Sunteți pe pagina 1din 166
Capitolul | CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND APARITIA SI EVOLUTIA COMUNITATILOR EUROPENE Secfiunea | Contextul aparitiei Comunitatilor Europene .Multd vreme, ideea de uniune a Europei s-a confundat cu cea de organizare a lumii”. In acest sens, la 1 mai 1930, apare ,necesitatea unui pact de ordin general, oricAt de elementar ar fi acesta, pentru a afirma principiile uniunii morale europene gi pentru a consacra solemn evidenta solidaritatii instituite intre statele europene”, dupa cum face vorbire Memorandumul lui Alexis Leger privind organizarea unui regim de Uniune Federala European. Analizata din perspectiva aparitiei, in timp, a ideii de unitate in spatiul european, este imposibil si nu observam ca aceasta este plasata in mod diferit de catre jurist, economisti, filosofi, sociologi, politologi si, nu in ultimul rand, de catre istorici, istorici care nici ei nu sunt unanimi cu privire la originile unei astfel de idei, respectiv a unui astfel de demers. Fiind vorba despre dimensiunea istorica a Uniunii Europene, nu-i putem ignora chiar pe istoricii care vorbesc despre ideea de unitate la nivel european inca din Antichitate, ori identifica unele evenimente care au avut loc in acest spatiu cu inceputurile unei astfel de integrari sau o deplaseaza catre prima jumatate a secolului al XXleat. ? Charles Zorgbibe, Constructia Europeana. Trecut, prezent, vitor, Editura Trei, Bucuresti, 1998, pag. 5. 3 Ibidem, pag. 11 “In acest sens, Stellan Scdunag, Aspecte istorice ale civilizatiei europene ca Premise ale ideii de unitate europeand, In Analele Universitatii Romano-Germane din 13 Dcalineu with Calnscar de profunde sq ate ge crt it - sagen ee set a= fap ch seer nporan pune iM APICATE @ unl gy ean, See nee UNH exe a corer ere ea oes ram a =< je la 1 ianuarie in ee ovate 4 Ep pagan Les, Mand atin os a a eT vem FZ cept cae rie 204 aul comun stabi, (08 noastrs se mre Sit Se ae et i a nee sean Mart Robe Schuman ant sr cael tae eae Art Det erm in Earp} Se Oa pepe comme oa Uri Europe nepe dup cl rer cup Hora 7 ener et pert Eup se Seachite () tea en monde ar inarea tal mufor sete ra open tre coment nee sie ra pe Go Pana, inenbur, Osnny ce 1 Tot ett de a Srnees car 9p en fea Unt sues Burl’ Lo 2 ote 184, Tat Crane eee mesic! pens ® olde, Pe ened ‘Seu w 32004 Spotu ezcpnan, agin al unew dn marke ceo a kant Soe Seve chard case ante end Ra, pon carga Ske Sere ames in aseraraa setae” fy cota we ‘Biogu gejsn sone hanna Hh ropes Ago” (Rogie Tras wee Foca dot pence on apt cau oe romana. Cha’ Zouk ekg ir stasis f'ana hn Gwt foc Eure 9 reat pe Moe, Ragas Spee arias sts rieuaaa mat On palate Art Gi at sxe mo ire au ones apres sonar eropean, di ace 4 (rcs Cows Seem ann p SI Amoroso IV = ia hea pes Stcinve zn in mcr Som tc! mre panos Aw ee hr Mak ‘epee ari ate he para pa) Dest russ 25" Larmans rape ve 28) ~ Lao, 20 fence nate uncer Unan Europe ate aac i 704 ‘hun Raber Seruman, Por Europa Etre Rega Aono Md tet Boe Be ‘aes age. co oe gag 0 owt nes REY hoo” Menon wen WED day po ca “ ganizaje, ate doud sale, 4 anume Republica Federals Germania italia, moment de a care putem vor de constvies Unit Eonar f Obiectvele UEO rau menjonate chat in jreambull Talal, gi anume: asisten(a regrocs de rensterid Inpotva ofcdrei agesun, pe de 0 pare, 9 promoveres untal $ Ireurajrea integra progresive a Eurpel, pe de at parte Ins, cele mma imporaleprevede se g8seau in cupnsul a. V VL i aveau In vedere urtoars: Jn cazl In care orcare dine Inaels Pan Contactante ar face oblectul unui alae armat In Europa, celle inate Par) Conraclant, In conforiate cu dispexijle a. 51 din Carta Nafunior Unie, vor ofer Pari atacate inregul ajuor mit, preaim $i ce ait asistenia sale tpun de ajior™: a cererea Dtctreie dire Inatela Par) Conracanie, Consil ve & convocat edt pent a pert consutarea cu pie le orice siuae care ar ea consti o ameninjare a aresa pci, n once domeni a apea ‘Sczacl ameninlare sau un pero pent stabitalea economics Tn nombre 1888, a fost sermat, de cre slate membre alo LUEO, un Protocol de aderre 2 Portugalie! si Spaniel. Procestl de rafcare = finalzat In mare 1890. Uta, In anu 1982 Protocol 3 {ost sernat i cu Grecia, iar in anu! 1985, cn s-afinalzatprocesul 4 raticare gi u acest sta, umd slateor membve ale UEO &-3 ‘eatia 10 Uniunea Eurpel Occidentale afostprezenta in plan itematonal, ca sublet de dept intemajonl, pan Tn anl 2011, mai preci pana In luna lune a acest an, Hotrdrea de czohare a organiza este ‘ezulalu evoliiior pe care aceasta Je Invegistat in raport ou Ununea Europeana gs concretzat odata cu ratiicarea Tratatli de la Lsabena, n anul 2009, cnd, dn dria ae a reduce costule de ‘organizare considerate vedundante'n report cu Uniunea Europeans, |i general, sin special eu potica de secutate gi apdrare comund wae. at Ys, 2 raton de (Unon de /Euepe acai pcre urechrch oneananen fanart eb tone 30 cma 0042018. 18 Scanned with CamScar re menbeo ale VEO 24 ana, g lin trie 2011 eget ® Yin Tralatl de a Liang? ade aie — Sees we Teo er sia aes oe yee ares Trace sae” rece 542i 1948, as Tfinfald Ormanzais PO Coop, a ing (OCEE] pent punerea in aplicare a Sot Sn care Sate Ute ale Americ Pn na enone a sat eUOpenereplenes: ei Ja tgrvt mondial. Succes pe cre eae Season sot tora 7 vperore ale OCEE, aspect care sa : se 1600, 2 Carentel pth exo ean sere 9 dovent 0 realfate odat® cy nares He ce vasa G61" in prozera, OCDE on ‘America de Nord #1 de Su, precm ye, coe zece sa Sovo, dzoaren organza ewropene sernarea, 14 azole Ora (0008) eran ‘vgoare a Convent $3 de state membre din Europa, ‘idin zona Asia-Pacific Le data de 4 apie 1949, Belgia, Canada, Danemarca, Fran, senda, tala. Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Portgala ‘anda giSUA au serat, a Washington, un Tratat prin care s-a ces jnzata Tetatuui Allon ‘ganzaje Dazed, in special, pe asistenfa reciproca In caz dt ‘apresune a unui din state part .Parjle convin c& un atac mat ‘mpstva uneia sau mai muta dire el, in Europa sau In Ameria de Nox, va f considera un alac Impotrivatuturor gi. In conseca, ‘surt deacon c2, d9c8 ae loc asemenea atac armat,flecare dite en exerctarea drepuui la auto-apSrare individuala sau colecvd “Potatoes phipopoahoe! aceasta 10.04 2018. “Poets ss ongcreneacne sma 0201 rs Arc Tay Opin 6 ecunoscu prin at $1 dn Carta Najunior Unde, va sry Paes sau Parle alacale pn elecuores medals, wndveual sou do comun acord cu collate Par), 2 orcs scum pe care 0 consderd ecesard, Incisiv flostee frei armate, peri resabives 9 rmeninerea secuttali zonei Nord-Atantce” Stent de aparare inti pin Tratat esto unul regional caea ce inseam ca ol tade $8 protejeze 0 regiune a lumi, ume zona Aantul nal, aceasta {zona era una olen, care cupindea state din America de Nor 3 tn stat fondatr, aia, care nu are iegirela ocean Aan. Pr lerrea ga allo slate, pe baza unei procedun prevazul la ort. 10. fare cere unarimiatea statelor membre pentu ca un nov slat 4 ldere la Traat, zona NATO a fost exinsa"”,astel int, n prezent Organza numa 28 de state Lia dala Sai 1949, a fost infin, oat cu sermnarea, a Londra, «2 Shiu Cons Eurooe,.ima erganzate nterguvemarentad feopeané posed, (.), 2 eranism european de promovare 3 Greptrior 1 IBenior fundamenale ole ork, a vlrior derneratce™. In prezent, 47 de slate mertre ale Cons Europ ‘claboreaz ls nivel terquvemmenia, Jn toate domenile de teres Se seit eurepene (cu excopa clr legate de apdrare) 9! anume coopera fried, In domenil moaceor de ifomare in asd, in ‘ecucofe, cuir, patimoniv,tneret $1 spor. probleme sociale ‘economic, pute lal epoale, protec mest. Raporat le acest ansambu, const, inf, de cite statele Europel Occdeniaie, In Est slatle eurepene sau organiza in omen economic dar in mate mia. Aste, 14 decembrio 195, Abonia, Bulgaria Ungara, Republca Demeczatd Germania, Polonia, Romania. Uniunea Repubclor Sovietce Socialite si ‘Cohosiovacia au Somat Stat ‘Gonsiului_de_ Aiutor Economic Reciproc (CAER). Scopul declarat al CAER, potivt at. + din Statu fa acela dea contribu, prin unitea gi coordonarea eforturlor ‘Zhaacha Vigne, Les watitones euoptenres’ Eigose, Pa 007, pg 80 oct gone a3 gest “rip or mas eoramerm 6, ecaata 10042016 ht mae anode SF accents 1042018 7 Scanned with CamScar conor planta 8 COM ng jun economic gi tannic IN aCeste tan, feted] cer Sede 0 Ba Sena sa ih minh 9 Nee ely crt rear Uma 9 sino ee e099 10 CAER 3 acest sen eet a cram 20 Fe oo anal rn Somat Foe a OO ne cba ste 2 agama Una, Poona, Romi ts a re mince # Ceosoveca, crag ne facie! Se Sry Pact fre he eons Sonja 101 tree 2 tegen aS etd C5 ay, na create ante Camas E sepa cegtres Sectivnea a Ika Constituirea Comunitatilor Europene 4. Comunitatea Europeand a Carbunelui $1 Oflu) (CECOICECA”) Prima Comuniate Europeana, cea a C&rbunelui gi Ofei, 2 apie! up co de-a does rzbos mondial, pe fondul vali, ct fretene ive stele evropene partcipante la confiagate, In specal ‘D cser Snve Frarta 1 Germania, In acest context, Jean Monnet trope plasarea integi producti germano-ranceze de crbune ‘te sub o Ina Autortate La data de 9 mai 1960, Robert Schuman, minisru face enere dn Fronia, 9 pezentat Dectaraia care Ti poartd numele Decirate nsprata de deea lui Jean Monel, gi care propunea” Jim atin vee ue 1685 lreatarcza “Uo Corman suphanne dy chron oe ao fet i Gata Saran 8 = aliturarea napunior euopene pantry ekmnarea opozte: seculare dine Franja yi Germana, ~ produc franco-germans de cérbune wi ofl 8 fe plasata sub 0 Inaté Autoriate comund, In cadrul unet oranizay deschise ator stale eropene’: Infinjarea acest univni de producye puternice, deschiss tutor {arr care doresc 8 colaboreze, va pune bazte rele ale unfit ‘economice, angajandu-se s6 fe furnzeze tutxor térior membre Slemeniele principale ale productel industrial, n condi egale”. pti punerea In comun a productei de baza $i pra instturea nei Inalle Autor) comune, ale cre decizt vor reuni Fran, Germania $i ale state membre, aceasts propunere va conduce 12 stablirea primelor baze concrete ale unei federati europene, indispensabia pentru mentinerea pci’ = sarcina pe care 0 va avea de Indep Inaka Autontate comund va fi do 2 asigura, In col mai scurt tmp posibi, modemizarea producti! 9 imbunatérea caltapi acestea gi = an exercitarea funcilor sale, Inata Autontate comuna va ua in considerare putea conterta de AutorateaIntemafonald 2 Runaiut 4) objgaile de orice natura impuse German, atta tmp c&t acestea raman in vgoare. ‘Coneret, prin intermedia Declare: se propunesa Infinjarea Unei pele comune a carbunelu gi ofeull {-puneres In comun a producitor de cSrbune i ofa, care 38 fe ondusa potrvt metodelor supranaponale (prin punerea In comun 3 roducte! de baza i prin instuea une! Inate Autor. ale cérei \deczh vor reuni Franja, Germania si ate siate membre, aceasta propunere va conduce la stabiirea primelor baze concrete ale unei ederati europene,indispensabila pentru menfinerea pci), + $0 dorea realzarea unei soldartati sectorale, In special tn ‘éomeniul economic (,punerea In comun a productilor de c&rbune gi fe va asiguraimediatstabarea unor baze comune de dezvoltare economia), n defavoarea unificdri police (nfntarea acestei unt de productio putemice, deschisa tuturor flor care doresc $A ‘colaboreze, va pune bazelereale ale unica economice") $1 19 Scanned with CamScar inei nol conflagrati mondiale (soja eo ran ag ineragiab, $1 POS din puna? neve etre an pre te sa si Gemana dew Te Teaizarea Nl contol intemalon Sn amar! sue cng ue ce carne $e.) va si calor oy sos cadet neck ec mal 3 Puss tren at vl exe 9 Porc cbetd un ene gt sou tare patent Fara Negri i ey UN a MUN de comm Se ee acre to i sore ct ote fh cazl nae se hg ena count) 3 adopt) : i cae Scuan 21 zo. de tak polga, Olds 5 Luxemburg. asl ncht fa 18 apie 1951, tal Boi, en Ste, acre Se dau cl Fa ans ean prea Conant Europe 8 C8bir senna Tait tm gael 2 le T052; o sea da Ct 2 aed a LixenBup, prea de Jean Nene faeapzacteo Sn nr pecs de $0 doa, 208 Tatas re ore gece ata de 73 ule 2002. Po Dee Sr? Sever sir membre oun cat artis? moun 202 fate eerie ptimonihi os se cec0, aa cam est 2 to 2002, sunt aomnseos 5eehta coopers n met satel membre, Icon co “ities cena ercre cyan sou Sminub eae pot sh ‘Sova cua @ ownunior de leider, valorem Sao eeere oy um opr nba CECO la 23 la 202 Se estes cafatimra dest crn sects We “Dena Repezerar gurls ster mae eu n Cara 3 trae 202 pe creo aneare expel Treat CEDD [na casper io tt TEEVUCECO), pet JOEL 2 seh onder ¢ Peambsl ‘lor a vege ovtre a se vedea Mal Mero, Nile rts ea Honter aes ‘onmecnesu, apace arte proccss ‘Stertonr Ear hua Bejan, 207 po 221-260, "Fates seats rong, mertona ft cd Lagan ne 157208, Pt rateatea Vga oe sae 3 Romane i= Ununew Europeans, toon a? mere tam ume tern a una ei Pas ‘ca su jth ded cation especi naonaaea ace sa, In contig ‘epuaoe rina s wes 0) pn esotaart ‘oman se Injelege peroane 208 se vir catana retpcty afore oman, pot igi OTB 82 supravoghoro vieuald a vehicuelor de tusm co vec ror commun uvozd 6dus8, fr opti acestora! Inar. 5 se arta cB, pnd a 1 ionvare 1986 se instase contoale comune la posture de contol naponale invecnata, in cazul in care eestoa nu Sunt, deja, puse In practic $n masura in care conde ‘recive 0 permit” Oupa aceasta dat, se va examina postbitatea de ase invoduce puncte de convo! comune la ate puncte de renter [undue n considerare coniil locale existnte In coca ce priveslepotica In domaniu viel. n a. 7 se prevede ‘a .parle depun eforturi $8 Igi armonizeze cat mai curand posibd potinie prvind vizelo pentru a evia efectele negative in domenil Irigrje! s! securtat ce pot rezula din slébrea contoallor 1a froniree comune”. “Atcoele 8 - 10 repreint sedi principal al materet cu pe la ‘jnea Impotva trafeuui Wet de stipefante si de ame, tpta Impotiva ciminaltai,Impoliva itr si rider degale a perso rnelr pe trtorilacestor state, Impotrva frau scale i vamate gi @ contrabandel ‘Control transportuluitranstrontalier al marfurior este reglementat de art 11 al Acordulul. Articoll prevede c&, de la 1 iule 1985, parble Tenunja Ja efectuarea sistomatica a urmatoarelortipur de control la fronieele lor com + controlul perioadelor de conducere si de odihna (Regulamentul (CEE) nr, 543/69 al Consiluui din 25 martie 1969 privind armonizarea ‘numite legisla sociale in domeniul ransporturor rubere gi ATR): + controlul greutai gi gabanitului vehiculelor comercial: prezenta revedere nu Impiedica introducerea de sisteme aulomatizate de centre pentru controll prin sondaj al greutai g! controll sti tehnice a vehicular” In temeiu! ar. 13, Inainte de 1 ianuarie 1986, Partie au fost obligate s4-gi coordoneze regimurile de autorizare a transportululrutier profesional in vigoare pentru crcuatiatranstrontaier8, urmarind drept obiectiv pe acela cu privie la simplifcarea, faciitarea gi posibiltatea {0 a subsituiicenjelor pentru 0 cursa licenfele pentru o perioada de timp cu control vizual la trecerea frontierelor comune, 53 Scanned with CamScar sue atu aca pe 0-00 hig, ee peseanert (Tage, SERS mir ee em a ot 1 tori vr oursanaea mos § Ot EUOPENG: a 21 sae, sna comune vei casl COTIUAY EUpANG pegs tach Pa ord In a pcare 2 TVAAy 2 tie caer etn erord CoMUnAA Euopene rs a ca ata 8 0 WOE 830 ay +s pre marrert de atic" S20 Se apenas Ser eee cord ete Guveru Marck Ducat de aces 1s Acorduul Schengen au presopus, Pan “T gon men ese nodesar ca ste ronnie eee oe rencaraanetonsutonl 1 a ern vgoate a ACCU SChNgON ag net moat" carver de pune n apicare a acestia™ Sm temely unde cae 213d posi era cer ree iene a st! DB Ifa ing coc ance ce reece, de ot, Ic In cre aut ere conten a nore in spabul Schengen, In confomay ‘waza comer ares In vga a Conve do pune Soe runs Senengen' reprezeta puncte la care ste sec non Engen a conqbentzanecestatea cabot y re vec scme comune In mate de ze, Sept 0 ay cere a enatoe enerne pert & permite ira ree 2 Sere! pe eons Sat para Rear Schengen tr ae sera nngere abn, plee Acela ete motu pent cre, ad ‘fev cond ou sennareoTtatuts det» Amsterdam, dome preczntstwze aos conol a onerele exeme) au fost gra bt ct ym yt ma spies dS ares fee ta comet ShaoTatanstnscnmtctoan Seamer some snreshh Uren Eucgare!” Swreied tts pane 4 ” fat 4 mayo Ueers Crulatn & persoarect etd nomaice Schengen ia reaisad Chu en mdoplaren Gurareaaacare 4 wer tat Rante misir) compansatsn ecenen wean ip groper ordonarea serene poli y 9 mrt pice par trertne socrtaaa Fina Sats mareze i arena. bers {ipa inpotva coma orgrizata spt Cu pele somndes Convener au tout lormsate 6 decane amine pend umaloarve ane at 4 flora Ia COnUOAN personal » a tagamer de mand. 8 seroparl pe car au vend eter. pasagrio una sor Germ Stun sat tr Wat 71 aln. (2) co reementea:d maine de prevenre ¥ stopre, pon masur aomnetawve } pera. 8 exporia ck 3e ‘Supetinte gi substanje panotope ‘at 121 cy more a renuravea, In sen de respac fata de deep comuntar, a contoaie i prezertrea oe corcicate tt ‘Sanare pent anumte vegeta # preduse vegeta “art 132 ou ple ia Gomntt execu a polteserajonae in mater co azi aft 139 feerior ia ratfcarea, aprbarea sou acceptarea ‘rare in goare a Conventet ‘Complement Au final al Convent de apicare a Acordukt Schengen, Partie Conractante au adoptt 9 declavave comuna at oa de delat uniter ale Repubics Feverate Germara ae Regal Beige Pott declarater comune, .Guverele pirior conracante ale Acordui Schengen ncep sai contnud scupie, in spec In wmatariedoment imbunatairea 9 semocarea praca in mate de extracare: = Imbunaiaea. coopers prin acne In juste In cazu ‘tac de cca rer SS eee ore mean icone er Spa wage et ae Scanned with CamScar omen prt esos EROS A TEC repay Se aumrecse apenas ‘de aplicare reciproca 3 amenzilor, oe ind transferutile Tecproce dg ivoducerea de nore Pv : cs sera nus postales de waster ae PECANS az ra sa de orgie. (are oe de norme prvind reparierea Minorlor care ay og = inroducerea sean'in mot foal de sub avortatea persoanel Isic Fetvea aorta paontest Seca eas meet ay jaa natu. en Ropu Fcee Geman Cu pre f como mtr. pe de 0 pare, a fap c aceasta (Coney core eneats dn perspective unica color JOUB stale Geman, ass oa Reputica Democaté Gemand nu este 0 [ar stingy carrey Repusea Federal Germania. Prin mare, at 138 ne ret i aie ie Repubiea Federal Germania 91 Reptia Tetcnts Gemana. Pe de al parte, se mentoneaz® c& som Comore nave aduce atingere masurior convent In schimb e oon gemano-ausiae dn 20 august 1984 peniu sinpfexe ‘avealcor i Forterele lor comune pentru resorisani clr dod State Masurie vebue, isd, apicate ou luarea In considers + Simperatelor de secre 3i din domeniul migra ale pir Tanroctarte Schengen, astel inch acest fait 8 fe In pact teense a resorsani aut. nceea ce peso Declare Regt Beige cu pri lat 8 aceasa menjoneazs cd procedura care se ve apica pe pan fe bantu vorsfer execu hotararior penale srdine nu va fo specfcaid In dept belgian pent tansfeul ne ale # Persone condarate, 0, mei degra, 0 procedura special 7 $e asain moment air Convent {a Gata seni Convent, iit 9 sarod stat Peet 24st dace cons Po ern 0S a ile Secu migrate degale, ming 919808) 4 sat sciiza necestatea‘unorconvoale ecient 18 56 ‘exene, In conformitate cu pricpile untorme prevazute la art. 6 Pentu aplicarea aoestor princpi unforme, parte contraciante tebuie In mod special 88 promoveze armonizarea metodelor de Wcru in tmaterie de contol | supraveghere a frontereor. In plus, Comtetul recut examineazé toate masurle necesare pentru insttuirea unor ontroale uniforme gi eficace lafronterele exieme gi pentru apicares lor In practic’. Avesta msuri includ acfuni care sa fac posiila ‘onstatarea cicumstanfelor In care un resortsant dint-un stat tert @ ‘vat pe tetoril parjlor contractante, apicarea de proceduri simiare '2 refuza infarea, elaborarea unui manual comun penify Fesponsabii cu supravegherea frontieelor $i incurajarea unui nivel techivalent de contol al frontierelor externe prin schimbun gi vizte de ueru comune “Tolodat, la data semnari Convent, minisni si secretari de stat ‘au hat cunogtint& despre decizia Gruputui Central de Negociere de a tonsil un grup de lucru avand urmdtorul mendat "de a informa Grupul Central de Negociere Inainte de intrarea in ‘vigoare a Conventiel despre toalecircumstanele care influenteaza in ‘mod semnifcativ domenile acoperite de Convent gi intrarea acesteia ‘in vigoa, in special despre progresul realizat in armonizarea actelor ‘cu putere de lege in pivnfa uniici celor doua state germane: = de a se consulla reciproc cu prvire la impactul pe care ‘armorizarea $i crcumstanjele menjonate Tl pot avea asupra aplici Convent! st = de a elabora masun practice in perspectiva circu strinlor ‘except de obligatviatea vizei gi de a inainta propuner, inainle de ‘nrarea in vigoare a Conventei, pentru armonizarea procedurior de ‘tectuare a convollui persoanelor la vitoaree frontere externe” {In cadrlsistemuiul Schengen a fost elabora, in temeiul Tul 1V din Convenjia de punere in aplcare a Acordului Schengen, un ‘Sistem de informapii Schengen (SIS) care permite permite ‘autoriatioe desemnate de catre parle contractante s& aiba acces, vine Angin Fone, sot Scare, gna Fone, rsa uct @ ln van teens Rr Rona a pa Scan St ‘ite Sencar 217 Cone Pera cows 211 fap Ba 87 Scanned with CamScar eunuch erro tases x ene # yea fou Ih 8h aorta Sian ef eta omen pip lonteereraey py paseintis TCemvenpt prvnd crculaia Persoanekr. se Sec nan Sree eo ote es tare stant tte pcre ‘researc acne gute calegor! de persane § bunuf aia wo ye persoanee, Conventia de punts 5 cn “ame oe fs nce a cea saran en reese mmeaza datele irscrse in SIS, In Sensul 8 pat ¢ a 6 gut mea me nepirae Pe parka, bie gare nu 8 schimb et ce eee = ss a Se “sere eet “neem at ish ay tcemton no ae rt ee a In coea co prvesie bunurie, Convenjia menjioneazé 8 pt © a Sain (3) Converge ‘Paant on 1a yan Cone = autovehiodele cu © capactate clndnce care depayann $8 cero cub care au fst kate, inp logs sou pera. morale i rUotele cu 0 gree, rd af incarate, cre mu _depsgeste 750 kg, care au fos uate, insu degal sau persue rarmele do oc care a fost ate Iau saga su rate “documento ofile fn ab cre au fst Kate, insupte sogal au pera: MMeocurentele de Wenttale elberate(payapcane. cA) de ten- taate permise de conducere) care au fost fale, Insupte Hoga sau pert “bancnotele (suspect). ‘Statole membre furizeaz8 informapi scestui sistem pan intermedi reelior nationale (N-SiS) caneciate la un sistem central SiS). (pr rtemedi reer rational (NSS), cae sunt ponte 24 4 ore din 24, sunt furizate informa complementare necesare Dune! funefondr a intregului sistem informaponal Schengen, fara sé fe ‘nevee de intorveniiasisterului central (C-SIS feprezin’a elementul coniral al sistemului gi consttie suportl tehnic al acestuia, neavand rolul de a stoca informati. ch misiunea dea intermedia schimbul de iformapi. Sistemul de informal este completat cu 0 retea cunoscuta sub enumirea de SIRENE™, coea ce reprezint nimic altceva, decd intetaja umana a SIS", Misunea sa este acevea de a primi 51 transmit informatile complementare necesare datelor informatice Inuoduse n cadrul SIS, precum si de a asista utlzatort SIS. Brourile SIRENE sunt coordonate Intre ele prin intermedia! unui sistem de {elecomunicali prolejat, denumit SISNET, sistem care este operational din anu! 2001. Legatura tnire brounle SIRENE se realzeaz3, in Special, pe cale teefonicd. Mesajele scrse sunt de doud tpur, $i anu: texte Hbere i formulare standara™. “ Suplemeriy Wiorrunon Request te Navona Enry (Soleus de cyhomeriae ine as Sushi nuex acpe atop coandROTXTMTMLUMURISERV990 ‘88hgoFR ccna a 193010) Suna hip europa eucpa suicompaiatayeaom 25. am acemati 19042018) ens | Scanned with CamScar 1 ori $i SECU pu cerry cl Perso” Me ees ia mun arora i Med EXPEL TO coping, og acest aspect oguh a cero ling 2208 arta Cees, Obie 2 rune 20025 og 2 fei clandestine $i 2 taliculi pa mga 0 OT, ire la estat far3nuie 2002" so ca date come tat ee Seen son FS ego 1 CA AU aces es asa face obec uel pay, fu creat un organism, Pa Come oe 8 Sa ety wo ane rst it et ae. deitat pe tertonul national De samen . oe ile nayonale care ov ca atbufeibera 20008 Ia Seria be 50 Kteazé rumal In| C268 ce pepe co re perk tr sont co ota” ot = et i 2 rec SS en ee ae Se oe eat re 0 he Sr ay Se 2 oe aoe es ss Sora eS Fiecare parte contractanta dispune de cite un vot, iar ‘supravegherts vn 1! a Cane at 10) an ae Cone “Rhee Toba) an Canaria 2 (aco in conformiate cu spore Convent pent punetea in 2 Acordutl Schengen ale Convene Consiulu Ewropet di 28 ianvane 1981 priind.protecia persoanelor in lepdturd cu prelcrarea automata a datelr Cu caractr personal, nnd seam de Recomendar re. R(87)15 din 17 septembre 1967 a Comet de aig al Conall Eurpel care relementeaza wbkzares dateor cu ‘arate personal in acivtatea poi In confomitae cu legslaba ‘ema 2 pi convacante ce rispunde de funcia de supor lehne Jn cea ce prvesefuncja do suport lene a Sistemi de Informati Sunengen. Avioratea Comund de Contol are sarcna de a verica deci dspezitie prezente! Convent sunt apleate in mod cores- furaatr In acest scop, ea are acces la funcfa de suport thric™® iatea Comuna de Contlraspunde, de asemenea, de exam area dicutator de apicare sau ierpetare care pol aparea in fimpul funciondr Sistemulul do Informayi Schengen, de studierea mor care $8 pot Win timpul exerci supravegher indepen Zone de cite autora najonale de contl ale por contractane ‘nn timpul exertiri drepllui do acces faster, ca gi de uboratea de propuner armonizale pent Mentficarea de soli comune la probleme existente"™ (Cu prvee la obliga}, potivt ar. 118 din Convent, fecare pare conrecanta ee angajaz®, In logatra cu seciunea sa najenala din Seemul de informapi Schengen, £8 adopie masurle necesare pent at impiodica aocesul persoaneor neautozato la echipamentole de prolucrare a daelor cu caracier personal (conrlul accesui la ectipamente) a impledica cia, coplerea, modiiarea sau elimnarea suport de date n mod neautoizat (contol suport de date), 2 Impieica invoducerea reauorizata de date 5 inspectarea, rmodcarea sau lergerea neauorizata a datelor cu caracter personal (conto soca) 2 Impicica utizareasistemeoor de prolucrare automata a daelor de cdtre persoane neautorzate cu ajlorl echipamentelor de comunicare a dateor (contol uli); (BAR 08a (2.30 Comoe. 10 al. 3}. Convene. et Scanned with CamScar persone avorate 58 WHEEZE Un sg, = ase asa cd pri ances Pua 8 Stee pein can rere suomi a ae ~ Sutorzare (convo posi 58 veTCe Si 5. stay se asigura ca este mise datele CU Caracter lo pot ftransmise cana ego count cond communication fobosind ech a leror, a8 30 veticn 2 asa ee pr reonal a os rvoduse in gat stabileascd ce dae Oe a datelor si 68nd $1 PENITU cine ay de reer on de date) i ‘oy eta cor toducent ae sien cies, copierea, modiicarea Sau sty nous etapa in evolutia Constructs eure saul Acti Unie European rezida din feptul ca, ropene coat intra waiat ratfical, este mentonais “ae Europeans ca abiect al statelor membre eee gnvane 1995, Comuntatle ceior 370 milicane de ong, deve cea mai mare pata uificata din lume" con bled ces Peet i recerea int-0 Sectiunea a Via ‘Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeang (TUE) ~ 1992 (intrat in vigoare in anul 1993) upd inrara in vigoare, la 1 ile 1987, 2 Actlui Uni Eup roves de dervotare 8 consruce! comuntare a fost rela gr ecectarea 9 semmarea, ia 7 februane 1992, la Maastricht. a Tat pmand Ununea Europeand (TUE), cunosout si Sub numele de Ti fe lo Measinon, Tratatul .2 fost primul pas mare incr se irtegarea economics s& politica a mejortai ténlor Ev ‘Ocaderile™. TUE 2intrat In vigoare la 1 notembrie 1983. “aul ete rezerat sporti comune” referitoare la cl 3p ‘8 Ununir pionul comunitar (0; politica externa si de seort comund (I); cooperarea in domeniul juste gi al afaceror tee Tatat prez Uriunea ca .0 nova etapa In procesul cre cea “= Aazandr Brian, Geopotica lumi contemporan. strap a USM Cogs, 2008 pag 216 unane dn 00 In co man sivas inte popcarte Esc in care decile Sunt kale cA mat aprOaD® poRted de cation” Urano este fondata po Comuntitie Eurcpere complete de peti y ormele de Couperare instaurale do prezerss Tratat Ureuren are ca rmisiune organizarea, Intr-un rod ct may comrert Soci a relate inte statele membre Inte popoareie tr" Tiunle Il $1 IV sunt cele care modiicd Tratatee do mssture & Comuntap Econornice Europene. Comuntats Europene a Cirtureks # Ofelulu gi Comunitays Eurcpene a Energer Atomice “Modficarie cele mai importante au avut in vedere Tratat de insiture @ Comuntayi Economce Eurcpene Comuntate ale cre: obiecive sunt redefinte, tndnd cont de modifcanie aduse Competentelor comuntare # In care au fost wnvoduse mar mute ‘schimbariinsttuionale. Celelate dous Tratate de instture (CECO # Euratom) nu au fost modificate decat In mdsura necesara puners ispoziior lor insttuponale in acord cu schimbanle acuse Tratatus de insite a CEE™”. Till V, consacral .poltcl externe $1 de securtate comund” a Inlocuit dispozitile Actului Unic European prwind cooperarea potted ‘europeana. Noile dispozii urmarese descriderea une\ not cat pring elaborarea unei veritable poliici a Uniuna Europene, pon intermedi pazitlor gi acfunilor comune care se dezvotta, cu anumte rezerve fa apsrare. “Tul VI contine preveder refertoare la .cooperarea in domeniul |ustiel gi afacenior inteme”, iar Til Vl reuneste .cispoztile finale” ‘Astfel, gsim, dupa cum urmeaza = relatile Tralatulul privind Uniunea Europeana cu Tratatee de insttuire a Comunitaior Europene, + revizuirea Tratatelr, + aderarea la Uniune; + abrogarea dispoziior Tratatului de fuziune @ executvelor din ‘nul 1965 gi din AUE; + durata Tratatull gi SEM Asin 2) TUE. SINC Aain (0) TUE ~ Jol Rida op ot, pag 41 67 Scanned with CamScar ls limitele de redactar 4 reaicorea Tetatubi, depot Tra, Ce reverie Tata dela Maasticht, cna es 3 Tratate tea complet te cbt stride " ‘Serene 8 tr oe excep evn, et om Cae Europene s¢ V2 stig Cam pind cooperaea Ta domenile juste’ 5 a none zach nspecal, ine avorttiepolines cele judo appt pred pica exter $d Securatecomuna “epoca pind pia social ‘De scomenea, Tratatl prvind Uniunea Europeans ma prereiye Pro caatene viola Tob cette stall meme sit. sje oi Unni Frecar cetatean ae dept: Pn ge delaseze #881 stblessc domi n mod bet tee satsor membre: wea voleze i 8 cance Ia alegerle municale si euczee care se esgaardin tall in car pare domi, we af potjat de atortatie dplomatice Sau consuse ky ru sit membes f ea se adres Parlamentu i funcionarului avn rll des sonda opin pubic ombudsman-); 2) Unures economic g monetara (UEM): = Ununea economic, in sensul cd decile politic econo a sttelor membre gale Comunitiior vor fi adoptate de cave Cou de Magn, ca, in aclai timp, va supraveghea evolu eine infecare stat mem gin Comunta ‘Unione monetard~ del nceputu faze ale @ UEM, Come liver avea o sigur poicd monetar ‘© Ununes poi inde, in principal, umatoarele aspect « policd extend 91 de securiale comund, care am ‘omar, pe temen lng. a une! pote! de aparare, proces {ere asunea Serta Cooper n Europa (CSCE)"*, pea? ‘specie de natureconoicape care le rica secures: EeP lows Augustin Fer, op ot ag nes hag ag 167-108 - ereslorea roll Partamentuts European; + sporitea competentelor Comunitair ‘0 potic comund In domeniuljusite a afacerdor interne ‘ralatul prvi Uniunea Europeans este insoyt de 17 protocoate, ive care 16 anexale Tralatuli de instiure a Comuntat Europene de 33 de decarai, Sectiunea a Vila Tratatul de la Amsterdam - 1997 (intrat in vigoare in anul 1999) Initnioa de la Amsterdam al .geflor de guveme (..). din anul 1997, a contibut ia transformarea, pnd in ani 1989-2001 a Europei COceideniale i Centrale Int-un stat confederatv, cu valuta europeand nied ~ euro™, La 1/mai 1999 a intrat in vigoare Tratatul de la Amsterdam raat care modifica Tratalul prvind Uniunea Europeand, precum § Traalele de instture a Comunitatior Europene. Prin Tratatul de Ia ‘Amsterdam, Uniunea European ig propune nol obiectve, roll cetd- eanuli este spor, iar caracterul democratic al insitujilor este consola. {storia acestui Tratat Incepe In iunie 1984, odata cu convocarea unui UP de reflec. .Dupa © Conferinfinterguvemameniall, ce a rat mai mult de un an, Tratatul de la Amsterdam avea sa fe fnazat In noaptes de 17 spre 18 une 1997 gi semnat a2 octombrie 1997", Necesitatea adoptari Trataului rezidA din faptul 8, desi ef lumeaz8 ator dous mari modificar pivind competeniele gf institute Unni. cin ani 1986 (Actul Unic European) gi din anul 1992 (Tratatul Scanned with CamScar eo re, ft SH FUMES ovale Probleme VEO 6 veda core ra reopen, efcctaled C22 eat pa coe ca responsable iematonas ae Uy” ins rattle la Maastricht insitia 0 c8t8enie eal ee adn de areplun gi obigaSuplimentare peniry ne ere acet C2 UN OMe eal satelor ‘a imbunatptfunconarea insti¥ilr gia cones te ie. co-secize lgislatva si de contol Partameniy, ao Sentech 3 AU Rn mpi, doarece se adugau d0U8 NO Cerne, arume ge, area monede’ unice, Euro, i cooperarea In materia. pois se Mast. su, Tita de a Atr orecn un ea te ater cost 2 Comino’ Europe mae 3 og ame, Mos ade Tay mee es ata vin dopo gerae # a pena 1 tn 88 decay. er a eyo woah eas, ora si re ues) on ea en fe Ie panel omer ae PRS cps TN de ul caro) ogres sc Sep sen hen nu pln ts coopee Fa Tae Screin mater pero i io bar l cooper consol so ont apr conperie Camurtair Depo n Sos Tre er tansorol enews po een Proce ct ‘Sout en Tt nti a CE on Tt Ans totale rate roc tonal “Thats poses ono “Tare ete nous noi don “peti Ca de se sr exinse 01 male cametraea payable lo, ata oF op n ates Inti a Tratatull do la Amsterdam. nttlatd Matic do fond’. cuptinde modiicarie aduse. pe deo pane, Teataluia pond Unisnea Europeand™ gi, pe de att parte, Tratatelor de wstture a color 3 Comunitai Europene’™. de asemenea,inthinm 9 mors! fe acu prvind —alegerea reprezentansior Paramentutt European" ‘Aricolele 6,7 4 8 din Tratatul de la Amsterdam, procedeazd ia 0 reviguire™ a Traltolr de instture a cer tres Comuntat Eropene “Aricolul 9 abroga Conventa din anul 1987 cu prwre la nsttule comune gi Tratatul din 8 apne 1965, numt .Tratatu de Funune a Executvelor, menjindndue electele esentale, care constau in ad- ministrarea Comunitajor de cAtre insttus unice. Tratatul mentne, dar ‘modified, prin inroducerea une’ refer la Banca Central Europeand {@CE), Protocol privind privlegie 51 untae. Aricolul 10, la ak. (1), prevede c& .abrogarea sau eliminarea, in prezenia parte, a {spoztilor caduce din Tratatl de instture a Comunstapi Europene, din Tratatul de instture a Comuntapi Europene a Carbunelu (fei gi din Tratatul de insure a Comuntsta Europene a Energie: ‘Aomice, in forma In care au fost n vigoare inaintea intra in vgoare 2 Trataul de la Amsterdam, ¢! adaptarea unora dine dspoziite acesiora nu afecteaza electele juricice nici In cazul dispoziior din Tralaisle respecive, In special cole care rezuta din. termencie ‘cordate, nic Tn cazulacelora din Tratatele de aderare™. Alneatul (2) ‘adaugd faptl c8 .efecelejurdice ale actelor In vigoare (..) nu sunt afectate’, jar alin. (3) extnde soluja la abrogarea Convent din anul 1957 cu prvi la institujile comune ga Tratatuli din anu 1986. Aticolul 11 alibuie competent Curhi de Juste a Comunitajfor Europene in cadrul dispoziilor Tratauui de instiure a CE pent a ‘ous parte a Tratauli de la Amsterdam 1 penru Protocol privind rege gl imuniajile, |n coea ce priveste Parlamentul European, Jistorcul ne arala ca (acest nu a fost riciodata mutumit competentele sale de-a hngul A nat a arian ‘At 2 Ge Tad de a Arindam party TCE, at 3 dn rata de fe ‘Arran pay TCECA a4 Tra So ream pet TEER "SA an Taal go a Atatorar dou Rina op 909 85" n Scanned with CamScar carve jal la 380 AA eg renumerotaed Talat pi (eo fe 8 on var atte m wine 00 ens ma “ Te cr rgen gous ett” in 11 timbiofcle™ ee 1 es Ametrda 56 260008 AT 3, Plot eciaraile 4, Modifichile aduse Tratatului de la Maastricht atau pond UE a fot moccat pan art al Tala dey ‘Amsterdam iter reer 2 fost gel modfcat pin adBugare8 Un conse, contmand algaren of de cep s0cae deme roman cesta defen Carta Sol eropead, emai sree ts 18 conde 1861 9 In Carta comunitars 2 devin Toe unmene alertror din 1969) modifica ary conscerente: ce erent 7. determina 8 promoveze progresu conan ects poate, ind cont de pnp dex dubien carer deatvargel Peel nema i 0 consodorea coezini 9 Fetes media precum si s® pund Tn opicare poll xe a sud progress paral nate de intgrre economic nae omen’ oniderent td 8 pund in apcareo polit exter ie senate, indie definita treplatd a ne poli de aptae ‘camune, cae ar putea condce lao apBrare com n conformist ™ Gabnelva pan, Patera’ soceates inomahonat Ei nad Ege 201 pg 158. haem ae Taco wet noma hn tater cn Iapat sat nzetee desta nate gem n cu daportilo at J7, consoktied atl enitatea Eropm Wa $2. In scopul de 8 promo paces, securtatea Foes Europa 0 me” Sonsiderentl 10° JOlat 5 fackteze wera create @ yr asigurind In aces! tp squrania qi securtatea Tort, prin crearea nut Spat de Iberate, secuniale Pipe. n contrat co Spo prezet Tata si enunf un anu nur de ispazta comune”? Trina! au col, Tratatlinstue 0 Uniure Exopeana, Unune care srarcheaz’ 0 nou eap8 in procesul de eave a une Unis tot 2 ranean popoaele Europe, n cau crea decile 24 rr spectrea depins a prindpiuhi transparent cat mai aproape ccuputata de ceteni”™ Piten tain (2) al Tata de la Amsterdam modifica aa. al ‘UE, acl n care sunt definite obictvele Uni, asi: Unlunea I propune ca obiectve: 5a promoveze progresul economic gi soca, precum gi un nivel sical do ocupare 2 fori de muncd 3s ate 1a 0 dezwotare ‘chat gi durabia tn special pin crerea unui spat fra ronbere fhieme. pen congoldarea coazuni economice $i sociale $1 pn insbuitea nel unin economize gi monetare care s8 perm, In final ‘omoneds uric, conforitae cu spi prezent raat wd Ii afime identiataa pe scenainterafonal, tn special prin punerea in apicare a unei poli exteme si de securtate comune, Indust rn defnicea vepiata a une polici de apdrare comune care {2 putea conduce la 0 apdrare comund, In conforitate cv dspoziile an. 37; “38 consoldeze protetia depturor gi intereselr resoisanflor stall membre pn nstiureaunelcetafen a Uriun ~ 88 menjnd gi 88 dezvolte Uniunea ca spajiu de kertate securtate ten intro carla est asigurat ora culate @ persoanelor, In cocelare cu masuri adecvate privind control want? "a an (4) Ta ea Atri, 3 Scanned with CamScar we ses 0 5 nsilutilor comunitare. Oblecivge eon scoot cv oar pcan Tt ‘colendarui prevazule de acesta, cy conde 6 ‘at 30 dn "spect Fpeaartat defint 12 ar. 3b din Taal de nau a cmt Europe 1 Cee 9 tne emt pe precpie oer, democrat, respect ay veer hndaertale, Prec 8 ale stati ge ent crercare sit comune sar membre". Alea 2 ry pence at acd: uniunea respect drepturle fundemenae ay om aunt ee garaniate de Convent european de para a aroma Boe fundamentale, Sema la Roma, Se 1250 91 aga cum rezuts ele dn Wade consUtonay sae siateor merixe, In catale J@ PrNipl Generale de cg cartar Aveat , devent ain. (2) 2 fost amputat™* de Tasty See amsteiam In co0a ce prveste refeile la ster Samara saa membre. fonda pe principle deme sul, 91 se iteaz® a 2 afirna cA ,Ununea respect ‘cenit nana a siaelor membre pet Coro Eopean ent yt de dat au de guver gsiatvand in unanimitate, 88 costae pe bcs tepune onl stat memes sau 2 Comisie, upd avizu confom a Paramentls European, incslearea grav # persistent a pence awe de an 8 ain (t) TUE: iboralea, democrapa, respacam repro: ibenator fundamental i statu do crept. Cosi putea sispenda. cu majorate calficals,aplicaree anumitr emt frtase dn Trlte (preve care dreptl la vot), status membr ® ha tan 6) 9n Taat ew Artrcam “Pavel Jot Rian op 9 71 ™ caus. VOU slat vzat AU este Wt In considera 9 abner aloe nu consiuie un obstacol ta unaninate, Aricoul 208 TCE freantaconseciele suspendan™. “Tauro 1, 1 91" cu pivte le modfese aduse de TUE Tratstlo do istiure 2 CE, CECO 91 Euratom nu au fost modticate de Tratatl de a Amsterdam. Toul V" cupinde prevederrlerioare ls polica exter de secutate comund (PESC). As, sunt formulate obecivele acest poi, blecive care sunt definite pus In aplcare de Ununea Eu- 4 satle membre $i care redav, di nou, toate domenie inerente Une! polit exteme gi de securiate™ “G3 Ununea dais qi pune In apicare 0 poi extema 9 de secuiaie comund cae inde toate demenile polite exeme 9 de fecuttate, oe cel obictie sunt “Mapararea valorlor comune, 0 intereselor fundomenile, a independenel !ilegrtaliUnun, tn conformiate cu princpte Catt Organized Najnor Unie: "consodarea secur Uriuni sub toate mele “Teninerea pci gi consolderea secur inlerajionale, in cenformtte cu prince Cartel Organiza! Najunlor Unite, preci fix prope Actual de a Helsinki cu obiecivele Cat! dela Par, nisi ool prvndtoniree exteme; promovarea cooperdi intemaionl gi ~Neezvotaee $i consodrea democapel si a statubi de crept precum 31 respectarea creptutior g1 bertaflor fundomentale ale ‘mut (2) Statele membre spina act gi fra ezere politica externa g e secuttale a Uniun, In sprtl biakai gt soldartay reciroce. Stele membre conlucreaza pentru consoldarea gi dezvotarea hero Shue ie fotue swf 128, ave cg cu ony x umdnas atc 9 rea carn cn iano arerson fe at 1} ah ee Arran 1% Scanned with CamScar canna pce rere Acton 6 2 J 8 ay, ss esr Unarasu cane pulea Se esc ae vie in rote mteraonale, Cony 7 ot oro acestor PARC heat cove Popes poate nota ecere8 8 0 APARAE coming yy Const tant ole care rebuke 58 200010 0 deci in gt sate rer nome or tere consttwjonale, Competena Sor Rey eae omega a seit pe perv geo CEB ION a gn ge restabsie a p80" ea pin ce Trtatl dela Maastcht consacra en Tad lg afore ee, 8a, Cpt Tn in corel S00 pes gicoa jdciara In matere pons Se Fon inocu. cu an 29, ast A jee competent COMUNE. Euegay sort tees sone de 0 CBOE eg et oh eee, SEC fay race ne gcjun comune iar moniye Th ce eerste In male peal, pin Pool ce fens pn combate sce ramen A rasa tear pn proven CNA. ODANEN® i ec et oeca oes eore. spec 3 Otek 2 emane 2 niounior Fp COpH, 8 vata de Wigcaa ce ae, a corp! fae i sean te operate ne fle de poi, ari va oe erSanptes nae mabe, 8 0. cn a ado aE aropean de Poe (uroP0, cone m2 ha stn cooperre compete dn sstee embxe 0 cuant 22 rea, alt ct este necesar, a reglementnior de OF unformiz ‘ penal ale statelor membre, in conformitate cu art. 31 Wi 6) Fara a 30h inte autortapie judiciare gi ate arts ‘conformitate cu art. 34 a) ar manta Peterstery naa a2 TUE 6 Nou! Tits Vil, etedus do Tratats de ta Amainrsar’'* station Membr, care GOF0SC 88 Nate Ire wey cu pire wa perms fal veiea pion. 0 cooperare may srins®. 88 acaieee i Natane taconarmaw (revante de Toute, Coperses emits umbroye dopsqren bnlacolt in Gecvtaree Urar re rezuté dn numarul crescul al stair meetin “Foul Vi” cuprinde Dsspoztte fale’ ame Tr ancobl 40° 9 fst mescat in Sena extnders crrgntnie cunt do susie 9 Comuniatior Eurcpene Aste. corpataria Curt tir. 'tn mod normal, la mediate Talat de estore a calr FCemuntaj Europene care 30 riegreaza in scestea Totuy. Nok Feu. Wize, axl emgyare 3 ate polite ogate de ibera crea @ Femcanaiortegral n Tela CE de Tattle a Amsterdam este ror ompotentei Curth potrwt calor derogetor. arn raperare lo crept comuntar™” ‘apie cu pve la admiterea in UE, prevarte. nia. de cole 3 ‘raate do nstiure a Comuntatior Europene"™ a fost intocute de {ost at, din Talat prved Ununea European, ra ca aceasta Sistie 8 antreneze modified de procedura ‘oul ar 49 TUE a modiicat conde necesae aderire. airing. n ato, texiole cu practca. De acum inane, siatee candeate webue fn dar 8 fe europene, $8 acceple acquis comuntar, o, de tsemonca, tebve respecte prncpile én art 6 al (1) TUE" Procedura nua fost modicata de Tratatl dea Amstercam™ ‘iol! 80 TUE, nemodiica. abroga: at. 2-7 # af. 10-19 dn Trail de uzune din anu 1965" cae inst un Const uni $0 CComisie unica: at. 2 (Consul European) dn AUE. art. 3 ain. (2) (puter gcompeterele institu organelor competent In matena TSA jn 1) Tan Arata a 43-45 TUE) vat 4683 TUE care covespnd sa VI vn at CS "50m at CTUE 7 Scanned with CamScar gts evopee) dn AVE 9TH opera ag ra epoca 933 de decerai adopt dy Vang i juse de Tratatul de la 2. Modifcarile aduse de rattelr de instituire 2 Comunitior Europe tt 1 2, prvind misiunea Comunitai Europene, a fost a ene Euss Noon es oe oe aah wont ao devote Gua eh Le ec nasal COMUNE 80 Cer day Fe eae red 8 sal a cone Fete caonce tn el e338 Pere ag eterna eli cA Veh COSZLNES eg ‘certain nce popnr. 2 pmatocam 2 radus © poze cu pve eqatatea ce baat 9 femal la un inal grad de competes ce oe earner cal de ole 8 mea tc tan ne. Arico 3a ost model de Tala fenceran, dpa cim wmeazs eres resizes scons prevazle 1a wt. 2, eeu co eee cone. conse 9 In eonformtate Co tem provande e pero Talat ee ca ine sate membre, a taco vende #1 reson viata irre 912 e9fea marty, prem» Greate msn cs eft chal () opahicd comercalacomund (60 paid viema caocenzté_ pra rmerore a eosacor care i in cal bere pesoane sec captalin eliminarea, Inve st circulay a mate dames op ct pan 81 % (6) misun priv intrares exculaba pesoanelr In contemtate uit {e)0 potted comun in domenile agrcutun » pescut {0.0 poliicd comuna in domenil vansporurc, {G) un sistom care impecicd denatrarea concurenier pe pita inom, {happier legisaitorinfere In masura necesard functonsnt piel comune, {0 promoverea une coordonan Inte polcie de ocupare 3 fore de mune se slalelor membye In vedere Intra eiient.acestra pin ‘aborarea une srategicoordonateprvind ocuparea fre de munca, i) 0 polted Tn domeniul social care include un Fond Socal European: (h Intriea coeziuni economice $i sociale: {0 politica in domeniul meu {rm ntriea competi industel Comunta {@) promovarea carci si dezvoti tehnologc: {o)Inourajarea cred dezvotai do refel ansewropene (6) 0 conrbuje ta reatzarea unui rwel ina de protecte a anata {@) 0 contrbufe tao educate gl 0 formar de cata, precum tations cuturorsatelor membre (0)0 poli in demerit cooperdni pentru dezotare (3) asocierea fio ga tertonior de peste man in vederea cregter! sehimbutior 9 a continua eoruiul comun de dezvotare economcd si social (0 contribute la ntrivea preci consumatorior: {)masur in domenil energie, protect cle turism, (2) In toate achunile prevazule de prezentul artcol, Comunitatea umdresie 64 eimine inegaltiie gi $8 promoveze egatiatea Inve barb gifeme. -Nouljle esenijiale din alin. (1), rezutate din Tratatul de la ‘Amsterdam, sunt = eerie, la itera 6), la roul Ti IV din Tratatl CE ~ ize, az, erigrare gale politic legate de ibera crcuahe a persoanelor~ care ‘corespunde donne de a cre gi consoda un spaju de Hberae, de 9 Scanned with CamScar care se vaduce In 88th pring ssc 9 004 Fou ea eles pon #erqu-uy coming aa 8 ctl Un roto ro 2 conver cu prerea angie ~ sear es oust re BAD 976M, a fog Seoeteetom t t ns som uae May Sectiunea a Vill-a ‘Tratatul de la Nisa 2001 {intrat in vigoare in anul 2003) eee Pe Ne neat ln re . ‘sensul °j ea apantei unor schimba ‘Comunitatior Europene la nolle real ‘adapt nsttior "eeera reizaia pre Tratatul de 1a NISa, dn acest punt vedere prepa un caracter evolu. Acesta -mOdiicd gi opeans si Tratatele de instr 4 Sc seca Wa 8 nce, maum a1 depsapior evropens webuia $8 ajungd Ia 732, chiar dat see See pany ct eae ceonaseats a ae Ce a cal acest scop. Consilul a fost cel care a luat decizia*. Problema a tr hom 29 8 Sarton, unueasEvegourd Evcvie nett Maca ta meng irae Boose 212 pa 18 “Span ine scan wrens Actus St Patan evopaan 88 e can wpeteee nite’ Gomrana~ 08 Regatd Und, Fran Rate = 8 0 J cu ocazia aderér Croape, In anu! 2013, dar aceasta témane de actualiata,aluncl cAnd vor avea lc alle Confernje de aderare, Potrvt prevederir Tratalul de a Nisa, Germana $i Luxemburgu au fost singuale state care g+au menjnut rumdnul de eurodepula Inu-o Uniune cu 27 de state membre. Frania, Regatul Unt taka’™. In special, au piordut, fecare, cite 15 eurodeputap. Pe de att parte, Beigia»! Portugal se vid gratfiate cu cle 22 de locun Hecate. in timp ce Ungaria si Republica Ceha objineau cite 20 de locun flare, ‘Conform art. 190" alin, (5). Const dobandesle competenia de a aproba salutul deputaior europeni cu majoniale caliicatd (cu ‘exceptiaproblemeor prvind regimul fiscal al membelor sau al fogor mem). ‘Avdnd In vedere numarul de voturrepartizat ecdri stat (nclusiy Roménei si Bulgari), In cadral Consul exita, un numa total de 245 volun. In aceasta siuaie, deiberanie erau valabie daca se ‘objineau cel putin 256 voturi care s& exprme votul faverabd al Imajortaji membrior, alunci cand erau luale pe baza_ propuneri CComisie. In collate cazur, delberarie erau valable numai daca reuneau cel pun 255 voluri care 88 exprime votulfavorabi a cel putin 223 dnt mem (15 slate membre). De asemenea, potrivitTratatuli, atunci cénd © decizie este tata de care Consilu cu majorite calicata, un membru al Consifului poate soita verfcarea fepiuiui daca statele membre care consttuie imajrtates calificals repreznta cel putin 62% din populaia tolald a Unini. In cazul In care se constald cA aceasta condije nu este Indepinia, deczia in cauza nu se adopia ‘Declaraia cu priv la extinderea UniuniiEuropene expr poziia Pe care 0 vor avea slalele membre ca urmare a negocienlor Je ‘derare: pragul major caiicaletnt-o Uniune cu 27 de membn Span Poona ~ cite 80 tecare, Romina ~ 33, Olanda 25, Be Grecs ‘ Potupuie~ cit 2 car, Repua Gohd y Ungar = chia 30 facare Svea si I eae Oaramarc Fete Svaca~ ce 13 ana ~ che 12 fecwe, Lene 8 Savane 7. Lonemeur fecare Mata 5 * Lamemburg, "= Sia conacrate Suter, stun de Gemaria “acl tron pi Tela Se i Waa 8 ii i § at Scanned with CamScar cele 345", 0208 6° Inseam A vous dn cmos maint wat a tam grag mt cu pre 0 Pag MMH Cleats age 0 a Dec oce) Ino Uniune extnsa ver cre corepunde BH CSA vag? Broce inden UE pana a une 6 734% anh se ae vor ada 8 minriata Je Boca ‘oun 9 contre ole at sis eZee, 8 Pech, va ns uname o127 de mem: otra cone cuore oe 4 sale JAR” eto Meni ig «rata Crag pasteazs sl su de lemesa ve se Fe sow se sap cae Impare Cu Plo rg ve man’ nu vor fin misur8 $8 mal bochene docterangaconse narra nate de Tratatl dela Ns re ate ounstate membre) af putea f compe coe an Sax meme. ca © majorate ConsoKsats (25) ¢ sopsata ia a Unni aie Conese ou ost aus importante modi atta co i jesmmnarea ¥ componente Comsi, Bt gi eas pres urcyonarea 63. ree eric 1 anuane 2006, Comisia are tn component cs regent at fecha st membru, r pafon(rumdrl vp trode de eve Conshy satuand cu unaniial). in cao in care Ununea urma s8 alba 27 do sate mero umd comarion, care vebua 30 fa inferior tamara de revere (30a. maxmum 26), e/a stabit de fire Con = ‘Tranmtate ge voun 3 membn vor fale pe baza unel ra rosettes rape! tebaa, de asemenea, stabita 60 OP Siem cre van cs cy ce nese te rv to Th Romana = 14 orga enn, Sere ee” Seon y cana = ha Ee eer uns oem mae we Bopa dn» arc 13 vt nee 2 raraen statuind OU unanimtate cu respectarea penoraler umboare ‘rdnes roll rata prezeniel In Comme Aces deziert mut reotaat raat! de a Nisa spores pure preyednteks Comet Astle pregediniele stabiesle reporizarea porclotior i remanaza aceste fesponsabita In impul mandatun Totodala, preyedtaie ore rept, dup aprobarea acest masun de ce colegu. $8 cara un comser 38 demisioneze. De asemenea. el va rum: (duod aprovarea coli) vcepregedinti Comiso\ Forma advs8 cu pve la Curtea de Justi vizeara “infinjatea cameeler jursdionale otstore pe tinga Trbunalu de Pri Instanja CTP)" “teparizarea competenteor ne Cute gi TP! 3! “componenta $i funcionarea color dous instante Camerele lurisdicjonale trebuie infinite pe ling’ TP! pent a exerci n anumite domeni speciice (cum este cazul cou al funchet publce ‘europene sau al proprietiti intelectuale). competentote uiscichonae prevazute de Tata Decizile TP pot, In mod excephonal. s8 facd otiecul unei reexaminds din parted Curi de Justte, In condtile 5 tmtale ‘revdzute de Stat, n cazu Tn care exsta un nsc Senos de a aduce stinger unt sau coerente rept comuntar™ In acest sons, an. 62 din nou! Sttut al Cur, adopat la Nisa, revede 8 avocalul general revine sacina de a propune Cur de Juste reexaminarea deciei Tibunalul $1 aceasta, Ini-an termen {0 0 lund, Incepsnd de la pronuniarea deczei. Curtea de Juste > personale § contacte directe cu ambi prin), cu exceptia cazu Saeed a BRB ala (1) ame mM Bow 2 In continuare, sunt recunoscute dreptue perscanelor in vars? siniegrrea persoanelor cu handicap" pct Til a! Vea ~ Soltdantetea - conine proveden relenoare la repul munci si protect social. In acest sens, at 27 gereucara ratorior Sau reprezentanpior acestora. ia. aeiore ‘orespunzatoae,informarea si consutarea, in tmp ut. in cazunie ®t Weonditle prevazute de dreptul Uniuni gi de legslapie =| proces, Moponale,Totodal este recunoscut drepul de negocire, dar » de Pepune colectiva®, In temeiul clvora lucdtow 51 angejators sau Srpanzaile lor au dreptl, In conformitate cu dept Unni cu fegalalile gi practice najionale, e a negocia g de a incheia convent ‘alecive lo rivolurie corespunzatoare si de a recurge, In car de onfcte de interese, la acjiuni colectve pentru apararea intereselor for inclsi la grev. Sunt consacrate, in egald masurd, dreptul de fuves | servicile de plasament™, precum si protecia In cazu concede neusticate™. ‘Aticoldl 31 reglementeaza condiite de munca echitabile 51 ‘corecte. In acest sens, orice lucrétor are dreptul la condi de munca do nalurs 88 respecte sindtatea, securlatea si demmitatea sa, la 0 Imitae a duratei maxime de munca sia perioade de odihna zinica gi sptamanals,precum gia 0 perioada anual de concedlu plat Potivit art. 32, incadrarea in munc8 a copilr este nterzis. Vérsta minimis de incadrare in munc& nu poate f inferior’ celei la care Inoeleazd perioada de gcolarzare obligato, fara a aduce atngero rormetor mal favorable terior gi cu excepia unor derogan imate. Tier acceptal sa lucreze trebuie sa beneficieze de condi de munca ‘daplatevarstel lor gi fle protejaf impotrva exploatri economice Sau a orcdrei activist) care ar putea pune in pericol securtatea, ‘sindiatea, dezvottarea lor fied, pshicd, moral sau social sau care 'e-erputea compromite educatia. In contormitate cu dispoztile Carte, familia se bucura de protectie Juridica, economica si socalé. Pentru a putea conciaviala de fame wan 25 ar Man 26 mA 28 mA 30 97 Scanned with CamScar pert ot ont 9 soon pent an et a teat See eee cera gnome an tna 25" saan a 9 is a Sas poe mea ay se ot smatemitate, boas, Sergerea cui de munca. .Pentry 9 Poca ss ee = are coc po ae meat i Seine ms we ag Sn Ct St Ee see Cone me ot tan eats al a ey ear aren pa TS a Foe I St no Po 2 aa 8 reese AS Pro i re ce mae nwa Sint ee arsenate a a ea nh smn, Se Sens, Se ce ce, sete ee Be sen oc ae dh sare en eet eh ape le ance rr Sat Sa. mia is ‘ula! Vila est zeal mate Juste, mat pace acces spate, Onc cetsean i sl recunoscit rept scan fncienlé 91a un proces echiabi™. Aste. once pecans ae cet ares 91 Wert) garenate de crept Ununa sont incdeate Flu ia 0 cale atc efent in faa une tags corners, 0c8 Petsoand are Sept tun proces ache, Os a gran Yemen rez003b, nla une tafe joseeroy : og emparle, consitutS In preabi pr age, Once tend are posites dea const, para q epeconat ort art 48 oncirel persoane acuzale i esto. gorantatd respoctarea drepuli a apdrare este prezumaianevinovat pana ce estes va fst In conformtate Cu legea. Cara ecunoagt 9 Toncoo’ principle legaltati $i proportonaiatiinfractunior 9 a Tn acest Sens, .nmeni nu poale f condamnal pect 0 etre sau omisine care, In moment sSvarge, nu costes Pikcjne ott crept inter sau crept inlematonal De romenea, $e poate aplca 0 pedeapsd mai mare. decat cea Spreanid la momentul sivas infact. In cazul in care, utero: ‘rer inacund,legea prevede 0 pedeapsa mai uyoaa. se aplica dooasia dn ua ™™ “Tl al Viea se Incheie cu recunoasterea dept! dea nu f juice sau condamnat de dou8 o pentru aeeaglinachune™. Tui af Viliea ~ Dispoeti generale care. reglemonteaza inerretarea 31 apicarea Cartel ~ preczeaza, chiar In primal shu aco, fatul 68 dspoztle Cartel se adeseaza insituir,oganelor, ‘efcaor $1 agentior Ununi, cu respecarea pincpu substi, precim $i slater membre numai in eazul in care acest pun in ‘pleae dept Unni. Este important de menfonat fap cb aceasta Catt ru exinde domenis! de aplicare @ crept Univ in afore cempetenol Ununi $1 nu creeaza nico competent sau sarc nova pentu Uniune, respect nu modiics competenel 91 sarcinie Stabe de Tratate. De asemenea, este de relinut 3 faptu cB. In Imasura In care Carta conjine repr ce corespund unor crept BA an (1 An 8 Scanned with CamScar a pairs spkrarea int noes om #2 peace de conven menor, ec et Uni #8 Nee © age ay eves wel de tect instil pi Cara, in cen oro. rica dive Aspcaile Prezetel Can | peace mi co rearing 20 S084 INGE cop poate eiePgor funcamentle reanoscute, In - cok epntoae de cept UN de crept scare corer trator 1 ee Uniinea su ta Re cin pn spel COMenHe Copan pe sae ear emu = oer finan, ecm | secon ster mene vc ree erstace eee rer eres _, Hess Demerara ee ocean cee Sa, Natt tetas 13 decembie 007. fh Decarata Republic Cehe cu privre la Carta crept fundamentale a Uniuni Eutopene se precizeaza: Republica Cet feamnteyle <3 dspoztile Carte (..) Se adreseazd institu + Unni f stalls membre (_). Republica Cena subinazA faptul c8 dipozte doestea se adreseazd satelor membre numai In masura in