Sunteți pe pagina 1din 2

Documente specifice CREDIT IPOTECAR – PJ pentru investitii imobiliare

1. Documente necesare pentru intocmirea dosarului de credit:

1.1. Destinatia: achizitie imobil


- declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca imobilul nu este revendicat conform
Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta;
- copia actului de proprietate /superficie /concesiune asupra terenului detinut de vanzator
(dupa caz) – valabil in cazul achizitiei sau realizarii constructiei pe un teren detinut de
vanzatorul terenului in proprietate/superficie/folosinta;
- declaratia1 autentificata de un notar public, prin care concedentul declara ca terenul nu
face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau
revendicare in baza Legii nr. 10/2001, este de acord ca, daca urmare a executarii silite
bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, Bancii sau oricarei terte
parti i se adjudeca constructia, Imprumutatul va avea dreptul sa transfere dreptul de
folosinta la noul proprietar al constructiei (unde este cazul) - valabil in cazul achizitiei unei
constructii amplasate pe teren concesionat.

1.2. Destinatia: constructie imobil


- copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinta asupra terenului pe care
urmeaza a se realize constructia (dupa caz);
- declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca terenul nu este revendicat conform
Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta;
- declaratia autentificata de un notar public, prin care concedentul declara ca terenul nu
face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau
revendicare in baza Legii nr. 10/2001, este de acord ca, daca urmare a executarii silite
bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, Bancii sau oricarei terte
parti i se adjudeca constructia, Imprumutatul va avea dreptul sa transfere dreptul de
folosinta la noul proprietar al constructiei (unde este cazul) - valabil in cazul achizitiei unei
constructii amplasate pe teren concesionat;
- contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (nu se solicita
in cazul in care constructia se realizeaza in regie proprie);
- autorizatia de construire cu toate avizele si aprobarile necesare obtinerii acesteia notata
in Cartea Funciara;
- proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare;
- devizul general si unde este cazul, raportul de evaluare a devizului general;
- plan de finantare intocmit in baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in
regie proprie);

2. Documente necesare anterior utilizarii creditului:

- contract de vanzare – cumparare inregistrat la Biroul de Carte Funciara


- contract de ipoteca intocmit conform Legii nr. 190/1999 inregistrat la Biroul de Carte
Funciara
- contract/polita de asigurare a imobilului ipotecat, incheiata pe toata perioada de
rambursare a creditului ipotecar, pana la lichidarea tuturor obligatiilor Imprumutatului fata
de Banca rezultate din Contract, cesionata in favoarea Bancii
- dovada inscrierii cesiunii contractului de asigurare/ politei de asigurare in Arhiva
Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a efectuarii notificarii cesiunii asiguratorului 1in
functie de temeiul legal al concesiunii (Legea 219/1998, O.U.G. 54/2006 sau Legea
50/1991);
- extrasul de Carte Funciara a imobilului din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea
Bancii.
- aprobarile pentru asigurarea cu utlitati