Sunteți pe pagina 1din 6
; PATRIARHIAROMANA ‘Cancutania SrAnruLet S10 PES raul Para Alea eal Mérpai 25, O40163, Sector & cue, Roma “Fle 4021 708-9, +4021 397083, Fon #4021 708 so printiaro ‘mall: caneariapatiarhineo ne. 10.709 / 99 octombrie 2018 Preasfingia Voastid, Cu dragostein Hristos, i aducem la cunostint i Sfintul Sirod al Biserci Ortodoxe. Romane, in sedina sa de iueru ding octombrie 2018, a examinatreferatul Cancelariet ‘Sfartulci Sood tn lepsturd cu deelararea anulul 200 ca ,Amul omagial af pastoratiel paringilor si copillor” 91 Anul comemoratio al filantropilor Dbrtodocsiromani™. fn referat s-apreczat cl niiativa declaritii anului 2020 ca Amul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor” si Amul comemoratie al filantropilor Drtodocsiromant apastine Preafericitalui Parinte Patriarh DANTE. fn acest sens, s-a menfionat cf, prin iniiativa mai sus amintté, se urmirese urmitoareleobietive principale + pregitirea din timp a evenimentelor care urmeaci si se desfigoare in Brelamuii omagi!&cememorasy 2020 pam sus aricle, chide feceic Tmanifestin ‘cu caracter Iturgle, duhovncesc, cultural-edueativ,soctl- Hlantropic si telogiestinif la toate nelle, organizarea, de congrese, ober seinar conten ada peje cra pastoae tema Amul omagiat al pastorate! parinilor st copiior"ji Anu comemoratiy ti flsatreplor ortodoeg roman + exidentierea temelor si a activititilor prin mijloacele media ale Sisertell Ortodoxe Romine: oa + evaluarea, la incheierea anului, a modului de aducere la indeplinire in eparhil a programuluieadru de celebrare a celor dowd teme propuse pentru anul 2020. Poperea de a decar anul 2020 ca. Anul magia a petra prin copiilor ate ca sep promovarea reperclorbiblie gi patristice privitoare fa pastorata paringlor s copii sa modelulo erestin de fami, precun 9 subinirea rola Dedagogiel cregtine in societatea contemporans. Propunerea de a declara anul 2020 ea Anul comemorativ al flantropitor ertodgesi romani are x seop Mentficaes i prefuiren cor, cae’ devs iungUl Hmpulul sau implicat in activitatea social-flantropiea Bisericl Ortodoxe Romane, precum si-evidentierea rolufui lantropiel crestine cao coordonati principal's activitatl Biserie patina 1 din Inacest sens, la Camcelaria Sffintului Sinod a fost redactat un program- cadru (iturgie, cultural si mediatie) intitulat .2020 ~ Amul omagial al pastorafie’ parintilor si copillor si Anul comemorativ al filantropilor ortodoesi romani" (document anexat) numa discufiloen pln, la propunerea Comisitpastoral, monakalessciale, fantul Sinod ahovaraty PPO OmSeipesora 7 1 declar anul 2920, in Patriarhia Romind, ex ,Anul omagial at Pastoratiet périnfilor xi copiilor” gi Anu! "comemorativ af 2 aprobi programul-cadru (teologic-educational, cultural si mediatic) intitulat 2020 — Amul omagial al pastoratiei parintilor $i copiitor sf Anu eémemorativ al fiantroplior ortodoest roman Cubinecuvintare i dragoste fn Hristo, Paegnpinriiits SrANTULUI SINOD | sox Anuienscorvt. BUCURESTILOR, ‘MrmmoPotrroL. MUNTENIEI st DOBROGEI, LOCHITORUL TRONULUr CEzanit CAPADOCIEL gi ‘PATRIARHUL BISHRICH ORTODOXE ROMANE SecwuetaKut SeANTULULSINOD Martecun Tbs: prt 4Vantaan Promgreate Ennscor vicar PATmIanITAr. Preasintie Sale, ee asia 2 din 6 CANCELARIA SFANTULULSINOD next hottrare nt 49,709/ 2018 Ostecr: Program-cadru (iturgic, cultural si mediatie) intitulat, in Patriarhia Romana, 4.2020 ~ Anul emagial al pastoragtet paringilor st coputor si Anul comemoratio 4lfilantropiior orindocsi romain PROGRAM-CADRU Giturgie, cultural 91 mediatic) intitulat 2020 ~ Amulomagial al pastoratiei parintilorsicopilor si Amul

S-ar putea să vă placă și