Sunteți pe pagina 1din 16

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT

PROFESORI CJRAE – SESIUNEA 2020

Numele și prenumele: ……………………………………..……………………………………………….……….………………………………………………………………..……………….


Unitatea de învățământ: ………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………….…………….............
Disciplina/domeniul pentru care își depune dosarul de concurs: …………………………………………………………………………………………………………….……..
Gradul didactic: ………………………….. Vechimea în învățământ: ……………… Perioada evaluată: 1 septembrie 2014 - 31 august 2019

Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă (maxim 90 puncte)
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 10 p - Elaborarea şi aplicarea planurilor de intervenţie
preșcolarilor/elevilor, materializate în progresul personalizată (P.I.P.) / planurilor de consiliere cu
copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în durată de un an, certificate de conducerea unităţii
şcolare
Fișa de apreciere a progresului elevilor, ca o
0,50 p/P.I.P. avizate și înregistrate
confirmare a parcurgerii coerente și cu consecvență
- Rezultate obținute în pregătirea elevilor vizând
a Curriculumului în vigoare și a atingerii progresul individual la clasă, certificate de
obiectivelor/elementelor de competență conducerea unităţii şcolare
menționate în acesta, rezultate deosebite obținute 0,50 p/ an școlar/elev
în pregătirea elevilor materializate în progresul - Rezultate deosebite în activităţi specifice de
elevilor la clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, consiliere psihopedagogică şi de management al
la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu / vieţii personale şi al carierei în scopul îmbunătăţirii
rezultate obţinute cu clasa şi individual la performanţelor şcolare, de reducere a abandonului
disciplinele de specialitate din învăţământul şcolar şi de creştere a frecvenţei elevilor la cursuri,
în activităţi de facilitare a procesului de incluziune
tehnologic și vocațional, pe baza datelor statistice de
şcolară, cu părinţii şi cadrele didactice, cu impact în
la nivelul unităţii de învăţământ, ca o confirmare a integrarea şcolară şi socială a copilului, certificate
atingerii obiectivelor / competenţelor specifice de conducerea unităţii şcolare/directorul C.J.R.A.E.
impuse de curriculumul şcolar în vigoare, respectiv Botoșani
rezultate deosebite în activităţi specifice de 0,50 p/an școlar

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 1/16 Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
consiliere psihopedagogică şi de management al - Rezultate deosebite în activităţi specifice de
vieţii personale şi al carierei în scopul îmbunătăţirii remediere a limbajului şi comunicării, cu impact în
performanţelor şcolare, de reducere a abandonului integrarea şcolară şi socială a copilului, cu părinţii
şi cadrele didactice, certificate de conducerea
şcolar şi de creştere a frecvenţei elevilor la cursuri,
unităţii şcolare/directorul C.J.R.A.E. Botoșani
în activităţi de facilitare a procesului de incluziune
0,50 p/program
şcolară şi în remedierea limbajului şi comunicării cu - Activitate în cadrul comisiilor neremunerate de
impact în integrarea şcolară şi socială a copilului organizare și desfășurare a examenelor naționale /
a evaluărilor naționale / a simulărilor naționale /
alte comisii de lucru neremunerate de la nivelul
inspectoratului școlar / unității de învățământ
C.J.R.A.E. Botoșani
0,50 p/comisie
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 12 p - Inițierea și derularea proiectelor pentru
preșcolarilor/elevilor din categorii dezavantajate îmbunătăţirea accesului la educaţie a elevilor din
(elevii cu cerinţe educaţionale speciale din medii dezavantajate
învățământul special, integraţi în învăţământul de  la nivel județean 1 p/proiect
 la nivel național 2 p/proiect
masă, copii din familii monoparentale, copii în
- Participare la proiecte pentru îmbunătăţirea
plasament, copii crescuți de rude, copii din accesului la educaţie a elevilor din medii
comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați dezavantajate
în străinătate, copii şcolarizaţi la domiciliu sau în  la nivel județean 0,50 p/proiect
spital, copii cu HIV etc.)  la nivel național 1 p/proiect
- Premii obţinute la concursuri de către elevii din
(documente doveditoare care atestă că preşcolarii/elevii se medii dezavantajate:
încadrează în categoriile enumerate anterior) La nivel naţional
locul I 1 p/diplomă
locul II 0,75 p/diplomă
locul III 0,50 p/diplomă
La nivel interjudeţean
locul I 0,75 p/diplomă
locul II 0,50 p/diplomă
locul III 0,25 p/diplomă
La nivel judeţean
locul I 0,50 p/diplomă
locul II 0,25 p/diplomă
locul III 0,10 p/diplomă

2/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
- Evidențierea progresului școlar / performanțelor
elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerințe
educaționale speciale și cu alte dificultăți de
învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de
performanță.
0,50 p/an/elev
c) Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor metode, 10 p - Utilizarea de softuri educaționale / platforme
procedee şi tehnici de abordare a predării – învățării educaționale (AeL, INSAM, IntelTeach / ThinkQuest
- evaluării inovative, preluate din cercetarea / INTUITEXT / Moodle și alte aplicații / platforme)
0,50 p/an școlar
educaţională de profil, promovate în cadrul unor
- Crearea de lecții / teste pe calculator, utilizând
proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de
programe și aplicații existente în unitatea de
experiență sau mobilități), al unor proiecte la nivel învățământ
județean (în parteneriat cu instituții de învățământ 0,25 p/lecție
superior de profil sau organizații neguvernamentale - Inițierea / elaborarea / aplicarea unor metode,
cu experiență relevantă în domeniu) și/sau procedee și tehnici de predare inovative, specifice
promovate de M.E.C. la nivel național, prin scrisorile disciplinei predate, respectiv în activitatea de
metodice, respectiv în activitatea de consiliere consiliere psihopedagogică/de intervenţie
psihopedagogică/de intervenţie logopedică a unor logopedică
metode, procedee şi tehnici inovative 0,50 p/metodă/procedeu/tehnică
- Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a predării
– învățării - evaluării inovative, preluate din cadrul
proiectelor cu finanțare externă (inclusiv
schimburi de experiență sau mobilități) sau
derulate prin programele Comisiei Europene, ale
Parlamentului European și alte altor instituții
europene:: Erasmus+, Vizite pregătitoare, Vizite de
studiu/Programul Transversal, acţiunea cheie 1),
eTwinning, Pestalozzi, Ateliere Graz, ACES, granturi
SEE, Jobs, Junior Achievement România (JAR),
„Europa, casa noastră” (Lider European și
EuroQuiz), „Școli-ambasador ale Parlamentului
European”, „Euroscola” etc.
0,50 p/ metodă/ procedeu/ tehnică/ iniţiativă

3/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
- Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a predării
- învățării - evaluării inovative, preluate din cadrul
unor proiecte la nivel județean (în parteneriat cu
instituții de învățământ superior de profil sau
organizații neguvernamentale cu experiență
relevantă în domeniu) și/sau promovate de
Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel național,
prin scrisori metodice
0,5p/ metodă/ procedeu/ tehnică/ iniţiativă
d) Performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor și Olimpiade școlare / concursuri de profil
elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi / sau 7p - Etapa internațională:
concursuri de profil corelat cu disciplina predată, locul I - 7 p/diplomă cu finanțare MEN
- 4 p/diplomă fără finanțare MEN
materializate prin obţinerea premiilor I, II, III,
locul II - 6 p/diplomă cu finanțare MEN
menţiunilor/premiilor și mențiunilor speciale la
- 3 p/diplomă fără finanțare MEN
etapa judeţeană şi a municipiului Bucureşti /sector/ locul III - 5 p/diplomă cu finanțare MEN
interjudeţeană /naţională / internaţională, incluse în - 2 p/diplomă fără finanțare MEN
programul de activităţi şi în calendarul mențiuni / premii speciale
inspectoratului şcolar / M.E.C. și / sau pregătirea - 4 p/diplomă cu finanțare MEN
loturilor olimpice de elevi - 1 p/diplomă fără finanțare MEN
- Etapa națională:
locul I - 7 p/diplomă cu finanțare MEN
- 4 p/diplomă fără finanțare MEN
locul II - 6 p/diplomă cu finanțare MEN
- 3 p/diplomă fără finanțare MEN
locul III - 5 p/diplomă cu finanțare MEN
- 2 p/diplomă fără finanțare MEN
mențiuni / premii speciale
- 4 p/diplomă cu finanțare MEN
- 1 p/diplomă fără finanțare MEN

4/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
- Etapa interjudețeană / regională / zonală:
locul I - 6 p/diplomă cu finanțare MEN
- 4 p/diplomă fără finanțare MEN
locul II - 5 p/diplomă cu finanțare MEN
- 3 p/diplomă fără finanțare MEN
locul III - 4 p/diplomă cu finanțare MEN
- 3 p/diplomă fără finanțare MEN
mențiuni / premii speciale
- 2 p/diplomă cu finanțare MEN
- 1 p/diplomă fără finanțare MEN
- Etapa județeană:
locul I - 5 p/diplomă cu finanțare MEN
- 3 p/diplomă fără finanțare MEN
locul II - 4 p/diplomă cu finanțare MEN
- 2 p/diplomă fără finanțare MEN
locul III - 3 p/diplomă cu finanțare MEN
- 1 p/diplomă fără finanțare MEN
mențiuni / premii speciale
- 2 p/diplomă cu finanțare MEN
- 0,5p/diplomă fără finanțare MEN
- Pregătirea / îndrumarea preșcolarilor / elevilor în
vederea participării la concursuri și olimpiade
internaționale (dovedite cu documente avizate de
MEN)
0,50 p /activitate/concurs
- Promovarea elevilor pentru performanță:
 la nivel național 1 p/an școlar
 la nivel interjudețean 0,75 p/an școlar
 la nivel județean 0,5 0p/an școlar
e) Rezultatele deosebite obţinute în centrele de 10 p - Activitatea desfășurată cu preșcolarii / elevii cu
excelență, în centrele de resurse pentru educaţie şi CES sau cu elevii cu dificultăți de învățare
dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru (certificată de directorul unităţii de învăţământ
/directorul C.J.R.A.E. Botoșani)
educaţie timpurie, certificate de inspectorul de
0,50 p/elev/an școlar
specialitate / organizaţia coordonatoare, și / sau

5/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
rezultate deosebite obținute cu elevii cu cerinţe - Activități de educaţie incluzivă (certificate de
educaţionale speciale şi / sau tulburări de învăţare, directorul unităţii de învăţământ/directorul
certificate de directorul unităţii de învăţământ / C.J.R.A.E. Botoșani)
0,50 p/activitate
inspectorul de specialitate sau directorul Centrului
- Rezultate deosebite cu preșcolarii / elevi cu CES
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională / sau cu dificultăți de învățare (certificate de
Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de
Asistenţă Educaţională specialitate/directorul C.J.R.A.E.):
- La nivel național:
 Premiul I: 0,60 p/diplomă
 Premiul II: 0,50 p/diplomă
 Premiul III: 0,40 p/diplomă
 Premiul special: 0,30 p/diplomă
 Mențiune 0,30 p/diplomă
- La nivel interjudețean/regional/județean:
 Premiul I: 0,50 p/diplomă
 Premiul II: 0,40 p/diplomă
 Premiul III: 0,30 p/diplomă
 Premiul special: 0,20 p/diplomă
- Mențiune: 0,20 p/diplomă
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de 8p - Participarea, în calitate de președinte /
evaluare / organizare, la olimpiadele și concursurile vicepreședinte / secretar / membru al comisiei de
de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, evaluare/organizare, la concursurile și olimpiadele
incluse în programul de activităţi şi în calendarul
naţionale şi internaţionale incluse în programul de
inspectoratelor şcolare / Ministerului Educației
activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar /
Naționale:
M.E.C.  judeţene 0,50 p/comisie/an
 interjudeţene 1 p/comisie/an
 naţionale 2 p/comisie/an
 internaţionale 3 p/comisie/an
- Profesor supraveghetor la concursuri
 judeţene 0,50 p/an/activitate
 interjudeţene 1 p/an/activitate
 naţionale 1 p/an/activitate

6/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
- Profesor însoțitor la etapele:
 judeţene 0,50 p/concurs
 interjudeţene 1 p/ concurs
 naţionale 1 p/ concurs
g) Implicare în activitatea de tratare diferențiată a 12 p - Implicarea în implementarea proiectelor care au
preșcolarilor / elevilor din grupele / clasele cu regim ca scop tratarea diferenţiată a preșcolarilor /
simultan / alternative educaţionale și / sau în elevilor cu CES sau cu elevii cu dificultăți de
învățare
implementarea activităţilor de învăţare remedială
1,50 p/proiect
- Implementarea unor programe de învățare
remedială, derulate cu preșcolarii / elevii cu CES
sau cu elevii cu dificultăți de învățare (certificată
de directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de
specialitate/directorul C.J.R.A.E. Botoșani)
1,50 p/elev/an școlar
h) Implementarea unor proiecte educaționale 10 p - Elaborarea / implementarea unor proiecte
inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel educaţionale inovatoare, precum: educație
local/județean/interjudețean/național/internațional parentală, educație ecologică, educație pentru
sănătate, educație financiară, educație
(de exemplu, domenii precum: educație parentală,
emoțională, educație incluzivă, educație
educație ecologică, educație pentru sănătate,
interculturală, educație pentru mișcare etc.)
educație financiară, educație emoțională, educație  la nivel local 0,50 p/proiect
incluzivă, educație interculturală, educație pentru  la nivel judeţean 1 p/proiect
mișcare etc.) și/sau implicarea în implementarea  la nivel interjudețean 1,50 p/proiect
programului “Şcoala după şcoală” ca activitate în  la nivel naţional 2 p/proiect
norma didactică, respectiv a programului „A doua  la nivel internaţional 2,50 p/proiect
şansă” - Implicare în implementarea programului “Școală
după școală” sau “A doua șansă”
2 p/proiect
- Membru în comisii de implementare a
programelor sociale
1 p/an şcolar/comisie
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la 11 p i.1) 9 puncte/număr de autori pentru fiecare
elaborarea de manuale şcolare aprobate de M.E.C. manual şcolar elaborat în calitate de autor/coautor
sau la traducerea de manuale școlare din limba (cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEN)

7/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
română într-o limbă a minorității naționale, care are i.2) 9 puncte/număr de autori pentru fiecare
învățământ cu predare în limba maternă, sau la proiect de manual şcolar elaborat în calitate de
conceperea unor resurse educaționale autor/coautor (cu documente doveditoare că au
fost depuse/evaluate de MEN)
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de
studiu/mijloace de învățământ, oferite gratuit i.3) 6 puncte/număr de autori pentru fiecare
pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor și manual școlar tradus din limba română într-o
părinților la materiale educaționale de calitate* limbă a minorităților naționale (cu documente
doveditoare MEN)
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare
aprobate M.E.C. i.4) 8 puncte/număr de autori pentru fiecare
auxiliar curricular la elaborarea căruia a participat
(cu documente doveditoare că au fost
i.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar OM aprobate/avizate de MEN)
5645/2017
i.5) 4 puncte, câte 1 punct/număr de autori pentru
i.3) Traducerea de manuale şcolare din limba fiecare resursă educaţională publicată în format
română într-o limbă a minorităţii naţionale electronic pe platforme educaţionale destinate
elevilor la elaborarea căreia a participat; (cu
documente doveditoare că au fost
i.4) Elaborarea de auxiliare curriculare
aprobate/avizate de MEN/MEC/ISJ Botoșani)

i.5)Resursă educaţională publicată în format


electronic pe platforme educaţionale destinate
elevilor/mijloace de învăţământ
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 1 (maximum 90 puncte)
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică / managerială (maxim 40 puncte)
a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la 5p
nivel național prin elaborarea/participarea la - Elaborarea/participarea la elaborarea de
elaborarea de programe şcolare, regulamente, programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline
opţionale noi), regulamente, metodologii,
metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu,
proceduri, studii/cercetări în domeniu
la nivel național
 la nivel național 2,50 p/document
(inclusiv cele pentru discipline opţionale noi,
regulamente, metodologii, proceduri, studii/
cercetări în domeniu, la nivel național și județean)

8/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe 2p  la nivelul unității de învățământ
şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale 0,50 p/document
noi), proceduri, studii/cercetări în domeniu, la nivel  la nivel județean 1 p/document
județean şi local
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de 5p - Elaborarea/participarea la elaborarea de
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs
avizate de inspectoratul şcolar sau de MEC. , articole cu ISBN/ISSN
2 p/ îndrumător/ghid metodic, suport de curs cu
în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu
ISBN/ISSN
ISBN/ISSN
- Publicarea de articole de specialitate în
reviste/publicaţii de specialitate cu ISSN
1 p/articol ISSN
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri 4p - Realizarea/participarea la realizarea de softuri
educaţionale în specialitate, platforme de e-learning educaţionale în specialitate, platforme de
pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar
(avizate de MEN)
M.E.C.
1 p/soft/platformă e-learning
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea 5p - Mentor/formator (cu activitate):
continuă a personalului din învăţământ, activitatea  certificat mentor/formator 1 p
susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea  elaborare curs 2 p/curs
promovării accesului la o educație de calitate pentru  activitate formator/mentor
toți (se punctează programele de formare și 1 p/activitate
- Activitate în cadrul cercurilor pedagogice
mentorat care răspund cerinței)
1 p/activitate
Inspector școlar 1,50 p/an școlar
Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii Director / director adjunct 1 p/an școlar
f) paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi 4p Coordonator al centrului judeţean de asistenţă
asigurare a calităţii în educaţie, comisii de sănătate psihopedagogică(CJAP) /centrul logopedic
interşcolar (CLI) 1 p/an școlar
şi securitate in muncă, comisii PSI şi situaţii de
Membru comisie dialog social
urgenţă, activitate în calitate de membru în comisiile
0,50 p/an școlar
de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel
Membru comisii paritare
judeţean/al municipiului Bucureşti, activitatea de 0,50 p/an școlar
coordonator al centrului judeţean de asistenţă
psihopedagogică(CJAP)/centrul logopedic interşcolar Membru în cadrul Comisiei de etică
0,50 p/an școlar

9/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
(CLI), activitate în organismele de conducere ale Membru în comisiile de ocupare a posturilor
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale didactice vacante la nivel judeţean
reprezentative la nivel de sector de activitate 0,5 p/comisie
învăţământ preuniversitar/semnatare ale Activitate susținută în cadrul asociațiilor
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de profesionale ale cadrelor didactice
activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în 0,20 p/activitate
Președinte / membru în organismele de conducere
cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice
ale unei asociații profesionale
la nivel local/judeţean/naţional/internaţional
 la nivel local 0,25p/an şcolar
 la nivel județean 0,50 p/an școlar
 la nivel național 1 p/an școlar
Responsabil Comisie PSI / comisie SSM/SCIM
1 p/an școlar
Membru comisie SCIM 0,5 p /an şcolar
Responsabil Comisie de monitorizare SCIM/Echipa
de gestionare a riscurilor
0,50 p/an școlar
Membru Comisie de monitorizare SCIM/Echipa de
gestionare a riscurilor
0,30 p/an școlar
Responsabil CEAC
1 p/an școlar
Membru CEAC
0,50 p/an școlar
Lider de sindicat local/județean
 local 0,50 p/an școlar
 județean 1 p/an școlar
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul 4p Metodist cu contract/decizie și activitate
consultativ de specialitate de la nivelul desfășurată
inspectoratului școlar, coordonator de cerc 0,80 p/an școlar
Metodist cu contract/decizie fără activitate
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de
0,5 p/an școlar
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de
Coordonator de cerc pedagogic
director 0,80 p/an școlar
Membru în consiliul consultativ de specialitate de
la nivelul inspectoratului școlar
0,80 p/an școlar

10/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea M.E.C., în cadrul 10 p Evaluator de manuale/auxiliare didactice/mijloace
Comisiei Naționale de Specialitate, a unor comisii de învățământ/resurse educaţionale deschise/
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor pentru Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional
acte normative/ administrative, sau al unor comisii
1 p/sesiune de evaluare
de evaluare constituite la nivel național/al MEC, în
Comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea
calitate de reprezentant desemnat de către comisiile unor acte normative/ administrative
naționale de organizare și desfășurare a examenelor 2p/comisie
naționale, activitatea de evaluator de manuale Comisii de evaluare constituite la nivel național/al
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ MEC 2p/comisie
/resurse educaţionale deschise/portofolii pentru Membru în comisia națională de specialitate
Corpul Naţional de Experţi în Management 2 p/an școlar
Educaţional Reprezentant al corpului de control (MEC) la
examenele naționale
1 p/an școlar
Participare în comisiile din cadrul examenelor
naționale: președinte, vicepreședinte, membru,
secretar, persoană responsabilă cu monitorizarea
video, asistent
1 p/comisie

11/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, 1p Participarea la cursuri / programe de dezvoltare
conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau profesională.
internaţionale, cursuri de perfecționare în domeniu 0,20 p/curs/program
Aplicarea în activitatea didactică a achizițiilor
sau în management educațional, dovedite prin
dobândite prin participarea la programe de
documente oficiale ale manifestării și care
formare profesională care au drept principal
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului obiectiv îmbunătățirea rezultatelor învățării
didactic în inovarea didactică elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerințe
educaționale speciale și cu alte dificultăți de
învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de
performanță
0,20 p/activitate
Participare cu lucrări/comunicări la simpozioane/
conferinţe
 la nivel local și judeţean
0,25 p/lucrare (maxim 1p)
 la nivel naţional sau nivel internaţional,
dar desfășurate în România
0,50 p/lucrare (maxim 1p)
 la nivel internaţional, desfășurate în
afara României
1 p/lucrare (maxim 1p)

PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 2 (maxim 40 p)

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere,
Banca Mondială și altele similare)/programe de formare profesională (maxim 15 puncte)
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte / 5p a.) maximum 5 puncte pentru personalul didactic
programe de formare profesională** de predare care iniţiază proiecte/programe de
formare profesională:
- proiecte inițiate din cadrul programului LLP
a.1) Implementare/coordonare proiecte/programe 5p (Leonardo da Vinci – mobilităţi și parteneriate) și
de formare profesională Erasmus+, Formare profesională -VET (acţiunea

12/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
a.2) Participare la proiecte / programe de formare cheie 1-mobilităţi, acţiunea cheie 2 - parteneriate
profesională 3p strategice)
2 p/proiect
- inițiere programe de formare profesională
1 p/program
a.2) maximum 3 puncte pentru personalul didactic
de predare care participă în proiecte/programe de
formare profesională:
- participarea la proiecte din cadrul programului
LLP (Leonardo da Vinci – mobilităţi și parteneriate)
și Erasmus+, Formare profesională - VET (acţiunea
cheie 1-mobilităţi, acţiunea cheie 2-parteneriate
strategice)
2 p/proiect
- participarea la activităţi desfăşurate în cadrul
programelor de formare continuă acreditate de
Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 ani, în
perioada 01.09.2014-31.08.2019, finalizate cu
certificat de competenţă profesională sau
adeverinţă echivalentă:
- program cu 60 CPT 1p
- program de 30-60 CPT 0,5 p
- program cu mai puţin de 30 credite 0,25 p
- cursuri de formare 0,1 p/10 ore de curs
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte 5p b.1) maximum 5 puncte pentru personalul didactic
zonale, județene, naționale sau internaționale care de predare care iniţiază proiecte din această
vizează domeniul activităților extrașcolare și care categorie:
sunt relevante din perspectiva prevenirii şi  la nivel județean 0,50 p/proiect/an
 la nivel interjudețean 0,75 p/proiect/an
combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii
 la nivel național 1 p/proiect/an
a şcolii sau pentru dezvoltarea personală a
 la nivel internațional 1,5 p/proiect/an
preșcolarilor/elevilor profesională***
b.1) Implementare/coordonare proiecte 5p

b.2) Participare la proiecte 3p

13/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
b.2) maximum 3 puncte pentru personalul didactic
de predare care participă în proiecte din această
categorie
0,50 p/participare
c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv 3p
Coordonator SNAC 0,75p/an şcolar
participarea la activitățile din cadrul Strategiei
naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de
Activități SNAC
formațiuni / ansambluri de elevi cu activități în
0,50 p/activitate SNAC
domeniul artistic / programare / modelare /
robotică, performanțe dovedite în pregătirea Activități voluntariat
elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico- 0,50 p/activitate voluntariat
științifice și sportive etc. Consilier educativ la nivelul unității de învățământ
1 p/an școlar
Coordonator de programe / proiecte educative
şcolare şi extraşcolare derulate la nivelul unităţii de
învăţământ/C.J.R.A.E. Botoșani
0,1 p/proiect

Coordonator colectiv redacțional 1 p/revistă


Membru în colectivul redacțional 0,50 p/an

Coordonator formațiuni/ansambluri de elevi cu


activități în domeniul artistic/ programare
/modelare /robotică/ cluburi
0,60 p/an

14/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
Performanțe dovedite în pregătirea elevilor la
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și
sportive:
- La nivel național:
 Premiul I 0,60 p/diplomă
 Premiul II 0,50 p/diplomă
 Premiul III 0,40 p/diplomă
 Premiul special 0,30 p/diplomă
 Mențiune 0,30 p/diplomă
- La nivel interjudețean/regional/județean:
 Premiul I 0,50 p/diplomă
 Premiul II 0,40 p/diplomă
 Premiul III 0,30 p/diplomă
 Premiul special 0,20 p/diplomă
 Mențiune 0,20 p/diplomă
d. Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de 2p Iniţierea / organizarea activităţilor de schimb de
experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau experiență cu alte școli/rețele
proiecte interşcolare 0,50 p/activitate/acord de parteneriat
Participare proiect interșcolar
0,25 p/activitate
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 3 (maxim 15 p)
4 Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională (maxim 5 puncte)
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor 2p Proiecte implementate în cadrul programelor
proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă Erasmus+, LLP (Comenius, Leonardo da Vinci,
(Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca pregătitoare, Vizite de studiu / Programul
Transversal-acţiunea cheie 1), ACES, POSDRU,
Mondială și altele similare), de alte finanţări
POCU, granturi SEE şi alte finanţări
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ,
extrabugetare.:
centre de documentare şi informare, laboratoare - manager de proiect, persoană de contact /
etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii coordonator / responsabil proiect 2 p/proiect
instituţionale şi a procesului de predare-învăţare- - membru în echipa de gestiune/de management a
evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat proiectului /asistent proiect 1,50 p/proiect
conform formulei de finanțare - membru în echipa de implementare a proiectului
1 p/proiect

15/15
Punctaj Pagina /
Punctaj Punctaj
Nr. Punctaj Auto - Comisia pagini
CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul Comisia de
crt. maxim evaluare de document/e
consultativ contestații
evaluare justificativ/e
Sponsorizări, alte finanţări:
1 p/sponsorizare, donație, altă finanțare

b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa 2p Donații cărți, echipamente IT, audio-video,
dotării spaţiilor unității de învățământ, a mijloacelor echipamente sportive etc.
de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, 1 p/sponsorizare/donație/ altă finanțare
conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai
educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ)
şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de
dezvoltare instituţională
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și 1p Membru în consiliul de administrație
consiliilor la nivel de unitate / instituție / local / 0,40 p/an școlar
județean / național, precum și / sau în realizarea de Parteneriate instituționale
parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile 0,20 p/parteneriat educațional
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte Responsabil comisie metodică/ comisii
permanente/ responsabil structură de învățământ/
pozitive în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării
alte comisii neremunerate
durabile, inclusiv în calitate de observator 0,40 p/an școlar
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 4 (maxim 5 p)
TOTAL PUNCTAJ (maxim 150 p)
Punctajul minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal este de minim 75 de puncte.
* La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
PUNCTAJ AUTOEVALUARE ______________

DATA _______________ SEMNĂTURĂ CANDIDAT___________


PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIA DE EVALUARE _______________ COMISIA DE EVALUARE:
Reprezentanţi sindicali : LSI ________________________________________
SIP ________________________________________
PUNCTAJ ACORDAT DUPĂ CONTESTAȚII ________________ COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:

Reprezentanţi sindicali : LSI _______________________________________

SIP _______________________________________

16/15