Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „Iancu Văcărescu”, structura Bungetu


Profesor: Alexandru Corina
Data: 03.03.2020
Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Tema generală: ORIZONTURILE LUMII ȘI ALE CUNOAȘTERII
Unitatea de învăţare: Unitatea a IV-a – Pe scena vieții
Titlul lecţiei: Evaluare formativă – Pronumele și adjectivele pronominale (U4 24/24)
Tipul lecţiei: evaluare
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
Competenţe specifice Domenii de conținut Conţinuturi asociate
3.1. Redactarea unui text REDACTARE − Prezentarea textului: elemente
complex, având în vedere grafice specifice diverselor tipuri
respectarea etapelor de texte:
procesului de scriere • organizarea unui text în funcție de
și selectarea unor structuri situația de comunicare;
adecvate intenţiei de
comunicare;
4.1. Folosirea structurilor
morfosintactice ale limbii
române standard pentru ELEMENTE DE − Pronumele posesiv şi adjectivul
înţelegerea şi CONSTRUCȚIE A pronominal posesiv. Pronumele
exprimarea clară şi precisă COMUNICĂRII demonstrativ şi adjectivul pronominal
a intenţiilor comunicative demonstrativ
complexe;
4.2. Exprimarea clară a − Folosirea corectă a pronumelor și a
intenţiei comunicative prin adjectivelor pronominale: interogativ,
corelarea achiziţiilor relativ şi nehotărât, a adjectivului
lexicale şi semantice cu pronominal de întărire.
cele sintactice şi Pronumele şi adjectivul pronominal
morfologice din limba
negativ şi negaţia în propoziţie.
română standard;
4.4. Respectarea normelor − Posibilități combinatorii ale
ortografice şi ortoepice în pronumelor și ale adjectivelor
utilizarea structurilor pronominale
fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în
interacţiunea verbală.

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:
EVALUARE

Timp de lucru: 50 de minute.

Vei primi 10 puncte din oficiu.

Citește cu atenție textul următor:

D-RA CUCU: Ai văzut d-le profesor de matematici?

PROFESORUL (Timid): Am văzut.

D-RA CUCU: Ce dezordine! Ce scandal! Când eu strig în conferinţă că se duce şcoala de râpă, d-
ta taci.

PROFESORUL: D-ră Cucu.

D-RA CUCU (Intransigentă): Nicio domnişoară Cucu. D-ta taci şi stai cu nasul în cărţi şi-ţi vezi
de stelele şi cometele d-tale.

PROFESORUL (Timid, modest): Studiez.

D-RA CUCU: Studiezi?! De asta eşti d-ta profesor? Ca să studiezi?

PROFESORUL: Cred că da.

D-RA CUCU: Şi între timp elevii şi elevele îşi fac de cap. […]

PROFESORUL (După o tăcere de o secundă, foarte serios): D-ră Cucu! D-ta ai fost vreodată la
mare?

D-RA CUCU: Am fost la nămol, la Techirghiol.

PROFESORUL: Nu la nămol. La mare ai fost?

D-RA CUCU (Bănuitoare): Ce vrei să spui cu asta?

PROFESORUL: Într-un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. Este portul,
necunoscutul, depărtarea.

D-RA CUCU (Plat): Ce depărtare?

PROFESORUL: Este dorul de a pleca, de a fugi.

D-RA CUCU: De a pleca? De ce să pleci? Unde să pleci?

PROFESORUL: În altă parte. În altă lume.

(Mihail Sebastian, Steaua fără nume, Actul I, Scena VII – fragment)


A. (30 de puncte)
1. Scrie într-un enunț titlul textului și actul din care este preluat fragmentul. 4 p. (1p (enunț)+1p
(titlu)+2p(act))

2. Precizează locul acțiunii, justificând cu o secvență din text. 6 p. (loc 2p, secvența 2p, enunț 2p)

3. Explică, în două enunțuri, rolul cuvintelor scrise între paranteze cu litere italice. 6 p. (2 enunțuri
2p, 4p/ 2p

rolul indicațiilor)

4. Menționează două mijloace de caracterizare a domnișoarei Cucu. 6 p. (2 x 3p)

5. Exemplifică două trăsături specifice textului dramatic identificate în fragmentul dat. 8 p. (2


trăsături 2 x 1p

2 exemple 2 x 3p)

B. (30 de puncte)
6. Selectează din replica „Nicio domnişoară Cucu. D-ta taci şi stai cu nasul în cărţi şi-ţi vezi de
stelele şi cometele d-tale.”:

a. un adjectiv pronominal negativ;

b. un pronume de politeţe;

c. un pronume reflexiv. 6 p. (3x 2 p.)

7. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare, funcţiei sintactice si cazul
pronumelui subliniat:(8x2p=16p)

…… Poarta a închis-o acela. A. CCT, Ac


…… S-a dedicat cu pasiune lui. B. Subiect, N
….. Vecinul este asemenea dumnealui. C. Atribut pronominal prepoziţional, Ac.
….. Tu, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. Pasiunea pentru acesta este veche. E. Fără funcţie sintactică,V
….. Inceputul scrisorii lui este emoţionant. F. Nume predicativ, D
….. Ioana este cealaltă. G. Atribut pronominal genitival
…… Au sosit după ai mei. H. Complement indirect, D
8. Stabilește valoarea de pronume sau adjectiv pronominal interogativ a cuvintelor subliniate:
Cine vine? La care exercițiu ai greșit? Cui i-ai dat premiul? Ce carte citești? 4p
9. Scrie valoarea morfologică, funcţia sintactică şi cazul cuvintelor subliniate în următoarele
enunţuri:
Aceasta pare cea mai bună dintre toate.

Pe ai tăi nu îi cunosc.

Mă pieptăn în fiecare dimineaţă.

Te doare genunchiul?

Cine te-a adus?

10. Transcrie enunțurile cu variantele corecte:  Băiete, ţie însuţi/ însuşi ţi-a spus să aduci
mingea.  Fetele înseşi/

însăşi au făcut proiectul.  Diana, ţie înseţi/ însăţi ţi-a dat carnetul.  Ea însuşi/ însăşi a spus că
va veni repede.

 Fetelor, voi însene/ însevă aţi adus în discuţie acest aspect.11. Cuvântul subliniat în enunţul
„Şi între timp elevii şi elevele îşi fac de cap.”, este:

a. pronume reflexiv în dativ; b. pronume personal în dativ; c. pronume reflexiv în acuzativ. 4 p.

12. Alcătuieşte două enunţuri unde cuvântul care să fie, pe rând, pronume interogativ şi pronume
relativ. 4 p. (2x2 p.)

C. (20 de puncte)

13. Transformă în vorbire indirectă primele zece replici din textul dat. 10 p.

14. Notează cinci modificări operate pe text, în urma transformării din vorbire directă în vorbire
indirectă. 10 p.

(5x2 p.)

 Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 10 puncte, astfel: unitatea compoziției: 2 puncte;
corectitudinea

exprimării: 2 puncte; punctuația: 2 puncte; ortografia: 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea:


2 puncte.

Autoevaluare elev Evaluare profesor

punctaj: punctaj:
 Observă la care dintre exerciții ai avut punctaj mai mic.
 Notează pe caiet ce dificultăți ai întâmpinat și care crezi că sunt lecțiile asupra cărora ar
trebui să revii. Recitește-le!
 Bifează căsuța care sugerează cel mai bine cum consideri că te-ai descurcat la această
evaluare:
o foarte bine
o bine
o suficient de bine
o insuficient