Sunteți pe pagina 1din 7

Error: Reference source not found

SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
Cod PO 02 F01
Denumire proces:
Pag. 6 / 7
PC - SB

,, FABRICAREA PRODUSULUI
BETON ’’

AVIZAT / APROBAT:

AVIZAT, APROBAT,
Director general
Responsabil CFP

2. CONTROLUL REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR:

Rev. Pagină
Data Motivul reviziilor / modificării
nr. paragraf
0 26.05.2010 - Redactare iniţială
1 28.06.2010 Pag 2 Schimbare organism certificare sistem de
management integrat
2 28.06.2011 Pag. 1 Schimbare personal management produs

3. LISTA DE DIFUZARE

Nr. Destinatar Ex. Nr. act trimitere sau Data


Nr. numele şi semnătura
1. STATIA DE BETOANE 1
2. LABORATOR 2
3. C.T.C 3

NumePrenumeSemnăturaDataEx. nr:
ÎntocmitVerificat

CAPITOLUL 1 – PREZENTARE

Error: Reference source not found


Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
1.1.
Cod OBIECTUL
PO 02 F01 PLANULUI CALITĂŢII
Pag. 6 / 7
1.1.1 Planul calităţii pentru produsul: ,, BETON ’’, reprezintă o particularizare a
PC - SB
Sistemului de management integrat calităţii- mediului – sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale implementat de statia de betoane a S.C. GR S.A. în conformitate
cu referenţialele SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005, SR OHSAS
18001/2008, SA 8000/2008, SR ISO/CEI 27001:2006, CP 012/1-2007
1.1.2 Prezentul Plan al Calităţii este necesar pentru:
 A arata cum se aplica sistemul de management al calitatii in cadrul statiei de
betoane;
 A indeplini cerintele legale, reglementate sau ale clientului;
 A demonstra, intern si / sau extern, cum vor fi indeplinite cerintele calitatii;
 A organiza si conduce activitatile, astfel incat sa se indeplineasca cerintele
calitatii si obiectivele calitatii;
 A minimaliza riscul de a nu indeplini cerintele calitatii;
 A fi utilizat ca baza pentru monitorizarea si evaluarea conformitatii.
1.1.3 Domeniul de aplicare al planului calitatii este pentru Fabricarea produsului
beton

Organizare şi relaţii
 Se menţionează ca personalul ingineresc: Responsabil CFP, Sef Statie
betoane, laborant, Sef laborator sunt atestaţi ISC.
S.C. GR S.A. deţine:
 Certificarea sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO
9001/2008, atestat prin certificatul nr. 102/25.06.2010, eliberat de S.C. AMG
CERT SYSTEMS Bucureşti.
 Certificarea sistemului de management al mediului conform SR EN ISO
14001/2005, atestat prin certificatul nr. 10061 M /25.06.2010 eliberat de
S.C. AMG CERT SYSTEMS Bucureşti.
 Certificarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale conform SR OHSAS 18001/2008 atestat prin certificatul nr.
20050 S /25.06.2010 eliberat de S.C. AMG CERT SYSTEMS Bucureşti.
 Certificarea sistemului de management al responsabilităţii sociale conform
SA 8000:2008 atestat prin certificatul 4002/24.04.2009 eliberat de S.C.
AMG CERT SYSTEMS Bucureşti.
 Certificarea sistemului de management al securităţii informaţiilor conform
standardului SR ISO /CEI 27001:2006 atestat prin certificatul 3008/
24.04.2009 eliberat de S.C. AMG CERT SYSTEMS Bucureşti.
 Autorizaţie LABORATOR DE GRADUL II, conform SR EN ISO/ CEI 17025
 Certificat de conformitate pentru produsele betoane de ciment conform SR
EN 206-1:2002, CP 012/1-2007 atestat prin certificatul nr. 466/17.11.2008
eliberat de SRAC CERTSERV Bucureşti
 Certificat de atestare internă a staţiei de betoane emis de SC GR SA din
data de 02.04.2010
Competentele şi responsabilităţile echipei de conducere executive de realizare a
produsului sunt prezentate atât în Manualul sistemului de management integrat –
Responsabilităţi şi atribuţii pe linie de management a calităţii, în procedurile de sistem,
precum şi în fisa postului specifica pentru fiecare funcţie relevanta.

1.2. PREZENTAREA PRODUSULUI


1.2.1. Denumire produs: ,, BETON ’’

Error: Reference source not found


Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
Betoanele sunt produse artificiale cu aspect de conglomerat care se obţin în urma
Cod PO 02 F01
întăririi
Pag. 6 unor
/ 7 amestecuri bine omogenizate de liant, apă şi agregate, eventual aditivi.
Amestecul de liant şi apă formează o pastă PC - care,
SB în urma unor procese fizico-chimice,
se întăreşte transformându-se într-o substanţă solidă care leagă între ele granulele de
agregat, dând astfel caracterul de monolit al betonului.
Realizarea unui sortiment de beton presupune un proces de fabricare stabilit pe baza
unor reţete, la care se respectă cu fidelitate caracteristicile materialelor constitutive:
liantul, apa, agregatul şi alte adaosuri-în vederea obţinerii calităţilor proiectate. Odată
compoziţia stabilită, urmează dozarea materialelor şi apoi prepararea betonului.
Compozitia betonului si materialele componente cu propietati specificate sau cu
compozitie prescrisa sunt alese astfel incat sa satisfaca cerintele specificate pentru
betonul proaspat si intarit, inclusiv consistenta, masa volumica, rezistenta,
durabilitatea.Pentru betonul de compozitie specificata, specificatia compozitiei este
limitata la:
- agregate naturale de masa volumica normala;
- dozajul de ciment;
- tipul cimentului si clasa de rezistenta;
- consistenta;
- aditivi.
Pentru perioada de timp friguros conform normativ C16 / 85 se iau urmatoarele
masuri:
- majorarea timpului de malaxare – 50 secunde;
- schimbare tip ciment- CEM II/A-V 42,5 R;
- betoanele vor fi preparate cu apa calda si agregate incalzite;
- masurarea temperaturii atmosferice si a componentelor betonului la
fiecare 2 ore.
Clasele de betoane realizate de statia SAPIPB 04 sunt: C8/10, C12/15, C16/20,
C18/22,5, C20/25, C25/30, C 35/45, C8/10p, C12/15p, C16/20p, C18/22,5p,
C25/30p.

1.2.2. Producator: Staţia de betoane a SC GR SA Tulcea


1.3 ORGANIZAREA STAŢIEI DE BETOANE A S.C.GR S.A. pentru verificarea
produsului:
1.3.1. Produsul se realizeaza de SC GR SA şi asigura atât cerinţele de calitate, cât şi
cerinţele stabilite in comanda de beton
1.3.2. Resursele umane considerate ca fiind strict necesare realizării în bune condiţii a
produsului:
a. Responsabil pentru controlul producţiei
b. Mecanic operator
c. Responsabil C.T.C
d. Şef laborator încercări în construcţii
e. Responsabil Metrologie
f. Responsabil SMC
g. Laborant
h. Personal auxiliar

CAPITOLUL 2 – PREVEDERI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

2.1. ANALIZA CONTRACTULUI

2.1.1. Contractul va fi analizat de către conducerea societăţii împreuna cu persoanele


nominalizate pentru produse, din următoarele puncte de vedere:
Error: Reference source not found
Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
Cod POa.02sunt
F01 definite clar şi exact cerinţele de calitate privind produsul comandat;
b.
Pag. 6 / 7 sunt definite cerinţele privind materialele/produsele şi tehnologiile de
execuţie; PC - SB
c. sunt definite cerinţele privind controlul calităţii produselor;
d. sunt definite termenele de predare;
e. sunt definite răspunderile părţilor contractante;
f. este definit modul de soluţionare a eventualelor litigii referitoare la calitate;
g. sunt definite înregistrările referitoare la calitate.

2.2. CONTROLUL PROIECTĂRII


Procesul de proiectare este organizat si planificat pe faze sau etape de conceptie, ale
caror continut si caracteristici sunt stabilite in mod individual pentru fiecare clasa de
beton.
Bazele proictarii betonului sau prescrierea compozitiei acestuia, se face pe baza
rezultatelor initiale sau a informatiilor obtinute dintr-o lunga experienta acumulata cu
un beton comparabil, luand in considerare conditiile de baza a materialelor
componente si compozitia betonului.
Datele de intrare ale proiectarii betonului sunt:
- cerintele de conformitate cu SR EN 206-1;
- clasa de rezistenta la compresiune;
- clasele de expunere;
- dimensiunea nominala maxima a agregatelor;
- dozajul de ciment;
- tipul de ciment ;
- tipul si cantitatea de aditiv.
- clasa de cloruri continute functie de tipul utilizarii betonului.
Datele de iesire ale proiectarii produsului sunt:
- specificarea caracteristicii produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si
corecta a acestuia.
- documentele de eliberare a produsului ( declaratia de conformitate, bonul de
transport)

2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI INREGISTRARILOR

2.3.1. Documentele vor fi codificate conform prevederilor sistemului calităţii; Lista va fi


verificata de către Responsabilul SMC pentru confirmarea valabilităţii
actualizarilor prevăzute .
Documentele vor fi accesibile persoanelor nominalizate de Seful de statie.
Responsabilul cu controlul calităţii pentru produse, va elabora o Lista de
difuzarea a documentelor aplicabile, confirmarea primirii se va face prin
semnătura.

2.4. APROVIZIONAREA

2.4.1. Masurile de management al calităţii prevăd:


a. selectarea furnizorilor pe criterii de asigurarea calităţii produselor furnizate;
b. verificarea contractelor privind aprovizionarea din punct de vedere al
cuprinderii de clauze privind asigurarea calităţii produselor : documente de
atestare a calităţii, verificări de calitate la recepţie, rezolvarea cazurilor de
produse neconforme calitativ.

Error: Reference source not found


Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
2.5.
Cod CONTROLUL
PO 02 F01 PROCESELOR
2.5.1.
Pag. 6Societatea
/7 va asigura desfăşurarea proceselor de realizare a produsului în mod
planificat, cu fixarea de responsabilităţi PC clare
- SB şi bine definite pentru personalul de
conducere şi de realizare a produsului
2.5.2. Activităţile de realizare vor fi executate în conformitate cu :
 specificaţiile documentaţiei de proiectare,
 procedurile tehnice de execuţie;
2.5.3. Echipamentele/utilajele care se vor utiliza vor fi cele tradiţionale, stabilite prin
tehnologiile reglementate în România.
2.5.4. Responsabilul cu Mecanizarea - Metrologia va asigura întreţinerea curenta a
utilajelor.

2. 6. INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI

2.6.1. Controlul tehnic de calitate, verificările şi încercările referitoare la calitate se vor


realiza astfel:
 planificat-conform Planului de control calitate (PCC SB);
 de către personalul societăţii cu responsabilităţi în acest sens – controalele
tehnice la recepţia produselor, pe parcursul realizarii;
 de către Laboratorul grad II, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.7. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE INSPECŢIE, MĂSURARE ŞI


ÎNCERCARE

2.7.1.Cerinţele de calitate privind echipamentele cu care se vor realiza verificările şi


încercările de calitate se vor asigura de către un Laborator atestat.
Echipamentele de inspecţie măsurare şi încercare din dotarea S.C. GR S.A. vor
fi verificate metrologic periodic.

2.8. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

2.8.1. Neconformităţile referitoare la calitatea produselor vor fi tratate în conformitate


cu prevederile sistemului calităţii propriu al societăţii şi anume:
 produsele neconforme calitativ vor fi izolate ;
 neconformităţile majore – vor fi înregistrate în Rapoartele de neconformitate;
Tratarea lor se va face după analizarea cauzelor de către Seful de statie,
responsabilul tehnic cu calitatea.

2.9. ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE

2.9.1. Acţiunile corective prin care se va realiza remedierea neconformităţilor


constatate vor fi adoptate după analizarea cauzelor neconformităţilor.
Realizarea acţiunilor corective va fi verificata de către persoanele responsabile cu
calitatea lucrării.
În cazul în care se constată repetarea unei aceleaşi categorii de neconformităţi se va
analiza necesitatea stabilirii de acţiuni preventive.

2.10. MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, LIVRARE

2.10.1. Produsele aprovizionate utilizate la realizarea produsului vor fi depozitate în


depozitul intermediar ( padocuri ) cu asigurarea următoarelor cerinţe:

Error: Reference source not found


Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
Cod PO 02depozite
F01 corespunzătoare din punct de vedere a condiţiilor de spaţiu,
Pag. 6 / 7 protecţie
împotriva acţiunii factorilor de mediu, siguranţă.
 identificare unică produselor PCdepozitate;
- SB
 evidenţa completă a stocurilor depozitate;
 acces la produsele depozitate;
2.10.2.Accesul persoanelor în depozit va fi limitat şi definit de către Seful statiei de
betoane.

2.11. AUDITURI INTERNE ALE CALITĂŢII

2.11.1. Responsabil pentru controlul producţiei , se va supune programului de audituri


interne ale societăţii S.C. GR S.A.

2.12. INSTRUIRE PERSONAL


2.12.1. Personalul implicat în fabricarea produsului va fi instruit din următoarele puncte
de vedere:
 cerinţele de management al calităţii specifice;
 tehnologiile de execuţie şi control a calităţii;
 măsuri de securitate si sanatatea muncii specifice .

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM


aplicabile la ,, FABRICAREA PRODUSULUI BETON ’’

1. PS 01 Controlul documentelor
2. PS 02 Controlul inregistrarilor
3. PS 03 Audit intern
4. PS 04 Tratarea neconformitatilor.Controlul produsului neconform
5. PS 05 Actiune corectivă
6. PS 06 Actiune preventivă
7. PS 09 Prevederi legale şi alte cerinte
8. PS 10 Resurse umane – instruire, constientizare şi competenta
9. PS 11 Comunicare interna si externa. Tratarea reclamatiilor

LISTA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE


aplicabile la: ,, FABRICAREA PRODUSULUI BETON ’’

1. PO 04 Planificarea realizarii produselor/lucrarilor


2. PO 05 Analiza contractului
3. PO 06 Aprovizionare
4. PO 07 Controlul produsului/ lucrarilor
5. PO 08 Identificare si trasabilitate
6. PO 09 Proprietatea clientului
7. PO10 Pastrarea produsului. Manipularea, depozitarea, conservarea,
livrarea, protejarea produselor / lucrarilor
8. PO 11 Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare
9. PO 12 Evaluarea conformitatii cu reglementarile legale si alte cerinte aplicabile
Error: Reference source not found
Error: Reference source not found
SC CIMEX SA
TULCEAPLANUL CALITĂŢIIEd.2/Rev.2
Cod10.
POPO02 13
F01Analiza datelor si imbunatatirea continua
11.
Pag. 6 PO
/ 7 15 Monitorizarea si masurarea proceselor(Inspectii si incercari).
Control operational PC - SB

LISTA ÎNREGISTRĂRILOR
aplicabile la: ,, FABRICAREA PRODUSULUI BETON ’’

1. Comanda beton
2. Bon de livrare pentru betonul gata de utilizare ( formular tipizat )
3. Aviz de însoţire a mărfii
4. Declaratie de conformitate pentru produsul beton livrat proaspat
5. Buletin de rezistenta la compresiune a betonului intarit la varsta de 28 zile.

Error: Reference source not found

S-ar putea să vă placă și