Sunteți pe pagina 1din 6

27.09.

2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

CECCAR Business Magazine ❖ Nr. 28-29, 24 iulie - 6 august 2018 ❖ Expertiza și auditul a- a+
afacerilor

Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale


CECCAR

REZUMAT
În prezentul articol redăm o serie de aspecte privind procedura de compensare a creanțelor și datoriilor
comerciale. Vom aborda compensarea creanțelor și datoriilor cu partenerii locali, incluzând procedura de
bază și cazurile speciale, respectiv facturi cu valori mai mari de 10.000 lei pentru care termenul de scadență
a fost depășit cu mai mult de 30 de zile, compensarea creanțelor și datoriilor cu partenerii externi (din
Uniunea Europeană și din afara acesteia), precum și compensarea în trei și cazurile asimilate compensării.

Termeni-cheie: scadență, creanțe, datorii, compensare, parteneri locali, parteneri externi

Clasificare JEL: O24, M41

Compensarea este un mod de stingere a datoriilor reciproce până la concurența celei mai mici dintre ele. Pot
beneficia de această procedură atât persoanele juridice române, cât și persoanele juridice nerezidente.

 Compensarea creanțelor și datoriilor cu partenerii locali


În ceea ce privește compensarea creanțelor și datoriilor cu partenerii locali se vor avea în vedere:
cazul standard, reprezentând compensări, indiferent de sumă, pentru creanțe și datorii încă scadente sau a
căror scadență nu a depășit 30 de zile;
cazul special, în care compensarea se face pentru sume mai mari de 10.000 lei și a căror scadență a fost
depășită cu mai mult de 30 de zile.

1. Cazul standard (procedura de bază)

Procedurile privind compensarea sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor,
persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului

www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 1/6
27.09.2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și


completările ulterioare.

Pentru derularea procedurilor de compensare cu partenerii români se utilizează ordinele de compensare,


acestea fiind documente cu regim special.

Atenție!
Este interzisă utilizarea altor documente de compensare în afara celor prevăzute în regulamentul de
compensare aprobat prin HG nr. 685/1999. Cu alte cuvinte, nu este admisă o eventuală compensare având la
bază alte documente decât ordinele de compensare, acestea constituind documente justificative obligatorii.
Ordinul de compensare devine astfel document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor
de compensare între părți a creanțelor/datoriilor proprii cu datorii/creanțe ale partenerilor.

Încălcarea prevederilor specifice întocmirii și utilizării ordinelor de compensare reprezintă contravenție în


înțelesul art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor
justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în
perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea lor, precum și reconstituirea documentelor pierdute,
sustrase sau distruse, sancțiunea fiind amenda cuprinsă între 300 lei și 4.000 lei.

Exemplu

Societatea Alfa are o datorie de 3.000 lei către partenerul Beta pentru achiziții de bunuri de la acesta. Factura a
fost emisă în data de 20.06.2018. Totodată, Alfa are de încasat de la același partener, în urma prestării unui
serviciu, suma de 5.000 lei, factura datând din 10.06.2018.

Cei doi parteneri decid să își compenseze creanțele reciproce și în acest sens, în data de 29.06.2018, întocmesc
un ordin de compensare. Compensarea se face pentru suma cea mai mică dintre cele două creanțe reciproce,
respectiv 3.000 lei, valoare pentru care se întocmește ordinul de compensare.

În contabilitatea celor două entități, înregistrările sunt următoarele:

– Înregistrarea compensării în contabilitatea societății Alfa:


3.000 lei 401 = 4111 3.000 lei
„Furnizori”/Beta „Clienți”/Beta

Diferența de 2.000 lei până la concurența creanței în sumă totală de 5.000 lei se va deconta prin bancă sau în
numerar:
2.000 lei 5121 = 4111 2.000 lei
„Conturi la bănci „Clienți”/Beta
în lei”

Sau:
2.000 lei 5311 = 4111 2.000 lei
„Casa în lei” „Clienți”/Beta

– Înregistrarea compensării în contabilitatea societății Beta:


3.000 lei 401 = 4111 3.000 lei
„Furnizori”/Alfa „Clienți”/Alfa

Diferența de 2.000 lei până la concurența datoriei în sumă totală de 5.000 lei se va deconta prin bancă sau în
numerar:
2.000 lei 401 = 5121 2.000 lei
„Furnizori”/Alfa „Conturi la bănci
în lei”

Sau:
www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 2/6
27.09.2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

2.000 lei 401 = 5311 2.000 lei


„Furnizori”/Alfa „Casa în lei”

2. Cazuri speciale – facturi cu valori mai mari de 10.000 lei pentru care termenul de scadență a
fost depășit cu mai mult de 30 de zile

Potrivit art. 3 din HG nr. 685/1999, pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 lei, compensarea datoriilor
neplătite la termenele scadente se va realiza numai în conformitate cu prevederile regulamentului de
compensare aprobat prin prezenta hotărâre.

Așadar, în situația în care facturile care intră în procesul de compensare sunt mai mari de 10.000 lei și au
depășit 30 de zile de la scadență, operațiunea de compensare se poate efectua numai în cadru instituțional – la
Institutul de Management și Informatică, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind
unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările și completările ulterioare, și
Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice,
aprobat prin HG nr. 685/1999. Art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a acestui din urmă act
normativ prevede următoarele:

Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligați să se conecteze prin internet sau să folosească suportul
magnetic pentru a transmite în baza de date a Institutului de Management și Informatică datele privind plățile
restante mai vechi de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei. Pentru facturile care se încadrează în
aceste condiții se transmit următoarele informații:
a) codul fiscal al persoanei juridice raportoare;
b) codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare față de care raportorul are de plătit/încasat;
c) numărul și data emiterii facturii de către persoana juridică creditoare/debitoare;
d) valoarea facturii care urmează să fie încasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică
beneficiară;
e) valoarea facturii care urmează să fie plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice

În cazul în care se intenționează compensarea creanțelor viitoare cu datorii deja existente, pentru a evita
compensarea prin Institutul de Management și Informatică și numai în măsura în care operațiunea permite, se
pot emite mai multe facturi cu valori care să nu depășească 10.000 lei.

Excepțiile sunt reprezentate de decontări izvorâte în baza unor achiziții de la plătitorii de accize. Potrivit
prevederilor art. 436 alin. (1) din Codul fiscal, decontările între operatorii economici plătitori de accize și
operatorii economici cumpărători de produse accizabile se fac integral prin unități bancare.

 Compensarea creanțelor și datoriilor cu partenerii externi


În ceea ce privește compensarea creanțelor și datoriilor născute în urma derulării relațiilor cu partenerii externi
(din Uniunea Europeană și din afara acesteia), nu este necesară utilizarea unui proces-verbal de compensare,
ci, pentru a fi folosit ca document justificativ în evidențele contabile, poate fi întocmit un înscris bilateral în
care să se consemneze titlurile (contracte, facturi, note de comandă etc.) care au generat obligațiile reciproce și
modul în care se face stingerea lor în urma compensării. În acest înscris bilateral se trec facturile în euro așa
cum au fost emise. Astfel, actul la care facem referire poate îmbrăca forma unui proces-verbal de
compensare în care se vor înscrie facturile ce fac obiectul compensării.

În contabilitate, stingerea creanțelor și datoriilor se înregistrează în lei, la cursul valutar comunicat de Banca
Națională a României valabil pentru data la care a fost efectuată compensarea (data semnării înscrisului
bilateral), rezultând astfel diferențe de curs valutar care vor fi înregistrate ca atare, în concordanță cu
reglementările contabile în vigoare.

Orice înregistrare în contabilitate trebuie să aibă la bază un document, iar documentul bilateral respectiv
îndeplinește această obligație. În plus, pentru compensarea creanțelor și datoriilor sale, partenerul extern va
utiliza exemplarul propriu al acestei înțelegeri. Compensarea nu poate fi făcută unilateral și fără știința
partenerului.

Exemplu

www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 3/6
27.09.2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

Societatea românească Alfa are o datorie de 2.000 euro pentru achiziții de materii prime și o creanță de 1.000
euro pentru livrări de produse finite, ambele în relația cu partenerul Beta din Germania. Cele două entități
decid compensarea pentru suma de 1.000 euro, urmând ca diferența să fie decontată prin bancă. Cursul de
schimb de la data înregistrării creanței este de 4,5 lei/euro, iar cel de la data înregistrării datoriei, de 4,4
lei/euro.

În contabilitatea societății Alfa se fac următoarele înregistrări:

– Înregistrarea ordinului de compensare:


4.400 lei 401 = 4111 4.400 lei*
„Furnizori”/Beta „Clienți”/Beta
* 1000 euro x 4,4 lei/euro

– Înregistrarea diferenței de curs valutar:


100 lei 665 = 4111 100 lei*
„Cheltuieli din diferențe „Clienți”/Beta
de curs valutar”
* 1.000 euro x (4,5 lei/euro – 4,4 lei/euro)

Totodată, pentru compensarea creanțelor și datoriilor izvorâte din relațiile comerciale cu parteneri din UE se
aplică Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice
la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

În acest regulament, la art. 51 lit. a), sunt enunțate operațiunile de natura balanței de plăți, acestea
reprezentând tranzacțiile economice și financiare ale unei țări cu restul lumii, pe o perioadă de timp
determinată, tranzacții ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestație (donații,
ajutoare, cadouri și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare. Practic se au în vedere
operațiunile de natura balanței de plăți care se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial,
cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de clearing și altele asemenea.

 Caz particular – compensarea în trei


Compensarea în trei reprezintă acea situație în care anumite datorii și creanțe între trei agenți comerciali se
sting pe bază de reciprocitate, fără decontare în numerar.

Exemplu

Trei societăți, Alfa din România și Beta și Gama din Germania, prezintă următoarea situație privind
tranzacțiile derulate între ele:
Alfa are o datorie către Beta pentru livrări de materii prime, în sumă de 3.000 euro;
Beta are o datorie către Gama pentru servicii de transport, în sumă de 2.000 euro;
Gama are o datorie către Alfa pentru livrări de produse finite, în suma de 4.000 euro.

Compensarea se realizează prin întocmirea în trei a unui proces-verbal de compensare pentru cea mai mică
dintre sume, respectiv 2.000 euro, diferențele până la concurența celorlalte două sume urmând a fi decontate
în numerar. Cursul valutar de la data înregistrării datoriei este de 4,5 lei/euro, iar cel de la data înregistrării
creanței, de 4,4 lei/euro.

În contabilitatea societății Alfa se fac următoarele înregistrări:


Datoria totală = 2.000 euro x 4,5 lei/euro = 9.000 lei
Creanța totală = 4.000 euro x 4,4 lei/euro = 17.600 lei
8.800 lei 401 = 4111 8.800 lei*
„Furnizori”/Beta „Clienți”/Gama
* 2.000 euro x 4,4 lei/euro

Se înregistrează și diferența de curs valutar de la momentul decontării:

www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 4/6
27.09.2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

200 lei 401 = 765 200 lei*


„Furnizori”/Beta „Venituri din diferențe
de curs valutar”
* 2.000 euro x (4,5 lei/euro – 4,4 lei/euro)

 Cazuri asimilate compensării


Un caz similar compensării ar putea fi considerat plata efectuată în numele unui terț, în contul unui partener al
său, la cererea sa expresă. Procedura ține mai degrabă de domeniul civil, fiind prevăzută de Codul civil, și nu
are implicații în ceea ce privește ordinele de compensare, în sensul în care nu este necesară respectarea
procedurii de compensare. Tot asemănătoare compensării poate fi și utilizarea unui bilet la ordin, situație
întâlnită uneori în practică.

Exemplu

În primă instanță, societatea Alfa emite un bilet la ordin pentru o datorie pe care o are către societatea Beta.
Aceasta din urmă girează biletul la ordin către o a treia entitate, Gama, față de care are înregistrată o datorie.
Ce-a de-a treia societate girează biletul la ordin primei societăți, Alfa, în persoana emitentului. Așadar, ordinul
de plată se întoarce la emitent. Valoarea biletului la ordin este de 7.000 lei.

În contabilitatea societății Alfa se fac următoarele înregistrări:

– În primă instanță, emiterea biletului la ordin:


7.000 lei 401 = 4111 7.000 lei
„Furnizori”/Beta „Clienți”/Beta

– Primirea biletului la ordin de la cea de-a treia societate, Gama:


7.000 lei 413 = 4111 7.000 lei
„Efecte de primit „Clienți”/Gama
de la clienți”/Gama

În principiu, la scadență, efectele de plătit și cele de încasat ar urma să se stingă între ele, însă, având în vedere
că biletul la ordin s-a întors la emitent (care nu îl va înainta băncii pentru decontare deoarece ar însemna să
solicite plata din propriul cont), stingerea s-ar putea face la data primirii de la cea de-a treia societate astfel:

7.000 lei 403 = 413 7.000 lei


„Efecte de plătit”/ „Efecte de primit
Beta de la clienți”/Gama

BIBLIOGRAFIE
1. Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea
datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării
blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor
nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial nr.
416/30.08.1999, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu
modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de
plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 256/04.06.1999, cu modificările și completările ulterioare.
5. Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice
la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 602/13.08.2014, cu modificările și
www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 5/6
27.09.2019 Procedura de compensare a creanțelor și datoriilor comerciale

completările ulterioare.

www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-3717/ 6/6