Sunteți pe pagina 1din 15

Perioada : 3 săptămâni (S31 – S33) → 25.05.2020 – 12.06.

2020

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
2.3.; 3.3. data, meteo, agenda zilei, impresii; Explorarea meseriilor a. manual, fişe de lucru
- joc ,,Meseriile”; b. conversaţia euristică, Observarea
CLR - citirea poeziei ,,Toate meseriile” de E. Căldăraru; Meseriile. De ce sunt folositoare explicaţia, exerciţiul, sistematică:
2.3.; 3.1. - formulare de răspunsuri la întrebări; meseriile? explozia stelară, jocul, atitudinea
- discuţii despre meseria preferată / cât de
cadranele, ciorchinele elevilor faţă de
folositoare sunt meseriile; Mintea născoceşte, mâinile
- joc ,,Parada meseriilor”; c. activitate frontală, sarcina dată
AVAP lucrează individuală, pe grupe
Luni 2.6. - activitate practică ,,Pliantul meseriilor"
- activitate outdoor: ,,Vizită la brutăria din
comună”
CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, pălării, planşe didactice
2.3.; 3.1.; citire ştafetă etc.); Text suport: b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. - identificarea autorului , titlului, personajelor şi explozia stelară, harta
alineatelor textului; Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu povestirii, exerciţiul,
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi reţeaua personajelor, Evaluare după
DP enunţuri a cuvintelor necunoscute; metoda pălăriilor rezolvarea
2.3. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură gânditoare, explicaţia sarcinilor de
cu textul citit; c. activitate frontală, lucru
AVAP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
individuală, în perechi,
2.6. respectând un detaliu / o idee din text;
pe grupe
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
- caracterizarea personajelor;
- identificarea unui alt titlu potrivit;
- alcătuirea familiei lexicale a cuvântului ,,prieten”;
- desenarea unor personaje ale textului
MEM - aflarea sumei / diferenţei a două numere; Se apropie vacanţa mare a. manual, fişe de lucru Temă de lucru
1.4;1.6.; - evidenţierea proprietăţilor adunării b. conversaţia euristică, în clasă:
3.1.;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără Recapitulare finală explicaţia, exerciţiul, - aflarea unor
4.2.; 5.2. precizarea terminologiei; problematizarea, munca sume
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor Adunarea şi scăderea numerelor independentă
CLR suporturi vizuale; naturale de la 0 la 1000 c. activitate frontală,
2.3.; 3.1. - calculul sumei / diferenţei oral şi în scris; individuală
- evidenţierea proprietăţilor adunării Forme de relief

1
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără
precizarea terminologiei;
DP - rezolvarea de probleme;
2.3. - descrierea formelor de relief studiate;
- exemplificarea faunei şi florei specifice formelor
de relief studiate
MM - discuţii despre jocurile populare cunoscute; Roata în patru a.laptop, videoproiector,
2.1.; 3.1.; - formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei; boxe
3.2.; 3.4. - vizionarea paşilor în jocul ,,Roata în patru” – b.conversaţia euristică,
executarea paşilor pe melodia acesteia explicaţia, exerciţiul, Evaluare după
CLR https://www.youtube.com/watch?v=EstUaJf3PfY; demonstraţia, audiţia, corectitudinea
1.4.; 3.1. - discuţii despre evenimentele unde întâlnim jocuri jocul popular paşilor
populare; c.activitate frontală,
EFS - activitate outdoor: dansarea ,,roatei în patru” se va individuală, în perechi,
1.1.; 2.3. face în curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu în grup

Marţi
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul Recapitulare finală
MEM unităţilor, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a. auxiliare,manual, fişe
1.2.; 1.4; a unităţilor, zecilor şi sutelor; de lucru
1.6.; 3.1.; - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, Adunarea şi scăderea numerelor b.conversaţia,explicaţia,
3.2.; 4.2.; utilizând semnele <, >, = naturale de la 0 la 1000 demonstraţia, exerciţiul,
5.2. - aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte problematizarea, munca
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc; Nevoile de bază ale plantelor independentă
- colorarea unor sume / diferenţe, după criterii date; c.activitate frontală, Evaluare
CLR - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind activitate individuală predictivă
2.3.; 3.1. de la o tematică dată/de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii;
AVAP - completarea unor căsuţe cu termenii potriviţi;
2.2. - identificarea nevoilor de bază ale plantelor;
- identificarea plantelor care trăiesc la munte / deal /
câmpie;
- identificarea părţilor componente ale unei plante şi
rolul acestora
CLR - recitirea textului; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.1.; 1.2.; - povestirea orală a textului; jetoane colorate, laptop, sistematică
2.3.; 3.1.; - enumerarea sentimentelor pe care le trezeşte Text suport: videoproiector
3.2.; 4.1. întâmplarea; b. conversaţia euristică,
- discuţii despre prietenie; Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu exerciţiul, explicaţia,
- identificarea unei greşeli făcute de Pif; diagram Venn, RAI,
DP - explicarea unor semen de punctuaţie; cadranele, diamantul
2.1. - cuvinte cu înţeles opus, asemănător; c. activitate frontală, Aprecieri
- selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere / individuală, în perechi, globale şi
MM de sunete – formulare de enunţuri cu acestea; pe grupe individuale

2
1.4.; 3.1. - vocale şi consoane – identificarea unor cuvinte,
după criterii dte;
EFS - alcătuiri de enunţuri enunţiative, exclamative şi
2.3. interogative cu cuvântul ,,prieten”;
- identificarea, în text, a unor cuvinte care pot avea
mai multe înţelesuri – alcătuiri de enunţuri pentru a
2h evidenţia înţelesul acestora;
- vizionare ,,Dansul prieteniei”
https://www.youtube.com/watch?v=5mkVLdueBr0
– mişcări pe ritmul muzicii
EFS - prezentarea mingii de handbal; Deprinderi sportive elementare
3.1.; 3.2.; - explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu o speciflce jocului sportiv Observare
- teren de sport
3.3. singura mana; minihandbal sistematica
- mingi (6-8)
- exersarea de catre elevi;
- fluier
DP - Jocuri dinamice specifice obisnuirii cu mingea de Obisnuirea cu Aprecieri
2.3. handbal: ,,Mingea calatoare pe randuri", ,,Mingea pe mingea de handbal colective
val", ,,Mingea prin tunel", ,,Mingea rostogolita in
suveica", ,,Mingea rostogolita dupa fanion"
Miercuri - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de lucru, Observarea
MEM cu şi fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, b.conversaţia,explicaţia, sistematică
1.2.; 1.4; respectând algoritmul şi aşezarea corectă a demonstraţia,exerciţiul,
1.6.; 3.1.; unităţilor, zecilor şi sutelor; Adunarea şi scăderea numerelor jocul didactic,
3.2.; 4.2.; - găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, naturale de la 0 la 1000 problematizarea, munca
5.2. verificare prin proba operaţiei inverse; independentă
- aflarea termenului necunoscut; Nevoile de bază ale animalelor c.activitate frontală,
- rezolvare / compunere de probleme; activitate individuală,
CLR activitate în grup
- identificarea nevoilor de bază ale animalelor;
2.3.; 3.1.
- descrierea părţilor componente ale animalelor;
- completarea corpului unor animale date cu
AVAP
2.2. elemente lipsă;
- discuţii despre păstrarea animalelor în mediul lor
natural
AVAP - discuţii despre poveşti;
2.2.; 2.3.; - citirea fragmentului ,,Prâslea cel voinic şi merele
a. manual, pătratul
2.4.; 2.5.; de aur”, de Petre Ispirescu (manual pag. 43);
magic, foarfecă, lipici Apreciere
2.6. - povestirea orală, pe scurt, a poveştii;
Cufărul cu poveşti b. conversaţia euristică, globală
- formulare de răspunsuri la întrebări;
explicaţia, observarea
CLR - discuţii despre pătratul magic;
dirijată,demonstraţia, Apreciere
2.3.; 3.1. - construirea unor personaje / obiecte folosind Prâslea cel voinic munca independentă individuală
tehnica tangramului;
c. activitate frontală,
MEM - recunoaşterea personajelor din poveşti după
individuală
2.2. imagini date prin tehnica tangramului;
- realizarea de obiecte prin tehnica TANGRAM;
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

3
Joi CLR - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; a. auxiliar, fişe de lucru Observare
1.3.; 1.4.; - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; Recapitulare finală b. conversaţia euristică, sistematică
2.1.; 3.3. - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii explicaţia, exerciţiul,
române; munca independentă,
- precizarea sunetului iniţial al cuvintelor; copacul ideilor, RAI,
DP - exerciţii de scriere de propoziţii în care toate cadranele, ciorchinele Autoevaluare
Alfabetul. Literele mari şi mici
2.3. cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; c. activitate frontală, controlată
de mână
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite; individual, în perechi
- ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte; Grupuri de litere
AVAP - completarea unor cuvinte cu grupul de litere
2.3. corespunzător;
- exemplificarea unor cuvinte care conţin grupurile
de litere;
- realizarea unui lănţişor cu literele alfabetului;
2h - dictare, transcriere;
- extragerea cuvintelor care conţin grupurile de
litere, dintr-un text dat;
- completarea unui scurt text cu semnele de
punctuaţie potrivite;
- identificarea unor cuvinte care conţin grupurile de
litere;
- exerciţii de scriere corectă
- aflarea sumei / diferențe a două numere; Recapitulare finală a. auxiliar,fişe de lucru, Evaluare după
MEM
- scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, laptop, videoproiector modul de
1.2.; 1.4;
utilizând semnele <, >, =; b.conversaţia,explicaţia, rezolvare a
1.6.; 3.1.;
- găsirea sumelor / diferenţelor unor numere date, Adunarea şi scăderea numerelor demonstraţia,exerciţiul, sarcinilor de
3.2.; 4.2.;
verificare prin proba operaţiei inverse; naturale de la 0 la 1000 jocul didactic, cadranele lucru
5.2.
- colorarea unor numere, după criterii date problematizarea, munca
- asocierea rezolvării unei probleme cu un desen Probleme independentă
- crearea unor probleme simple după imagini/ c.activitate frontală,
CLR
desene/ scheme date; Rezervaţii naturale individuală, pe grupe
2.3.; 3.1.
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe;
AVAP
- aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte
2.6.
- discuţii despre rezervaţiile naturale şi importanţa
acestora
AVAP - discuţii despre animalele ilustrate, realizate prin a. pătratul magic,
2.2.; 2.3.; tehnica tangramului; planşe, foarfecă, lipici
Aprecieri
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice; b. conversaţia euristică,
globale și
2.6. - numirea materialele pe care le au elevii pe bancă; TANGRAM explicaţia, observarea
individuale
- tehnici de lucru: decupare, lipire dirijată, demonstraţia,
CLR - se înfrumusețează planșa și cu alte elemente Animale munca independentă,
Expunerea
2.3. realizate la alegere; turul galeriei
lucrărilor
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM; c. activitate frontală,
2.2. - analiza lucrărilor individuală
Vineri CLR - citirea în forme variate a textului dat (citire cu *Lectură a. manual, fişe de lucru Evaluare după

4
1.1.; 1.2.; voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; roluri, citire ştafetă etc.) ; Năluca, de Cezar Petrescu explozia stelară,
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi diamantul, blazonul,
enunţuri a cuvintelor necunoscute; exerciţiul, reteaua
- identificarea autorului, titlului, alineatele textului; personajelor, Gândiți,
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; lucrați în perechi,
2.3 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură comunicați, metoda
rezolvarea
cu textul citit; pălăriilor gânditoare
sarcinilor de
MEM - transcrierea unui alineat, respectând asezarea c. activitate frontală,
lucru
3.2. corectă în pagina caietului; individuală, în perechi
- povestirea orală a textului;
- caracterizarea personajelor textului;
- cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
- discuţii despre importanţa protejării pădurii şi a
vieţuitoarelor ei;
- identificarea unor cuvinte, după criterii date;
- desenarea căprioarei
MEM - repetarea tablei înmulţirii; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
1.4.;1.5.; - efectuarea de înmulțiri în concentrul 0 – 100, prin b.conversaţia,explicaţia,
1.6.; 3.1.; adunări repetate sau utilizând proprietăți ale demonstraţia,exerciţiul,
4.2.; 5.1.; înmulțirii; Înmulţirea numerelor naturale jocul didactic, munca
5.2. - aflarea produsului unor perechi de numere date; de la 0 la 1000 independentă,
- rezolvare de probleme cu o singură operaţie; problematizarea
- exerciţii de tipul: dublul numerelor … este / Nevoile vieţuitoarelor pentru a c.activitate frontală,
CLR însumează …/ îndoitul numărului … este; supravieţui activitate individuală
3.1. - compararea a două produse, utilizând semnele: < ,
>,=; Autoevaluarea
DP - compunere şi rezolvare de probleme, după diverse controlată
2.3. cerinţe;
- completarea unor casete cu factorul lipsă;
- scrierea unor numere ca produs de 2, 3 factori;
- completarea unor enunţuri lacunare;
- aflarea sumei / diferenţei unor produse;
- verbalizarea etapelor vieţii umane;
- exemplificarea nevoilor de bază ale vieţuitoarelor;
- verbalizarea asemănărilor şi deosebirilor între om,
plante şi animale

MM - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea Mişcare pe muzică a. manual, laptop, Observare
2.1.; 3.1.; copiilor, funcţie de nunanţă sau tempo; videoproiector sistematică
3.2.; 3.4. - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi, Recapitulare b.conversaţia euristică,
pe o muzică audiată; explicaţia, exerciţiul,
CLR - marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de demonstraţia, munca
2.3. marș; independentă
- repetarea unor noţiuni muzicale învăţate / paşilor c.activitate frontală,

5
de dans învăţaţi;
DP - exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de
2.3. dicţie;
- interpretarea cântecului ,,Melcul supărat”; individuală, în perechi,
- exerciţii de dirijare; în grup
- interpretarea cântecului ,,Melodie”, de W. A.
Mozart;
- cântarea şi acompanierea cântecelor ,,Ceata lui
Piţigoi” şi ,,Vivat veselia”
EFS - explicarea-demonstrarea pasarii mingii cu o mana pe Deprinderi sportive elementare
3.1.; 3.2.; deasupra umarului de pe loc si prinderea cu doua maini; speciflce jocului sportiv
Observare
3.3. - exersarea pasarii si prinderii mingii de pe loc, la minihandbal
Sistematica
perete si in perechi; - teren de sport
DP - corectari; Pasarea cu o mana si prinderea cu - fluier
Aprecieri
2.3. - Jocuri dinamice pentru initiere in elemente tehnico- doua maini de pe loc - mingi de handbal
individuale si
tactice fundamentale ale jocului de handbal: ,,Mingea
colective
la capitan", ,,Mingea in zigzag", ,,Mingea in stea",
,,Apara cetatea"
Luni Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, a. manual, fişe de lucru,
DP data, meteo, agenda zilei, impresii; Explorarea meseriilor laptop, videoproiector
2.3.; 3.3. - citirea poeziei ,,Meşterul făurar”; b. conversaţia euristică,
- formulare de răspunsuri la întrebări; Recapitulare / Evaluare explicaţia, exerciţiul,
CLR - realizarea unor postere despre diverse meserii; jurnalul cu dublă intrare,
2.3.; 3.1. - exerciţiu-joc ,,Ce meserie aş lua cu mine dacă…?” jocul, cadranele, RAI
- audierea poeziei ,,Ce miros au meseriile?”, de c. activitate frontală, Observare
AVAP Gianni Rodari
individuală, pe grupe sistematică
2.2. https://www.youtube.com/watch?
v=BW_jAfXEDHw
- identificarea meseriilor prezentate în poezie;
- discuţii despre aceste meserii;
- realizare de corespondenţe între meserie şi
instrumentele de lucru;
- joc ,,Pizza”;
- desen ,,Meseria preferată
CLR - discuţii despre felicitări; Recapitulare finală a. fişe de lucru Observare
1.2.; 1.3.; - identificarea situaţiilor în care putem transmite b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; mesaje prin intermediul felicitărilor; Scrierea funcţională exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; - discuţii despre modul de redactare a unui bilet; brainstorming, RAI, Autoevaluare
- reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie, cadranele, jocul
4.2.; 4.3.
transcrierea acestora; Felicitarea. Biletul. Afişul c. activitate frontală,
- exerciţii de completare a unor bilete cu individuală, în perechi
AVAP
informaţiile care lipsesc;
2.6.
- descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
acestora;
- discuţii despre redactarea unui afişe
- redactarea unor felicitări / bilete şi afişe, după

6
criterii date
- scrierea unor numere ca produs de doi, trei sau Recapitulare finală
patru factori; a. culegere de exerciţii
MEM
- rezolvare / compunere de probleme; şi probleme
1.4.;1.5.;
- completarea unor casete cu factorii lipsă; Înmulţirea numerelor naturale b.conversaţia,explicaţia,
1.6.; 3.1.;
- aflarea factorului necunoscut, făcând proba; de la 0 la 1000 demonstraţia,exerciţiul,
4.2.;
- completarea unor tabele, după cerinţe stabilite; jocul didactic, munca
5.1.; 5.2.
- colorarea unor imagini, conform unui cod al Ordinea efectuării operaţiilor independentă, cadranele,
culorilor; problematizarea
CLR
- aflarea dublului / triplului unor numere date; Medii de viaţă c.activitate frontală,
3.1. Interevaluare
- exerciţii de tipul ,,Află suma / diferenţa / produsul activitate individuală, în
unor numere; perechi
DP
- compararea unor produse (<, >, =);
2.3.
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
operaţii de acelaşi ordin / de ordine diferite;
- identificarea mediilor de viaţă natural / artificiale;
- realizare de corespondenţe între plante / animale şi
mediul lor de viaţă

MM - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în perechi,


Mişcare pe muzică a. manual, laptop,
2.1.; 3.1.; pe o muzică audiată;
videoproiector
3.2.; 3.4. - marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de
Evaluare b.conversaţia euristică,
marș;
explicaţia, exerciţiul,
CLR - evaluarea unor noţiuni muzicale învăţate / paşilor
demonstraţia, munca
2.3. de dans învăţaţi;
independentă
- exerciţii de respiraţie, de încălzire a vocii şi de Probă orală /
c.activitate frontală,
dicţie; scrisă /practică
individuală
- interpretarea şi dirijarea cântecului ,,Peşte,
peştişor”, din folclorul copiilor
- identificarea tipului de cântec pentru ,,Mierla”;
- transcrierea unor versuri şi marcarea locurilor în
care se poate inspira pentru cântecul ,,Volbură
frumoasă”
Marți MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
1.4.;1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; b.conversaţia,explicaţia, Temă de lucru
1.6.; 3.1.; - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / demonstraţia,exerciţiul, în clasă:
4.2.; diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul/ Împărţirea numerelor naturale jocul didactic, munca - aflarea unor
5.1.; 5.2. dublul etc.”; de la 0 la 1000 independentă, cadranele, câturi
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării problematizarea, RAI
CLR operaţiilor; c.activitate frontală,
3.1. - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei Efectele unei diete greşite activitate individuală, în
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, perechi
DP respectiv ¼;
2.3. - discuţii despre efectele unei alimentaţii
nesănătoase;
- identificarea alimentelor sănătoase şi a unui regim

7
de viaţă sănătos
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru,
1.2.; 1.3.; impusă de semnele de punctuaţie; laptop, videoproiector
2.3.; 3.1.; - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1.; autorului textului; Gândăcelul , de Emil Gîrleanu explozia stelară, jocul, Autoevaluare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza (fragment) explicaţia, cadranele, controlată
4.2.; 4.3.
textului citit; diamantul, exerciţiul,
- selectarea unor enunţuri care reprezintă imagini harta povestirii, metoda
AVAP vizuale / auditive; pălăriilor gânditoare,
2.6. - povestirea orală, cu întrebări de sprijin; jurnalul cu dublă intrare
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate în c. activitate frontală,
DP text; individuală, în perechi,
2.3. - identificarea enunţurilor adevărate/ false pe grupe
referitoare la textul cititt;
MEM - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
3.2. din text;
- explicarea unor expresii;
MM - identificarea cuvintelor care conţin grupuri de
1.4. sunete;
- identificarea trăsăturilor gândăcelului;
2h - discuţii despre ocrotirea vietăţilor;
- identificarea cuvintelor alintate (diminutive);
- interpretarea exclamaţiei „- Uf! Că mult mai am
de suit, Doamne!”;
- extragerea învăţăturii textului;
- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,Gândăcelul”
- realizarea unui colaj ,,Insecte”;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Gâze”
https://www.youtube.com/watch?v=GiuNvh20F1U
EFS - explicarea si demonstrarea conducerii mingii Deprinderi sportive elementare Observare
3.1.; 3.2.; (driblingul) Se realizeaza prin impingerea mingii in sol speciflce jocului sportiv - teren de sport sistematica
3.3. cu mana indemanatica, palma facuta caus, degetele minihandbal - fluier
rasfirate, flexate. Driblingul se face inainte si lateral - mingi de handbal Apreciere
CLR pentru a evita lovirea mingii cu piciorul in timpul Dribling simplu si multiplu de pe loc individuala
2.3. alergarii;
- exersarea driblingului simplu si multiplu
DP individual, descriind prin miscare un cerc mic,
2.3. insusind tehnica de protejare a mingii;
- exercitii: - bataia mingii in sol cu o mana,
alternativ;
- bataia mingii in sol de mai multe ori cu ambele
maini.
- Joc dinamic cu semnale vizuale si sonore:
,,Minge, stai!"
Miercuri MEM - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul 0- Recapitulare finală a. fişe de lucru, culegere Observarea
1.4.;1.5.; 100 prin scăderi repetate sau recurgând la înmulţire; de exerciții și probleme sistematică:

8
1.6.; 3.1.; - completarea unor casete cu numerele lipsă; Împărţirea numerelor naturale
4.2.; - rezolvarea de probleme; de la 0 la 1000
5.1.; 5.2. - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin b.conversaţia, cadranele
împărţire / probei înmulţirii prin înmulţire şi prin Despre Dunăre şi Marea Neagră explicaţia, exerciţiul, atitudinea
CLR împărţire; problematizarea, munca elevilor faţă de
- exerciţii de aflare a unui număr necunoscut; independentă sarcina dată
3.1.
- exemplificarea formelor de relief; c activitate frontală,
- discuţii despre Delta Dunării şi Marea Neagră ; individuală, pe grupe
DP
2.3. - identificarea florei şi faunei specifice fiecăreia
AVAP - discuţii despre obiectele ilustrate, realizate prin TANGRAM a. pătratul magic,
2.2.; 2.3.; tehnica tangramului; planşe, foarfecă, lipici
Aprecieri
2.4.; 2.5.; - identificarea figurilor geometrice; Obiecte b. conversaţia euristică,
globale și
2.6. - numirea materialele şi a intrumentelor de lucru; explicaţia, observarea
individuale
- tehnici de lucru: decupare, lipire dirijată, demonstraţia,
CLR - se înfrumusețează planșa și cu alte elemente munca independentă,
Expunerea
2.3. realizate la alegere; turul galeriei
lucrărilor
MEM - realizarea lucrărilor folosind tehnica TANGRAM; c. activitate frontală,
2.2. - analiza lucrărilor individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru Autoapreciere
1.2.; 1.3.; impusă de semnele de punctuaţie; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - precizarea titlului / autorului/ personajul textului; explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări; explicaţia, cadranele,
- exemplificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,m” Mingea de sub saltea , după exerciţiul, ciorchinele
4.2.; 4.3.
în faţa literelor ,,b şi p”; Sanda Faur c. activitate frontală,
- completarea unor cuvinte lacunare cu ,,î” şi ,,â”; individuală, în perechi
AVAP - alcătuiri de enunţuri cu astfel de cuvinte;
2.6. - formulări de enunţuri interrogative, enunţiative şi Exerciţii de scriere corectă
exclamative, pe baza textului; Dialogul
DP - indicarea formei corecte a cuvintelor ,,într-o / într-
2.3. un” , ,,sa / s-a” şi ,,sau / s-au”;
- alcătuiri de enunţuri cu aceste cuvinte;
2h - completarea unor enunţuri date cu cuvinte ,,într-o /
într-un” , ,,sa / s-a” şi ,,sau / s-au”;
- ordonarea alfabetică a cuvintelor din primul enunţ
al textului;
- scrierea variantelor de despărţire în silabe a unor
cuvinte;
- precizarea vocalelor şi consoanelor unor cuvinte /
enunţuri date;
- redactarea unui bilet adresat lui Ionuţ;
- alcătuiri de dialoguri pe teme diverse;
- completarea unor dialoguri potrivit situaţiilor
ilustrate

9
- identificarea operaţiilor matematice de ordinul I şi Recapitulare finală
MEM al II-lea;
1.4.; 1.5; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării a. fişe de lucru, culegere
1.6.; 3.1.; operaţiilor; Ordinea efectuării operaţiilor de exerciții și probleme
4.2.; 5.2. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare b.conversaţia, cadranele
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; Despre igienă explicaţia, exerciţiul, Observare
DP - rezolvări de exerciţii după un model dat; Despre boli şi prevenirea acestora problematizarea, munca sistematică
2.3. - rezolvare şi compunere de probleme; independentă
- rezolvarea ,,Labirintul matematic”; c activitate frontală,
CLR - discuţii despre igiena personală / a locuinţei/ a individuală
2.3.; 3.1. îmbrăcămintei / a încălţămintei;
- identificarea unor reguli de igienă;
- discuţii despre prevenirea unor boli
AVAP - discuţii despre modurile în care putem proteja Cufărul cu poveşti
a. manual, diverse
2.2.; 2.3.; natura;
materiale, laptop,
2.4.; 2.5.; - observarea imaginilor din manual (pag. 44 si 45); Personajul ECO
videoproiector
2.6. - identificarea etapelor realizării unui personaj;
b. conversaţia euristică, Observare
- crearea unei poveşti cu un personaj ECO;
explicaţia, observarea sistematică
CLR - prezentarea poveştii într-un mod creativ;
dirijată, demonstraţia,
2.1.; 2.3. - realizarea unui personaj ECO, folosind diverse
munca independentă, Expoziţie
MEM materiale;
turul galeriei
3.2. - analiza lucrării;
c. activitate frontală,
MM - audierea cântecului ,,Natura şi ecologia”
individuală
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=h1XNi6Q6rhY
Vineri - citirea poeziei, respectând intonaţia potrivită; *Lectură
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce a. fişe de lectură, laptop,
CLR
este vorba în această poezie?”; Vine vara cu vacanţa, de Emilia videoproiector
1.2.; 1.3.;
- precizarea titlului / autorului/ numărului de strofe Plugaru b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; şi de versuri; explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri explicaţia, cadranele,
4.2.; 4.3. scurte care testează înţelegerea poeziei; exerciţiul, ciorchinele
Observare
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre c. activitate frontală,
sistematică
AVAP conţinutul poeziei; individuală, în perechi
- explicarea unor semen de punctuaţie;
2.6.
- transcrierea unei strofe, respectând aşezarea
corectă în pagina caietului;
MM
- discuţii despre planurile de vacanţă ale elevilor;
1.4.
- realizarea unui desen cu titlul ,,Vacanţa mare”;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Vacanţa”
https://www.youtube.com/watch?v=HSypwuZbiD0
MEM - identificarea şi denumirea figurilor plane: pătrat, Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru, Evaluarea
1.4.; 1.5.; triunghi, dreptunghi, cerc; laptop, videoproiector după
1.6.; 2.2.; - recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul b.conversaţia, rezolvarea
3.1.; 5.1. apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); Figuri plane. Corpuri geometrice organizatorul grafic sarcinilor de
5.2. - identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor explicaţia, exerciţiul, lucru
geometrice; Despre planetele sistemului nostru problematizarea, munca

10
- realizarea unor desene simple, respectând o axă de solar independentă
simetrie dată; c activitate frontală,
- desenarea figurilor plane / corpurilor geometrice; individuală, în perechi
CLR
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;
2.3.
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi a
numerelor aflate în interiorul / exteriorul figurilor /
corpurilor geomatrice;
AVAP
- numirea planetelor Sistemului Solar;
2.2.
- identificarea planetelor pe planşe/modele simple/
în filme documentare;
- desen ,,Sistemul solar”

MM - reproducerea în grup a cântecelor însuşite, Recapitulare finală a. manual, laptop,


1.1.; 1.2. ; respectând sincronizarea videoproiector
1.3.; 1.4.; - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin b.conversaţia euristică,
2.1.; 2.2.; acompaniamentul cu jucării muzicale sau a explicaţia, exerciţiul,
3.1.; 3.2.; percuţiei corporale; demonstraţia, munca
Observarea
3.4. - interpretarea unor cântece, în dialog muzical; independentă
sistematică
- selectarea şi organizarea unor sunete pentru c.activitate frontală,
CLR crearea unei idei muzicale proprii; individuală, în grup
2.3. - interpretarea unor cântece,cu acompaniament;
- jocuri populare;
- concurs ,,Cel mai bun interpret”
EFS - explicarea si demonstrarea driblingului simplu si Deprinderi sportive elementare - teren de sport
3.1.; 3.2.; multiplu din mers; speciflce jocului sportiv - fluier Observare
3.3. - exersari individuale si pe grupe; minihandbal - mingi de handbal sistematica
- Jocuri dinamice: ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai
CLR mult"; Dribling simplu si multiplu din Aprecieri
2.3. - Stafeta cu conducerea mingii - elevii sunt mers individuale
impartial in 3-4 siruri egale asezate la linia de
DP centru. Primul din fata jirului pleaca in alergare cu
2.3. conducerea mingii (dribling) pana la semicercul de 9
m si arunca la poarta din alergare, culege mingea, se
intoarce tot in dribling predand mingea

Luni DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua, Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru Observare
2.1.; 2.3.; data ,meteo, agenda zilei, impresii b. conversaţia euristică, sistematică
3.2.; 3.3. - redactarea unei compuneri cu titlul ,,Prietenia explicaţia, exerciţiul,
adevărată se învaţă din copilărie” (pe grupe); jurnalul cu dublă intrare,
CLR - joc de rol ,,Rolurile colorate”; jocul, cadranele, RAI Tehnica
2.3.; 4.2. - studiu de caz ,,DA!prieteniei, NU!conflictelor”; c. activitate frontală, ,,Colegii
- discuţii despre importanţa colaborării, obiceiuri individuală, pe grupe întreabă”
AVAP bune/ obiceiuri rele;
2.6. - realizarea unui ,,dicţionar al meseriilor”;
- activitate practică ,,Simbolurile meseriilor”;

11
- discuţii despre prietenie;
- completarea ,,Piramidei lucrurilor şi a faptelor
care ne împrietenesc”;
- discuţii despre importanţa învăţăturii;
- activitate practică ,,Meseria de ecologist”

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează


o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte,
un îndemn, un salut etc.
- alcături de enunţuri, după diverse criterii;
- schimbarea topicii propoziţiei, cu accentuarea
unor detalii ale mesajului transmis;
- transformarea/completarea unor enunţuri după
criterii date;
CLR - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind
1.2.; 1.3.; cuvinte date; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru
2.3.; 3.1.; - cuvinte cu sens opus / asemănător / înţelesuri b. conversaţia euristică,
diferite; explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.;
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/a unui text Cuvântul. Propoziţia explicaţia, cadranele, Autoevaluare
4.2.; 4.3. exerciţiul, ciorchinele
scurt pe foaie dictando, respectând încadrarea în controlată
pagina de caiet, aprecierea spaţiilor dintre litere şi Ortografie şi punctuaţie c. activitate frontală,
AVAP cuvinte; individuală, în perechi
2.6. - completarea unor enunţuri cu ortograme potrivite;
- despărţiri a cuvintelor în silabe;
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma
cuvinte / propoziţii;
- completarea unui text cu semnele de punctuaţie
corespunzătoare, transcrierea textului;
- completarea unor cuvinte cu litera care lipseşte;
- redactarea unui text cu titlul ,,La joacă”, pe baza
întrebărilor date

MEM - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind Recapitulare finală a. culegere de exrciţii şi Observare
1.4.; 1.5.; de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe probleme, fişe de lucru sistematică
1.6.; 4.1. / expresii care sugerează operaţii; Probleme care b.conversaţia euristică,
4.2.; 5.2. - transformarea unei probleme rezolvate prin se rezolvă prin mai mult de două organizatorul grafic
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin operaţii explicaţia, exerciţiul,
CLR înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin problematizarea
2.1. adăugarea unei întrebări etc.; Despre electricitate c activitate frontală,
- crearea unor probleme după imagini / desene / individuală, în perechi
DP scheme / exerciţii / formule;
2.3 -vizionarea unor documentare despre protectia
mediului
- recunoasterea aparatelor care funcţionează cu
ajutorul curentului electric;
- discuţii despre electrocutare;

12
- materiale conductoare / izolatoare
- identificarea unor vieţuitoare care produc
electricitate
MM - enumerarea regulilor privind cântarea corectă;
a. manual, laptop,
1.1.; 1.2. ; - repetarea cântecelor învăţate ;
videoproiector
1.3.; 1.4.; - interpretare individuală, la alegere, a cântecelor
b.conversaţia euristică,
2.1.; 2.2.; învățate;
explicaţia, exerciţiul,
3.1.; 3.2. - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Observare
demonstraţia, munca
muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să Recapitulare / Evaluare finală sistematică
independentă
CLR marcheze fie ritmul, fie timpii egali;
c.activitate frontală,
2.3. - audiţii muzicale , dirijat intuitiv;
individuală, în perechi,
- identificarea paşilor de dans pentru jocurile
în grup
populare studiate etc.

Marti

- enumerarea unităţilor de măsură studiate; Recapitulare finală a. manual, fişe de lucru


MEM - identificarea unităţii de măsură potrivită pentru b.conversaţia,explicaţia,
1.4.; 1.5.; ilustraţii date; exerciţiul, RAI,
3.2.; 4.2.; - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri; Unităţi de măsură problematizarea, munca
5.1.; 5.2.; - rezolvări de exerciţii şi probleme; independentă
6.1.; 6.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii Despre magneţi c.activitate frontală,
potrive legate de unităţile de măsură; individuală Interevaluare
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
2.3.; 3.1. - discuţii despre magneţi;
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
AVAP diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
2.6. diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se
resping

CLR Itemii probei de evaluare Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală
1.2.; 1.3.; b.conversaţia,
2.3.; 3.1.; munca independentă Probă scrisă
3.2.; 4.1.; c. activitate individuală
4.2.; 4.3.

CLR - diverse exerciţii; Exerciţii diverse a. fişe de lucru Observare


1.2.; 1.3.; - citirea listei cu lecturile recomandate; b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - discuţii despre acestea; Listă cu lecturile recomandate explozia stelară, jocul,
3.2.; 4.1.; - nominalizarea unor poveşti preferate; explicaţia, cadranele,
- discuţii despre planurile lor de vacanţă; exerciţiul, ciorchinele
4.2.; 4.3.
- jocuri de mimă, pentru recunoaşterea unor c. activitate frontală,
personaje din lecţiile studiate; individuală, în perechi
AVAP - desen ,,Rămas bun, dragă şcoală”
2.2.

13
EFS - suveica cu dribling, pasa si deplasare la coada Deprinderi sportive elementare - teren de sport
3.1.; 3.2.; sirului opus; speciflce jocului sportiv - fluier
3.3. - pe marginea terenului, incrucisare in dribling si minihandbal - mingi de handbal
pasa din alergare; Probă practică
DP - jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc" Stafete aplicative cu mingea
2.3. Jocuri dinamice cu mingea

Miercuri MEM
Itemii probei de evaluare
1.4.; 1.5.; Probă de evaluare finală a. fișe de evaluare finală
3.2.; 4.2.; b.conversaţia, Probă scrisă
5.1.; 5.2.; munca independentă
6.1.; 6.4. c. activitate individuală

- numirea unor tehnici de lucru învăţate; Recapitulare/


AVAP - identificarea lucrurilor care li s-a părut mai Evaluare a. manual, diverse
2.2.; 2.3.; uşoare / dificile; lucrări
Observare
2.4.; 2.5.; - numirea lucrării care li s-a părut mai interesantă / b. conversaţia euristică,
sistematică
2.6. mai puţin interesantă explicaţia, observarea
- identificarea materialelor şi instrumentelor folosite dirijată, exerciţiul, turul
Expunerea
CLR în realizarea lucrărilor / a etapelor de lucru; galeriei
lucrărilor
2.1.; 2.3. - găsirea unor titluri potrivite pentru unele lucrări; c. activitate frontală,
- identificarea unor mesaje transmise prin limbaj individuală
artistic
LB. ENGLEZĂ

RELIGIE
Joi CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de
1.2.; 1.3.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se - exerciții de ameliorare – Evaluare
dezvoltare, după
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația,
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după rezolvarea
3.2.; 4.1.; explicația, exercițiul, sarcinilor de
evaluarea finală. problematizarea
4.2.; 4.3. ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală,
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor dezvoltare:
DP în perechi, pe grupe
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
2.3. vizate prin proba de evaluare finală Autoreflecţia
2h
MEM Oră de ameliorare-dezvoltare: a. fișe de ameliorare / de Evaluare
1.4.; 1.5.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ dezvoltare dezvoltare, după
3.2.; 4.2.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale - exerciții de ameliorare – b. conversația, rezolvarea
5.1.; 5.2.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, exercițiul, sarcinilor de
6.1.; 6.4. evaluarea finală. problematizarea ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, dezvoltare
DP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi, pe grupe
2.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare finală

14
Ce a fost cel mai uşor şi ce a fost cel mai greu?
AVAP a. manual, portofoliul
Evaluarea propriului portofoliu după următoarele
2.2.; 2.3.; personal
criterii:
2.4.; 2.5.; Recapitulare/ Evaluare finală b. conversaţia euristică,
- respectarea instrucţiunilor/paşilor;
2.6. observarea dirijată, Observare
- îndemânarea şi priceperea;
organizatorul grafic, sistematică
- creativitatea/originalitataea;
CLR exercitiul, analiza
- comportament şi efort;
2.1.; 2.3. c. activitate frontală,
- recomandări
individuală
Este bine să….
Vineri
FESTIVITATEA DE PREMIERE
(SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2019 – 2020)

VINE VARA CU VACANŢĂ


de Emilia Plugaru

Vine vara cu vacanţă,


Vine vara, măi copii!
Să zburdăm de rând cu vântul,
Prin vâlcele, prin câmpii!

Hai să facem cât mai multe


Ghiduşii copilăreşti,
Hai la munte, hai la mare,
La bunici hai, la poveşti!

La căpşuni hai, la cireşe!


Eu vă spun, de bună seamă,
Vara cea cu multe şotii
E mereu cu noi de-o seamă!

15