Sunteți pe pagina 1din 14

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.

2/2010

CONSECINŢELE CRIZEI FINANCIARE THE ANALYSIS OF FINANCIAL


ASUPRA BĂNCILOR DIN ROMÂNIA CRISIS EFFECTS AT THE ROMANIAN
BANK

Izabella KRÁJNIK Izabella KRÁJNIK


Universtatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca

Lect. univ. dr. Laura OLTEANU PhD OLTEANU LAURA


Universtatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca Babeş-Bolyai University, Cluj Napoca

Rezumat: Abstract:
Veniturile bancare şi costurile reprezintă o The banking incomes and costs represent an
sursă importantă de informaţii cu privire la important source of information regarding the
rentabilitatea unei bănci. Lucrarea îşi propune să profitability of a bank. The paper aims to analyse the
analizeze actuala criză financiară mondială. După ce current financial world crisis. After describing its
descrie cauzele şi efectele sale, studiul se concentrează causes and effects, the study focuses on the crisis’
asupra crizei "impactul asupra economiei globale; impact on the global economy; Romania is the core of
România este nucleul acestei analize, deoarece este o this analysis, as it is a country which feels very
ţară în care se simte foarte puternic efectele strongly the effects of the international financial
turbulenţelor financiare internaţionale. turmoil.
Într-un mediu bancar, cum ar fi din România, în In a banking environment such as Romania's,
schimbare continuă şi care fac obiectul presiunii de o constantly changing and subject to the pressure of a
concurenţă acerbă, toate stau în atenţia echipelor de fierce competition, all the attention of the banks
gestionare a băncilor care sunt orientate spre management teams is oriented towards the costs and
reducerea costurilor şi maximizarea profitului. În their possible reduction in regard to maximizing the
acest context, am considerat de o deosebită profit. In this context we considered as particularly
importanţă analiza costurilor băncii în cadrul important the analysis of the bank costs within the
sistemului bancar românesc, analiza structurii lor, framework of the Romanian banking system, analysis
care vizează evoluţia pe de o parte şi eficienţa which targets their structure on one side and their
acestora pe de altă parte. evolution and efficiency on the other side.

Cuvinte cheie: venituri, costuri, bănci, criză Key words: incomes, costs, banks, financial crisis
financiară

Consideraţii generale General


1. Evoluţia raportului venituri - cheltuieli pe 1. The evolution of income - spending the
ansamblul sistemului bancar whole banking system
2. Analiza eficienţei costurilor 2. Cost-effectiveness analysis
3. Analiza costurilor operaţionale 3. Analysis of operational costs
Concluzii Conclusions

Prima parte a lucrării are în vedere o In its first part, the paper presents the
prezentare a desfăşurării evenimentelor din events which occurred in the USA, where the
SUA, ţară de unde s-a declanşat criza. crisis had emerged. The analysis considers
Analiza are în vedere perioada 2001-2009. the period 2001-2009. This crisis which
Această criză din SUA are efecte directe şi emerged in the USA has expanded and has
indirecte asupra celorlalte economii ale lumii:
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
211
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

efecte directe privind expunerea băncilor la direct and indirect effects on the entire
“activele toxice” şi efecte indirecte cauzate de world’s economy, such as: direct effects from
schimbările în disponibilitatea capitalului şi banks’ exposure to “toxic assets” and indirect
condiţiile de lichiditate care implică o effects caused by changes in the availability
finanţare externă mai mică. of capital and liquidity conditions that
Deasemenea la partea decisivă a involve less external financing.
băncilor în sectorul financiar, această lucrare Owing to the decisive part played by the
se concentrează asupra sectorului bancar în banks in the financial sector, this thesis
special, ca un segment esenţial al economiei focuses on the banking sector especially, as
în ansamblul său şi fără de care o economie an essential segment of the economy as a
modernă nu este în măsură să îşi whole and without which a modern economy
îndeplinească rolul şi funcţiile acestuia. is unable to perform its role and functions.
România, ca orice altă ţară este interesată de Romania as any other country is interested to
a crea un sistem bancar solid în măsură să create a solid banking system able to ensure
asigure o bază organizatorică în funcţie de an organizational base according to the
extinderea relaţiilor monetare în economie. extension of the monetary relations in
Sistemelor bancare de echilibru sunt cele în economy. Steady banking systems are those
măsură să rămână eficient în condiţii able to remain efficient in unexpected
neaşteptate şi pentru a oferi stimulare şi piese conditions and to give incentive and credible
credibile de informaţii pentru toţi participanţii pieces of information to all financial
financiari. participants.
A doua parte a lucrării prezintă The second part of the paper presents the
propagarea turbulenţelor financiare în financial turmoil chain reaction and its wide
economiile dezvoltate. Sunt evaluate acţiunile spreading process in developed economies.
luate de băncile centrale menite să The paper also evaluates and discusses the
restabilească încrederea în sistemul financiar measures undertaken by central banks in
şi să prevină repercutarea efectelor negative order to regain the confidence in the financial
ale crizei asupra economiei reale; sunt system and to prevent the repercussion of the
prezenate acţiunile coordonate ale guvernelor crisis’ negative effects on the real economy;
SUA şi ţărilor UE, precum şi fondurile the coordinated actions of USA and the EU
alocate. countries and also the funds granted for
A treia parte este dedicată prezentării dealing with the crisis are approached here.
situaţie României. În România s-au putut
constata efectele indirecte ale crizei. În anul The third part of this paper focuses on
2008 am asistat la un impact limitat al crizei Romania’s case. This crisis had an indirect
financiare asupra economiei româneşti. Rata impact on Romania. In 2008, we witnessed a
anuală a inflaţiei (6,3%) se afla pe un trend limited impact of the credit crunch on
descendent, dar se menţinea la nivele ridicate Romanian economy. The annual inflation rate
deasupra intervalului de variaţie, rata creşterii (6.3%) has a decreasing trend, but it is
economice a fost şi în 2008 ridicată, deficitul maintaining at a high level above the
de cont curent a crescut semnificativ (13,4% variation interval, the economic growth rate
din PIB), iar deficitul bugetar a ajuns la un in 2008 was still risen, the current account
nivel record de 5,4% din PIB. Prin măsuri deficit has significantly risen (13.4% of GDP)
prudenţiale şi administrative, BNR a acţionat and the budget deficit has reached a pick
în mod constant pentru temperarea vitezei de level of 5.4% of GDP. Through
creştere a creditului acordat sectorului privat administrative and prudential measures, The
şi susţinerea creditării în moneda naţională în National Romanian Bank has been taken
detrimentul celei în valută. continuous lines to moderate the degree of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
212
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

increasing the credits given to the private


Condiţii generale sector and supporting and encouraging credits
to be taken in national currency instead of
În condiţiile globalizării economice este foreign.
unanim recunoscut faptul că un sistem bancar
sănătos are la bază bănci profitabile şi General
capitalizate în mod adecvat. Profitabilitatea Income and bank charges are a key
băncilor, fiind un indicator relevant al poziţiei source of information regarding the
competitive pe pieţele bancare şi al calităţii profitability of banks around the world but
echipei manageriale a acestora. also in a difficult banking environment as that
Veniturile şi costurile bancare reprezintă o of Romania, all attention is focused on costs
sursă cheie de informaţii în ceea ce priveşte and their reduction targets.
profitabilitatea unei bănci, în toata lumea dar Optimizing the ratio of bank costs and
şi, într-un mediu bancar dificil cum este cel al revenues, is the main purpose of bank
României, toată atenţia fiind îndreptată management, having direct impact on bank
asupra costurilor şi posibilelor reduceri ale profits, representing an important facet of the
acestora. development bank performance.
Optimizarea raportului dintre veniturile şi In this context we consider particularly
costurile băncii, reprezintă obiectivul esenţial important banking cost analysis throughout
al managementului bancar, având influenţă the Romanian banking system, analysis
directă asupra profitului bancar, constituind o aimed first structure, and on the other trends.
latură importantă a evoluţiei performanţelor The first year of Romania's EU accession
bancare. brought Romanian banks in competition with
În acest context considerăm deosebit de foreign ones, with market players face to face
importantă o analiză a costurilor bancare pe with a genuine competition. Moreover,
ansamblul sistemului bancar românesc, obtaining EU membership by our country
analiză ce vizează pe de o parte structura will disseminate the effects over time, but it
acestora, iar pe de alta parte evoluţia lor. requires new adjustments as are already
Primul an al aderării României la observable in the local banking environment,
Uniunea Europeană a adus băncile româneşti where in addition to gain market share at the
în competiţie directă cu cele străine, punând expense of competitors and retain customers,
jucătorii pieţei faţă în faţă cu o concurenţă a major objective of credit institutions is to
autentică. De altfel, obţinerea statutului de reduce bank costs.
membru al UE de către ţara noastră îşi va Conversely, these days the international
disemina efectele în timp, dar ajustările pe financial turmoil is having a more powerful
care le presupune noua calitate sunt deja impact on Romanian economy. And this fact
observabile în mediul bancar autohton, unde is expressed in terms of: availability and cost
pe lângă câştigarea unei cote de piaţă în constraints of external financing – major
detrimentul celorlalţi competitori şi impact on the availability of foreign-
fidelizarea clientelei, un obiectiv major al exchange denominated credit, decline in the
instituţiilor de credit îl reprezintă reducerea volume of FDI inflows, negative impact on
costurilor bancare. foreign demand, affecting Romania’s exports,
Însă în ultima perioadă se simte tot mai increased exchange rate volatility. There are
accentuat efectele turbulenţelor financiare estimations for the future stating that the
internaţionale asupra economiei romaneşti. Şi economic activity will decelerate, but
anume: disponibilitatea şi constrângerile de inflationary pressure will persist, a rise in
cost privind finanţarea externă – impact unemployment will follow, while the fiscal
major asupra disponibilităţii creditului position is likely to deteriorate in the absence

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
213
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

denominat în monedă externă, scăderea of corrective action. In order to counteract


volumului influxului de ISD, scăderea cererii these effects, a series of measures would have
externe - care afectează exporturile României, to be undertaken. It is necessary a
creşterea volatilităţii ratei de schimb. Pe macroeconomic accurate diagnosis - an
viitor se estimează că activitatea economică emotional approach of crisis can lead to
va scădea, dar presiunile inflaţioniste vor inadequate measures given the increase of
persista, o creştere a şomajului va urma, în unwarranted stimulus in domestic demand. A
timp ce poziţia fiscală este posibil să se coherent policy mix is essential for a smooth
deterioreze în absenţa unor acţiuni corective. restoration of macroeconomic equilibrium,
Pentru contracarea acestor efecte vor trebui the current account deficit must be brought
luate o serie de măsuri. Este necesară o down through adequate policy measures, and
diagnoză macroeconomică precisă – o a large budget deficit must be avoided.
abordare emoţională a crizei poate conduce la Romania needs to maintain its
măsuri inadecvate dată fiind creşterea previously announced timetable for euro
stimulilor negarantaţi în cererea internă. Un adoption, indicating that the entry on 1
mix de politică coerent este esenţial pentru o January 2012 to the exchange rate mechanism
restabilire calmă a echilibrului ERM-II and during the minimum mandatory
macroeconomic, deficitul contului curent two years in this mechanism is subject to that
trebuie să scadă prin măsuri adecvate de need by 2012, Romania must do many
politică, un deficit bugetar mare trebuie evitat reforms, but adequate and competent ones.
When choosing this theme I had in view that
România trebuie să îşi menţină calendarul the functioning of the market economy
anunţat anterior pentru adoptarea euro, cu cannot be imagined without strong profitable
precizarea că intrarea la 1 ianuarie 2012 în banks. Thus together with the raising of the
mecanismul ratelor de schimb ERM-II şi economy and the upgrading of the business
parcurgerea perioadei minime obligatorii de environment in Romania, the banking system
doi ani în interiorul acestui mecanism este has marked a more rapid quantitative and
condiţionată de nevoia că până în 2012, în especially qualitative development than other
România, trebuie făcute multe reforme, dar economic sectors. Within the challenges
reforme adecvate şi competente. induced by globalization, the
internationalization of the banking activity -
La alegerea acestei teme am avut în vedere as a consequence of the opening of the
faptul că funcţionarea economiei de piaţă nu financial market for foreign investors - cannot
poate fi imaginată fără puternice bănci be achieved without a performant banking
profitabile. Astfel, împreună cu creşterea system, able to stand the sharp competition
economiei şi îmbunătăţirea mediului de among the world countries.
afaceri din România, sistemul bancar a Hence we considered that we ought to
marcat o dezvoltare mai rapidă cantitativă şi begin we analyze with the Romanian
calitativă, mai ales în alte sectoare banking system reform, as an essential
economice. De aceea am considerat că vom segment which still from the beginning had
analiza cu reforma din sistemul bancar an important part to act in the process of
românesc, ca un segment esenţial care încă de transition from a controlled economy to a free
la început a avut un rol important de a acţiona market economy and which represented one
în procesul de tranziţie de la o economie of the main capital suppliers in this process.
controlată la o economie de piaţă liberă şi In we approach I have emphasized the
care a reprezentat una din principalii furnizori consequence of the transition impact on the
de capital în acest proces. Romanian banking system starting from the
Am subliniat consecinţa impactului functions of the trade banks and those of the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
214
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

tranziţiei asupra sistemului bancar românesc Central Bank and going up to the world-wide
de la funcţii ale băncilor comerciale şi cele extension of the financial banking services, a
ale Băncii Centrale şi la extinderea largă de fact leading to the strengthening of the
servicii financiar-bancar, un fapt care duce la financial banking market and to the wide
consolidarea pieţei bancare şi financiare reconsideration of banking operations.
pentru reconsiderarea largă de operaţiuni Nevertheless one cannot speak about reform
bancare. without the presentation of the contemporary
Cu toate acestea, nu se poate vorbi banking environment under the impact of
despre reformă fără prezentarea mediului reorganization and privatization as the
bancar contemporan sub impactul principal components of the banking system
reorganizării şi privatizării ca şi reform. Presently, the financial banking
componenţele principale ale reformei market in Romania crosses a reorganization
sistemului bancar. În prezent, piaţa financiar- process, carried out by the appearance of an
bancară din România traversează un proces unsettlement phenomenon as a consequence
de reorganizare, efectuată de la apariţia unui of the modification of the Central Bank role,
fenomen economic, ca urmare a modificării the competition amplification leading to the
rolului Băncii Centrale, amplificare de financial disintermediation, by the
concurenţă care conduce la dezintermediere development of financial institutions
financiară. assuming the role to turn to account the
Criza financiară a avut efecte şi asupra temporary available funds in economy,
evoluţiilor cursului de schimb. Într-o perioadă together with the banks.
relativ scurtă de timp – din iulie 2007 şi până The financial crisis has had an impact on
în prezent – leul s-a depreciat cu aproximativ exchange rate developments. In a relatively
35%. Echilibrul de pe piaţa valutară s-a short period of time - from July 2007 until the
realizat în condiţiile unui mix de politică present - leu depreciated by about 35%. The
caracterizat printr-o politică monetară balance of foreign exchange market in the
restrictivă, cu rate înalte ale dobânzii, o conditions of a policy mix characterized by a
politică fiscală insuficient de strictă şi supusă restrictive monetary policy with high interest
în continuare unor presiuni pentru majorarea rates, fiscal policy and subject to strict
cheltuielilor publice concomitent cu enough to continue to push for increased
diminuarea veniturilor, în timp ce creşterile public spending while reducing revenue,
salariale s-au situat de mai mult timp peste while that wage increases were located more
creşterile de productivitate. Acest mix s-a time than productivity gains. This mix has
dovedit a fi nesustenabil. proved to be unsustainable.
Fig. 1 Evoluţiile cursului de schimb (%,
septembrie 2008 = 100)

Source: Eurostat data


Sursa: date Eurostat
În opinia noastră, principala strategie de In we opinion, the main strategy of
reorganizare a sistemului bancar românesc reorganizing the Romanian banking system is
este reprezentat de recapitalizarea financiară, represented by the financial recapitalization,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
215
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

dezvoltarea instituţională a băncilor existente, the institutional development of the existing


în paralel cu promovarea unui management banks, alongside with the promotion of an
eficient bazat pe un profesionalism puternic. efficient management based on a strong
În scopul de a scăpa de împrumuturi professionalism. In order to get rid of
neperformante băncilor din ţara noastră, care unperformant loans of the banks in our
se repetă de măsuri de recapitalizare. În acest country, repeated measures of recapitalization
sens, agenţiile au avut un rol important de had to be taken. In this respect the agencies
valorificare a activelor bancare, al căror had an important role of turning to account of
obiectiv esenţial a fost de a face mai uşoară banking assets, whose essential objective was
reorganizarea bancară, care aduce la o to make easier the banking reorganization
valoare îmbunătăţirea metodele de bringing to a maximum the retrieved value
monitorizare şi de acordare de credite. and to improve the methods of monitoring
Reorganizarea bancară şi de consolidare au and granting of credits.
determinat dezvoltarea rapidă a sectorului The banking reorganization and
bancar românesc, numărul de bănci strengthening have determined the rapid
comerciale în creştere de la 12 în 1991, la 38 development of the Romanian banking sector,
la sfârşitul anului 2003, precum şi creşterea the number of commercial banks growing
de capital mai mult de 6 ori în termeni from 12 in 1991 to 38 at the end of 2003, and
nominali, între anii 1998 - 2002. Datorită the equity increasing more than 6 times in
reorganizării bancare măsurile luate de Banca nominal terms between 1998 - 2002. Due to
Naţională Română, precum şi îmbunătăţirea the banking reorganizing measures taken by
climatului macroeconomic, piaţa bancară the Romanian National Bank and the
românească a avut o evoluţie ascendentă în improving of the macroeconomic climate, the
ultimii trei ani, financiar şi bancar indicele de Romanian banking market had an upward
precauţie care a fost analizată înregistra o evolution in the last three years, all financial
valoare pozitivă în perioada respectivă. and banking precaution index that had been
Aşa cum am declarat deja de mai sus, analyzed recording positive value during the
privatizarea bancară reprezintă principala respective period.
componentă a unui proces de reorganizare în As We have already stated above, the
cadrul sistemului bancar, şi are un impact atât banking privatization represents the main
asupra mediului economic şi a băncilor component of a reorganization process within
comerciale. Privatizarea băncilor de stat are the banking system, and has an impact both
în vedere eliminarea unui cerc vicios prin on the economic environment and on the
care statul acordă credite preferenţiale pentru commercial banks. The privatization of the
companii neperformante, privatizarea fiind state banks has a view to eliminate the
bazată pe ideea că proprietatea privată asigură vicious circle by which the state grants
o eficienţă mai mare, de o mai mare preferential credits to nonperformant
oportunitate de iniţiativă de conducere şi de companies, the privatization being based on
intervenţie redusă a statului de a aplica fără the idea that the private property ensures a
dovezi obiective economice. higher efficiency by a greater opportunity of
Având în vedere preocuparea principală managerial initiative and reduced intervention
a ţărilor într-o perioadă de tranziţie de la ţări of the state to enforce objectives without
central şi est-europene, Ungaria, Polonia, economic evidence.
Cehia şi Bulgaria de a adera la Uniunea Having in view the main concern of
Europeană, un pas în această direcţie the countries in a transition period from the
principală este de privatizare a băncilor. În Central and Eastern European countries,
ceea ce priveşte privatizarea bancară din Hungary, Poland, Czech and Bulgaria to
România-am prezentat aspectele legate de accede the European Union, a main step in

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
216
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

metode de privatizare, privatizarea băncilor this direction is the privatization of banks. As


principale româneşti: BRD - Group Societe to the banking privatization in Romania I
Generale, Bancpost, Banca Agricolă şi Banca have presented aspects of the privatization
Comercială Română (BCR), care este în methods, the privatization of the principal
mijlocul procesului de privatizare, precum şi Romanian banks: BRD - Group Societe
limitele de realizare a respectivul proces. Generale, BancPost, Banca Agricola and the
Un mediu în schimbare, în care băncile sunt Romanian Commercial Bank (BCR), which is
de exploatare, generează noi oportunităţi de in the middle of the privatization process, as
afaceri, dar în acelaşi timp, implică mai well as limits and achievements of the said
complexe şi mai diverse riscuri. Cele ultima process.
sunt o provocare pentru abordările The changing environment, wherein
tradiţionale de gestionare a bancare care banks are operating, generates new business
banca are de a gestiona în mod corespunzător opportunities, but the same time, implies
în care este posibil, pentru a rezista la more complex and various risks. The last
încercare de concurenţă şi de a sprijini ones are a challenge for the traditional
creşterea economică indusă de către sectorul approaches of the banking management that
privat. De aceea, în continuare-am prezentat, the bank has to manage as adequately as
în afară de conceptul şi tipologia riscurilor possible in order to stand the test of
bancare, principalele instrumente de competition and to support the economic
monitorizare a riscurilor bancare, metode şi increase induced by the private sector. That is
tehnici de gestionare a riscurilor bancare, why further on I have presented, besides the
precum şi de instituţionalizare a riscurilor. concept and the typology of the banking
Am considerat doar de la început după cum risks, the main instruments for monitoring the
este necesar pentru a trage o linie de banking risks, the methods and techniques of
demarcaţie între metodele de management şi banking risk management, as well as the
instrumentele de monitorizare a riscurilor institutionalization of the risks.
bancare. În opinia noi prin monitorizarea We have considered just from the
riscurilor bancare vreau să spun de beginning as necessary to draw a dividing
identificare, estimare şi verificarea a line between the management methods and
politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte the instruments of monitoring the banking
gestionarea unui risc bancar, care permit risks. In we opinion by monitoring the
detectarea problemelor de o bancă se banking risks I mean the identification, the
confruntă cu. Gestionarea riscurilor bancare estimation and the checking of the policies
constă în totalitatea metodelor de gestionare a and practices regarding the management of a
riscurilor bancare, cu scopul de a limita, bank risk, which allow the detecting of the
divizare şi de finanţare a acestora, precum şi problems a bank is confronted with. The
de a reduce posibilitatea pentru fiecare bancă management of banking risks consists in the
pentru a rula un risc. totality of the methods of banking risks
Am selectat printre riscurile de la o bancă management with a view of limiting, dividing
cele ce s e confruntă cu cei care au cel mai and financing them as well as of reducing the
puternic impact asupra activităţii lor, şi possibility for each bank to run a risk.
anume: riscul de credit, riscul de rată a We have selected among the risks a bank is
dobânzii, riscul de lichiditate şi de cea a confronted with, those having the strongest
capitalului. impact on their activity, i.e.: the credit risk,
Riscul de credit trebuie să fie estimat în the risk of interest rate, the risk of liquidity
raport cu profiturile banca se aşteaptă să and that of capital.
obţină de la acordare de credit. Astfel, funcţia
cea mai importantă a gestionării bancare este The credit risk has to be estimated as

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
217
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

faptul că de verificare si analiza calităţii compared with the profits the bank expects to
portofoliului de credite ca o slabă calitate a gain from credit granting. Hence the most
creditelor este una din cauzele principale ale important function of the banking
falimentului. O bancă trebuie să dispună de management is that of checking and
sisteme eficiente de revizuire şi de analyzing the quality of the credit portfolio as
contabilitate în măsură să informeze Consiliul a poor quality of credits is one of the
de banca cu privire la modul în care politicile principal causes of bankruptcy. A bank
de creditare sunt puse în aplicare ştiind că should have efficient systems of revision and
calitatea şi caracteristicile portofoliului de accounting able to inform the bank board
credite al unei bănci reflectă aspecte cum ar fi about the way the crediting policies are
poziţia şi cererea de pe piaţă, de afaceri şi implemented knowing that the quality and the
strategia de risc, precum şi capacitatea unei characteristics of the credit portfolio of a
bănci de a acorda credite. De gestionare a bank reflect such aspects as position and
riscului de credit reflectă politicile menite a demand on the market, business and risk
limita sau de a reduce riscul de credit, cum ar strategy, as well as the capacity of a bank to
fi politicile cu privire la grant credits. The management of the credit
concentrarea şi expunerilor mari, politicile risk reflects the policies meant to limit or to
privind clasificarea activelor, politicile în reduce the credit risk, such as the policies
ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la about the concentration and big exposures,
condiţiile de neaşteptate. the policies on the classification of assets,
Analiza de risc în ceea ce priveşte rata policies regarding the provisions for
dobânzii are o importanţă deosebită datorită unexpected conditions.
faptului că modificările neaşteptate de rata
dobânzii poate determina modificări The analyze of the risk concerning the
semnificative de un profit bancă şi a valorii interest rate has a special importance due to
de piaţă a capitalului său, din cauza unei mări the fact that unexpected modifications of the
sau micşora din venitul net de interese, ca o interest rate may determine significant
consecinţă a activelor şi pasivelor-fluxurile changes of a bank profit and of the market
de numerar caracteristici ale unei bănci. De value of its capital due to an increase or
gestionare a riscului de rată a dobânzii ar decrease of the net income from interests as a
trebui să găsească modalitatea de a obţine o consequence of the assets and liabilities cash-
marjă cât mai mare posibil, în timp păstrând flows characteristics of a bank. The
în acelaşi timp rentabilitatea şi valoarea management of the interest rate risk should
capitalului băncii ca fiind mai puţin find the way of obtaining a margin as high as
modificate în care este posibil, în ciuda possible in time while keeping the
variaţiilor neaşteptată a ratei dobânzii cu profitability and the value of the bank capital
numerar fluxurilor generate de activele as less modified as possible in spite of
bancare şi pasivelor. unexpected variations of the interest rate with
Noi considerăm că în ceea ce priveşte riscul the cash-flows generated by the bank assets
de lichiditate, din cauza lipsei de corelare a and liabilities.
termenilor între activele şi pasivele poziţii, We consider that regarding the liquidity
gestionarea unei bănci are o sarcină cele mai risk, due to a lack of correlation of terms
importante pentru a estima corect activele between assets and liabilities positions, the
necesare lichide, după cum rentabilitate a management of a bank has a most important
unei bănci ar putea fi tulburate pe una pe task to estimate the necessary correct liquid
termen lung în cazul în care portofoliul său a assets, as the rentability of a bank could be
ajuns la mai multe active lichide în troubled on a long term if its portfolio has got
comparaţie cu nevoile sale. Pe de altă parte, to many liquid assets in comparison with its

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
218
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

prea puţine active lichide ar putea cauza needs. On the other side too few liquid assets
probleme financiare importante sau chiar de could cause important financial problems or
faliment a băncilor mici. De gestionare a even bankruptcy of small banks. The
riscurilor de lichid activele se axează pe management of the liquid assets risks focuses
finanţarea în comun de la mare şi creditorilor on the joint financing from the great and
mici, cu privire la expunerea la riscul de a small creditors, on the exposure to the risk of
deponenţilor mare şi pe faptul dacă banca se the great depositors and on the fact whether
bazează sau nu pe surse de finanţare the bank is based or not on individual
individuale. financing sources.
Acesta trebuie să fie subliniat faptul că o It must be underlined the fact that a
estimare corectă a riscurilor bancare trebuie correct estimation of the banking risks shall
să ia în considerare ceea ce managerul este take into account what the manager is aiming
vizează. Astfel, dacă scopul manager este de at. Thus if the manager purpose is to double
a dubla profitul, el îşi va asuma consciently the profits, he will assume consciently a
un risc mai mare, dar dacă administratorul are higher risk, but if the manager has in view a
în vedere o strategie de a aduce la un nivel strategy of bringing to a minimum the risk the
minim de risc profiturile vor fi mai mici, dar profits will be smaller but sure.
sigur. The commercial banks should assume the
Băncile comerciale ar trebui să îşi asume specific risks of this process, taking into
riscurile specifice ale acestui proces, ţinând account the observance of the precaution
seama de respectarea cerinţelor de precauţie, requirements as requested by the national
astfel cum a solicitat de către autoritatea settlement authority, the motivation of the
naţională de decontare, motivatia a expunerii exposure to the assumed risk, the measuring
la riscul asumat, de măsurare a riscului, astfel of the risk so that the loss caused by its
ca pierderile cauzate de materializare sale pot materialization can be considered normal for
fi considerate normale pentru activitatea şi the activity and the internal and the external
interne şi imaginea externă a băncii. Deciziile image of the bank. The decisions adopted by
adoptate de către băncile ar trebui să fie the banks should be correlated with the levels
corelate cu nivelurile de rezultate şi de of the results and of the risks they want to
riscurile cu care doresc să se presupună, astfel assume, so that these levels could be reached;
încât aceste niveluri ar putea fi atins, the knowledge and the application of key
cunoaşterea şi aplicarea de măsuri-cheie în measures in adopting future decisions
adoptarea de decizii viitoare cu privire la regarding the relation profit-risk being
profitul legătură cu risc a fi împreună un together a central objective for the banking
obiectiv central pentru managementul bancar. management.

1. Evoluţia raportului venituri - cheltuieli 1. The evolution of income - spending the


pe ansamblul sistemului bancar whole banking system

Analizând situaţiile financiare publicate de Analyzing financial statements published by


BNR la finele anului 2007 prin comparaţie cu the NBR in late 2008 compared with previous
anii precedenţi observăm o revigorare a years we see a revival of the growth of profits
ritmului de creştere a profitului în comparaţie in comparison with that recorded in recent
cu cel înregistrat în ultimii ani, pe fondul years, a background of superior performance
unor performanţe superioare realizate, în achieved, in particular, to the credit
special, la nivelul instituţiilor de credit de institutions class big. Rates of return and
talie mare. Ratele de rentabilitate şi-au continued slightly downward trend, although
continuat trendul uşor descendent, deşi the development of operational efficiency

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
219
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

evoluţia eficienţei operaţionale a fost pozitivă was positive in 2008, amid an increased focus
în 2007, pe fondul unei atenţii crescute din from credit institutions on judicious
partea instituţiilor de credit asupra administration costs.
administrării judicioase a costurilor.
Chart. 2. Evolution of major groups of
FIG 2. Evoluţia principalelor grupe de expenditure for the whole banking
cheltuieli pe ansamblul sistemului bancar Interest
expense
3000000
cheltuieli cu
3000000 dobanzile 2500000 Fees and
2500000 2000000 commissions
cheltuieli cu expense
2000000 1500000
taxe si expenses of
1500000 comisioane 1000000 foreign
cheltuieli din operations
1000000 500000
operatiuni costs of
500000 valutare 0 transactions
2008 2007 2006 2005 in securities
0 cheltuieli din
2008 2007 2006 2005 operatiuni cu
titluri
Source: own calculations after reports NBR
Sursa :Calcule proprii după rapoartele BNR
2. Cost-effectiveness analysis
2. Analiza eficienţei costurilor
The ability of credit institutions to control
Capacitatea instituţiilor de credit de a operating costs in the context of rapid
controla costurile operaţionale, în contextul expansion of lending, has improved during
expansiunii rapide a activităţii de creditare, s- 2007, the cost-effectiveness indicator (cost-
a îmbunătăţit pe parcursul anului 2007, income ratio), by 65.3 percent, reduced by
valoarea indicatorului eficienţa costurilor about 2, 2 percentage points from the level
(cost income ratio), de 65,3 la sută, recorded in the previous year.
reducându-se cu aproximativ 2,2 puncte
procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul
anterior.

FIG 3
Chart 3

Această performanţă a fost obţinută pe fondul This performance was achieved against a
unei dinamici superioare a veniturilor background of high dynamics operating
operaţionale comparativ cu cea a income compared with operating expenses.
Structural Analysis of operating income
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
220
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

cheltuielilor operaţionale. highlights the successful diversification of


Analiza structurală a veniturilor operaţionale banks, amid increasing value of financial
evidenţiază diversificarea surselor de câştig market opportunities.
ale băncilor, pe fondul unei mai bune Note that net income from foreign exchange
valorificări a oportunităţilor oferite de piaţa operations were the most dynamic component
financiară. of operating income, while revenues from
Observăm că veniturile nete din operaţiuni de fees and maintained the share of around 18
schimb valutar au reprezentat componenta percent in operating income recorded in
cea mai dinamică a veniturilor operaţionale, 2006, their value increasing at a rate similar
pe când, veniturile din comisioane şi-au to operating income.
menţinut ponderea de aproximativ 18 la sută Net interest income and reduced their
în veniturile operaţionale înregistrată şi în share of operating revenues amid slower
2006, valoarea lor crescând într-un ritm growth of interest income compared with that
similar celui al veniturilor operaţionale. of interest costs, the substantial increase over
Veniturile nete din dobânzi şi-au redus the same period the previous year of interest
ponderea în veniturile operaţionale pe fondul costs is mainly due to increases recorded in
unei creşteri mai lente a veniturilor din interest rates paid on deposits from credit
dobânzi comparativ cu cea a cheltuielilor cu institutions and those related to loans drawn
dobânzile, majorarea substanţială faţă from them.
de aceeaşi perioadă a anului anterior a The recent turmoil in international
cheltuielilor cu dobânzile se datorează în financial markets increased further by
principal creşterilor înregistrate la nivelul increasing the volume of interest costs
dobânzilor plătite pentru depozitele atrase de associated resources interbank interest rates.
la alte instituţii de credit, precum şi celor
aferente împrumuturilor atrase de la acestea.
Recentele turbulenţe de pe pieţele financiare 3. Analysis of operational costs
internaţionale au sporit şi mai mult volumul
cheltuielilor cu dobânzile prin creşterea The structure of operational costs, as
ratelor de dobândă asociate resurselor shown in the chart below, staff costs still
interbancare. represent the main component amidst
growing number of banking officials to 7 648
3. Analiza costurilor operaţionale people from 58 536 persons in 2006

În structura cheltuielilor operaţionale, după


cum observăm în graficul de mai jos, Chart 4
cheltuielile cu personalul continuă să
reprezinte componenta principală pe fondul
creşterii numărului de funcţionari bancari cu
7 648 persoane, de la 58 536 persoane în anul
2006.
FIG4

Meanwhile, costs of materials, works


and services of third parties, and depreciation
costs have been significant slippage.
Expenditure provisions have increased in real
terms in 2007, mainly as a result of non-

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
221
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

government credit growth, but also legislative


changes.
Keeping the exacting levels of
profitability targets set by shareholders and
competition becoming more intense by the
Romanian banking market are factors of
pressure on credit institutions in finding
appropriate solutions to continue the positive
dynamics of banking efficiency. Profits are
În acelaşi timp, cheltuielile cu materialele, made increasingly more of the volume of
lucrările şi serviciile prestate de terţi, precum activity, with beneficial effects on financial
şi cheltuielile cu amortizările nu au înregistrat intermediation in Romania.
derapaje semnificative. Romania ranks in the top five European
Cheltuielile cu provizioanele au crescut în Union Member States according to the
termeni reali în 2007, în principal ca efect al discrepancy between the prices charged by
expansiunii creditului neguvernamental, dar banks for their services, according to a World
şi al schimbărilor legislative. Bank report, Capgemini, ING and the
Menţinerea la niveluri exigente a obiectivelor European Association of Financial
de profitabilitate stabilite de acţionari şi Management and Marketing.
concurenţa din ce în ce mai intensă de pe The discrepancy in prices for retail
piaţa bancară românească reprezintă factori banking was calculated at 46%, Romania
de presiune asupra instituţiilor de credit în placing it in the EU after Denmark, where the
găsirea de soluţii adecvate în vederea difference between bank rates can reach up to
continuării dinamicii pozitive a eficienţei 154%, Ireland 51%, Spain - 50% and
activităţii bancare. Profiturile se realizează Slovakia - 47%. Analysts believe that retail is
din ce în ce mai mult din volumul activităţii, still a national affair and discussed the
cu efecte benefice asupra intermedierii discrepancy between prices at the country
financiare din România. level. Discrepancies are generally associated
with markets where the pace of change is
Discrepanţa preţurilor pentru segmentul de rapid, as in Spain and Ireland in the euro area,
retail bancar a fost calculată la 46%, România Denmark, Romania and Slovakia, outside the
plasându-se în UE după Danemarca, unde euro area, or China and India in Asia-Pacific
diferenţa între tarifele bancare poate ajunge şi states in the report by World Bank,
la 154%, Irlanda cu 51%, Spania - 50% şi Capgemini, ING and the European
Slovacia - 47%. Analiştii consideră că retailul Association of Financial Management and
este încă o afacere naţională şi au analizat Marketing.
discrepanţa dintre preţurile practicate la nivel Analysts noted that the rates charged by
de ţară. Discrepanţele fiind, în general, banks in mature markets are worth close,
asociate cu pieţe în care ritmul schimbărilor amid competition. According to the report,
este rapid, precum în Spania şi Irlanda în this year, 40% of revenues for services
zona euro, Danemarca, România şi Slovacia, rendered to Romanian banks will be obtained
în afara zonei euro, sau China şi India în from the administration of accounts, 32% of
Asia-Pacific se precizează în raportul realizat payments, 27% of charges from the use of
de Banca Mondială, Capgemini, ING şi cash and 1% of various operations performed
Asociaţia Europeană de Management şi by exceptional employees of credit
Marketing Financiar. institutions, such as stop payments and
Analiştii notează că în pieţele mature tarifele searching for documents.
practicate de bănci sunt de valoare apropiată, In all EU Member States, but have not

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
222
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

pe fondul concurenţei. Potrivit raportului, în adopted the euro, 20% of this revenue derived
acest an, 40% din veniturile aferente from management accounts, 16% of the use
serviciilor prestate de băncile româneşti vor fi of cash, 9% of exceptional operations. The
obţinute din administrarea de conturi, 32% largest share of income from banking, 55%,
din plăţi, 27% din tarifele percepute de pe will be the payments made by bank
urma utilizării numerarului, iar 1% din customers.
diverse operaţiuni excepţionale efectuate de
angajaţii instituţiilor de credit, precum oprirea
unor plăţi sau căutarea de documente. Conclusion
La nivelul tuturor statelor membre ale UE,
dar care nu au adoptat euro, 20% din aceste In our opinion the main challenge for the
venituri provin din administrarea de conturi, Romanian banking system is to compete to
16% din utilizarea de numerar, 9% din reduce bank costs - as far was a frantic
operaţiuni excepţionale. Cea mai mare competition between banks mainly aiming at
pondere în venituri din servicii bancare, de filling the market share
55%, va fi reprezentată de plăţile efectuate de Also consider that 2008 could be a more
clienţii băncilor difficult for the banking sector in Romania.
The profitability of banks is likely to fall
Concluzii under pressure to reduce interest margins and
competition, increase investment costs for
În opinia noastră principala provocare pentru expanding networks, but also the global
sistemul bancar românesc este să intre în liquidity crisis
competiţie pentru reducerea costurilor Another important factor which may reduce
bancare – deoarece până în prezent a fost o the profit rate in the Romanian banking
competiţie frenetică între bănci urmărindu-se sector, in our opinion is the increased
în principal ocuparea cotei de piaţă. provisioning as a result of sustained dynamics
De asemenea considerăm că anul 2008 ar of credit, continuing investment in
putea fi unul mai dificil pentru sectorul development of regional networks and the
bancar din România. Profitabilitatea băncilor costs of implementing Basel II .
este posibil să scadă sub presiunea reducerii The risk of not disposing of own reserves for
marjelor de dobânda şi a concurenţei, a all contingencies - the risk of capital - is over-
creşterii costurilor cu investiţiile pentru dimensioned in the banking sector due to the
extinderea reţelelor, dar şi a crizei mondiale bank function of intermediating. Therefore, in
de lichidităţi. order to counteract the trend, a bank has to
Un alt factor important care poate reduce rata raise to a maximum its profit, by an intensive
profitului la nivelul sectorului bancar employment of its funds, the supervision
românesc, în opinia noastră este reprezentat authorities placed some restrictions. Hence,
de, creşterea necesarului de provizioane ca the Basel Agreement has introduced a
efect al dinamicii susţinute a creditării, standard of capital adequacy, which
continuarea investiţiilor în dezvoltarea guarantees the keeping of an adequate value
reţelelor teritoriale, precum şi costurile legate of the capital and of the reserves in order to
de implementarea Acordului Basel II. protect solvability. The more and more
Riscul de a nu dispune de rezerve proprii - complex risks confronting the banks working
riscul de capital - este supra-dimensionate în at an international level determined the Basel
sectorul bancar, datorită funcţiei de bancă de Committee to work out a New Agreement
intermediere. Prin urmare, pentru a with a view limiting the capital risk by
contracara această tendinţă, o bancă trebuie increasing the security of the international
să se ridice la un maxim de profit sale, de financial system, paying more importance to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
223
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010

către un ocuparea forţei de muncă intensă din the internal auditing and to the own
fondurile sale, autorităţile de supraveghere management of the banks, as well as to the
plasate unele restricţii. La nivel internaţional supervision process and to the market
a determinat Comitetul de la Basel de a discipline.
elabora un nou acord, în vederea limitării de
capital de risc, prin creşterea de securitate a
sistemului financiar internaţional, acordându-
se o mai mare importanţă auditului intern şi Bibliography:
pentru gestionarea băncilor, precum şi la
procesul de supraveghere şi la disciplină de 1. Berea, A.O., Strategie bancară,
piaţă. Editura Expert, Bucureşti, 2007;
2. Paraschiv, Dorel Mihai, Tehnica
Bibliografie: plăţilor internaţionale, Ed.
Economică, 2008;
1. Berea, A.O., Strategie bancară, 3. Spulbar ,C., Nanu, R., Berceanu, O.,
Editura Expert, Bucureşti, 2007; Sisteme bancare comparate, Editura
2. Paraschiv, Dorel Mihai, Tehnica Sitech, Craiova, 2005;
plăţilor internaţionale, Ed. 4. Şeitan, Oana, Plăţi şi garanţii
Economică, 2008; internaţionale, Ed. Reprograph, 2008;
3. Spulbar ,C., Nanu, R., Berceanu, O., 5. Turcu, Ion, Operaţiuni şi contracte
Sisteme bancare comparate, Editura bancare, Ed. Lumina Lex, 1995;
Sitech, Craiova, 2005;
4. Şeitan, Oana, Plăţi şi garanţii
internaţionale, Ed. Reprograph, 2008;
5. Turcu, Ion, Operaţiuni şi contracte
bancare, Ed. Lumina Lex, 1995;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2010
224