Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALA „LEONARDO DA VINCI”

STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 55, SECTOR 3, BUCURESTI


TEL/FAX 021 324 86 76
e-mail: scoala75@yahoo.com

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILORCLASELOR a II-a


CĂTRE CONSILIUL DE PĂRINȚI AL CLASEI a II-a …
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Catedraclasei a II-a, compusădinurmătoriimembri:TOMOVICI LIGIA OANA, SANDU NICOLETA,


MACOVEI ȘTEFANIA ALINA, DIMITRIU MIHAELA, GRIGORAȘ MARIA, GÎSCAN DANIEL OVIDIU,
SANDA DOINIȚAvăpropune ca auxiliare o serie de lucrăripentruclasa a II-a de, parte a
unuidemerseducativunanimapreciat.Menționămcăacesteauxiliare vor fi
folositeîncompletarealucruluicumanualulșcolarșicăsuntavizate de MEN.Iatăcâtevaelemente care stau la
bazacelorafirmate mai sus:
 Lucrărilesunt elaborate pebazaprogrameișcolare
 Oferăsintezeteoretice complete, bine structurateșibogatexemplificate
 Propunaplicații variate șifoarte bine organizate
 Aplicațiilesuntstructuratepeniveluri de dificultate
 Crescgradul de accesibilitate a activitățiidiferențiate cu elevii
 Conținproblemereprezentativespecificedisciplinelor de studiu
 Dupăfiecareunitatede învățarepropun teste de evaluareșifișe de aprofundaresaudezvoltare
 Conținutulacestormaterialeestestructuratînmanierăintegrată, înconformitate cu cerințeleactuale
aleabordăriiprocesului de predare-învățare-evaluare
Înșcoalanoastrăs-auprezentatauxiliare de la următoareleedituri: ELICART, SINAPSIS, EDU, PARALELA 45,
CD PRESS
Dintretoatematerialeleprezentate, membriicomisieiau alesurmătoareletitluri:
TITLUL AUTORI EDITURĂ

Menționămcămaterialele pot fi achiziționate individual sau pot fi comandate.


Încazuluneicomenzicomunediscount- ulpoate fi folosit de cătrecomitetul de
părințipentrucomandareaauxiliarelorpentruelevii care nu și le pot achiziționa, restulpoate fi
folositpentruconsumabilelenecesaredesfășurăriiînbunecondiții a procesuluiinstructiv-educativ.
Încazulobțineriiunuiacord la solicitareanoastră, menționămcăstrângereabanilorșigestionareafonduluirezultat din
discount revineîntotalitatecomitetului de părinți al fiecăreiclase. Platacomenzii va fi făcută de
președintelecomitetului de părințisau de un alt membru delegat, iarfacturafiscalăva fi
întocmităpenumeleacestuia.

Comisiametodică a claselor a II-a,

TOMOVICI LIGIA OANA


SANDU NICOLETA
MACOVEI ȘTEFANIA ALINA,
DIMITRIU MIHAELA
GRIGORAȘ MARIA
GÎSCAN DANIEL OVIDIU
SANDA DOINIȚA

Proces verbal,
Încheiatastăzi, 18.09.2019, încadrulAdunăriigenerale a părințiilorelevilorclasei a II-a F, de la Școala
Gimnazială,,Leonardo da Vinci”, în urma analizei auxiliarelor didactice ce vor fi utilizate în demersul de
asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilorînanulșcolar 2019-2020.

Înfuncție de nevoilespecificefiecăruiciclu de învățământ, dl. Giscan Daniel, alături de ceilalțimembri ai


Comiseimetodice a cl a II-a, aselectatauxiliareledidacticedin lista celoraprobate/avizate de MEN. A
prezentatAdunăriigeneraleapărințilorși a propusachiziționareaurmătoarelorauxiliaredidacticeşimijloace de
învăţământ:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Părințiiprezenți, înnumăr de ______, au analizatoferta de auxiliareșiși-au


exprimatacordul/dezacordulprivindprocurareamaterialelormenționateanterior( V. ANEXA).

Înurmavotuluiexprimat: _____ voturipentru, _____ voturiîmpotrivă. ____ abțineri,


reiesecăAdunareagenerală a părințilorelevilorclasei a II-a C, de la ȘcoalaGimnazială,,Leonardo da Vinci” este/
nu este de acordcuachiziționareaauxiliarelordidacticepropuse mai sus.

De asemenea, înurmavotuluiexprimat : _____ voturipentru, _____ voturiîmpotrivă. ____ abțineri,


reiesecăAdunareagenerală a părințilorelevilorclasei a II-a F, de la ȘcoalaGimnazială,,Leonardo da Vinci” a ales
ca achiziționareaauxiliarelordidacticesă se facăindividual de cătrepărințiielevilor/ princomandăcomună de
cătrepreședinteleAdunăriigenerale a părinților, d-na _______________ .

Drept pentru care amîncheiatprezentulproces verbal.

Întocmit de,

TABEL NOMINAL
CU ACORDUL PĂRINŢILOR DE UTILIZARE LA CLASA a II-a F A MATERIALELOR AUXILIARE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Vă rog să vă exprimaţi acordul sau dezacordul în legătură cu achiziționarea și utilizarea lor la clasă, a
materialelor auxiliare menționate în procesul verbal din data de 18.09.2019,completând următorul tabel:

Nr Numele TITLUL AUXILIARULUI SEMNĂTURA


.
crt
.
1 APOSTOL
2 BOGDANEL
3 CAPUS
4 CARNU
5 GRIGOROIU
6 HERCIU
7 IAMANDI
8 ILIE
9 MIHAI
10 MARMUREANU
11 MISSIAMENOU
12 NEICU
13 NICOLAE
14 OLTEANU
15 RADU
16 SOARE
17 SERBAN
18 TERCIOIU
19 TIMOS
20 VESCOVICI