtube.com/watch?v=IFz80ErfvgE

- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei


impusă de semnele de punctuaţie;
- precizarea titlului, autorului şi alineatelor textului;
- explicarea cuvintelor noi şi alcătuiri de enunţuri cu a.manual, fişe de lucru
acestea; b.conversaţia euristică,
Textul narativ
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; explozia stelară,
CLR
- povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: exerciţiul, arborele lui
1.2., 1.3., Observare
la început, la un moment dat, după aceea, apoi, în Sapiro,tehnica ,,Lasă-mi
2.1., 3.1., Text-suport: sistematică
cele din urmă; mie ultimul cuvânt”
4.1., 4.2.
- formularea de enunţuri la întrebări date; c.activitate frontală,
Cioc! Cioc! Cioc! de Emil
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii activitate individuală
MEM Gârleanu
din text;
3.2.
JOC Arta scobitorilor:
Se dă fiecărui copil câte 2 – 3 scobitori. Apoi li se
AVAP
cere să găsească 2 -3 propoziții prin care să rezume
2.2.
lecția (textul suport). Se scriu propozițiile pe
bilețele și apoi se lipesc pe scobitori. După 5 minute
se cere fiecărui copil să spună ce a scris. Se trag
concluzii și se stabilește rezumatul final;
- desenarea personajelor textului

MEM - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Compararea numerelor de la 0 a. auxiliar, fişe de lucru Autoevaluarea
1.1, 1.2., elementelor unele sub altele, încercuirea părților la 1000 b. conversaţia, controlată
1.3., 3.1., comune, punerea în corespondență; exerciţiul, explicaţia,
3.2., 4.2. - compararea a două numere naturale mai mici munca independentă,
decât 1000, atunci când acestea au același număr de Despre nevoile de bază ale problematizarea, jocul
CLR sute/de zeci/de unități, utilizând semnele <, >, = ; plantelor didactic
2.3. - așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a c. activitate frontală,
unor numere date; individuală
- observarea unor grafice, completarea unor

7
enunţuri lacunare în funcţie de graficele date;
- identificarea părţilor componente ale unei plante şi
rolul acestora (actualizare din clasa I);
- scrierea succesorilor / predecesorilor pentru a
descoperi câţi ani pot trăi anumiţi arbori;
- scrierea unor numere după criterii date
- discuţii despre importanţa reciclării materialelor;
- construirea unor jucării muzicale folosind
materiale reciclabile;
- decorarea jucăriilor muzicale construite;
MM a.manual, laptop,
- interpretarea unor cântece cu acompaniamentul
1.4.; 2.1.; videoproiector
jucăriilor muzicale construite; Jucării muzicale
3.1.; 3.2. b.conversaţia,
- audiţii muzicale: ,,Simfonia jucăriilor” / ,,Balada Jucării muzicale din materiale explicaţia, exerciţiul, Observare
dromaderelor” / ,,Solo de maracas” naturale şi reciclabile
MEM învăţarea prin sistematică
https://www.youtube.com/watch?v=qDnrL46wY44
3.2. descoperire, proiectul
de Leopold Mozart
AVAP c.activitate frontală,
https://www.youtube.com/watch?
2.2. activitate individuală
v=KqdDKF6GCoc de Nicu Alifantis
https://www.youtube.com/watch?v=qdTsl-jZBmY
de Jhon Narváez
Proiect ,,Prezentarea unui instrument muzical”
Marți MEM - scrierea şi citirea unor numere de la 100 la 1000; Ordonarea numerelor natural de
1.1., 1.2., - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor la o la 1000 Temă de lucru
1.3.,2.1, numere naturale de trei cifre prin compararea a. manual, fişe de lucru, în clasă:
3.2., 4.2. acestora două câte două; planşe diverse - ordonare de
- identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir Despre nevoile de bază ale b.conversaţia, explicaţia numere
DP dat; animalelor exerciţiul, învăţarea prin
2.2. - discuţii despre condiţiile de viaţă necesare vieţii descoperire,
animalelor; problematizarea
CLR - aflarea succesorului, predecesorului unor numere c. activitate frontală,
2.3. date; activitate individuală
- discuţii despre protejarea mediului înconjurător;
- realizarea unui dialog între elevi şi animale care se
presupune că au fost mutate din mediul lor natural
CLR - citirea textului, respectând intonaţia potrivită; Textul narativ a.manual, fişe de lucru Evaluare după
1.2., 1.3., - desprinderea învăţăturii textului; b.conversaţia euristică, rezolvarea
2.1., 3.1., - ordonarea imaginilor date potrivit întâmplărilor cadranele, diagrama sarcinilor de
4.1., 4.2. prezentate în text; Text-suport: cauzelor şi a efectului lucru
- formulare de enunţuri după imagini date; c.activitate frontală,
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date; Cioc! Cioc! Cioc! de Emil activitate individuală
AVAP - povestirea fragmentelor textului; Gîrleanu
2.2. - discuţii despre acţiunile făcute de cele două păsări;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
MM - joc de rol

8
1.4. - realizarea unui desen ilustrând adăpostul veveriţei;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Veveriţa”
2h https://www.youtube.com/watch?v=qy-Tnf8z_9M

EFS - alergare cu ridicarea accentuata a genunchilor; Viteza Apreciere


1.2.; 1.3.; - alergare de viteza pe 20 m pe grupe de 6-8 elevi la globală
3.3. stimuli auditivi cu intrecere; Dezvoltarea vitezei de deplasare - teren de sport
- alergare cu diferite sarcini la semnale auditive (striga folosind lucrul pe grupe de 6-8 elevi - fluier Apreciere
DP un nume, raspunde la o intrebare etc); la stimuli auditivi, individuală
2.3. - Jocuri dinamice: ,,De-a prinselea", ,,Pasarile zboara" pe 20m

Miercuri - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor


numere naturale de trei cifre prin compararea
MEM
acestora două câte două;
1.1., 1.2.,
- identificarea numerelor pare și impare după Ordonarea numerelor natural de a. auxiliar, fişe de lucru,
1.3.,2.1,
criterii date; la o la 1000 b.conversaţia, explicaţia
3.2., 4.2.
- numirea factorilor de mediu care influenţează exerciţiul, învăţarea prin
Observare
viaţa animalelor; descoperire,
DP sistematică
- realizare de corespondenţe între animale şi numere Despre nevoile de bază ale problematizarea
2.1.
date, în funcţie de anumite repere; animalelor c. activitate frontală,
- plasarea unor animale illustrate în mediul lor activitate individuală
CLR
natural (munte, deal, câmpie);
2.3.
- descrierea părţilor componente ale animalelor;
- completarea corpului unor animale date cu
elemente lipsă
- discuţii despre casa lor şi a persoanelor care Casa mea a. manual, diverse
AVAP
locuiesc în ea; materiale şi instrumente Apreciere
1.2., 2.1.,
- descrierea etapelor construirii unei case; de lucru globală /
2.2., 2.3.,
- explicarea rolului pe care îl are un arhitect în b.conversaţia, Individuală
2.4.
construirea caselor; explicaţia, demonstraţia,
- observarea imaginilor din manual; observarea dirijată, Lucrare
CLR
- identificarea materialelor şi a instrumentelor de munca independentă practică
2.1.
lucru; c. activitate frontală,
- verbalizarea etapelor pentru obţinerea unor activitate individuală
MEM
machete care reprezintă case;
4.1.
- construirea unor case, folosind diverse materiale
- realizarea unei machete cu casele construite de
elevi
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - recitirea textului; a.manual, fişe de lucru Observare
1.2., 1.3., - completarea unor casete cu acţiunile şi însuşirile Forme ale discursului oral b.conversaţia euristică, directă
2.1., personajelor textului, folosind citate din text; exerciţiul, reţeaua

9
3.1., - dramatizarea întâmplării folosind marionete sau personajelor, jurnalul cu
4.1., 4.2. păpuşi pe degete; Descrierea unui personaj dublă intrare
- asocierea ciocănitoarei cu un alt personaj cunoscut c.activitate frontală,
de ei; motivarea alegerii făcute; individuală, în perechi
AVAP - realizarea unui desen cu veveriţa însoţit de 2 – 3 Text-suport:
2.3. enunţuri reprezentative însuşirilor acesteia; Cioc! Cioc! Cioc!
- crearea unui simbol pentru fiecare personaj de Emil Gîrleanu

- formularea de enunţuri folosind cuvintele: într-o, Scrierea corectă a cuvintelor a.manual, fişe de lucru
într-un; ,,într-o” şi ,, într-un” b.conversaţia euristică,
CLR - completarea de enunţuri lacunare folosind explicaţia,exerciţiul,
1.2., 1.3., cuvintele: într-o, într-un; Text-suport: problematizarea
2.1., 3.1., - transcrierea enunţurilor care conţin cuvintele Cioc! Cioc! Cioc! c.activitate frontală,
4.1., 4.2. într-o / într-un din textul studiat; de Emil Gîrleanu individuală, în perechi
Observare
- selectarea variantelor corecte de răspuns pentru
sistematică
enunţuri date;
MEM - enumerarea regulilor pe care trebuie să le
3.2. respectăm când mergem într-o pădure;
Joc ,,Continuă povestea”

- scrierea, citirea unor numere după criterii date; Ordonarea numerelor natural de a. auxiliar, fişe de lucru,
MEM
- vizionarea unor documentare despre animale; la o la 1000 laptop, videoproiector
1.1., 1.2.,
- discuţii despre cele vizionate; b.conversaţia, explicaţia
1.3.,2.1,
- ordonare de numere , după criterii date; exerciţiul, învăţarea prin Autoevaluare
3.2., 4.2.
- scrierea vecinilor unor numere date; Despre nevoile de bază ale descoperire, SINELG, controlată
- completarea unor şiruri numerice; animalelor problematizarea
CLR
- discuţii despre păstrarea animalelor în mediul lor c. activitate frontală,
2.3.
natural; individuală, pe grupe
- ghicitori despre animale
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Locul unde mă joc
1.2., 2.1., materialelor în diverse context; a. manual, bloc de
2.2., 2.3., - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin desen, creioane
2.4. utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; colorate / carioci,
- discuţii despre prietenii elevilor; activităţi pe care pensule, acuarele Observare
CLR le fac împreună; b. conversația euristică, sistematică
2.1. - observarea imaginilor din manual; observarea dirijată, ,
- realizarea unui desen / pictură cu titlul ,, Jocuri cu explicația, munca Expunerea
DP prietenii mei independentă, turul lucrărilor
2.3. - vizionarea cântecului ,,Prieteni” galeriei
https://www.youtube.com/watch?v=0YYC7fdy3aE; c. act. frontală,
MM - mişcări pe muzica cântecului individuală
1.4.

10
Vineri - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce * Lectură a.fișe de lectură
este vorba în această poezie?” b.conversaţia,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri  Ce te legeni…, de Mihai explicaţia, exerciţiul,
CLR
scurte care testează înţelegerea textului audiat; Eminescu munca independentă,
1.2., 1.3.,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre RAI, cadranele
2.1., 3.1.,
conţinutul poeziei; c.activitate frontală,
4.1., 4.2.
- identificarea sentimentelor transmise de codru; activitate individuală
- discuţii despre importanţa codrului în viaţa Evaluare
omului; predictivă
MEM
- AȘA DA / AȘA NU;
3.2.
- găsirea unor cuvinte cu sens opus / asemănător;
- completarea unor spaţii lacunare cu informaţii din
AVAP
poezie;
2.2.
- scrierea unor mesaje pentru protejarea mediului
înconjurător;
- realizarea unor desene / colaje care evidenţiază
protejarea pădurii
- -citirea şi scrierea numerelor dela 0 la1000; Rotunjirea numerelor naturale de a. manual, fişe de lucru,
- exerciţii de rotunjire la zeci şi/ sau sute a la 100 la 1000 laptop, videoproiector
unui număr dat; Despre nevoile de bază ale b.conversaţia, explicaţia
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite oamenilor exerciţiul, învăţarea prin
MEM descoperire,
1.1, 1.3 pentru un obiect / serviciu, vârsta unor arbori /
animale; problematizarea
4.2 c. activitate frontală,
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea Observare
calculului; individuală sistematică
CLR
2.3. - explicarea rolului aerului /oxigenului pentru
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi a
animalelor;
- discuţii despre alimentaţia sănătoasă;
- descrierea factorilor de mediu necesari oamenilor;
- vizionarea unor documentare cu / despre oameni

- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială Orchestra de jucării muzicale casetofon, cd-uri,
MM
a sunetelor (exemplu - jocul ,,De unde se aude?”) b.conversația,
1.1, 1.2.,
- confecționarea unor instrumente muzicale; explicația,
3.1.
- tactarea ritmului cu instrumente confecţionate; demonstrația, exercițiul, Observarea
CLR
- învăţarea cântecului ,, Cucule, pasăre sură”, după jocul sistematică
2.1.
I. D. Chirescu; c. frontală,
AVAP
- interpretarea cântecului ,,Azi, Grivei e mânios”, individuală,pe grupe
2.3.
de Liviu Comes
EFS - alergare in tempo maxim la semnal auditiv sau Viteza - teren de sport Aprecieri
1.2.; 1.3.; vizual, din diferite pozitii (ghemuit, cu spatele); - fluier individuale si
3.3. - sprinturi scurte si repetate cu plecari de sus, pe Dezvoltarea vitezei de deplasare prin - cronometru colective
distante variabile (10-15 m); alergare cronometrata pe distanta de

11
AVAP - alergare cronometrata pe distanta de 20 m cu intrecere 20 m
2.6. ,,Cel mai rapid elev al clasei"

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua,


data,meteo, agenda zilei, impresii
- exprimare de păreri la întrebarea ,,Ce trebuie să
faci pentru clasa ta?;
- amenajarea clasei într-un mod prietenos (estetică
DP vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte Observare
a. manual, fişe de lucru
1.2.; reguli simple de igienă; Importanţa normelor de igienă
b. conversaţia euristică, sistematică
3.1. - discuţii despre importanţa regulilor de igienă în pentru sănătate şi învăţare
explicaţia, RAI,
viaţa noastră;
brainstorming, jocul
CLR - realizarea unor proiecte în grupuri mici despre Igiena sălii de clasă. Reguli de
didactic, Tehnica
2.1.; 2.3. regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă; igienă acasă
c. activitate frontală, ,,Partenerul
- analizarea unor sfaturi despre igiena clasei /
individuală, în perechi, întreabă”
AVAP locuinţei;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; pe grupe
2.2.
- stabilirea unui program zilnic de activitate şi
odihnă;
- exprimare de opinii pe baza unor enunţuri despre
igienă;
- desen ,,Clasa mea”
- alcătuirea unor enunţuri în care se regăsesc
cuvintele ,,într-o” şi ,, într-un”;
CLR
- corectarea unori enunţuri care conţin erori de a.auxiliar, fişe de lucru
1.2., 1.3.,
scriere; Scrierea corectă a cuvintelor b.conversaţia euristică,
2.1., 3.1.,
-completarea unor spații lacunare cuvintele ,,într-o” ,,într-o” şi ,, într-un” explicaţia,exerciţiul,
4.1., 4.2.
şi ,, într-un”; ciorchinele Observare
- joc ,,Găseşte intrusul”; Text-suport: c.activitate frontală, sistematică
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de cuvinte dat Cioc! Cioc! Cioc! individuală, în perechi
AVAP
(într-o carte, într-o zi etc.); de Emil Gîrleanu
2.6.
- rescrierea corectă a unui scurt text;
- colorarea unor căsuţe, după criterii date

MEM - exerciţii de rotunjire a numerelor la zeci şi sute; Rotunjirea numerelor naturale de a. auxiliar, fişe de lucru, Autoevaluare
1.1., 1.3., - scrierea unor numere , după criterii date; la 100 la 1000 b.conversaţia, controlată
4.2. - realizare de corespondenţe între flori şi fluturi / Despre nevoile de bază ale explicaţia, exerciţiul,
veveriţe şi alune etc. ( pe care sunt scrise numere), oamenilor problematizarea
AVAP în funcţie de rotunjirea numerelor; c. activitate frontală,
2.2. - estimări ale unor numere; individuală, pe grupe
- colorarea unor frunze, în culorile toamnei, care
EFS conţin numere mai apropiate de … ;

12
- identificarea copilului care a rotunjit corect un set
de numere dat, dintre mai mulţi copii;
- numirea părţilor componente ale corpului uman;
1.3.
- discuţii despre o alimentaţie sănătoasă / factorii
care influenţează viaţa omului / importanţa
sportului
- recunoaşterea sunetelor muzicale;
MM -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi
1.4.; 2.1.; asocierea lor în perechi; a.laptop, videoproiector,
3.1; 3.2. - alegerea jucăriei potrivite, după criterii date; Jucării muzicale b.conversația euristică,
Interpretare
- selectarea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a explicația, exercițiul,
vocală
CLR percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor demonstrația, jocul
2.3. sonorităţi din mediul înconjurător; Recapitulare c. frontală,
EFS -interpretarea cântecului ,,Vulpea şi gâsca”; individuală, pe grupe
2.3. - compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul
jucăriilor confecţionate
Marti

- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000; Recapitulare a. manual, fişe de lucru,


- transcrierea cu cifre / cuvinte a unor numere planşe diverse, atlase
naturale în intervalul 0 – 1000; b.conversaţia,
MEM - evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr- explicaţia, exerciţiul,
1.1.; 1.3.; un număr; învăţarea prin
3.1.; 4.2. - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor numere date; descoperire,
Interevaluare
- ordonare crescătoare / descrescătoare; problematizarea, munca
- discuţii despre oameni, plante şi animale / a independentă
CLR legăturii strânse dintre acestea; c.activitate frontală,
1.4. - identificarea corpurilor care au nevoie de aer, apă, activitate individuală
hrană şi lumină pentru a trăi şi a se dezvolta, din
imagini date;
- identificarea faunei şi florei din zona de câmpie
C.L.R - citirea unui text scurt narativ; Călător în Ţara Poveştilor a. manual, fişe de lucru Autoevaluarea
1.2;1.3., - identificarea titlului / autorului / personajelor; b.conversaţia, controlată
2.3., 3.2., - transcrierea unor enunţuri, după criterii date; explicaţia, exerciţiul,
3.4., 4.1., - exerciţii de scriere corectă; Recapitulare munca independentă,
4.2. - identificarea unor elemente reale / imaginare; jocul didactic
- formulare de enunţuri cu expresii / cuvinte date; c.activitate frontală,
MEM - desenrea personajului fantastic întâlnit în individuală, în perechi
3.2. textul ,,Ţara de dincolo de negură”;
JOC: Cine sunt?
AVAP Se scrie pe bileţele nume ale personajelor studiate,
2.6. apoi se lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să
vadă ce scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un
coleg pe care să-l întrebe Cine sunt?, iar acesta va

13
trebui să mimeze personajul respectiv.
- audierea textului ,,Aventurile unei frunzuliţe de Recapitulare a. fişă de lectură, fişe de
toamnă” lucru
- relatarea după întrebările investigatorului perfect Text suport: b.conversaţia,
C.L.R (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? explicaţia, exerciţiul,
1.2;1.3., Cu ce?); Aventurile unei frunzuliţe de harta povestirii, jocul
2.3., 3.2., - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate în toamnă didactic
3.4., 4.1., text; c.activitate frontală, pe
4.2., - formulare de enunţuri; grupe, activitate
Observare
- povestirea textului; individuală
sistematică
MEM - discuţii despre acţiunile făcute de mezină;
3.2. - verbalizarea importanţei ascultării sfaturilor
părinţilor;
AVAP - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
2.6. - exerciţii de scriere corectă;
- descrierea personajelor;
- transpunerea în desen a textului

- exersarea individuala a deprinderilor motrice Indemanarea - mingi


solicitate: mers, alergare, aruncare, prindere, sarituri - jaloane
EFS
etc, in stafete aplicative si jocuri dinamice, marind Indemanarea in actiuni - observari
3.1.; 3.2.;
ritmul de executie; motrice individuale individuale
3.3.
- mers serpuit pe siruri de 4, 5, 6 elevi cu ocolire de - aprecieri
obstacole; individuale si
CLR
- ,,Transporta mingea" - mers in echilibru cu transport colective
2.3..
de greutafi;
- corectari, recomandari

Miercuri MEM - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unor numere date; Recapitulare Tehnica
1.1.; 1.3.; - exerciţii de scriere şi citore a unor numere; a. auxiliar, fişe de lucru, ,,Partenerul
3.1.; 4.2. - discuţii despre oameni, plante şi animale / a b.conversaţia, întreabă”
legăturii strânse dintre acestea; explicaţia, exerciţiul,
- colorarea unor vieţuitoare după criterii date; învăţarea prin
CLR - descrierea părţilor componente ale corpului uman, descoperire,
2.3. al plantelor şi animalelor; problematizarea, munca
- prezentarea unor reguli de protejare a mediului independentă
AVAP înconjurător / unui stil de viaţă sănătos; c.activitate frontală,
2.6. - scrierea unor numere , după criterii date; activitate individuală
- estimări ale unor numere;
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin compararea
acestora două câte două;
- identificarea numerelor pare și impare după
criterii date;

14
- explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Locul unde mă joc
AVAP
materialelor în diverse contexte; a. manual, planşetă,
1.2., 2.1., Apreciere
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin plastilină, carton
2.2., 2.3., globală /
utilizarea plastilinei, în redarea unor forme; b. obs. dirijată,
2.4. Individuală
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice conversația, explicația,
combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici munca independentă
Expunerea
accesibile; c. act. frontală,în
CLR lucrărilor
- transformarea unui material prin tehnici variate echipă,individuală
2.1.
- modelaj plastilină – Jucăria mea
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi - citirea unui text scurt narativ; Recapitulare
- identificarea titlului / autorului / personajelor /
alineatelor;
- transcrierea unor enunţuri, după criterii date;
C.L.R - exerciţii de scriere corectă;
1.2;1.3., - ordonarea cronologică a unor imagini date; a. manual, fişe de lucru
2.3., 3.2., - identificarea personajelor după enunţuri date; b.conversaţia,
3.4., 4.1., - completarea unor enunţuri lacunare; explicaţia, exerciţiul, Tehnica
4.2. - identificarea ortogramelor din textul ,,Povestea unui cubul, jurnalul cu dublă ,,Pălăria cu
om leneş”, de Ion Creangă; intrare întrebări”
AVAP - transcrierea din text a cuvintelor care conţin ,,â” c.activitate frontală,
2.6. şi ,,î’’/ expresiilor care conţin ,,într-o / într-un’’ – individuală, în perechi,
alcătuirea unor enunţuri cu acestea; pe grupe
2h - exemplificarea unor cuvinte care conţin ,,â” şi /
sau ,,î’’;
- discuţii despre comportamentul personajelor;
- exerciţii de scriere corectă;

Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare


MEM
Evaluare sumativă sumativă
1.1.; 1.3.;
b.conversaţia, Probă scrisă
3.1.; 4.2.
munca independentă
c. activitate individuală

AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale Evaluare a. materiale şi Probă orală /
1.2., 2.1., materialelor în diverse context; instrumente diverse practică
2.2., 2.3., - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin b. obs. dirijată,
2.4. utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; conversația, explicația, Expoziție
- realizarea de produse utile şi/ sau estetice munca independentă
CLR combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici c. activitate frontală,

15
accesibile
2.1. - transformarea unui material prin tehnici variate individuală

Vineri C.L.R Evaluare sumativă a. fișe de evaluare Probă scrisă


1.2;1.3., Itemii probei de evaluare sumativă
2.3., 3.2., b.conversaţia,
3.4., 4.1., munca independentă
4.2. c. activitate individuală

Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de  Evaluarea


MEM
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – dezvoltare, după
1.1.; 1.3.;
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, rezolvarea
3.1.; 4.2.
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul, sarcinilor de
evaluarea sumativă. problematizarea ameliorare/
CLR
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontal, individual dezvoltare:
2.3.
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
AVAP
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoevaluare
2.6.

- jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, chitară,


MM
pian, tobă, vioară etc.)
1.4.; 2.1.;
- exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială
3.1; 3.2. a. manual, fişe, planşe
a sunetelor (jocul ,,De unde se aude?”) Jucării muzicale
b.conversația, Observare
- tactarea ritmului cu instrumentele confecţionate;
CLR explicația, exercițiul, sistematică
- transcrierea unor versuri şi marcarea ritmului;
2.3. munca independentă
- identificarea jucăriilor care pot reda sunete variate, Evaluare
c. frontală, individuală
dintr-un set de instrumente illustrate;
EFS
- compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul
2.3. jucăriilor confecţionate
- exersarea aruncarilor si prinderilor, sariturilor; Indemanarea
EFS - executarea pe perechi, in stafete, jocuri dinamice;
3.1.; 3.2.; - Stafete aplicative - Aruncarea mingii unui coleg Indemanare in actiuni
3.3. asezat intr-un punct fix, alergare pana in dreptul lui, motrice pe perechi Aprecieri
- mingi
reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcere in dribling globale si
- jaloane
CLR cu predarea mingii la urmatorul; - Saritura din ghemuit individuale
1.4. in ghemuit pana la un punct fix, ocolire, intoarcere in
alergare de viteza si predarea stafetei la urmatorul;
- Joc dinamic: ,,Prinde cu amandoua si arunca cu una"

16
Legenda Toamnei
Demult, demult, in negura timpului, pamantul era stapanit de spiritele naturii. Acestea umblau libere si traiau intr-o armonie
perfecta. Fiinte, animale, plante, fenomene ale naturii, toate isi foloseau puterile pentru a face lumea mai frumoasa. Magia domnea in
aceasta lume.
Aici traia si Tatal Anotimpurilor impreuna cu cele patru fiice ale sale: Primavara, Vara, Toamna si Iarna. Neastamparate si
incredibil de frumoase, alergau zi de zi de colo colo aducand zambete pe fetele tuturor. Fiecare dintre ele avea cate un har aparte.
Primavara vedea cu flori si o explozie de culori. Vara cu grane manoase si multa bucurie. Toamna cu roade gustoase si culori
pastelate. Iar Iarna, cu o explozie de alb si multa liniste.
Intr-una din zile, hoinarind pe dealuri Toamna a vazut Soarele. Si a ramas tare uimita de frumusetea si stralucirea lui. In acel moment
a incoltit in gandul ei dorinta de a fi mai frumoasa si mai iubita decat Soarele. Oricat de mult au incercat batranul tata si surorile ei sa o
convinga ca nu are nici un motiv sa fie nemultumita, Toamna era din ce in ce mai posomorata. Daca inainte era plina de voiosie acum
era melancolica si trista.
Intr-o dimineata, inainte de a se trezi toata lumea, Toamna a plecat de la casa ei. A mers ea ce a mers, cu gandul de a ajunge pe cel
mai inalt munte. Planuia sa fure Soarele de pe bolta cereasca si sa-l ascunda in haul unei pesteri. Doar ca urcusul ei era din ce in ce

17
mai greu. Vantul a aflat de gandurile ei si de acum el sufla si le spunea tuturor despre intentia Toamnei. Toti erau infiorati si
cutremurati de asa o stire. Era prima data cand se intampla asa ceva in lumea lor.
Zanele padurii au hotarat sa prinda fata si o sa bage intr-o cusca. Zis si facut. Toamna a fost prinsa. Oricat a incercat ea sa se zbata
zanele au prins-o. Urma acum sa fie judecata. Soarele a aflat si el ce i se pregatea. Si a fost tare suparat. Doar rugamintile tatalui
Toamnei l-au induplecat sa nu-i pedepseasca pe toti pentru nesabuinta Toamnei. Lumea s-a schimbat de atunci. Echilibrul a fost
zdruncinat si de atunci familia batranului Anotimp a fost destramata. Fiecare dintre fete urma sa calatoareasca singura prin lume cate
trei luni si sa aduca oamenilor cate ceva din harurile lor.
De atunci, in Septembrie, an de an, Soarele isi intoarce fata. Astfel, copacii si lumea plantelor mor pentru a renaste in primavara
cand Soarele se reintoarce. Toamna vine melancolica si trista, gandindu-se inca la ceea ce a vrut sa faca. A pastrat insa roadele bogate
dar tot ea aduce si vanturi si ploi infrigurate.

NU UITAȚI
de Stelian Mihnea
Ce voios ești când faci baie
Zilnic cu o periuță Și curat ești ca un crin!
Dinții curăță-i ușor, Fă în orice săptămână,
Că de n-o faci, ei se strică Una cel puțin!
Și te dor.
Larg să îți deschizi fereastra
Fructe și legume multe Seara, când e să te culci.
Să mănânci: iți folosesc, Aerul curat îți face
Căci sunt bune, sunt gustoase Visurile dulci.
Și hrănesc.
 Fă gimnastică și jocuri
Și aleargă cât ești mic,
De voiești să crești mare
18voinic.
Și
Mâinile de-ți sunt murdare,
Când mănânci, te-mbolnăvești.
Spală-te ades pe ele
Și-o să-mi mulțumești!

AVENTURILE UNEI FRUNZULIŢE DE TOAMNĂ

A fost odata, tare demult un imparat batran care avea numerosi slujitori voinici ca ursul si tari ca piatra. Acestia isi asumau
raspunderea asupra unor sute de copile care mai de care mai blande si mai frumoase. 
Oamenii inca de mult, pe acest batran imparat l-au numit Copac, pentru ca sta de veghe toata noaptea si toata ziua adaposteste pe toti
trecatorii lasandu-i sa stea la umbra frunzelor care erau copilele.
Slujitorii, dupa iscusinta lor aveau nume de ramuri. Toti acestia formau impreuna un singur copac cu multe ramuri si frunze, un
copac batran de neintrecut la numarul anilor. Ziua era tot mai zglobie si copacul juca diferite jocuri cu ramurile si frunzele care traiau
in liniste si pace.
Intr-o zi se napusti asupra lor un vant tare si puternic de spargea ferestrele oamenilor si ridica in slava hartiile si praful de pe drum.
Atunci, copacul tata-imparat chema toate frunzele si pe toti slujitorii si le spuse:
- Dragii mei copilasi, suntem aproape in pragul despartirii, vantul sufla aspru spre frunze fara pic de mila. Nu se stie care dintre voi va
asterne un covor de rugina si nici nu se stie care va avea mai multe zile. Eu, ca tata, va sfatuiesc sa nu umblati hai-hui, ci tineti-va de
frunza mama si aveti grija sa nu va dezlipiti de ea.
Vorbele imparatului sunau tare si zgomotos: se auzea cum vantul trece prin el ca o sabie, se vedea cum tremura si cat pe ce era sa
se aplece la pamant cu toata imparatia. Dar sa lasam asta pentru mai tarziu si sa vedem ce s-a intamplat mai departe. 
  Mezina, frunza rea si neascultatoare, dar totodata grijulie pentru imparatiile din jur, se strecura pe sub ramuri si o lua din loc prin
vecini sa vesteasca de sfaturile batranului. Merse ce merse din loc in loc si mai vestea pe cate un imparat care ii iesea in cale de
primejdia si nenorocirea ce avea sa urmeze.
Unul dintre imparati o opri din drum si o lua de mana zicandu-i:
- Draga mea copila, dulce si blajina, am aflat ce vremuri vor veni dar de asta nu-ti face griji si sa nu-ti fie teama. Sa stii ca va veni

19
toamna.
Fata-frunza facu niste ochi mari si isi inchipui ca toamna este un monstru, o stafie, o sperietoare de ciori, ori un cantec, un leagan,
un copil...
- Ce-ar fi sa-l intreb ,,Cum e toamna?", isi zise in gand mezina frunza.
Si hotarata de acest lucru prinse curaj si spuse:
- Batranule unchi, ce este toamna?
- Toamna este a treia fiica a anului ce coboara din inaltul cerului sa-si astearna trena ei de culoare galben-brun-aramie, trena fiind voi
frunzele care veti asterne un covor de rugina peste intreaga natura. De cum soseste de pe dealuri, incepe a stropi cu manunchi de
ciumafai, natura uda, dand pentru ea culoarea ei simbolica de toamna. 
Atunci soarele va cobora spre asfintit. Racoarea va brazda intinsul si deodata samanta se va scutura, frunzele ingalbenite se vor
desprinde de pe ramulrile copacilor si se vor cufunda intr-un somn adanc pentru totdeauna. Bruma rece si vantul sturlubatic sunt
prieteni nedespartiti ai toamnei. Impreuna vor salta frunzele in sus pana in inaltul cerului iar apoi le vor lasa din nou pe pamant. Voi va
veti apleca in fata toamnei parasind copacul definitiv, tatal care v-a sustinut atata timp in adierea vantului slab. Dar pentru oamnenii
vrednici, toamna este ca o pagina din cartea vietii care isi aduce roadele ei cu ea. De cum o zaresc se apuca cu grija sa-i culeaga
vesmintele cum sunt: perele, merele, nucile, gutuile pentru care au muncit tot anul. Dar toamna nu este mai prejos caci ea e mandra si
fericita de vrednicia lor si de aceea le acorda toata increderea si speranta ei.
Dupa cateva secunde, din fantezia povestirii fata frunza facu niste ochi mari si galbeni ca semn de dezmortire, il saluta cuviincios
pe batranul copac, ii spuse,,La revedere" cu un glas stins subtire si se indrepta iute spre casa parinteasca. Ajunsa acasa fu intrebata de
parinti pe unde a umblat iar ea, cu lacrimi in ochi, istorisi tot ce i s-a intamplat. 
Cum termina, se uita pe dealuri si frumoasa toamna se apropie de ea. Fructele ii tineau trena, coronita de flori stralucea din ce in ce
mai tare, in calea ei se aseza frunze si miresme de flori. Dar, in sfarsit, ajunse la tatal imparat si cu incuviintarea lui lua toata calea
frunzelor, copilele si le duse cu ea, ramanand in urma dorul parintilor, lacrimi amare, pustietate, iar inainte frunze ce se roteau in jurul
toamnei.
Doar o urma a mai ramas, o lacrima de frunza si roua ce se aseza pe copacul imparat. El urma sa stea de veghe si sa adaposteasca
in continuare toti trecatorii care faceau popasuri sub el.

20
21