Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10p din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
,,Neculai s-a aplecat către el pe marginea luntrii şi i-a întins mâna. L-a îndemnat încet, dar cu
hotărâre:
-Vin' aici!
Şarpele s-a mişcat lin, i s-a suit pe mână. Pescarul l-a cuprins, l-a dus la frunte, în jurul gâtului, -aşa
cum fac- după câte am auzit - fermecătorii din India. Apoi i-a dat drumul în hotarul lui şi i-a şopătit
grăbit deslegarea:
-Şarpe! Să fii viteaz, să umbli precum ai umblat, să muşti precum ai muşcat, să treci văi adânci, ape
reci...Du-te!
Şarpele s-a mişcat lin, a plecat. Unghiul mişcător a născut iar pe luciu; s-a dus ca un fior înspre
nuferi şi trestii.’’
(Mihail Sadoveanu, Împărăţia apelor)
Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: marginea, deslegarea, fior. 6p
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:
fermecător, înspre, lin . 6p
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în text. 6p
4. Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a substantivului mână. 6p
5. Transcrie din text două cuvinte care să conţină un diftong şi unul cu hiat. 6p
6. Extrage din text trei verbe la moduri diferite. Numeşte modurile. 6p
7. Alcătuieşte un enunţ în care să ai un predicat nominal cu alt verb copultaiv decât cel din text. 6p

Înţelegerea textului
8. Formulează o idee principală care se poate desprinde din al doilea alineat al textului. 6p
9. Transcrie, din text, propoziţia în care se precizează ocupaţia personajului principal. 6p
10.Precizează două argumente pentru care fragmentul de mai sus poate fi considerat o operă epică.
6p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie o compunere de 15-25 de rânduri în care să relatezi subiectul textului Petruta de Mircea
Cărtărescu, marcând momentele subiectului.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 Respectarea fidelităţii faţă de textul studiat (5p)
 Desprinderea elementelor esenţiale ale textului marcând momentele subiectului (5p)
 Prezentarea esenţializată a întâmplărilor din textul studiat.(5p)

Notă: Vei primi 15 puncte pentru conţinut şi 15 puncte pentru redactare (coerenţa textului-3p, vocabularul
adecvat conţinutului-3p, ortografia-3p, punctuaţia-3p, aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea-3p)