Sunteți pe pagina 1din 4

Contractul de leasing

Prin contractul de leasing financiar societatea A a achiziționat un bun, pentru dezvoltarea


activității de producție, de la I.F.N. X S.A. Bunul a fost pus la dispoziție de către societatea B –
producător.

După o perioadă de 6 luni, A constată un viciu de fabricație a bunului și sesizează acest aspect
proprietarului, în temeiul dispozițiilor Codului civil.

Proprietarul nu i-a răspuns solicitării de remediere a defecțiunii drept pentru care Societatea A
(utilizator) a sistat plata ratelor de leasing cu titlu de chirie invocând exceptio non adimpleti
contractus.

La 6 luni de la sistarea plății chiriei, proprietarul s-a deplasat la locația bunului și a luat
echipamentul din posesia lui A, fără știrea acestuia.

Cerințe:

1. Determinați natura juridică a contractului de leasing.


2. Stabiliți caracterele juridice ale contractului de leasing.
3. Care sunt efectele contractului de leasing, drepturile și obligațiile părților?
4. Care este procedura de încheiere a contractului de leasing?
5. Analizați dreptul de invoca exceptio non adimpleti contractus al chiriașului.
6. Analizați formele contractului de leasing.
7. Analizați posibilitățile de executare silită a unui contract de leasing.
8. Care sunt cazurile de încetare a contractului de leasing?
9. Care sunt clauzele neuzuale în cazul contractului de leasing?
10. 10.Cum se va soluționa eventualul litigiu (analizați situația lui A, X și B – apărări,
argumente etc.)?
1. Determinați natura juridică a contractului de leasing.

Contractul de leasing reprezintă,sub aspect economic,un instrument specific de


finanţare,care are ca obicet nu fonduri băneşti,ci anumite bunuri mobile sau immobile
necesare activităţii comerciale.
Sub aspect juridic,contractual de leasing apare ca un act juridic complex,care cuprinde mai
multe raporturi juridice la care participă locatorul/finanţatorul,furnizorul şi
locatarul/utilizatorul1.
Ca structură,aceste raporturi juridice sunt asemănătoare contractelor de vânzare-
cumpărare,ca şi în executării drepturilor rezultate din aceste raporturi,legea derogă de la
regulile Codului civil.
În privinţa contractului de vânzare-cumpărare,care se va încheia între locator/finanţator şi
furnizor,ca şi în exercitatea drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare,legea
recunoaşte anumite drepturi locatarului/utilizatorului,cu toate că nu este parte în contractual
de vânzare-cumpărare;locatarul/utilizatorul are dreptul să îl aleagă pe furnizor,iar contractual
de vânzare-cumpărare se încheie în condiţiile expres formulate de locatar/utilizator;în
temeiul contractului de leasing,drepturile derivate din contractul de vânzare-cumpărare se
transmit locatarului/utilizatorului,cu excepţia dreptului de dispoziţie.
Docrina explică aceste drepturi ale locatarului/utilizatorului prin existenţa unui mandat,pe
care locatorul/finanţatorul îl conferă locatarului/utilzatorului.
Cât priveşte contractul de locaţiune,prin care locatorul/finanţatorul conferă
locatarului/utilizatorului un drept de folosinţă asupra bunului prorietatea sa,acesta generează
şi dreptul locatarului/finanţatorului ca,la încetarea contractului,să opteze pentru cumpărarea
bunului ,prelungirea contractului sau încetarea raporturiloe contractuale.
Dreptul de a cumpăra bunul,recunoscut de lege,este explicat de doctrină prin existenţa în
contract a unei promisiuni de vânzare din parte locatorului/finanţatorului.
Aceste particularităţi ale raporturilor juridice cuprinse în contractul de leasing duc la
concluzia că acest contract nu poate fi încadrat în tiparele clasice ale Codului civil.
Contractul de leasing apare ca un act juridic complex,o fuziune de tehnici juridice
guvernată de reguli specifice,menite să îi asigure finalitatea.

2. Stabiliți caracterele juridice ale contractului de leasing.

a) Contractul este bilateral;el dă naştere la obligaţii în sarcina locatorului/finanţatorului şi a


locatarului/utilizatorului.
b) Contractul este cu titlu oneros;fiecare dintre părţile contractante urmăreşte realizarea unui
folos patrimonial.

1
C. Ap. Bucureşti,sent. nr.79/2000,în RDC nr.2/2001, p.162
c) Contractul este comutativ; existenţa şi întinderea obligaţiilor părţilor sunt certe şi cunoscute
chiar de la data încheierii contractului.
d) Contractul este cu executare succesivă;obligaţia locatorului/finanţatorului privind asigurarea
folosinţei bunului se execută continuu pe întreaga durată a contractului,iar obligaţia
locatarului/utilizatorului privind plata ratelor de leasing se execută periodic la termenele
prevăzute în contract.
e) Contractul de leasing este un contract consensual. Pentru protejarea intereselor
părţilor,contractul se încheie în formă scrisă.Condiţia formei scrise este cerută ad
probationem,iar nu ad validitatem.

3.Care sunt efectele contractului de leasing, drepturile și obligațiile părților?

Contractul de leasing dă naştere la obligaţii în sarcina locatorului/finanţatorului şi a


locatarului/utilizatorului. Aceste obligaţii sunt stabilite în art.9 şi art.10 din ordonanţă.
Obligaţiile părţilor prevăzute de ordonanţă nu au un caracter limitativ;în contractul de
leasing pot fi stipulate şi alte obligaţii,potrivit intereselor părţilor.
OBLIGAŢIILE LOCATORULUI/FINANŢATORULUI
1.Obligaţia de a transmite locatarului/utilizatorului dreptul de folosinţă asupra
bunului. Exercitarea dreptului de a folosi bunul reclamă transmiterea acestui drept către
locatar/utilizator.
Dreptul de folosinţă asupra bunului se transmite locatarului/utilzatorului în temeiul
contractului de leasing( art.1 din ordonanţă).
Pentru a putea exercita dreptul de folosinţă,locatarul/utilzatorul trebuie să intre în posesia
bunului,fapt care implică predarea bunului.
Cât priveşte executarea obligaţiei de predare a bunului,trebuie făcută o distincţie.
În cazul în care locatorul/finanţatorul (societatea de leasing) are şi calitatea de
furnizor,obligaţia de predare se execută de locator/finanţator. Pentru nerespectarea obligaţiei
se angajează răspunderea locatorului/finanţatorului.
În cazul în care pentru dobândirea bunului s-a încheiat contractual de vânzare-cumpărare
între locator/finanţator şi furnizor,obligaţia de predare a bunului către locatar/utilizator
revine furnizorului.Într-adevăr,deşi nu este parte în contractual de vânzare-
cumpărare,locatarul/utilizatorul are dreptul de a primi bunul,drept pe care l-a dobândit în
temeiul contractului de leasisng [art.9 lit. c) din ordonanţă].