Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.

03

FIŞA DISCIPLINEI
Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din
Manualul Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care
nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se
implementează
STIINTA SI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR
cursul:
Departamentul
responsabil cu
IV - IPA
implementarea:

Titlul cursului: TOXICOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE Data implementării:


2012/2013
Iniţiatorul cursului: SEF LUCRARI dr. SUHAROSCHI RAMONA
Coordonatorul
cursului:
SEF LUCRARI dr. SUHAROSCHI RAMONA

CARACTERISTICILE CURSULUI
Categoria formativă * FF Anul de
studii
III Nr.de ore pe semestru şi activităţi Forma de
evaluare
Limba de predare Română Semestrul 1 Total C S L P**
Opţionalitatea ** CI Nr.de credite 3 42 28 14 V
Codul
Cursul pe care îl '0702030101
înlocuieşte:

În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

* Categoria formativă = FF - Cursuri specifice formării fundamentale; FD – Cursuri specifice formării în domeniu;
FS - Cursuri specifice formării de specialitate; FC - Cursuri specifice formării complementare;
FO - Cursuri la opţiunea facultăţii

** Opţionalitatea = CI - Cursuri impuse (obligatorii), CO - Cursuri opţionale, CF - Cursuri facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE


Titlul Codul Durata: 4 Locul desfăşurării
CEPA 0702030101 Tipul: ZI USAMV

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS


Obligatorii:
Chimia alimentului, Biochimia alimentului, Principiile Nutritiei umane,
Cursuri anterioare Microbiologie
Recomandate:
Chimie fizica si coloidala, Chimie analitica, Chimie organica
Alte condiţii necesare
pentru participarea la
acest curs

ELEMENTELE SPECIFICE
Obiectivele disciplinei:
Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe privind inocuitatea produselor
alimentare cu substanţe toxice (de natura chimica, fizica si/sau microbiologica), nivelul maxim de
poluare admis şi riscul pentru sănătatea consumatorului; metode de depoluare a produselor
alimentare; metode de determinare / identificare analitica
Programa analitică/ Curs temă ore / săptămână

*
Proiect
B. PROGRAMA ANALITICĂ

Curs: 28 ore
Sapt Capitolul Conţinut Nr. ore %
0 1 2 1 3
Cap. I.
Introducere
Implicaţiile prezenţei substanţelor toxice în produsele
alimentare
Cap.II Notiuni Toxicologia produselor alimentare. Principii generale
de toxicologie

Cap.II. Toxicologie Generala: Homeostazia si expunerea acuta si


cronica; Transportul substantelor prin membrane biologice;
Transportul activ, pasiv, favorizat; Cai de patrundere a 2 7.14
substantelor exogene alimentare in organism;
absorbtia/fixarea/distributia/depozitarea; Biotransformarea
substantelor exogene alimentare; Metabolizarea (reactiile
fazei I: oxidare, reducere, hidroliza; reactiile fazei II:
conjugarea, sinteza); Sediul metabolizarii substantelor toxice
alimentare

Cap.III Toxicitatea si factorii ce o influenmteaza; Interactiunea


substantelor exogene; Reactii adverse, de toleranta,
intoleranta alimentara, dependente; Reactii toxice alergice la
limente (alergeni alimentari)

Cap. IV Manifestari si mecanisme: homeostazia si modificari


adaptative; mecanisme de toxicitate la nivel molecular si
2 7.14
celular: Inhibitia enzimatica specifica; inductia enzimatica
specifica; genotoxicitatea; carcinogenitatea; mutagenitatea;
teratogenitatea; Efecte locale sistemice; stress
oxidativ/apoptoza/necroza; imunotoxicologie; afectare la
nivel celular si molecular; Modelare matematica; relatie
doza-raspuns (efect)

Cap.V- Testarea Toxicitatii (studii in vitro si in vivo – modele


Cap. VI animale): Studii de toxicitate acuta; studii de toxicitate pe
termen scurt; studii de toxicitate poe termen lung; studii de
toxicitate subacuta, subcronica, cronica; studii pe sistem
reproducator; studii de dezvoltare; studii de neurotoxicitate;
2 7.14
studii de carcinogeneza; studii de mutageneza; studii de
teratogeneza; studii de genotixicitate
Baterii de teste in vitro pentru testarea toxicitatii; Teste pe
modele animale

Cap. VIII Raportarea rezultatelor studiilor de toxicitate


Cap. IX Aspecte patologice in studiile de toxicitate
Cap. X Aspecte statistice in studiile de toxicitate
2 7.14
Cap. XI Diete alimentare in studiile de toxicitate: Principii
Cap. XII Design experimental al testelor de toxicitate

Cap. XII Toxicogenomica si Toxicoproteomica


2 7.14
Cap.XIV Analiza Riscului Toxic
2 7.14
Cap. XV Substanţe fiziologice active naturale
1. Substanţe toxice naturale.
Peptide şi aminoacizi toxici. Proteine toxice. Alcaloizi.
Glicozizi. Substanţe fenolice. Substanţe vasoactive.
Substanţe cancerigene naturale. 2 7.14
2. Substanţe antinutritive prezente în produsele
alimentare.
Antiproteinogenetice. Antimineralizante. Antivitamine
Substanţe toxice de poluare biologică
1. Micotoxine.
Factorii care influenţează biosinteza micotoxinelor.
Principalele micotoxine. Prezenţa micotoxinelor în diverse 2 7.14
produse alimentare. Posibilităţi de reducere a conţinutului de
micotoxine în produsele alimentare.
Cap. XVI Substanţe toxice de poluare şi contaminare chimică 8 28.56
1. Pesticide.
Clasificarea pesticidelor. Mecanismele de acţiune toxică a
pesticidelor asupra organismului. Pesticide organoclorurate.
Pesticide organofosforice. Carbonaţii şi ditiocarbonaţii.
Contaminarea produselor alimentare cu pesticide. Prezenţa
pesticideor în produsele vegetale. Prezenţa pesticidelor în
produsele de origine animală. Influenţa proceselor de
prelucrare asupra reziduurilor de pesticide.
2. Nitraţi şi nitriţi
Nitraţii şi nitriţii în produsele alimentare de origine vegetală şi
în produsele alimentare de origine animală. Efecte nocive ale
nitraţilor şi nitriţilor. Alte efecte ale nitraţilor şi nitriţilor.
3. Compuşi N-nitrozo
Acţiunea toxică a nitrozaminelor. Sinteza nitrozaminelor.
Formarea endogenă a nitrozaminelor. Factorii care
influenţează formarea nitrozaminelor. Conţinutul în
nitrozamine al produselor alimentare.
4. Metale cu potenţial toxic
Aluminiul. Cadmiul. Cobaltul. Cuprul. Mercurul. Plumbul.
Seleniul. Staniul. Zincul. Arseniul.
5. Hidrocarburi policiclice aromate
Răspândire în nautură. Formarea Hidrocarburilor policiclice
aromatice (H.P.A.). Prelucrarea produselor alimentare ca
sursă de formare a H.P.A. Mecanismul acţiunii toxice a
H.P.A. Doze admise de H.P.A. în alimente.
6. Antibiotice
7. Hormoni
8. Radionuclizi
9. Aditivi alimentari
Coloranţi alimentari sintetici. Antioxidanţi. Conservanţi
alimentari. Substanţe de aromă şi potenţatori de aromă.
Edulcoranţi. Adjuvanţi folosiţi în reglarea consistenţei.
Emulgatori.
Cap. XVII Produşi toxici formaţi prin prelucrarea produselor 2 7.14
alimentare
1. Compuşi toxici formaţi prin prelucrare termică
Influenţa prelucrării termice asupra proteinelor. Degradarea
termică a glucidelor. Degradarea termică a lipidelor.
2. Modificările produselor alimentare în urma tratării cu
radiaţii.
Radiaţii ultraviolete. Radiaţii ionizante
3. Toxicitatea peroxizilor
4. Amine biogene
Prezenţa histaminei în produsele alimentare. Acţiunea
aminelor biogene asupra organismului uman.
5. Alcoolul metilic în unele sucuri şi băuturi alcoolice
Cap. XVIII Materiale plastice utilizate în industria alimentară 2 7.14
Cap. Detergenţi utilizaţi în industria alimentară
Cap.XIX

Lucrări practice: 14 ore


Capitolula Conţinutul tematic Nr. ore %
Instrucţiuni de lucru si norme de tehnica securităţii muncii în
laborator.
Organizarea muncii, norme de paza contra incendiilor si
masuri de prim ajutor în caz de accidente.
Design Experimental – Pregatirea probelor din matrice
I 2 14.28
complexa - alimente pentru analize;
Stadii in analiza alimentelor: Stbilirea Protocolului (SOP);
Esantionarea; Pregatirea probelor; Extractia analitului / sau
compusului de interes; Separare; Detectia; Identificarea
si/sau cuantificarea; Inregistrarea datelor.
Testarea toxicitatii: teste in vitro pentru testarea unor
II-III 2 14.28
compusi alimentari
IV Raport de laborator – prezentare rezultate si dicutii 1 7.14

Determinarea unor produşi de degradare cu acţiune


toxică din alimente (amoniac, amine, azotat din
trimetilamină, histamină, etc.);

Determinarea unor compuşi cu acţiune toxică


rezultaţi din degradarea grăsimilor (aldehide,
peroxizi, etc.); Determinarea micotoxinelor din
produsele alimentare; Determinarea unor
substanţe străine în lapte (conservanţi,
neutralizanţi, inhibanţi); Determinarea unor
V-XII
substanţe de adaos în preparatele de carne (sare, 7 50
nitriţi, aditivi alimentari); Determinarea unor metale
grele în produsele alimentare

Metode de determinare – identificare a subtsnatelor toxice


din produsele alimentare:
- metode analitice: HPLC; TLC, GC, GC-MS,
spectrofotometru UV-VIS
- Proteomics: MALDI/Tof; SELDI
- Electroforeza
- ELISA
- Metode biologie moleculara: PCR, RT-PCR
(identifcare OMG)

XIV Raport de laborator – prezentare rezultate si dicutii 2 14.28


Modul de desfăşurare:
Prezentarea orală a tematicii de curs, întrebări legate de subiectul cursului, verificarea şi
consolidarea cunoştinţelor dobândite prin testări periodice.
Metodele de predare şi de învăţare:
Expunere, demonstrare prin exemple si pe rezolvare de exerciţii practice, învăţare prin descoperire
dirijată. Cursul este interactiv, fiind prezentat cu ajutorul unui proiector multimedia.
Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate:
Cunoaşterea principalelor surse de poluare Imbunătăţirea calităţii produselor
biologică, chimică şi fizică a produselor alimentare la procesare, depozitare şi
alimentare. Cunoasterea si abilitatea desfacere
efectuarii testelor de toxicitate si a analizelor
de risc toxicologic.
Modul de stabilire a notei finale:
Evaluarea cunoştinţelor va lua în considerare activitatea la seminar, laborator, rezultatele testelor pe
parcursul semestrului precum şi referate individuale. Nota finală se va calcula ca medie ponderată,
cu ajutorul formulei:

Nota finală = 0.7 x Nota examen + 0.3 x Nota laborator

ELEMENTE SUPLIMENTARE
A. SPAŢII ŞI DOTĂRI: LABORATOR, SALA DE SEMINAR
Resursele necesare: Materiale didactice: Curs tipărit, autor, Prof. Dr. Cornel laslo, R. Suharoschi

Obligatorie:
1 Cotrău, M. 1978, Toxicologie. Principii generale. Ed. Junimea, Bucureşti
2. Dănilă Gh., Cotrău, M., Nechifor, M. 1984, Ghid de date toxicologice. Ed. Medicală, Bucureşti
3. Laslo, C. 1995, Elemente practice de toxicologie alimenta-ră. Tipo Agronomia, Cluj-Napoca
4. Popa, G., Dumitrache, S., Segal, B., Rodica Segal, Apostol, C., Teodoru, V., 1986, Toxicologia
Bibliografie: produselor alimentare. Ed. Academiei, Bucureşti

Facultativă:
1. Dumitrescu, H., Isvoranu, Z., 1965 Analiza chimică a substanţelor străine din alimente. Ed.
Tehnică, Bucureşti
Enache, T., Paul, I., Stănescu, V., Popescu, O., Iordache, I., 1994, Medicina legală veterinară. Ed. All,
Bucureşti
Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: nu este cazul

Alte informaţii:

Anexe:

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL


AVIZUL Şeful Catedrei: Conf.dr. Dorin Tibulca
CATEDREI Data avizării: 01.10.2012
Semnătura:

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ
Decan: Prof.univ. dr. Sevastita Muste
APROBAREA Data aprobării: 03.10.2012
FACULTĂŢII
Semnătura:
COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ
Data ratificării: 05.10.2012
Codul Cursului: 0702030101
SE RATIFICĂ
/
RECTOR: Prof.univ.dr. Doru Pamfil
NU SE RATIFICĂ Semnătura şi
ştampila: