Sunteți pe pagina 1din 19

Perioada : 4 săptămâni (S21 – S23) → 24.02.2020 – 13.03.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate / pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
1.2.; 3.1.; data,meteo, agenda zilei, impresii; Aspecte specifice ale organizării a. manual, fişe de lucru,
3.2. - discuţii despre succesul şcolar; învăţării şi pregătirii pentru carioci, creioane
- realizarea unui program de activitate şi odihnă; viaţă la şcolarul mic colorate, foi albe Evaluare după
CLR - joc ,,Ceasul”; b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.1. - citirea unei liste de activităţi şi reguli de igienă din Programul meu zilnic de lucru explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
programul şcolarului; Reguli de igienă privind RAI, jurnalul cu dublă lucru
AVAP - discuţii despre aceste activităţi; programul zilnic de activitate
- exerciţii de memorare a poeziei ,,La şcoală” intrare, jocul didactic
Luni 2.6. c. activitate frontală,
(manual pag. 20);
- identificarea mesajului transmis prin intermediul individuală, pe grupe
poeziei
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu A formula o idee a. manual, fişe de lucru
voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică,
CLR roluri, citire ştafetă etc.) ; Text suport: explozia stelară, metoda
1.1.; 1.2.; - identificarea, explicarea şi integrarea în noi pălăriilor gânditoare, Observarea
2.3.; 3.1.; enunţuri a cuvintelor necunoscute; Aventurile lui Habarnam, exerciţiul, discuţia de tip sistematică:
3.2.; 4.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; de Nikolai Nosov panel atitudinea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură c. activitate frontală, elevilor faţă de
cu textul citit; individuală, pe grupe sarcina dată
DP - explicarea greşelii lui Habarnam;
2.3. - transcrierea unui fragment pe caiet tip dictando;
- povestirea orală a întâmplării

MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în concentrul 0- Împărţirea la 2. Împărţirea la 3 a. auxiliar, fişe de lucru Temă de lucru
1.5.; 1.6.; 100; b.conversaţia,explicaţia, în clasă:
3.1.; 4.2. - utilizarea în exerciţii a terminologiei matematice: Polul Nord şi Polul Sud demonstraţia,exerciţiul, - aflarea unor
deîmpărţit, împărţitor, cât; problematizarea, câturi
CLR - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin diagram Venn, munca
2.3.; 3.1. împărţire; independentă
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare c.activitate frontală,

1
operaţii de împărţire;
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin
împărţire;
- aflarea jumătăţii unor numere date – reprezentări
prin desene;
- vizionarea unui documentar despre Polul Nord
activitate individuală
https://www.youtube.com/watch?v=_FeM1Jnyy9U;
- citirea unor informaţii despre cei doi poli;
- identificarea animalelor care trăiesc la Polul Nord
şi la Polul Sud, a condiţiilor de viaţă şi a adaptărior
la mediu;
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre cei
doi poli
- interpretarea, în faţa colegilor, a unor cântece Cântarea vocală
cunoscute, respectând sincronizarea;
a. manual, laptop,
MM - marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin
videoproiector
1.4.; 2.1.; acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
Cântarea vocală individuală b.conversaţia euristică,
3.4. percuţiei corporale;
explicaţia, exerciţiul, Interpretarea
- interpretarea unor cântece, în dialog muzical;
audiţia vocală
DP - recunoaşterea unor cântece după ilustraţii date,
c.activitate frontală,
2.3. interpretarea acestora împreună cu un coleg (ă);
individuală
- crearea unui ritm propriu pentru cântecul ,,Tot ce
e pe lume”

Marţi
MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în concentrul 0- Împărţirea la 2. Împărţirea la 3
a. auxiliar, fişe de lucru
1.5.; 1.6.; 100;
b.conversaţia,explicaţia,
3.1.; 4.2. - completarea unor casete cu numere potrivite; Polul Nord şi Polul Sud
exerciţiul, organizatorul
- colorarea jumătăţii nor fructe şi legume illustrate;
grafic de tip cauză-efect,
CLR - exerciţii de tipul ,,Află jumătatea / doimea / dublul
problematizarea, cubul Evaluare după
2.3.; 3.1. / treimea / triplul unor numere date”;
c.activitate frontală, modul de
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
activitate individuală rezolvare a
AVAP operaţii de împărţire;
sarcinilor de
2.6. - discuţii despre cum sunt afectate animalele de la
lucru
poli de incălzirea globală
- identificarea animalelor care trăiesc la Polul
Nord / Sud;
- audierea unui fragment din poezia ,,Apolodor” de
Gellu Naum;
- desen ,,Pinguinul”
CLR - recitirea textului suport; A formula o idee a. manual, fişe de lucru Interevaluare
1.1.; 1.2.; - formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; textului citit; Text suport: RAI, exerciţiul, ,

2
3.2.; 4.1. - identificarea unor acţiuni făcute de personajele
textului; Aventurile lui Habarnam,
jurnalul cu dublă intrare,
- ordonare cronologică a unor acţiuni date, făcute de de Nikolai Nosov
metoda ,,Creioanele la
DP Habarnam;
mijloc”, reţeaua
2.3. - povestirea orală a textului;
personajelor, diagrama
- dezbatere: argumente PRO / CONTRA;
cauzelor şi a efectului
2h - formularea unor idei despre Habarnam şi pitici;
c. activitate frontală,
- construirea unor noi dialoguri între personaje;
individuală, pe grupe
- dramatizarea textului;
- povestirea unor situaţii / întâmplări haioase

EFS - demonstrarea escaladarii (trecerii peste un Deprinderi motrice utilitar-


3.1.; 3.3. obstacol) cu ajutorul mainilor sprijinite pe aparat, aplicative
ridicarea genunchilor pe aparat, apoi saritura dincolo
CLR de aparat; Escaladarea cu - sala de sport
2.3. -exersarea escaladarii folosind lada, capra; apucare, sprijin si - lazi de gimnastica Observari
- Stafeta aplicativa — Alergare, escaladarea lazii de pasire peste obstacol - capra individuale
gimnastica, alergare pana la un punct fix, intoarcere
in alergare pe langa lada, cu predarea stafetei la
urmatorul;
- corectari

Miercuri - efectuarea de împărţiri la 4 si 5, în concentrul 0- Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 a. manual, fişe de lucru Observarea
100; b.conversaţia,explicaţia, sistematică
- exeriţii de tipul: ,,Află numerele care sunt cu atât exerciţiul, învăţarea prin
MEM
mai mici / mari, de atâtea ori mai mici decât …”; descoperire, RAI,
1.5.; 1.6.;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena corporală problematizarea,
3.1.; 4.2.
operaţii de împărţire; c.activitate frontală,
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire; activitate individuală
CLR
- colorarea sfertului unor imagini;
2.3.; 3.1.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre igiena corporală;
AVAP
- audierea poezia ,,Dimineata”, de Maria Giurgea si
2.6.
Maria Georgescu - Boştina;
- formulare de întrebări şi răspunsuri pe baza
poeziei
AVAP - realizarea de scurte descrieri ale unor fructe; Jurnalul unei plante a.manual, bloc de desen, Apreciere
2.1.; 2.2. - observarea unor tablouri ce reprezintă fructe; acuarele, pensulă, globală /
2.3.; 2.4.; - discuţii despre realizarea fructelor în operele de Fructe creioane individuală
2.5. artă (felul în care au fost aşezate, culorile etc.); (natură moartă) b.conversaţia euristică,
- exemplificarea unor asemănări / diferenţe între observarea dirijată, Expoziţie
CLR modul de realizare a fructelor; explicaţia, diagrama
2.1. -numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Venn, demonstraţia,
de lucru; munca independentă

3
- realizarea unui tablou cu obiecte şi fructe / unui
MEM
desen în care fructul preferat este un personaj dintr- c. activitate frontală,
2.1.
o poveste activitate individuală

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - verbalizarea modului cum pot fi identificate A identifica un obiect, un loc , o a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; persoanele / locurile / obiectele; persoană b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - selectarea cuvintelor, din textul suport, care exerciţiul, ciorchinele,
3.2.; 4.1. definesc însuşirile lui Habarnam – transcrierea munca independentă
acestora; Text suport: c. activitate frontală,
DP - identificarea unor obiecte / fiinţe după criterii individuală, în perechi
2.3. date; Aventurile lui Habarnam,
- joc: ,,Ghiceşte cine sunt?” de Nikolai Nosov

- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe ; Despărţirea la capăt de rând a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
CLR - formarea unor cuvinte din silabe date; b. conversaţia euristică, controlată
1.1.; 1.2.; - exerciţii de grupare a cuvintelor după numărul de exerciţiul, ciorchinele,
2.3.; 3.1.; silabe; Text suport: munca independent,
3.2.; 4.1. - completrarea cuvintelor cu silabe care lipsesc; jocul
- alcătuirea unor enunţuri formate doar din cuvinte Aventurile lui Habarnam, c. activitate frontală,
din 3 silabe, 4 silabe sau 5 silabe; de Nikolai Nosov individuală
AVAP - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe la
2.6. capătul rândului;
- colorarea unor casete, după cerinţe date;
Joc ,,Fazan”
- efectuarea de împărţiri la 4 şi la 5, în concentrul 0- Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare
100; b. conversaţia euristică, predictivă
MEM
- completarea casetelor cu numerele care lipsesc; exerciţiul, explicaţia,
1.5.; 1.6.;
- exerciţii de grupare a obiectelor în mod egal; problematizarea,
3.1.; 4.2.
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena corporală jurnalul cu dublă intrare
operaţii de împărţire; c. activitate frontală,
CLR
- discuţii despre igiena corporală; activitate în perechi,
2.3.; 3.1.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; activitate independentă
- completarea unor propoziţii lacunare cu informaţii
MM
despre igienă;
1.4.
- audierea cântecului ,,Prietenii mei”
https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70

AVAP Jurnalul unei plante a.manual, diverse Expunerea


2.1.; 2.2. - discuţii despre frunze, flori şi fructe; materiale lucrărilor
2.3.; 2.4.; - verbalizarea materialelor, instrumentelor şi Evaluare b.conversaţia euristică,
2.5. tehnicilor utilizate; observarea dirijată,
- convorbire ,,Ce v-a plăcut cel mai mult / Ce nu v-a explicaţia, exerciţiul

4
plăcut?”; c. activitate frontală,
- observarea desenului din manual (pag. 20) – individuală, în perechi
CLR
găsirea unui titlu potrivit;
2.1.
- alcătuirea unor enunţuri pe care consideră că le
transmite desenatorul prin intermediul desenului;
- discuţii despre enunţurile formulate;
- expunerea produselor şi analiza lor
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișă de lectură
1.1.; 1.2.; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; este vorba în acest text?” POVESTEA MICULUI PRINȚ explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri de Antoine de Saint-Exupery jocul didactic, joc de rol
scurte care testează înţelegerea textului audiat; (repovestită foarte pe scurt) cadranele, ciorchinele, Evaluare după
- descrierea persoanelor întâlnite de Micul Prinţ pe jurnalul cu dublă intrare rezolvarea
AVAP planenete vizitate; c. activitate frontală, sarcinilor de
2.6. - desprinderea învăţăturii textului; individuală, pe grupe lucru
- scrierea însuşirilor vulpii;
MEM - ordonarea planetelor ilustrate, în ordinea vizitării
3.2. lor de către Micul Prinţ;
- completarea unor enunţuri lacunare etc.
- realizarea unui colaj ,,Micul Prinţ”
MEM - efectuarea de împărţiri la 6 şi 7, în concentrul 0- Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 a. manual, fişe de lucru,
1.5.; 1.6.; 100; laptop, videoproiector
3.1.; 4.2. - exeriţii de tipul: ,,Află numerele care sunt cu atât b. conversaţia euristică,
mai mici / mari, de atâtea ori mai mici decât …”; exerciţiul, explicaţia,
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena danturii problematizarea, Temă de lucru
2.3.; 3.1. operaţii de împărtire; cadranele de clasă:
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire; c. activitate frontală, - aflarea unor
DP - compararea a unor câturi;; individuală, în perechi câturi, după
2.3. - citirea rubricii ,,Ne informăm”; diverse criterii
- discuţii despre igiena danturii;
- vizionarea filmuleţului ,,Cum să ne periem dinții
în mod corect?”
https://www.youtube.com/watch?
v=V1BvEQwDpWA

MM - reproducerea în grup a unor cântece însuşite, Cântarea vocală a. manual, laptop,


1.4.; 2.1.; respectând sincronizarea; videoproiector
3.4. - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin b.conversaţia euristică,
Interpretarea
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a explicaţia, exerciţiul,
Cântarea vocală individuală vocală
DP percuţiei corporale; c.activitate frontală,
2.3. - interpretarea unor cântece, în dialog muzical; individuală, în grup
- concurs ,,Cel mai bun interpret”
EFS - explicarea si demonstrarea tractiunii cu bratele, Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport Observare
3.1.; 3.3. individual si in perechi: aplicative - franghii sistematica

5
- din pozitia stand fata in fata, apucat cu o mana sau
CLR cu doua maini - tractiune frontala; Tractiunea (deplasarea) unui
2.3. - aceeasi pozitie, apucat de capatul unei franghii, a obiect prin tractare cu bratele -
unui baston sau de mana unui coleg - tractiunea individual si in perechi
DP efectuandu-se frontal, cu ambele maini; (bastoane)
2.3. - un elev pe banca, altul jos, apucat de maini, - banci de
Aprecieri
tractiuni cu coborarea lui de pe banca. gimnastica
verbale
- exersarea tractiunii cu bratele;
- corectari individuate si colective;
- Jocuri dinamice specifice insusirii deprinderii de
tractiune: ,,Trasurica", ,,Tractiunea in patru colturi"

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fișe de lucru,


DP data,meteo, agenda zilei, impresii; Aspecte specifice ale organizării creioane colorate
1.2.; 3.1.; - discuţii despre importanţa respectării unui învăţării şi pregătirii pentru b. conversatia euristică,
3.2. program de activitate şi odihnă; viaţă la şcolarul mic explicaţia, exerciţiul,
Evaluare după
- citirea unor mesaje pentru şcolari; cadranele, jocul
rezolvarea
CLR - citirea poeziilor ,,Odihna în aer liber” şi ,,Somnul” Timpul meu pentru activitate şi didactic, jurnalul cu
dublă intrare sarcinilor de
3.1. (manual pag. 21); odihnă
- identificarea mesajelor importante transmise de c. activitate frontală lucru
AVAP cele două poezii, după idei date; Reguli de igienă privind individuală, în perechi
2.6. - exerciţiu-joc ,,Ce face u la ora …?”; programul zilnic de activitate
- formulare de răspunsuri la întrebări date

- citirea dialogului dintre Habarnam şi pitic (manual


pag. 87);
- observarea înţelesului pe care îl are cuvântul ,,cer”
în acest dialog;
CLR - explicarea înţelesurilor pe care le pot avea
Cuvinte cu aceeaşi formă şi a. manual, auxiliar,
1.1.; 1.2.; cuvintele ,,poartă” şi ,,broască” în enunţurile date;
înţeles diferit jetoane
2.3.; 3.1.; - formularea unor enunţuri cu sensurile diferite ale
b. conversaţia euristică, Observare
3.2.; 4.1. cuvintelor: vin, nouă, noi, port, car etc.
explicaţia, exerciţiul, sistematică
- explicarea unor expresii (de ex. ,,ochi de apă”);
Text suport: jocul didactic,
- identificarea sensurilor cuvintelor, după imagini;
ciorchinele Autoevaluare
AVAP - colorarea perechilor de imagini care corespund
Aventurile lui Habarnam, c. activitate frontală,
2.6. cuvintelor cu aceeaşi formă şi înţeles diferit (de
de Nikolai Nosov individuală, pe grupe
ex. lamă – animal şi lamă – obiect);
- identificarea cuvintelor cu aceeaşi formă şi
înţeles diferit dintr-un text;
Jocul cuvintelor

MEM - efectuarea de împărţiri la 6 şi la 7, în concentrul 0- Împărţirea la 6. Împărţirea la 7 a. auxiliar, fişe de lucru Interevaluare
1.5.; 1.6.; 100; b. conversaţia euristică,
3.1.; 4.2. - completarea casetelor cu numerele care lipsesc; exerciţiul, explicaţia,

6
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de împărţire;
CLR
- compunere de problem după imagini date; problematizarea, jocul,
2.3.; 3.1.
- colorarea unor vieţuitoare pe care sunt scrise explozia stelară
numere care se impart la 6 sau 7; Despre igiena danturii c. activitate frontală,
AVAP
- discuţii despre igiena danturii; individuală, în perechi
2.2.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Joc de rol ,,La doctor”
- reproducerea în grup a unor cântece însuşite,
respectând sincronizarea;
MM a. manual, fişe de lucru
- selectarea unor cântece, după criterii date;
1.4.; 2.1.; b.conversaţia euristică,
- completarea unor enunţuri lacunare;
3.4. explicaţia, exerciţiul,
- interpretarea individuală a unor cântece cunoscute; Observare
Recapitulare munca independentă
- fredonarea unei melodii de către un elev, sistematică
CLR c. activitate frontală,
recunoşterea acesteia de ceilalţi elevi;
2.3. individuală, în grup
- împărţirea versurilor cântecului ,,Buni prieteni”
astfel încât să poată fi interpretat de solist şi de cor

Marți - efectuarea de împărţiri la 8 şi 9; Împărţirea la 8. Împărţirea la 9


a. manual, fişe de lucru,
- scrierea împărţirii la 8 şi 9 pe baza înmulţirii ; Evaluare după
MEM planşe diverse
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare rezolvarea
1.5.; 1.6.; b.conversaţia, explicaţia
operaţii de împărţire ; sarcinilor de
3.1.; 4.2. exerciţiul, jocul , munca
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin Despre igiena alimentelor lucru
independentă, învăţarea
împărţire ;
CLR prin descoperire,
- completarea unor tabele cu numerele lipsă;
2.3.; 3.1. problematizarea
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
c. activitate frontală,
- discuţii tip dezbatere despre efectele negative ale
activitate individuală
consumului de alimente nespălate;
- exemplificarea modului sănătos de a mânca
CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Textul narativ a. manual, fişe de lucru,
1.1.; 1.2.; tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire planşe, marker,
2.3.; 3.1.; ştafetă); Acordul în gen şi număr cartoane, creioane
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi colorate / carioci Autoapreciere
enunţuri a cuvintelor necunoscute; Text suport: b. conversaţia euristică,
- formularea unor întrebări al căror răspuns se explozia stelară,
AVAP găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Vrăjitorul din Oz , de Lyman explicaţia, exerciţiul,
2.6. Ce? Când? Cu cine?) Frank Baum harta povestirii,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect brainstormingul,
2h (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? diamantul, ciorchinele
Cu ce?); c. activitate frontală,
- exerciţii de citire selectivă; individuală, pe grupe
- completarea unor spații lacunare cu informații din
text;
- povestirea orală a textului;

7
- găsirea unor însușiri pentru fiecare personaj;
-interpretarea unor personaje;
- exerciţii de transcriere;
- desenarea unor personaje ale textului;
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,Tu ce ai
dori să-i ceri Vrăjitorului din Oz?”
- formulare de enunţuri cu personajele textului;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învăţătoarea le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia.
- explicarea-demonstrarea impingerii cu bratele a Deprinderi motrice utilitar-
- sala de sport
unui obiect sau partener; aplicative
- bastoane
- fata in fata, palma in palma, impingeri simultane
sau alternative; Deplasarea Aprecieri
EFS
- intr-un picior, impingerea adversarului si (impingerea) unui individuale si
3.1.; 3.3.
dezechilibrarea lui; obiect sau partener colective
- ghemuit fata in fata, impingeri in palme pentru a
DP
dezechilibra adversarul.
2.3.
- exersarea impingerii cu brajele a unui obiect sau
partener;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Lupta cu bastonul", ,,Impinsa"
Miercuri MEM - efectuare de împărţirii în concentru 0 - 100;
1.4.;1.5.; - rezolvarea de probleme în care sunt necesare
1.6.; 3.1.; operaţii de împărţire ;
a. auxiliar, fişe de lucru
4.2. - exeriţii de tipul: ,,Află numerele care sunt cu atât Împărţirea la 8. Împărţirea la 9
b.conversaţia euristică,
mai mici / mari, de atâtea ori mai mici decât …”;
explicaţia, exerciţiul, Autoevaluarea
CLR - compararea unor câturi, utilizând semnele: <, >, =;
problematizarea, munca controlată
2.3.; 3.1. - completarea unor casete cu numere potrivite;
independentă
- realizare de corespondenţe între câturi şi operaţii Despre igiena alimentelor c activitate frontală,
de împărţire scrise pe vieţuitoare sau obiecte;
individuală, în perechi
- discuţii igiena alimentelor şi felul în care trebuie
să luăm masa;
- AŞA DA / AŞA NU
AVAP - discuţii despre animalele preferate; Animale a.manual, bloc de desen, Apreciere
1.3.; 2.2.; - numirea unor filme sau desene animate cu creioane colorate, globală
2.3.; 2.5. animale, în special pisici; Familia Miau laptop, videoproiector Apreciere

8
- observarea unor pisici ilustrate (manual pag. 22); (desen) b.conversaţia euristică,
- citirea paşilor care trebuie făcuţi pentru a desena o observarea dirijată,
CLR pisică; explicaţia, exerciţiul
3.1. - numirea materialelor şi etapele de lucru; c. activitate frontală, individuală
- desenarea unei pisici; individuală
MM - audierea / vizionarea cântecului ,,Un motan cât un
1.4. pisoi” https://www.youtube.com/watch?
v=7E3uUxoyk0c
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi - recitirea textului; a. manual, fişe de lucru,
CLR - formularea unor enunţuri, după diverse cerinţe; Textul narativ auxiliar
1.1.; 1.2.; - despărţiri în silabe a cuvintelor, insistând pe b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; despărţirea corectă la capăt de rând; Acordul în gen şi număr explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - scrierea unor cuvinte cu înţeles asemănător / opus; harta povestirii, jocul,
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte care au aceeaşi Text suport: cadranele, RAI
formă dar înţeles diferit; c. activitate frontală, Autoreflecţia
DP - ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma Vrăjitorul din Oz , de Lyman individuală, pe grupe
2.3. cuvinte / propoziţii; Frank Baum
- transformări de enunţuri după model dat;
- realizarea unui dialog între copii şi Vrăjitorul din
Oz;
Jocul posibilităţilor
- citirea şi observarea enunţurilor rostite de Scrierea corectă a cuvintelor
personaje; ,,dintr-o” / ,,dintr-un”
CLR
- transcrierea enunţurilor rostite de Toto şi Sperie a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.;
Ciori; Text suport: b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.;
- formulare de enunţuri proprii care să conţină observarea dirijată,
3.2.; 4.1.
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Vrăjitorul din Oz , de Lyman explicaţia, exerciţiul, Observare
- completarea unor enunţuri lacunare cu Frank Baum copacul ideilor sistematică
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; c. activitate frontală,
AVAP
- identificarea variantelor corecte a cuvintelor individuală, pe grupe
2.6.
marcate din enunţuri date;
- desenarea Vrăjitorului din Oz, aşa cum şi-l
imaginează
MEM - exerciţii de împărţire reprezentând cazuri speciale; Cazuri speciale de împărţire a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.5.; 1.6.; - citirea rubricii ,,Am aflat” b.conversaţia euristică, rezolvarea
3.1.; 4.2. - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Despre igiena îmbrăcămintei explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
utilizând semnele <, >,=; problematizarea, lucru
CLR - jocuri de extragere repetată a unui anumit număr învăţarea prin
2.3.; 3.1. de elemente dintr-o mulţime dată; descoperire
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei c activitate frontală,
sume / diferenţe de termeni egali; individuală

9
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii pe baza textului citit,
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei
persoane şi a celor din jur;
AVAP - discuţii despre obiectele decorative din camera Animale a. manual, tub de hârtie
1.3.; 2.2.; lor; igienică, hârtie
2.3.; 2.5. - observarea tehnicilor de lucru pentru realizarea Familia Miau creponată, carton
unei ,,pisici decorative” (manual pag. 23); (obiect decorativ) colorat, carton ondulat, Observare
CLR - numirea materialelor, instrumentelor necesare şi foarfecă, lipici, ochi sistematică
3.1. etapele de lucru; mobili, cariocă neagră
- realizarea unui obiect de decor în formă de pisică b.conversaţia euristică,
observarea dirijată,
explicaţia, exerciţiul
c. frontală, individuală
Vineri - citirea poeziei; identificarea titlului, autorului, *Lectură
numărului de strofe şi de versuri;
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre Pantalonii lui Haplea, de Nicolae a. fişe de lectură
CLR conţinutul poeziei; Batzaria b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.; - explicarea cuvintelor noi, introducerea acestora în explozia stelară,
2.3.; 3.1.; enunţuri; explicaţia, exerciţiul Evaluarea
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri cadranele, cvintetul, după
scurte care testează înţelegerea poeziei; scheletul de recenzie, rezolvarea
- formularea unei opinii referitoare la personajele metoda pălăriilor sarcinilor de
AVAP textului; gânditoare lucru
2.6. - identificarea însuşirilor personajelor; c. activitate frontală,
- identificarea personajelor illustrate şi colorarea individuală, pe grupe
acestora (Haplea şi Frosinica);
- scurtarea unor pantaloni cu linii punctate şi
colorarea părţii rămase nemodificată
- compararea unor câturi, utilizând semnele <, >,=; Cazuri speciale de împărţire a. auxiliar, fişe de lucru
- rezolvarea de probleme diverse; b.conversaţia euristică, Temă de lucru
MEM
- crearea unor probleme după imagini / desene / Despre igiena îmbrăcămintei explicaţia, exerciţiul, în clasă:
1.5.; 1.6.;
scheme / exerciţii / formule; problematizarea, - aflarea
3.1.; 4.2.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri învăţarea prin câturile,
matematice date; descoperire identificarea
AVAP
- completarea unor tabele cu numerele lipsă; c activitate frontală, regulilor de
2.6.
- discuţii despre importanţa igienei îmbrăcămintei; individuală, în perechi igienă a
- colorarea unor obiecte de îmbrăcăminte după îmbrăcămintei
criterii date

MM - selectarea unor cântece, după criterii date; Recapitulare a. manual, fişe de lucru Probă scrisă şi
1.4.; 2.1. - completarea unor propoziţii lacunare; b.conversaţia euristică, orală
- identificarea regulilor pentru a cânta frumos şi explicaţia, exerciţiul,
CLR corect; munca independentă

10
- transcrierea versurilor din ,,Cântecul gamei”şi c. activitate frontală,
3.1.
marcarea locurilor care necesită respiraţie; individuală
- interpretarea individuală a unor cântece cunoscute;
- explicarea si demonstrarea transportarii unor Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport
obiecte usoare: aplicative - mingi
EFS
- transportarea unei mingi medicinale apucata cu medicinale
3.1.; 3.3.
ambele maini, sprijinita la piept, cu mainile tinute pe Transportul unor obiecte usoare - alte obiecte
umar (individual); apucate cu ambele maini, (dupa posibilitatile
DP Aprecieri
- transportarea unui ghiozdan, bolovan in perechi. sprijinite la piept, pe umar, scolii)
2.3. colective
- exersarea transportarii unor obiecte usoare; individual si in
- corectari, recomandari (Atentie la greutatile perechi
CLR
transportate pentru a nu le scapa peste picioare sau
1.4.
chiar peste corp, producandu-se accidente grave);
- Jocuri dinamice: ,,Cursa dupa minge",
,,Transportul pe punte"

Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,


data meteo, agenda zilei, impresii
- joc ,,Cuvântul încrucişat”; a. manual, fișe de lucru,
DP - citirea textului ,, Când şi cât învăţ? Cum învăţ?” creioane colorate
2.2.; 3.2. (manual pag. 23); b. conversatia euristică,
- realizarea unui text, prin completarea unor Abilităţi şi atitudini de învăţare explicaţia, exerciţiul, Observare
CLR cadranele, jocul
enunţuri lacunare; sistematică
2.1.; 3.1. - exerciţiu-joc ,,Observă, analizează, descoperă, didactic, RAI
Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
compară, asociază, argumentează”; c. activitate frontală
AVAP - exersarea unor dialoguri pe teme date; individuală, pe grupe
2.6.
- studiu de caz: ,,Învăţăm în poziţia corectă” –
,,Povestea lui Studiosul”
- citirea unor sfaturi pentru învăţare
- verificarea însuşirii scrierii corecte a cuvintelor
,,dintr-o / dintr-un”;
CLR
- formulare de enunţuri proprii care să conţină
1.1.; 1.2.; a. auxiliar, fişe de lucru
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”;
2.3.; 3.1.; b. conversaţia euristică,
- completarea unor enunţuri lacunare cu
3.2.; 4.1. Scrierea corectă a cuvintelor explicaţia, exerciţiul,
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Evaluare
,,dintr-o” / ,,dintr-un” munca independentă
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de cuvinte (de ex. predictivă
c. activitate frontală,
dintr-o carte, dintr-un sat etc.);
AVAP individuală, în perechi
- selectarea şi încercuirea variantei corecte din
2.6.
enunţuri date;
- corectarea greşelilor de scriere a unui text dat,
transcrierea corectă a acestuia
MEM - exerciţii de observare şi analiză a algoritmului de Aflarea numărului necunoscut a. manual, fişe de lucru, Autoevaluare
1.5.; 1.6.; aflare a numărului necunoscut la înmulţire şi laptop, videoproiector controlată
3.1.; 4.2. împărţire ; Despre igienă b.conversaţia euristică,

11
- exerciţii de aflare a numărului necunoscut pentru
înmulţire şi împărţire;
- exerciţii de efectuare a calculelor cerute de explicaţia, exerciţiul,
CLR expresii matematice; problematizarea,
2.3. - rezolvare şi compunere de probleme; învăţarea prin
- discuţii despre igiena corporală / danturii / descoperire
MM alimentelor / îmbrăcămintei; c activitate frontală,
1.4. -audierea cântecului ,,Igiena” individuală
https://www.youtube.com/watch?
v=9pmY2vmQT20
- acompanierea unor melodii cunoscute de jucării
MM muzicale sau percuţie corporală; a. manual
1.2.; 2.2.; - interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se trăieşte”, b.conversaţia euristică,
2.3.; 3.1. după mişcări sugerate; Cântarea instrumentală explicaţia, exerciţiul, Observare
- vizionarea unui tutorial de percuţie corporală demonstraţia sistematică
CLR diversă https://www.youtube.com/watch? Percuţia corporală diversă c. activitate frontală,
2.3. v=yVITOCTIYxo individuală, în grup
- executarea unor mişcări de percuţie corporală

Marti
MEM - exerciţii de aflare a numărului necunoscut pentru Aflarea numărului necunoscut a. auxiliar, fişe de lucru
1.5.; 1.6.; înmulţire şi împărţire; b.conversaţia euristică,
3.1.; 4.2. - exerciţii de efectuare a calculelor cerute de explicaţia, exerciţiul,
expresii matematice; problematizarea, metoda
CLR - colorarea unor plante sau animale, după criterii Gândiți/ Lucrați în
Interevaluare
2.3. date (de ex. ,,Colorează doar florile cu numere care, perechi/ Comunicați
prin împărţire la alt număr, dau câtul 3”); c activitate frontală,
AVAP - rezolvare şi compunere de probleme; individuală, în perechi
2.2. - discuţii despre importanţa igienei corporale/ a
danturii /a alimentelor /a îmbrăcămintei

CLR - vizionarea rezumatului povestirii Vrăjitorul din Scrierea imaginativă pe baza a. manual, laptop, Autoevaluarea
1.1.; 1.2.; Oz unei benzi desenate videoproiector controlată
2.3.; 3.1.; https://www.youtube.com/watch?v=XJ9b0fr5RZE; b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. - selectarea unor expresii/enunțuri/secvenţe care explicaţia, exerciţiul,
sugerează sau produc anumite emoții sau reacții, Text suport: metoda Semaforul, jocul
asocierea acestora cu o anumită culoare și așezarea observarea dirijată,
AVAP lor în propriul semafor (care va avea 3 culori); Vrăjitorul din Oz , de Lyman munca independentă
2.6. - observarea imaginilor din manual, identificarea Frank Baum c. activitate frontală,
personajelor şi formulări de enunţuri după fiecare individuală, în perechi
imagine dată;
- scrierea unui scurt text în care povestesc despre
aventurile lui Dorothy şi ale prietenilor săi;

12
- autoevaluare după criterii date;
- scrierea unui scurt text despre o nouă aventură a
lui Habarnam, Lentilă şi Ştietot (imaginaţie proprie)

- citirea fragmentului ,,Alice în Ţara Minunilor”, de Hoinărind prin Ţara Minunilor


Lewis Caroll;
- formularea unor întrebări al căror răspuns se Recapitulare
găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce?
Ce? Când? Cu cine?);
- completarea unor enunţuri lacunare cu forma
potrivită a cuvintelor din paranteză;
a. manual, laptop,
- variante de despărţire a cuvintelor în silabe;
CLR videoproiector
- formulare de enunţuri după criterii date;
1.1.; 1.2.; b. conversaţia euristică,
- redactarea unor texte (5-7 enunţuri) pe baza unor
2.3.; 3.1.; explicaţia, exerciţiul,
benzi desenate;
3.2.; 4.1. metoda Semaforul, jocul
- citirea fragmentului ,,Dumbrava minunată” de
observarea dirijată, Autoapreciere
Mihail Sadoveanu;
DP cadranele, RAI, munca
- identificarea formei corecte a cuvintelor îngroşate
2.3. independentă
din enunţuri date;
c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri cu cuvintele ,,dintr-o /
individuală, pe grupe
dintr-un”
JOC: Cine sunt?
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor, apoi se
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce
scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un coleg
pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv.

- Mers in echilibru pe partea lata a bancii cu ochii Deprinderi motrice utilitar- - sala de sport
EFS
inchisi, bratele lateral, pipairea capatului cu varful aplicative - banci de gimnastica
3.1.; 3.3.
piciorului, intoarcere in alergare pe langa banca si
predarea stafetei; Stafete aplicative si jocuri Observarea
DP
- Catarare combinata la banca si la scara fixa; dinamice sistematica
2.3.
- Colectivul este impartit pe doua siruri: la semnal, vizand deprinderi
alergare, cu trecere printr-un capac de lada asezat utilitar-aplicative
CLR
transversal, alergare cu escaladarea lazii de gimnastica,
1.4.
ocolirea unui reper, alergare cu predarea stafetei.
Joc: ,,Miriapodul"
Miercuri MEM Ordinea efectuării operaţiilor Observarea
1.5.; 1.6.; - identificarea operaţiilor matematice de ordinul I şi a. manual, fişe de lucru, sistematică
3.1.; 4.2. al II-lea; b.conversaţia euristică,
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării explicaţia, exerciţiul,
CLR operaţiilor; Despre igiena încălţămintei învăţarea prin
2.3.; 3.1. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare descoperire,

13
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
problematizarea, munca
- rezolvări de exerciţii după un model dat;
independentă
- compararea rezultatelor a două exerciţii;
c.activitate frontală,
- citim rubric ,,Ne informăm”;
activitate individuală
- discutii despre încălţăminte şi păstrarea igienei
acesteia
- discuţii despre obiecte decorative preferate; Animale
AVAP a. manual, revistă, pahar
- observarea tehnicilor de lucru pentru realizarea
1.3.; 2.2.; de iaurt / sticluţă,
unui ,,fluture decorativ” (manual pag. 24 - 25); Fluturi Apreciere
2.3.; 2.5. farfurie rotundă, pix,
- numirea materialelor, instrumentelor necesare şi (obiect decorativ) globală
sârmă, foarfecă, laptop
etapele de lucru; / individuală
CLR b.conversaţia euristică,
- realizarea unui obiect de decor în formă de fluture,
2.3. observarea dirijată,
respectând etapele de lucru;
MM explicaţia, exerciţiul
- audierea cântecului ,,Fluturaşul meu”
1.4. c. frontală, individuală
https://www.youtube.com/watch?v=ilFqlXEKxoo
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1.; 1.2.; sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia, Probă scrisă
3.2.; 4.1. munca independentă
c. activitate individuală
- audierea textului; Păţania lui Aricel Năzdrăvănel
CLR - formularea unor întrebări al căror răspuns se
a. fise de lectură
1.1.; 1.2.; găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce?
b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; Ce? Când? Cu cine?);
explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - povestirea orală a textului audiat;
explozia stelară, harta
- caracterizarea lui Aricel;
povestirii, cadranele,
AVAP - formulare de enunţuri cu ajutorul cuvintelor Observare
RAI, metoda pălăriilor
2.6. marcate cu majuscule în text; sistematică
gânditoare, jurnalul cu
- transcrierea versurilor de la finalul textului,
dublă intrare
respectând aşezarea în pagina caietului;
c. activitate frontală,
- discuţii despre importanţa ascultării sfaturilor
individuală, pe grupe
părinţilor etc.
- desenarea unei secvenţe din text

MEM - rezolvarea de exerciţii respectând ordinea a. auxiliar, fişe de lucru, Autoevaluare


1.5.; 1.6.; efectuării operaţiilor; Ordinea efectuării operaţiilor carton, hârtie, fire şi controlată
3.1.; 4.2. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare materiale textile
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; b.conversaţia euristică,
CLR - scrierea rezolvării unei probleme printr-un explicația, exerciţiul,
2.3.; 3.1. exerciţiu; Despre igiena încălţămintei cadranele, jocul,

14
- compunere de probleme după exerciţii date;
problematizarea, munca
AVAP - discutii despre importanţa unei încălţăminte
independentă
2.3. adecvate şi păstrarea igienei acesteia;
c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri lacunare;
individuală, în perechi
- realizarea unui papuc fermecat
a. manual, creion,
AVAP - discuţii despre fluturi;
creioane colorate,
1.3.; 2.2.; - citirea paşilor care trebuie urmaţi în realizarea Animale Apreciere
foarfecă, lipici, 2 paie
2.3.; 2.5. unei măşti în formă de future (manual pag. 26); globală /
b.conversaţia euristică,
- numirea materialelor, instrumentelor necesare şi Fluturi individuală
observarea dirijată,
CLR etapele de lucru; (mască)
explicaţia, exerciţiul
2.3.; 3.1. - realizarea unei măşti în formă de fluture, Expoziție
c. frontală, individuală,
respectând etapele de lucru
individuală
Vineri Oră de ameliorare-dezvoltare: a. fișe de ameliorare / de
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ dezvoltare dezvoltare, Evaluarea
CLR
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale - exerciții de ameliorare – b. conversația, după
1.1.; 1.2.;
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, exercițiul, rezolvarea
2.3.; 3.1.;
evaluarea sumativă. problematizarea sarcinilor de
3.2.; 4.1.
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, ameliorare/
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi dezvoltare:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoreflecţia

- identificarea operatiilor matematice de ordinul I şi Ordinea efectuării operaţiilor


MEM al II-lea;
a. auxiliar, fişe de lucru,
1.5.; 1.6.; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării
foaie de desen, creioane
3.1.; 4.2. operaţiilor;
colorate, carioci
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena încălţămintei
b.conversaţia euristică,
CLR operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
explicația, cadranele,
2.3. - rezolvări de exerciţii după un model dat; Autoapreciere
problematizarea, munca
- scrierea unei probleme printr-un exerciţiu;
independent, exerciţiul
AVAP - compunere de probleme după exerciţii date;
c. activitate frontală,
2.2. - discutii despre importanţa unei încălţăminte
individuală, în perechi
adecvate şi modul prin care o putem păstra curată;
- stabilirea de adevăr pentru enunţuri date;
- realizarea unui desen ,,Încălţămintea preferată”

MM - vizionarea unui tutorial de percuţie corporală Cântarea instrumentală a. laptop, videoproiector Observarea
1.2.; 2.2.; https://www.youtube.com/watch?v=a7qrrhKqRxE; b.conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1. - interpretarea unor cântece însotite de percuție Percuţia corporală diversă explicaţia, exerciţiul,
corporală diversă (bătăi din palme, lovit pulpele cu demonstraţia
CLR palmele, bătaie cu piciorul în podea etc.); c. activitate frontală,
2.3. - vizionarea unor exerciţiu de percuţie corporală individuală, în grup
https://www.youtube.com/watch?v=FmeMffUqJQk

15
Jocuri:,,Semanatul si culesul pepenilor"; ,,Roaba"; Deprinderi motrice utilitar-
,,Tara, tara, vrem ostasi!" Stafete: aplicative
EFS
1 . Clasa este impartita in 4 grupe, cate doua fata in fata.
3.1.; 3.3.
La semnal, transportarea unei mingi medicinale pana la Jocuri si stafete aplicative folosind
- sala de sport
un cerc; de acolo impingerea unei banci de gimnastica deprinderile insusite
DP - mingi medicinale (dupa Observare
pana la sirul din fata, predarea stafetei si trecerea la
2.3. posibilitatile scolii) sistematica
coada sirului. Urmatorul ,,pune lucrurile la loc".
- banci de gimnastica
2. Mers in echilibru pe banca de gimnastica cu
CLR
transportul unui obiect usor pe umar, asezarea
2.3.
obiectului la capatul bancii, mers ghemuit, ocolirea
unui fanion, mers pe varfuri, transportarea mingii pe
umar inapoi la urmatorul elev.

POVESTEA MICULUI PRINȚ

de Antoine de Saint-Exupery
(repovestită foarte pe scurt, de Ioan Vlăşin)

A fost odată un prinț de mărimea unui băiețel care își ducea viața singur pe o planetă destul de mică, undeva departe de Pământ. Pe planeta sa își îndeplinea cu
răspundere îndatorile sale, fiind un bun gospodar, care avea mare grijă de echilibrul acesteia.
Poate și-ar fi trăit liniștit viața acolo, neștiut de noi pământenii, dacă pe planeta lui nu ar fi răsărit o minunată floare. Ea a trezit în Micul Prinț nu numai
sentimente de încântare, admirație și de bucurie, dar și unele sentimente de confuzie ori chiar de derută totală. Punând preț prea mare pe unele dintre vorbele
florii, neștiind cum să privească dincolo de ele, ajunsese nefericit. Astfel, interacțiunea cu floarea i-a oferit șansa de a se întâlni cu propriile sale limite în ceea ce
privește stabilirea de relații ori cunoașterea ființelor care au voință proprie.
Văzând că propria planetă îi oferă resurse limitate pentru a învăța aceste lucruri, Micul Prinț, ca un adevărat Făt Frumos, părăsește confortul pe care îl avea
acasă și în obișnuințele lui și pleacă în lume ca să învețe.
Pe drumul către Pământ a vizitat diverse planete cu oameni singuri și a fost chiar în pericol de a fi rețiut pe unele dintre ele. Și-a păstrat libertatea în ciuda
faptului că un împărat înțelept dorea să îl facă ministru al justiției cu o primă responsabilitate interesantă, aceea de a se judeca pe sine însuși. Nu voi să rămână
nici pentru funcția de ambasador.
Pe următoarea planetă a părăsit-o pentru a nu intra în jocul încântării de sine pe care i-l propunea vanitosul. Un om care obișnuia să bea prea mult de pe a treia
planetă, care l-a întristat pe Micul Prinț, deoarece l-a văzut prins în capcana autoreproșurilor, a plăcerilor și a bucuriilor mărunte de unul singur.
Pe planeta a patra un om de afaceri se pretindea stăpânul a toate stelele. Lucrurile simple și la îndemână i s-au părut mai interesante și mai importante Micului
Prinț, astfel că plecă și de aici cu concluzia că oamenii mari sunt destul de ciudați.

16
Pe planeta a cincea întâlni un om care era prins de reguli și angajamente, care aprindea și stingea un felinar în fiecare minut, din cauza rotației tot mai rapide a
planetei mici pe care era. În ciuda faptului că părea cel mai puțin adaptat, micului prinț îi plăcu cel mai mult deoarece dintre toți pe care îi întâlnise era singurul
care se îngrijea de altceva decât de sine însuși.
Pe a șasea planetă trăia un savant care scria multe cărți. Părea să le știe pe toate dar nu știa nici ce era pe planeta sa. El dorea să îl facă exploratorul său,
deoarece părea demn de încredere. Aici prințul a avut primul regret că a părăsit floarea sa când a aflat faptul că lucrurile efemere, precum frumusețea florilor, nu
sunt considerate demne de a fi trecute în cărțile de știință. Dar a primit aici și numele planetei pe care ar putea învăța ceea ce dorea să știe - Pământul.
Pe Pământ profesorul de la care a învățat despre relații și despre legăturile dintre cei care se iubesc a fost o vulpe. Secretul lor nu poate fi dezvăluit în câteva
cuvinte. Trebuie experimentate și abordate cu înțelepciune. De la ea a învățat să privească oamenii cu ochii inimii, adică cu întreaga ființă, să recunoască și să se
bucure de unicitatea florii sale deși sunt mii pe lume asemănătoare cu ea.
N-am fi aflat povestea lui dacă în scurta sa prezență pe Pământ nu ar fi întâlnit un aviator naufragiat în deșert, care nu a uitat ce înseamnă să fii copil și care nu
se simția nici el prea bine între adulții de tipul celor pe care i-a văzut Micul Prinț. Aviatorul a fost și martorul plecării spre casă a micului prinț, care a fost nevoit
să-și lase trupul aici, fiind prea greu pentru a fi transportat așa departe. Cerul a devenit astfel mai frumos pentru aviator deoarece de pe o planetă necunoscută
râsul drăgălaș al Micului Prinț pare să se audă când privește stelele.

17
PANTALONII LUI HAPLEA
de Nicolae Batzaria

-Măi, nevastă, zice Haplea, Croitorul, se-nțelege,


Pantalonii ăștia-i vezi? I-a scurtat, i-a potrivit.
Hai te-apucă și degrabă Hăplișor își zice: ”Tata
Cu o palmă să-i scurtezi. O să fie mulțumit”.

Căci diseară... hei, diseară Așteptând să-i dea răsplată,


Este mare tămbălău, În curier i-a atârnat,
Merg la nunta lui Tănase Când îi vede Haplea-și zice:
Ș-o să fie lată, zău. ”Frosinica i-a uitat”.

Însă-aude și băiatul - Se-apucă să-i facă singur


Doar îl știți pe Hăplișor - Ș-auziți-l: ”Să poftească
Pe furiș ia pantalonii, Croitorul cel mai meșter
Merge drept la croitor. Mai frumos să-i potrivească!”

Și-i dădu ca să-i scurteze, Mai târziu nevasta-și zice:


-M-a trimis, îi zice, tata, ”Pantalonii i-am uitat”.
Ca să-i tai un lat de mână Și sculându-se grăbită,
Și-ntr-un ceas să fie gata. Înc-o dată i-a scurtat.

Îmbrăcându-i Haplea vede


De genunchi că i-au trecut:
-Frosinico, strigă dânsul,
Vin să vezi cât am crescut !

PĂȚANIA LUI ARICEL NĂZDRĂVĂNEL

             A  fost odată ca niciodată o familie de arici. Aceasta trăia liniștită în satul aricesc, aflat lângă o poieniță cu flori, în mijlocul unei minunate păduri, în
care domneau liniștea și pacea.
            Fiul cel mic nu era un arici ca toți ceilalți. Deși era foarte isteț și curajos, acesta era mai năzdrăvan din fire, fiind în permanență plin de energie, curios
peste măsură, lădăros  și, de cele mai multe ori, neascultător. De aceea, părinții l-au numit Aricel Năzdrăvănel.
            Lui Aricel îi plăceau mult concursurile sportive și nu rata nicio competiție din pădure. Era atât de rapid încât se întrecea chiar și cu iepurașii.
          În fiecare după-amiază, năzdrăvanul se întâlnea cu prietenii săi în poieniță, povestindu-le tuturor peripețiile și faptele sale curajoase. Degeaba îi spunea
mama sa, Aricina, să aibă grijă prin pădure, că vulpea șireată îl poate oricând păcăli. El nici nu voia să audă, că doar era Aricel cel viteaz și cânta într-una:
Eu de vulpe nu mă sperii,
Ţepii mi i-am ascuțit.
Repede mă dau de-a tumba,
Vulpea iar am păcălit.
               M-ascund iute în urzici,
               Iar cumătra, știu prea bine,

18
               Mă pândește, că-i șireată,
               Dar așteaptă muuult și biiine!
Ha ha ha, chiar ați ghicit!
Sunt ariciul iscusit,
Meșter mare-n ghemuit.
Vulpea iar am păcălit.
            Într-o zi, când Aricel Năzdrăvănel se îndrepta grăbit către poiana unde îl așteptau prietenii săi, a dat nas în nas chiar cu vulpița cumetrița, care nu se mai
ospătase de câteva zile bune.
Ariciul s-a ghemuit repede, și-a scos țepii și s-a dat de-a dura, strigând:
Când vulpea îmi iese-n cale
Mă fac ghem și plec la vale.
S-a rostogolit ariciul cât s-a rostogolit, până când a ajuns lângă o baltă. Vulpea exact asta și aștepta! Fără să stea prea mult pe gânduri, l-a împins în apă și l-a
apucat de botic, scuturându-l de mama focului.
–          Cred că ăsta mi-e sfârșitul! gândi Aricel.
Simțind pentru prima dată o tremurătură puternică  prin tot corpul, năzdrăvanul își dădu seama că îi era FRICĂ.  Era atât de speriat încât a început să țipe cât de
tare putea, însă fără prea mare folos. Nu era nimeni pe-aproape care să-l audă, așa că vulpea se pregătea să-l mănânce. L-ar fi înfulecat  dacă nu s-ar fi întâmplat
să treacă pe acolo Bursucel Morocănel, pe care, vulpea, văzându-l, a fugit ca și arsă, fără să mai privească înapoi.
           Hoață din fire, cumetrița dăduse iama în vizuina bursucului, furându-i mâncarea adunată cu greu. Înfuriat, acesta  îi promisese că atunci când o va întâlni,
o va face să plătească scump pentru îndrăzneala ei.
            Văzându-se eliberat din „ghearele” vulpii, Aricel a rupt-o la fugă, fără să mai strige că este NEÎNFRICAT și VITEAZ.  Micuțul își dădu seama că mama
sa avusese dreptate și că nu este de ajuns să fii curajos, ci trebuie ca în permanență să fii ATENT și PRECAUT.
           De atunci, ariciul nu mai este lăudăros, învățându-i chiar și pe prietenii săi ca întotdeauna să fie cu băgare de seamă la tot ce se întâmplă în jurul lor și,
mai ales, să asculte sfaturile prețioase ale părinților.
Uneori, când își aduce aminte de peripeția cu vulpea, se bucură că a scăpat cu viață și începe să cânte:
Prin pădure când pornesc
De vulpe eu mă feresc.
Șireata m-a păcălit
Şi în apă m-a-mbrâncit,
Dar bursucul m-a salvat
Să nu fiu înfulecat.
Promit că de-azi înainte
Sfatul mamei îl țin minte.

19