Sunteți pe pagina 1din 7

CUPRINS

Cap. 1. Scop
Cap. 2. Domeniu de aplicare
Cap. 3. Responsabilităţi
Cap. 4. Documente de referinţă
Cap. 5. Procedură
Cap. 6. Resurse
Cap. 7. Verificare şi recepţie

1 .SCOP

Prezenta procedură conţine condiţiile ce trebuie respectate şi activităţile necesare execuţiei, montării şi verificării căminelor de
vane, de vizitare, pentru diferite echipamente, utilizate în componenţa reţelelor de apă, canalizare, drenaj ape pluviale sau levigat,
având o construcţie similară.. Procedura constituie documentul de referinţă pentru execuţia, controlul şi recepţia acestui gen de lucrări.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică la reţelele de alimentare şi distribuţie apă potabilă, la reţelele de canalizare menajeră şi pluvială, la
reţelele de drenaj amplasate în diferite locaţii - gropi de deşeuri, stabilizare terenuri, etc. - pentru colectarea şi evacuarea spre un
emisar a apelor de infiltraţie, a apelor meteorice sau a levigatului. Procedura se referă la cămine îngropate în teren, realizate în
construcţie monolită sau în construcţie prefabricată din diferite materiale - beton, PE, PP, GRP, PVC. Căminele cu alte destinaţii şi alte
variante constructive nu fac obiectul acestei proceduri.

3. RESPONSABILITĂŢI

Pe parcursul executării lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi controlorii
tehnici ai întreprinderii de execuţie.

Executantul nu este îndreptăţit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.
Frecvenţele verificărilor sunt specificate în proiectul de execuţie. în cazuri speciale, proiectantul poate prevedea mărirea acestor
frecvenţe.

În toate cazurile în care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistenţa,
stabilitatea, durabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor depăşeşte în sens defavorabil abaterile admisibile, prevăzute în proiecte sau în
prescripţiile tehnice decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului dat în scris de beneficiar, cu
avizul proiectantului.
Constructorul are obligaţia de a verifica proiectul de execuţie, de a fi în conformitate cu condiţiile de calitate cuprinse în
prescripţiile tehnice şi normele în vigoare.

Sarcinile constructorului sunt:


Să execute obligatoriu lucrările conform documentaţiei de execuţie, caietului de sarcini şi conform dispoziţiilor de şantier;
Să nu efectueze modificări ale proiectului sau caietului de sarcini decât cu acordul scris al proiectantului şi beneficiarului;
Să organizeze desfăşurarea normală a lucrărilor în scopul respectării termenelor de execuţie;
Să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii lucrărilor şi muncitorilor, aprovizionându- se din timp cu materialele
şi utilajele necesare;
Să anunţe telefonic proiectantul în cazul apariţiei unor lucrări neprevăzute sau a unor neconcordanţe ale proiectului cu terenul,
sau a eventualei lipse a unor detalii ce împiedică desfăşurarea lucrărilor;
Să oprească lucrările la anunţul scris al proiectantului sau beneficiarului până la clarificarea neconcordanţelor apărute între
prevederile tehnice din proiect şi cele din teren;
Să asigure dotarea şantierului cu personalul de specialitate şi laboratorul minim necesar pentru asigurarea verificării calităţii
pământului utilizat şi a calităţii compactărilor realizate, cu numărul de probe de control ce vor rezulta ca minim necesare;
Să solicite la nevoie asistenţa tehnică proiectantului sau altor unităţi de specialitate pentru îndrumarea sau verificarea calităţii
lucrărilor de către laboratorul propriu;
Să asigure întocmirea, ţinerea la curent şi înaintarea la beneficiar şi proiectant a tuturor fişelor şi diagramelor cu rezultatele
analizelor de laborator solicitate prin caietul de sarcini pe perioada de execuţie. Fişele întocmite de constructor vor fi vizate de
beneficiar;
Să analizeze concluziile prelucrării rezultatelor obţinute pe parcursul execuţiei şi să ia toate măsurile de îmbunătăţire stabilite de
comun acord cu proiectantul şi beneficiarul;
Să organizeze controlul intern pentru urmărirea calităţii lucrărilor, atât pentru respectarea tehnologiilor prescrise, cât şi pentru
obţinerea gradului de compactare stabilit.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

NORMATIV I. 22 - 99
SR 6819-1997 Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi execuţie
SR 4163/3-1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare
SR EN 805/2000 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor
STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare

5. PROCEDURA

5.1. Generalităţi
în componenţa mai multor tipuri de reţele şi alte obiective cum ar fi staţii de tartare a apei, staţii de epurare a apelor uzate,
depozite de deşeuri, amenajări complexe de construcţii, se întâlnesc construcţii îngropate pentru instalarea de echipamente, pentru
vizitarea reţelelor pe care sunt plasate, pentru instalarea de pompe, etc.
Forma căminelor este de regulă circulară sau rectangulară, ele sunt amplasate sub nivelul terenului pe partea carosabilă a
drumurilor sau platformelor, sau pe spaţiu verde.
Căminele se compun dintr-o piesă de fund - care reprezintă baza oricărui tip de cămin - în care pot fi practicate deschideri
pentru intrarea/ieşirea unor racorduri - elemente ce compun camera de lucru, elemente de racord cu suprafaţa, ramă cu capac de
închidere,
Capacele de închidere pot fi carosabile sau necarosabile, după locaţia căminului.
Camera de lucru şi elementele de legătură cu suprafaţa pot fi realizate din beton - monolit sau prefabricat - sau din elemente
prefabricate.
Construcţia căminelor devansează de regulă montarea conductelor.
Pentru realizarea căminelor sunt necesare lucrări de săpături la adâncimi diferite, în funcţie de rolul pe care îl au în cadrul
construcţiei.
Pentru căminele în care se amplasează apometre sau vane adâncimea de pozare este mică, de regulă sub 2m.
Pentru căminele în care se amplasează pompe cu acţionare electrică adâncimea de pozare este mai mare, putând ajunge la 5-6m.
Pentru căminele de vizitare dispuse pe reţelele de canalizare adâncimea de pozare poate ajunge chiar şi la 8-10m.
Practic săpăturile pentru căminele trebuie realizate în majoritatea cazurilor sub protecţia unor sprijiniri adecvate adâncimii de
pozare şi cu măsuri de epuisment al apelor de infiltraţie sau meteorice.
Simultan cu realizarea căminului trebuie realizate şi conductele care vin sau pleacă din acesta, pe o lungime suficientă astfel ca
săpăturile ulterioare pe traseele acestora să nu destabilizeze terenul adiacent căminului.
Deoarece lucrările se pot desfăşura la adâncimi uneori destul de mari, sunt necesare măsuri corespunzătoare de instruire a
muncitorilor, precum şi de protecţie a acestora, pentru a evita accidentele posibile.
În continuare vom descrie detaliat lucrările necesare pentru realizarea fiecărui tip de cămin menţionat în această procedură.

5.2. Execuţie cămine


5.2.1. Cămine monolite
Căminele executate în construcţie monolită din beton se execută în câteva etape de cofrare şi betonare. Principalele operaţii ce
se execută sunt:
Semnalizarea locaţiei, împrejmuirea şi marcarea;
Verificarea existenţei unor conducte, cabluri, etc.;
Execuţia săpăturii cu excavator si finisarea manuala a gropii;
Montarea susţinerilor pentru protecţia lucrării;
Aducerea la cotă a fundului gropii;
Turnarea betonului de egalizare;
Montarea cofrajelor interioare şi exterioare;
Betonarea piesei de fund în care se va realiza betonul de pantă corespunzător cu diametrele viitoarelor racorduri de canalizare;
sau
Betonarea piesei de fund in care se vor îngloba piesele de trecere etanşă corespunzător cu direcţiile viitoarelor racorduri de apă;
Betonarea pereţilor până la nivelul plăcii de acoperire;
Betonarea plăcii de acoperire cu aducerea la cota terenului, în ea înglobându-se rama capacului de închidere;
Demontarea cofrajelor;
Realizarea hidroizolaţiei exterioare;
Executarea umpluturii cu scoaterea susţinerilor;
Realizarea tencuielii impermeabile la interior;
Refacerea terenului la aspectul iniţial.

5.2.2. Cămine prefabricate din tuburi de beton


Căminele prefabricate din beton sunt formate din tuburi sau inele circulare din beton turnat în tipare metalice, sunt prevăzute cu
o buză de rezemare şi cu o garnitură din cauciuc inelară pentru asigurarea etanşeităţii perfecte a căminului. Montarea acestor cămine
comportă cam aceleaşi operaţii, cu diferenţa că nu se mai toarnă la faţa locului decât piesa de fund şi betonul de egalizare. Montarea se
face mult mai repede şi terenul poate fi redat circulaţiei mai devreme. Umpluturile se vor executa numai după ce se execută o lungime
suficientă de conductă pe eventualele trasee de racorduri, pentru a asigura stabilitatea căminelor.
în mod obişnuit căminele devansează montarea conductei, existând însă şi situaţii în care se execută mai întâi montarea
conductei pe lungime mai mare decât distanţa dintre două cămine, executarea sau montarea căminelor făcându-se ulterior.
Ne vom referi în continuare la montarea căminelor prefabricate din beton (ecologice). Căminele prefabricate sunt realizate -
dintr-un element de fund care are prevăzute din construcţie piesele de trecere pentru toate racordurile ce ţin de căminul respectiv,
amplasate pe direcţiile necesare în teren; - din elemente sub formă de inele care se asamblează între ele cu ajutorul unor garnituri din
cauciuc; - dintr-un element de racord (element de acces) cu rama capacului de acces în cămin; - aducerea la cota necesară se face cu
ajutorul unui element turnat din beton şi care face legătura între conul de acces şi rama capacului.
Montarea acestor cămine se face cu ajutorul unei macarale, sub protecţia sprijinirilor, pe o fundaţie din beton simplu.

Operaţiile principale ce se vor executa sunt:


Semnalizarea locaţiei, împrejmuirea si marcarea;
Verificarea existenţei unor conducte, cabluri, etc.;
Execuţia săpăturii cu excavator şi finisarea manuală a gropii;
Montarea panourilor de susţinere pentru protecţia lucrării;
Aducerea la cotă a fundului gropii;
Turnarea betonului de egalizare;
Montarea cofrajelor interioare şi exterioare;
Betonarea piesei de fund în care se vor îngloba piesele de trecere etanşă corespunzător cu direcţiile viitoarelor racorduri;
Demontarea cofrajelor;
Instalarea - cu ajutorul dispozitivului special de prindere - inel cu inel, inclusiv garniturile din cauciuc;
Betonarea plăcii de acoperire cu aducerea la cota terenului, în ea înglobându-se rama capacului de închidere;
Montarea piesei superioare (coşul de acces) care are o formă tronconică şi înălţimea necesară; Montarea capacului de acces şi
a ramei din fontă;
Realizarea hidroizolaţiei exterioare;
Executarea umpluturii cu scoaterea panourilor de susţinere;
Realizarea tencuielii impermeabile la interior;
Refacerea terenului la aspectul iniţial.

5.2.4. Cămine de rupere de pantă


Căminele de rupere de pantă pentru conducte de canalizare se execută în construcţie combinată - monolită din beton şi inele
prefabricate din beton. Operaţiile necesare sunt următoarele:
Semnalizare locaţie, împrejmuire si marcare;
Verificarea existenţei unor conducte, cabluri, etc.;
Săpătura cu ajutorul excavatorului si finisare manuala;
Montare susţineri pentru protecţia lucrărilor;
Aducerea la cotă a fundului săpăturii;
Aşternere beton de egalizare;
Montare cofraje interioare şi exterioare pentru fundaţia de beton;
Betonarea piesei de fund împreuna cu piesele de trecere;
Montarea tuturor elementelor înglobate în beton şi a armăturilor;
Montarea inelelor prefabricate până la suprafaţă (conform cu cele prezentate la căminele prefabricate din tuburi de beton)
Montare cofraje interioare şi exterioare pentru conducta de coborâre, turnare beton;
Montare conducta de intrare şi ramificaţia spre camera de lucru a căminului;
Montare cofraje exterioare pentru betonul de acoperire a conductelor, turnare beton;
Demontare cofraje;
Realizarea hidroizolaţiei exterioare;
Realizarea tencuielii impermeabile la interior;
Realizare umpluturi cu retragerea simultană a susţinerilor;
Refacere teren la aspectul iniţial.

5.2.5. Căminele prefabricate din GRP/PVC


Aceste cămine au corpul cu diametrul min. 1000mm, proiectate cu un element de conectare la suprafaţa drumului. Căminele
prefabricate se amplasează pe o piesă de fund, care are din construcţie piesele de trecere pentru racordurile viitoare ce se vor face,
localizate pe direcţiile necesare în locaţie (în variantele - o ieşire; o intrare/o ieşire; doua intrări/o ieşire: etc. pentru căminele de pe
reţele de apă). Aceste cămine sunt formate din tuburi GRP care se asamblează împreună cu inelul superior din beton şi cu baza din
beton cu ajutorul cuplajului FWC.
Instalarea acestor cămine se face cu ajutorul unei macarale, sub protecţia unor suporţi, pe o fundaţie din beton.
Principalele operaţii ce se execută sunt:
Semnalizare locaţie, împrejmuire şi marcare;
Verificarea existenţei unor conducte, cabluri, etc.;
Desfacerea sistemului rutier existent;
Săpătura mecanică şi finisarea manuală a golului pentru cămin;
Montarea suporţilor provizorii pentru protecţia lucrărilor;
Aducere la cotă a patului de pozare;
Turnarea betonului de egalizare;
Montare cofraje exterioare şi turnare beton pentru elementul de bază din beton;
Instalare - cu ajutorul unui dispozitiv special - a inelului prefabricat din GRP şi a tuturor racordurilor, fixare în cofraj,
betonare;
Demontare cofraje;
Montare element de legătură FWC;
Realizare umpluturi până la nivelul inferior al inelului de beton;
Montare placă de acoperire, aducere la cotă şi înglobare în ea a ramei capacul de închidere; Instalarea inelului de beton
şi a plăcii intermediare;
Instalarea scării de acces;
Realizare umpluturi cu ridicarea simultană a susţinerilor;
Montare cofraje interioare şi exterioare;
Betonarea plăcii de acoperire cu aducerea ei la cotă şi înglobarea în ea a ramei pentru capacul de închidere;
Realizare umpluturi cu ridicarea simultană a susţinerilor şi refacerea terenului la aspectul iniţial.
Turnarea betonului de formă la partea inferioară a căminului conform proiect - pentru cămine de vizitare pe reţele de
canalizare.

5.2.6. Cămine prefabricate din PP


Căminele prefabricate din PP sunt proiectate din inele îmbinate cu garnituri din cauciuc pentru o perfectă etanşare. Umplutura
se va executa doar după montarea unei lungimi de conductă suficientă - pe traseul viitoarei racordări - pentru a asigura stabilitatea
căminului.
Căminele prefabricate se montează pe o fundaţie din beton şi conţin:
- un element cu piesa de trecere pentru branşamentul respectiv, orientat pe direcţia respectivă;
- un element de legătură pentru rama capacului de închidere a căminului;
- corpul căminului format din unul sau mai multe inele din PP. Instalarea acestor cămine se face cu ajutorul unei macarale, sub
protecţia unor suporţi, pe o fundaţie din beton.
Operaţiile principale necesare sunt următoarele:
Semnalizarea locaţiei, împrejmuire şi marcare;
Verificarea existenţei conductelor existente, cabluri, etc.;
Săpătură cu excavator şi finisare manuală a săpăturii;
Montare suporţi pentru protecţia lucrărilor;
Aducerea fundului şanţului la cotă;
Turnare beton de egalizare;
Montare cofraje interioare şi exterioare;
Turnare beton pentru fundaţie;
Instalarea pe fundaţie - cu ajutorul unui dispozitiv de prindere special - a inelelor prefabricate; Realizarea plăcii de acoperire pe
inelul superior şi înglobarea în ea a ramei cu capacul de închidere; Instalarea capacului;
Execuţie umpluturi cu retragerea suporţilor şi refacerea terenului la aspectul original.
Toate operaţiile se execută folosind doar dispozitive obişnuite.

5.2.7. Căminele prefabricate din PE


Aceste cămine sunt asemănătoare cu cele de mai sus. Montarea lor se va face în mod similar, diferenţa o constituie elementul de
fund. Umpluturile se vor realiza numai după execuţia unor lungimi suficient de mari în lungul viitoarelor racorduri pentru a asigura
stabilitatea căminelor.
Principalele operaţii ce se execută sunt:
Semnalizare locaţie, împrejmuire şi marcare;
Verificarea existenţei unor conducte, cabluri, etc.;
Desfacerea sistemului rutier existent;
Săpătură mecanică şi finisare manuală a golului pentru cămin;
Montarea suporţilor provizorii pentru protecţia lucrărilor;
Aducere la cotă a patului de pozare;
Turnarea betonului de egalizare;
Montare cofraje interioare şi exterioare;
Instalare - cu ajutorul unui dispozitiv special - a inelelor prefabricate;
Montare placă de acoperire, aducere la cotă şi înglobare in ea a ramei capacului de închidere;
Instalarea capacului de acces;
Realizare umpluturi cu ridicarea simultană a susţinerilor şi refacerea terenului la aspectul iniţial.
Toate operaţiile se vor realiza manual folosindu-se dispozitive simple.

5.2.8. Testul hidrostatic pentru conducte şi cămine


Proba se execută cu apă la o presiune stabilită după cum urmează: umplerea tronsonului la o presiune apropiată de cea prevăzută
până la nivelul cel mai de jos al căminelor din amonte şi aval, măsurată în lungul generatoarei superioare a tubului; se consideră că
presiunea maximă poate fi 50 kPa şi cea minimă poate fi de 10 kPa.
Porţiunea de reţea supusă testării este umplută cu apă pe la partea inferioară, inclusiv căminele de pe această porţiune şi este
menţinută timp de maximum o oră, atât cât este considerat necesar.
Perioada de testare trebuie să fie de 30 minute. Pe durata acestei perioade presiunea apei trebuie să fie menţinută cu o eroare de
maximum 1 kPa, prin restabilirea nivelului iniţial al apei.
Testarea este considerată satisfăcătoare dacă apa de adaus nu depăşeşte cantitatea de:
- 0,15 l/mp pentru 30 minute la conducte;
- 0,20 l/mp pentru 30 minute la conducte şi cămine;
- 0,40 l/mp pentru 30 minute la cămine şi camere de inspecţie.
Lungimea porţiunii de testare va depinde de lungimea spaţiului de lucru, de distanţa dintre cămine şi configuraţia reţelei şi va fi
stabilită pe perioada realizării ei.
Tronsonul va fi curăţat astfel ca îmbinările să poată fi observate dinafară. Cele două capete ale tronsonului vor fi închise ermetic
prin folosirea unor dispozitive tip Vetter. Testarea şi reparaţiile defecţiunilor vor fi repetate de câte ori va fi necesar, până la dispariţia
scurgerilor vizibile sau până ce aceste scurgeri nu depăşesc limitele admise.
Testarea poate fi aplicată şi la cămine, prin umplerea lor cu apă până la 10cm sub placă sau faţă de nivelul final şi menţinerea
timp de 24 de ore pentru saturarea betonului, cu completarea la nivelul iniţial. Aceste pierderi de apă nu trebuie să fie mai mari decât
echivalentul a 2cm deasupra nivelului de uscat al camerei, în 24 de ore.
Pentru căminele din PE perioada de testare poate fi de 30 minute.
Pentru tuburi din oţel presiunea de încercare va fi de 1,5 ori mai mare decât presiunea de regim, pentru tuburi din fontă ductilă
va fi cu 5 bari mai mare, iar pentru tuburi din PVC sau PE conform recomandărilor fabricantului.
Testarea şi dezinfectarea se vor realiza între căminul de început şi primul cămin curent / între două cămine curente / între
ultimul cămin curent şi căminul de capăt al conductei. Aceste lucrări se vor realiza respectând toate prevederile şi condiţiile impuse
prin caietele de sarcini şi producători.
Dezinfectarea tronsoanelor terminate se va realiza după realizarea probei de presiune şi înainte de darea în folosinţă. De
asemenea, se va realiza spălarea conductei pentru eliminarea materialelor străine.
Dezinfectarea se va realiza cu o soluţie de hipoclorit de calciu. Această soluţie se va doza la concentraţia prevăzută, astfel încât
să nu se depăşească valoarea de 25 ppm.

6. RESURSE

Pentru realizarea lucrărilor descrise mai sus sunt necesare resurse, printre care principalele considerăm că putem menţiona
următoarele:
- resurse materiale - conform standardelor, fişelor tehnice şi prevederilor caietului de sarcini, precum şi pe baza celor mai bune
oferte ale furnizorilor - ţevi de diferite materiale, armături, piese şi confecţii metalice ce se înglobează în beton, elemente de etanşare
treceri prin pereţi, fitinguri, panouri şi dulapi de lemn pentru sprijiniri, dispozitiv pentru agăţarea şi manevrarea panourilor, sistem de
semnalizare a lucrărilor, pasarele, podeţe şi balustrade pentru protecţia lucrărilor, etc.;
- utilaje şi echipamente - excavator, automacara, încărcător frontal, picon şi ciocane pneumatice, maşină de tăiat asfalt şi beton
rutier, maiuri mecanice şi plăci vibrante, pompe de epuisment, autobasculante, alte mijloace de transport, truse de sudură, truse de
lipire, aparate de măsură şi control, etc.;
- forţă de muncă - formaţie de muncitori compusă din 6-8 oameni şi şef de formaţie.

7. VERIFICĂRE ŞI RECEPŢIE

7.1. Verificări înainte de montaj


Se va efectua o verificare a aspectului ţevilor şi elementelor de asamblare, pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte. Se
va efectua o verificare în ceea ce priveşte corespondenţa materialelor cu prevederile din proiect.

7.2. Verificări în timpul montajului


- verificarea corectei funcţionări a dispozitivelor de sudare;
- verificarea calităţii sudurilor efectuate;
- verificarea condiţiilor de realizare a şanţului;
- verificarea respectării distanţelor minime de amplasare şi a adâncimii de montaj;
- verificarea modului de pozare a conductelor;
- verificarea realizării marcării traseului.

7.3 Probe
Probele de presiune a conductelor se vor executa conform prevederilor SR 4163 -3 şi STAS 6819.
Proba de presiune preliminară se poate efectua la fiecare tronson, pe marginea şanţului, dar nu va depăşi 500m.
Proba de presiune finală se poate realiza pe mai multe tronsoane, dar numai în şanţuri şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
- au montate toate armăturile,
- s-a realizat o acoperire parţială a conductei lăsându-se îmbinările libere,
- s-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale.

înainte de umplerea tronsonului cu apă, se închid capetele tronsonului cu capace asigurate sprijinite, conform detaliilor
prevăzute în proiect.
Nu se folosesc robinetele ca piese de închidere a capetelor tronsoanelor supuse probei. Umplerea tronsonului cu apă se face prin
punctul cel mai de jos al acestuia după ce, în prealabil, s-au deschis robinetele de dezaerisire prevăzute în punctele înalte şi care se
închid treptat, numai după ce prin robinetele respective se evacuează apă fără aer.

Presiunea de probă se realizează şi se măsoară în punctul cel mai coborât al reţelei, respectându-se pentru conductele de PE
datele producătorului, manometrele fiind montate în punctele cerute de proiectant, proba realizându-se de preferinţă pe timp răcoros,
dimineaţa sau seara, pentru ca rezultatele să nu fie influenţate de variaţiile de temperatură din timpul zilei.
Manometrele vor fi verificate metrologic înainte de punerea lor în punctele de măsurare.
Vor fi verificate îmbinările pentru a nu exista scurgeri vizibile.

Pentru realizarea presiunii se vor folosi pompele cu piston.


înaintea punerii în funcţiune a reţelelor exterioare de apă potabilă realizate cu conducte PE, acestea vor fi umplute cu apă
potabilă şi clor timp de minim 24 h pentru dezinfectare, apoi vor fi golite şi spălate cu apă potabilă curentă timp de minim 24 h, în
conformitate cu prevederile Normelor sanitare şi a celorlalte norme în vigoare prevăzute de proiectant.

Proba de presiune finală se constituie în FAZA DETERMINANTA, stadiu în care executantul va convoca beneficiarul şi
delegatul Inspecţiei judeţene în construcţii, în conformitate cu Ordinele MLPTL în vigoare.

Probarea reţelelor de conducte de apă - inclusiv căminele - se va efectua la presiunea hidraulică prevăzută în proiect, după
minimum 24 h de la efectuarea ultimei suduri. Presiunea de încercare va fi de regulă de 1,5 ori presiunea de regim, însă minimum 6
bari, dar nu mai mare de 32 bari, iar durata de încercare va fi de 120 minute.

Nu se admit probe de presiune efectuate cu aer comprimat. Sudurile defecte se vor îndepărta prin tăierea porţiunii respective,
după care se vor reface, efectuându-se apoi o nouă probă de presiune.