Sunteți pe pagina 1din 28

Guvernul României

Hotă râ rea nr. 715/2019 privind declanș area procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de
expropriere al lucră rii de utilitate publică de interes național "Construcția autostră zii
Bucureș ti-Braș ov, tronson Predeal-Cristian+Racord"
În vigoare de la 09 octombrie 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 09 octombrie 2019. Formă aplicabilă la 09 octombrie 2019.

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții "Autostrada București-Brașov km 0+000-173+300", cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Construcția autostrăzii București-
Brașov, tronson Predeal-Cristian+Racord", prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Art. 2. - (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronson Predeal-
Cristian+Racord", situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul
Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe
raza localităților Râșnov și Cristian din județul Brașov, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute
în anexa nr. 2.
Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
național "Construcția autostrăzii București-Brașov, tronson Predeal-Cristian+Racord", aflate pe teritoriul localităților Râșnov și Cristian
din județul Brașov, sunt în cuantum de 5.655 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în
conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi",
subcapitolul 03 "Transport rutier", titlul 58 "Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM) ",
articol 58.03 - Programe din Fondul de Coeziune - FC.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data
solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la
dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de
expropriere, în condițiile legii.
Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea
datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte
din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au
stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 5. - Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. (1), se aduce la cunoștința
publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA
DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Marius Humelnicu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 2 octombrie 2019.


Nr. 715.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Construcția autostrăzii București - Brașov, tronson
Predeal-Cristian+Racord", aflate pe teritoriul localităților Râșnov și Cristian din județul Brașov, precum și sumele individuale
aferente despăgubirilor
Nr. Județul Unitatea Numele și prenumele Tarla Parcelă Număr Număr Categoria Extravilan/ Suprafața Suprafața Valoarea
crt. administrativ- proprietarului/deținătorului cadastral/Nr. carte de Intravilan totală a de despăgubirii
teritorială terenului topo funciară folosință terenului expropriat totale,
(mp) a terenului conform Legii
(mp) nr. 255/2010
(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Brașov Râșnov SECAREANU ELISABETA 58 550/2/16-17 - - Arabil Intravilan 4.500,00 159,00 10.056,75
SECAREANU CONSTANTIN
SECAREANU IONEL

2 Brașov Râșnov TABARCA ANA 58 550/2/15 - - Arabil Intravilan 1.500,00 94,00 5.945,50

3 Brașov Râșnov FILIP KRISTA BRIGITTE 58 550/2/14 - - Arabil Intravilan 7.000,00 480,00 30.360,00

4 Brașov Râșnov PATRASCU MARIUS VASILE 58 550/2/13 cad 414, top 11851 Arabil Intravilan 9.500,00 1.438,00 90.953,50
PATRASCU CRISTIAN IOAN 4299/2 N
PATRASCU IULIAN
GHEORGHE

5 Brașov Râșnov MIHALACHE GHEORGHE 123 1254/3/1 100217 100217 Arabil Intravilan 10.000,00 1.567,00 34.238,95
RAZVAN

6 Brașov Râșnov COTOBAN MADALINA 123 1254/3/2 - - Arabil Intravilan 5.000,00 480,00 30.360,00
SCHUBERT NECULOIU
LUCIANA ELENA
STANISOR VOICHITA
DANIELA

7 Brașov Râșnov BUTNAR LENUTA LILIANA 58 550/2/11 - - Arabil Intravilan 5.000,00 85,00 5.376,25

8 Brașov Râșnov STEFANESCU ELENA 123 1254/1/1 - - Arabil Intravilan 6.280,00 952,00 60.214,00
IRIMIA MARIA

9 Brașov Râșnov CRISTOLOVEAN NICOLAE 58 550/2/10 - - Arabil Intravilan 5.000,00 77,00 4.870,25
CRISTOLOVEAN
GHEORGHE
DUCARU MARIA

10 Brașov Râșnov BANCIU IOAN BOGDAN 58 550/2/9 - - Arabil Intravilan 5.900,00 67,00 4.237,75

11 Brașov Râșnov SOIU ION 58 550/2/8/1 1103/1 12354 Arabil Intravilan 3.250,00 34,00 2.150,50

12 Brașov Râșnov POPA ROXANA RAVECA 58 550/2/8/2 1103/2 12354 Arabil Intravilan 3.250,00 35,00 2.213,75

13 Brașov Râșnov BURGER ADELINA 58 550/2/7 109406 109406 Arabil Intravilan 4.000,00 43,00 2.719,75

14 Brașov Râșnov GAVENEA LUMINITA ELENA 58 550/2/6 111657 111657 Arabil Intravilan 10.000,00 96,00 6.072,00
FATU DIANA MARIA

15 Brașov Râșnov NEAG IOAN NEAG 58 550/2/5 - - Arabil Intravilan 2.500,00 23,00 1.454,75
NICUSOR
16 Brașov Râșnov NEAG IOAN 58 550/2/4 - - Arabil Intravilan 9.600,00 30,00 1.897,50
NEAG NICUSOR

17 Brașov Râșnov MILOIU MARIA 58 550/2/12 - - Arabil Intravilan 7.500,00 2.131,00 46.562,35

18 Brașov Râșnov BUTNAR LENUTA LILIANA 58 550/2/11 - - Arabil Intravilan 5.000,00 1.404,00 88.803,00

19 Brașov Râșnov CRISTOLOVEAN NICOLAE 58 550/2/10 - - Arabil Intravilan 5.000,00 1.732,00 37.844,20
CRISTOLOVEAN
GHEORGHE
DUCARU MARIA

20 Brașov Râșnov BANCIU IOAN BOGDAN 58 550/2/9 - - Arabil Intravilan 5.900,00 1.426,00 90.194,50

21 Brașov Râșnov SOIU ION 58 550/2/8/1 1103/1 12354 Arabil Intravilan 3.250,00 603,00 38.139,75

22 Brașov Râșnov POPA ROXANA RAVECA 58 550/2/8/2 1103/2 12354 Arabil Intravilan 3.250,00 602,00 38.076,50

23 Brașov Râșnov BURGER ADELINA 58 550/2/7 109406 109406 Arabil Intravilan 4.000,00 740,00 46.805,00

24 Brașov Râșnov GAVENEA LUMINITA ELENA 58 550/2/6 111657 111657 Arabil Intravilan 10.000,00 1.848,00 40.378,80
FATU DIANA MARIA

25 Brașov Râșnov NEAG IOAN LANGA ANA 58 550/2/5 - - Arabil Intravilan 2.500,00 462,00 29221,50

26 Brașov Râșnov NEAG IOAN NEAG 58 550/2/4 - - Arabil Intravilan 9.600,00 1.773,00 38.740,05
NICUSOR

27 Brașov Râșnov PALTAN JEAN FLORIN 58 550/2/3 4666 15881 Arabil Intravilan 7.500,00 1.385,00 87.601,25

28 Brașov Râșnov CERNESCU MANDELUTA 58 550/2/2 - - Arabil Intravilan 10.000,00 1.846,00 40.335,10
MARIA
CAPATINA COSANZEANA
NEAG IOAN
NEAG CRISTIAN
GHEORGHE
OLTEAN CONSTANTIN

29 Brașov Râșnov PROCA MARIA LIDIA 58 550/2/1 4677 15426 Arabil Intravilan 29.590,00 5.462,00 87.938,20
TERTA IOAN DUMITRU

30 Brașov Râșnov SEVASTRU MIHAI 62 - 102812 102812 Arabil Intravilan 2.822,00 56,00 3.542,00
GHIOCA COSTEL CRISTIAN
GHIOCA BIANCA CORINA
GHIOCA FLORIAN FLAVIUS
GHIOCA COSMINA
SORIC IOAN MOLOCA
MARIAN
MOLOCA NICOLETA
LENUTA
ANANUTA SERGIU MARIAN
CAUTIS SIMONA MIRELA
CAUTIS VIOREL
GHEORGHITA
CAUTIS SANDA
IRIMIA VICTOR CRISTIAN
IRIMIA MONALISA MARIA
POLITIC BENIAMIN ALIN
POLITIC EMANUELA BACA
CONSTANTIN BACA LIDIA
DUCAR CIPRIAN MARIUS
MARZA MIRCEA
GHEORGHE

31 Brașov Râșnov ILIE IOAN 62 - 106074 106074 Arabil Intravilan 1.361,00 559,00 35.356,75

32 Brașov Râșnov MIRIUTA ILIE 62 - 106073 106073 Arabil Intravilan 1.103,00 680,00 43.010,00
MIRIUTA MARIA
ECATERINA

33 Brașov Râșnov PITICA IOAN DAN 62 - 101030 101030 Arabil Intravilan 5.844,00 1.872,00 40.903,20
PITICA ADRIANA
PETRONELA
MOCSAN VASILE
MOCSAN MARIANA

34 Brașov Râșnov TAMBRIC MARILENA 62 - 101910 101910 Arabil Intravilan 10.000,00 3.136,00 68.521,60

35 Brașov Râșnov ENCULESCU DAN IOAN 62 - 105345 105345 Arabil Intravilan 4.630,00 107,00 6.767,75
MOCIOC MALINA
CALARA MARIAN IONUT

36 Brașov Râșnov YUCESOY SEDAT 62 - 106537 106537 Arabil Intravilan 2.264,00 277,00 17.520,25
YUCESOY ELISABETA

37 Brașov Râșnov ALEXE RODICA-LIDIA 62 - 112868 112868 Arabil Intravilan 371,00 27,00 1.707,75
NECULOIU GABRIEL
ALEXANDRU

38 Brașov Râșnov PRICOP MINODORA 62 - 102770 102770 Arabil Intravilan 510,00 38,00 2.403,50
PRICOP IOSIF BENONE
PRICOP CONSTANTIN
PRICOP MAGDALENA
AURELIA
PRICOP ORHIDEEA
PRICOP LIGIA PRICOP
TABITA
PRICOP CRISTINA MARIA
PRICOP FLORENTINA
ESTERA
PRICOP VERONICA
PRICOP SAMUEL
PRICOP EMANUEL
GHIRASIMESCU MELANIA

39 Brașov Râșnov DRAGOSELEA MONICA 62 - 106338 106338 Arabil Intravilan 834,00 834,00 52.750,50
GABRIELA
DRAGOSELEA VIOREL
GHEORGHE
DRAGOSELEA MARIA
S.C. UM-RE TRADING -
S.R.L.

40 Brașov Râșnov PRICOP MINODORA 62 - 102778 102778 Arabil Intravilan 600,00 149,00 9.424,25
PRICOP IOSIF BENONE
PRICOP CONSTANTIN
PRICOP MAGDALENA
AURELIA
PRICOP ORHIDEEA
PRICOP LIGIA PRICOP
TABITA
PRICOP CRISTINA MARIA
PRICOP FLORENTINA
ESTERA
PRICOP VERONICA
PRICOP SAMUEL
PRICOP EMANUEL
GHIRASIMESCU MELANIA

41 Brașov Râșnov ENCULESCU DAN IOAN 62 - 105345 105345 Arabil Intravilan 4.630,00 306,00 19.354,50
MOCIOC MALINA
CALARA MARIAN IONUT

42 Brașov Râșnov PITIC MARIA 62 570/3/5/1 top 56/2/2 - Arabil Intravilan 5.000,00 72,00 4.554,00

43 Brașov Râșnov CRISTODORESCU 62 570/3/5/2 top 56/2/1 - Arabil Intravilan 10.000,00 162,00 10.246,50
MARIANA
CRISTODORESCU
NICOLAE

44 Brașov Râșnov YUCESOY SEDAT 62 - 106867 106867 Arabil Intravilan 3.960,00 864,00 54.648,00
YUCESOY ELISABETA

45 Brașov Râșnov ALEXE RODICA-LIDIA 62 - 112884 112884 Arabil Intravilan 733,00 94,00 5.945,50
NECULOIU GABRIEL
ALEXANDRU

46 Brașov Râșnov PRICOP MINODORA 62 - 102769 102769 Arabil Intravilan 880,00 106,00 6.704,50
PRICOP IOSIF BENONE
PRICOP CONSTANTIN
PRICOP MAGDALENA
AURELIA
PRICOP ORHIDEEA
PRICOP LIGIA PRICOP
TABITA
PRICOP CRISTINA MARIA
PRICOP FLORENTINA
ESTERA
PRICOP VERONICA
PRICOP SAMUEL
PRICOP EMANUEL
GHIRASIMESCU MELANIA

47 Brașov Râșnov PETRUS LUMINITA 62 570/3/6 102548 102548 Arabil Intravilan 1.500,00 21,00 1.328,25

48 Brașov Râșnov PRICOP MINODORA - - 102774 102774 Arabil Intravilan 1.150,00 455,00 28.778,75
PRICOP IOSIF BENONE
PRICOP CONSTANTIN
PRICOP MAGDALENA
AURELIA
PRICOP ORHIDEEA
PRICOP LIGIA PRICOP
TABITA
PRICOP CRISTINA MARIA
PRICOP FLORENTINA
ESTERA
PRICOP VERONICA
PRICOP SAMUEL
PRICOP EMANUEL
GHIRASIMESCU MELANIA

49 Brașov Râșnov STOICHIȚ ELENA 62 570/3/7/1 100398 100398 Arabil Intravilan 19.300,00 200,00 12.650,00
STOICHIT GHEORGHE
BOTT MARIANA
STOICHIT AURELIA ELENA

50 Brașov Râșnov PITIC MARIA 62 570/3/5/1 top 56/2/2 - Arabil Intravilan 5.000,00 235,00 14.863,75

51 Brașov Râșnov CRISTODORESCU 62 570/3/5/2 top 56/2/1 - Arabil Intravilan 10.000,00 550,00 34.787,50
MARIANA
CRISTODORESCU
NICOLAE

52 Brașov Râșnov GONTEA LIVIU 62 570/3/7/2 104357 104357 Arabil Intravilan 5.000,00 27,00 1.707,75
GONTEA MAGDALENA

53 Brașov Râșnov PETRUS LUMINITA 62 570/3/6 102548 102548 Arabil Intravilan 1.500,00 71,00 4.490,75

54 Brașov Râșnov OLTEANU MIRCEA IOAN 62 570/3/8 3411 14962 Arabil Intravilan 3.600,00 13,00 822,25
OLTEANU MIHAELA

55 Brașov Râșnov STOICHIȚ ELENA 62 570/3/7/1 100398 100398 Arabil Intravilan 19.300,00 838,00 53.003,50
STOICHIT GHEORGHE
BOTT MARIANA
STOICHIT AURELIA ELENA

56 Brașov Râșnov OLTEANU MIRCEA IOAN 62 570/3/9 3384 14971 Arabil Intravilan 5.000,00 91,00 5.755,75
OLTEANU MIHAELA

57 Brașov Râșnov OLTEANU MIRCEA IOAN 62 570/3/10 3409 14921 Arabil Intravilan 2.190,00 10,00 632,50
OLTEANU MIHAELA

58 Brașov Râșnov BLEBEA IOAN 62 570/4/6 - - Arabil Intravilan 5.440,00 35,00 2.213,75
BLEBEA CONSTANTIN

59 Brașov Râșnov BLEBEA DUMITRU 61 - 112514 112514 Arabil Intravilan 783,00 247,00 15.622,75
BLEBEA GABRIELA

60 Brașov Râșnov SOIU ALEXE OVIDIU 62 570/4/7 108969 108969 Arabil Intravilan 21.750,00 67,00 4.237,75
ONCIOIU SORINA MARIA

61 Brașov Râșnov BLEBEA DUMITRU 61 - 112715 112715 Arabil Intravilan 1.125,00 263,00 16.634,75
BLEBEA GABRIELA

62 Brașov Râșnov BLEBEA IOAN 61 567/1/3 top 100137 Arabil Intravilan 5.000,00 219,00 13.851,75
BLEBEA ELENA ADRIANA 4360/1/4/1/2/3

63 Brașov Râșnov BLEBEA DUMITRU 61 - 113421 113421 Arabil Intravilan 1.306,00 319,00 20.176,75
BLEBEA GABRIELA

64 Brașov Râșnov BLEBEA IOAN 61 567/1/3 top 100137 Arabil Intravilan 5.000,00 141,00 8.918,25
BLEBEA ELENA ADRIANA 4360/1/4/1/2/3

65 Brașov Râșnov BUTNARU GHEORGHE 61 567/2 104209 104209 Arabil Intravilan 20.000,00 918,00 58.063,50
BUTNARU GEORGIANA
OARGA OVIDIU CRISTIAN

66 Brașov Râșnov MARIN ADRIAN VASILE 61 567/3/1 top 11611 Arabil Intravilan 1.670,00 248,00 15.686,00
MARIN LILIANA 4360/1/4/1/1/2/1

67 Brașov Râșnov BUTNARU GHEORGHE 61 567/2 104209 104209 Arabil Intravilan 20.000,00 615,00 38.898,75
BUTNARU GEORGIANA
OARGA OVIDIU CRISTIAN

68 Brașov Râșnov BOT CONSTANTIN 61 567/4 - - Arabil Intravilan 10.000,00 575,00 36.368,75
GHINEA MARIA
BOT GHEORGHE
BALCAN ANA
BOT ANA
BOT DANIEL IOAN
STEFANESCU MANUELA
ANA

69 Brașov Râșnov MARIN ADRIAN NICOLAE 61 567/3/2 top 107713 Arabil Intravilan 1.665,00 168,00 10.626,00
4360/1/4/1/1/2/2

70 Brașov Râșnov SOIU ALEXE-OVIDIU SOIU 61 567/5 - - Arabil Intravilan 5.000,00 313,00 19.797,25
GEORGETA

71 Brașov Râșnov BOT CONSTANTIN 61 567/4 - - Arabil Intravilan 10.000,00 370,00 23.402,50
GHINEA MARIA
BOT GHEORGHE
BALCAN ANA
BOT ANA
BOT DANIEL IOAN
STEFANESCU MANUELA
ANA

72 Brașov Râșnov BOGDAN ANCUTA 61 567/6 104598 104598 Arabil Intravilan 1.468,00 240,00 15.180,00
BOGDAN GHEORGHE

73 Brașov Râșnov NIGA ANDREI - - 104599 104599 Arabil Intravilan 676,00 29,00 1.834,25

74 Brașov Râșnov ANDREI FLORICA MARIA 61 567/7 101175 101175 Arabil Intravilan 5.000,00 249,00 15.749,25

75 Brașov Râșnov SOIU ALEXE-OVIDIU 61 567/5 - - Arabil Intravilan 5.000,00 190,00 12.017,50
SOIU GEORGETA
76 Brașov Râșnov ONCIOIU SORINA MARIA 61 567/8/1 101517 101517 Arabil Intravilan 5.000,00 291,00 18.405,75
ONCIOIU ION CRISTINEL

77 Brașov Râșnov NIGA ANDREI - - 104599 104599 Arabil Intravilan 676,00 40,00 2.530,00

78 Brașov Râșnov NIGA ANDREI 61 567/6 104600 104600 Arabil Intravilan 2.856,00 190,00 12.017,50

79 Brașov Râșnov STAICU MARIA 61 567/8/2 - - Arabil Intravilan 5.000,00 305,00 19.291,25

80 Brașov Râșnov ANDREI FLORICA MARIA 61 567/7 101175 101175 Arabil Intravilan 5.000,00 206,00 13.029,50

81 Brașov Râșnov ROSALA ELENA 61 567/9 - - Arabil Intravilan 5.030,00 290,00 18.342,50
MARGARETA
ROSALA GHEORGHE
OCTAVIAN

82 Brașov Râșnov ONCIOIU SORINA MARIA 61 567/8/1 101517 101517 Arabil Intravilan 5.000,00 258,00 16.318,50
ONCIOIU ION CRISTINEL

83 Brașov Râșnov ONCIOIU SORINA MARIA 61 567/10- top 4360/1/4/6/1 103269 Arabil Intravilan 9.500,00 627,00 39.657,75
ONCIOIU ION CRISTINEL 567/11/2

84 Brașov Râșnov STAICU MARIA 61 567/8/2 - - Arabil Intravilan 5.000,00 270,00 17.077,50

85 Brașov Râșnov BLEBEA NICOLAE 61 567/11/1 4360/1/4/7/1 102591 Arabil Intravilan 5.000,00 363,00 22.959,75

86 Brașov Râșnov ROSALA ELENA 61 567/9 - - Arabil Intravilan 5.030,00 261,00 16.508,25
MARGARETA
ROSALA GHEORGHE
OCTAVIAN

87 Brașov Râșnov NEAG MARIA 61 567/12 - - Arabil Intravilan 10.000,00 1.076,00 68.057,00

88 Brașov Râșnov ONCIOIU SORINA MARIA 61 567/10- top 4360/1/4/6/1 103269 Arabil Intravilan 9.500,00 727,00 45.982,75
ONCIOIU ION CRISTINEL 567/11/2

89 Brașov Râșnov GRĂDINAR IOAN 61 567/13 109400 109400 Arabil Intravilan 7.000,00 900,00 56.925,00
GRADINAR VALENTINA
MARIOARA
PAVILCU LAURA ELENA
PAVILCU NICOLAE
CRISTOFOR

90 Brașov Râșnov BLEBEA NICOLAE 61 567/11/1 4360/1/4/7/1 102591 Arabil Intravilan 5.000,00 504,00 31.878,00

91 Brașov Râșnov NEAG MARIA 61 567/12 - - Arabil Intravilan 10.000,00 945,00 59.771,25

92 Brașov Râșnov PUȘCARU IOAN 61 567/14 104538 104538 Arabil Intravilan 15.000,00 1.966,00 42.957,10
MĂȚAN ADRIANA
MORARIU MARIA
PUȘCARU MIRON

93 Brașov Râșnov ONCIOIU SORINA MARIA 61 567/ 10- top 4360/1/4/6/1 103269 Arabil Intravilan 9.500,00 22,00 1.391,50
ONCIOIU ION CRISTINEL 567/11/2

94 Brașov Râșnov BLEBEA NICOLAE 61 567/11/1 4360/1/4/7/1 102591 Arabil Intravilan 5.000,00 196,00 12.397,00

95 Brașov Râșnov NEAG MARIA 61 567/12 - - Arabil Intravilan 10.000,00 619,00 39.151,75

96 Brașov Râșnov GRĂDINAR IOAN 61 567/13 109400 109400 Arabil Intravilan 7.000,00 1.384,00 87.538,00
GRADINAR VALENTINA
MARIOARA
PAVILCU LAURA ELENA
PAVILCU NICOLAE
CRISTOFOR

97 Brașov Râșnov DOGARIU DUMITRU 61 567/15 101501 101501 Arabil Intravilan 5.000,00 746,00 47.184,50
BOT ANA
IACOB ELENA
DOGAR IOANA NICOLETA
GAL VIOLETA
RADU MARIA
SALMAN NICOLAE DANIEL
ALDICA GABRIELA
LAZAR CLAUDIA
98 Brașov Râșnov PUȘCARU IOAN 61 567/14 104538 104538 Arabil Intravilan 15.000,00 2.524,00 55.149,40
MĂȚAN ADRIANA
MORARIU MARIA
PUȘCARU MIRON

99 Brașov Râșnov CHIȚU RAZVAN GEORGE 61 567/16/1 100943 100943 Arabil Intravilan 2.500,00 423,00 26.754,75

100 Brașov Râșnov CHIȚU IOAN 61 567/16/2 105614 105614 Arabil Intravilan 2.041,00 426,00 26.944,50

101 Brașov Râșnov CHIȚIU VIOREL 61 567/16/3 101271 101271 Arabil Intravilan 3.000,00 423,00 26.754,75

102 Brașov Râșnov SENE ELENA 61 567/16/4 100932 100932 Arabil Intravilan 2.375,00 402,00 25.426,50

103 Brașov Râșnov GRIGORE MARIA DORINA 61 567/16/5 100946 100946 Arabil Intravilan 2.375,00 439,00 27.766,75

104 Brașov Râșnov DOGARIU DUMITRU 61 567/15 101501 101501 Arabil Intravilan 5.000,00 805,00 50.916,25
BOT ANA
IACOB ELENA
DOGAR IOANA NICOLETA
GAL VIOLETA
RADU MARIA
SALMAN NICOLAE DANIEL
ALDICA GABRIELA
LAZAR CLAUDIA

105 Brașov Râșnov CHIȚU RAZVAN GEORGE 61 567/16/1 100943 100943 Arabil Intravilan 2.500,00 420,00 26.565,00

106 Brașov Râșnov DOGARI VALERIA, 61 567/17 3259 15028 Arabil Intravilan 5.000,00 753,00 47.627,25
DOGARI ANA și DOGARI
IOAN

107 Brașov Râșnov CHIȚU IOAN 61 567/16/2 101282 101282 Arabil Intravilan 1.226,00 382,00 24.161,50

108 Brașov Râșnov CHIȚIU VIOREL 61 567/16/3 101271 101271 Arabil Intravilan 3.000,00 257,00 16.255,25

109 Brașov Râșnov BUTNARU STELIAN 61 567/18 - - Arabil Intravilan 1.500,00 217,00 13.725,25

110 Brașov Râșnov LAZAROVICI MARIA 61 567/18/1 100940 100940 Arabil Intravilan 14.000,00 699,00 44.211,75
LAZAROVICI MILORAD

111 Brașov Râșnov SENE ELENA 61 567/16/4 100932 100932 Arabil Intravilan 2.375,00 116,00 7.337,00

112 Brașov Râșnov GRIGORE MARIA DORINA 61 567/16/5 100946 100946 Arabil Intravilan 2.375,00 38,00 2.403,50

113 Brașov Râșnov DOGARI VALERIA, 61 567/17 3259 15028 Arabil Intravilan 5.000,00 128,00 8.096,00
DOGARI ANA și DOGARI
IOAN

114 Brașov Râșnov LAZAROVICI MARIA 61 567/18/1 100940 100940 Arabil Intravilan 14.000,00 179,00 11.321,75
LAZAROVICI MILORAD

115 Brașov Râșnov BUTNARU STELIAN 61 567/18 - - Arabil Intravilan 1.500,00 39,00 2.466,75

116 Brașov Râșnov LAZAROVICI MARIA 61 567/18/1 100940 100940 Arabil Intravilan 14.000,00 179,00 11.321,75
LAZAROVICI MILORAD

117 Brașov Râșnov LAZAROVICI MARIA 61 567/18/1 100940 100940 Arabil Intravilan 14.000,00 448,00 28.336,00
LAZAROVICI MILORAD

118 Brașov Râșnov DOROBANȚ OTILIA LEONA 61 567/18/3 101524 101524 Arabil Intravilan 1.974,00 62,00 3.921,50
DOROBANȚ NICOLAE
VALENTIN
AFRĂSANEI VASILE
AFRĂSANEI MARIA
CHIȘCARI IOAN
SORIN HECHT ANTON
HECHT COCA
LUPU OANA MIHAELA
NICOARA CLAUDIU MIHAI
NICOARA LOREDANA BRD
GROUPE SOCIETE
GENERALE - S.A.
LEAH MARIA RODICA
CHITU CORNEL DAN
BOTOROG IOAN ALIN
BOTOROG IOANA
PANTEA GHEORGHE
PANTEA MARIANA
ARSENE STEFAN
MIRON DANIEL
PASCU CRISTINA
FLUCUS GEORGE IONUT
FLUCUS IOANA SORINA
FULGA IOANA VALENTINA
FLOREA MARIUS IULIAN
FLOREA HELGA ALINA
STOICA CLAUDIA
BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ - S.A.
SZENGYEI LORAND
LUCIAN
DUMITRESCU LAURENTIU
DUMITRESCU ELENA
MONICA

119 Brașov Râșnov AFRĂSANEI VASILE 61 567/18/3 104070 104070 Arabil Intravilan 1.290,00 105,00 6.641,25
AFRĂSANEI MARIA

120 Brașov Râșnov BREZEAN CRISAN 61 567/19 109505 109505 Arabil Intravilan 1.000,00 62,00 3.921,50
GHEORGHE
BUJGOI MARIA
VALCEANU ANA

121 Brașov Râșnov PANDREA SORIN ADRIAN 61 567/19/2 3095 14899 Arabil Intravilan 2.700,00 247,00 15.622,75

122 Brașov Râșnov LEAH PETRICA RAZVAN 61 567/20/1 top 436/1/2/1 11893 Arabil Intravilan 1.450,00 124,00 7.843,00
381

123 Brașov Râșnov LEAH PETRICA RAZVAN 61 567/20/1 top 436/1/2/2 11893 Arabil Intravilan 1.450,00 51,00 3.225,75
382

124 Brașov Râșnov DOROBANȚ OTILIA LEONA 61 567/18/3 104071 104071 Arabil Intravilan 334,00 252,00 15.939,00
DOROBANȚ NICOLAE
VALENTIN

125 Brașov Râșnov ȘTEFEȘ IOAN 30 221/1/35 1951 11865 Arabil Intravilan 2.395,00 856,00 54.142,00

126 Brașov Râșnov PROCA IOAN 30 221/2/4 - - Arabil Extravilan 16.586,00 2.317,00 4.742,90

127 Brașov Râșnov ELSEN EDITH THEA 30 221/1/34 409 11875 Arabil Intravilan 5.573,00 1.160,00 73.370,00
N

128 Brașov Râșnov BUTNAR MARIA 30 221/2/6 4006 14792 Arabil Extravilan 640,00 115,00 235,41

129 Brașov Râșnov BUTNAR MARIA 30 221/2/5 4014 14731 Arabil Extravilan 1.416,00 254,00 519,94

130 Brașov Râșnov ELSEN EDITH THEA 30 221/1/33 408 11875 Arabil Intravilan 8.503,00 912,00 57.684,00
N

131 Brașov Râșnov SÎRBU ALEXANDRU VASILE 30 221/2/8 3182 14304 Arabil Extravilan 14.350,00 16,00 32,75

132 Brașov Râșnov RĂDULESCU OLIVIA 30 221/2/7 3928 14655 Arabil Extravilan 1.280,00 228,00 466,72
ANDREEA

133 Brașov Râșnov SÎRBU ALEXANDRU VASILE 30 221/2/8 3182 14304 Arabil Extravilan 14.350,00 2.773,00 5.676,33

134 Brașov Râșnov STEFES ANA 30 221/1/32 407 102707 Arabil Intravilan 6.734,00 240,00 15.180,00

135 Brașov Râșnov ELSEN EDITH THEA 30 221/1/31 406 111222 Arabil Intravilan 3.600,00 64,00 4.048,00

136 Brașov Râșnov TRIANDAFIL CATALIN 30 221/2/9 101086 101086 Arabil Extravilan 16.595,00 965,00 1.975,36
GEORGE
MARINESCU CARMEN

137 Brașov Râșnov GALBINCEA FLORIN 30 221/1/30 109923 109923 Arabil Intravilan 5.648,00 131,00 8.285,75
GALBINCEA ALEXANDRA

138 Brașov Râșnov STOICHIȚ MARIA 30 221/2/10 - - Arabil Extravilan 4.280,00 44,00 90,07
KOVACS ANA

139 Brașov Râșnov STOICHIȚ MARIA 30 221/2/10 - - Arabil Extravilan 4.280,00 442,00 904,77
KOVACS ANA

140 Brașov Râșnov ILIE ALEXANDRU 30 221/1/29 106555 106555 Arabil Intravilan 9.296,00 144,00 9.108,00
ILIE BOGDAN MIHAIL
RUSU ELENA MARIA
FINATAN ADINA

141 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 30 221/2/11 112573 112573 Arabil Extravilan 2.397,00 23,00 47,08
TRUETSCH CORINA OANA

142 Brașov Râșnov TRIANDAFIL CATALIN 30 221/2/9 101086 101086 Arabil Extravilan 16.595,00 3.115,00 6.376,41
GEORGE
MARINESCU CARMEN

143 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 30 221/2/11 112573 112573 Arabil Extravilan 2.397,00 1.504,00 3.078,69
TRUETSCH CORINA OANA

144 Brașov Râșnov STOICHIȚ MARIA 30 221/2/10 - - Arabil Extravilan 4.280,00 783,00 1.602,80
KOVACS ANA

145 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 30 221/2/11 112571 112571 Arabil Extravilan 10.460,00 1.870,00 3.827,89
TRUETSCH CORINA OANA

146 Brașov Râșnov RUSU C. GHEORGHE 30 221/2/12 - - Arabil Extravilan 4.060,00 494,00 1.011,22
RUSU C. IOAN

147 Brașov Râșnov PROCA IOAN MARCEL 30 221/2/13 - - Arabil Extravilan 4.704,00 711,00 1.455,42
CRISAN MARIA

148 Brașov Râșnov RUSU C. GHEORGHE 30 221/2/12 - - Arabil Extravilan 4.060,00 395,00 808,57
RUSU C. IOAN

149 Brașov Râșnov PROCA IOAN MARCEL 30 221/2/13 - - Arabil Extravilan 4.704,00 430,00 880,21
CRISAN MARIA

150 Brașov Râșnov POP GRIGORE CORNEL 30 221/2/14 106192 106192 Arabil Extravilan 12.350,00 1.055,00 2.159,59

151 Brașov Râșnov POP GRIGORE CORNEL 30 221/2/14 106192 106192 Arabil Extravilan 12.350,00 921,00 1.885,29

152 Brașov Râșnov SOIU MARIA 30 221/2/15 107965 107965 Arabil Extravilan 11.004,00 679,00 1.389,91
S.C. ROMSOFT - S.R.L.

153 Brașov Râșnov SOIU MARIA 30 221/2/15 107965 107965 Arabil Extravilan 11.004,00 678,00 1.387,87
S.C. ROMSOFT - S.R.L.

154 Brașov Râșnov BREZEAN IOAN DORIN 30 221/2/16 110095 110095 Arabil Extravilan 5.650,00 330,00 675,51

155 Brașov Râșnov BREZEAN IOAN DORIN 30 221/2/16 110095 110095 Arabil Extravilan 5.650,00 332,00 679,60

156 Brașov Râșnov DOBRESCU FLORIN 30 221/2/17 - - Arabil Extravilan 14.000,00 431,00 882,26
GHEORGHE
MARIN VASILICA MARIA

157 Brașov Râșnov DOBRESCU FLORIN 30 221/2/17 - - Arabil Extravilan 14.000,00 111,00 227,22
GHEORGHE
MARIN VASILICA MARIA

158 Brașov Râșnov ALDICA MARIA 30 221/2/22 3183 14775 Arabil Extravilan 8.300,00 2,00 4,09

159 Brașov Râșnov DOROBANȚ MARIA 30 221/2/23 - - Arabil Extravilan 12.965,00 774,00 1.584,38

160 Brașov Râșnov DOROBANȚ MARIA 30 221/2/23 - - Arabil Extravilan 12.965,00 17,00 34,80

161 Brașov Râșnov GAURICI EVA VICTORIA 30 221/2/24 - - Arabil Extravilan 4.000,00 1,00 2,05
IONESCU DRAGOS
STEFAN
DRAIA CAMELIA ADRIANA

162 Brașov Râșnov STOIA CONSTANTIN 30 221/2/25 - - Arabil Extravilan 12.390,00 24,00 49,13

163 Brașov Râșnov BREZEAN MARIA 34 265/1/3 3235 14156 Arabil Extravilan 19.820,00 41,00 83,93
DOBRESCU DUMITRU
RĂDĂCINĂ IOAN
RĂDĂCINĂ DAN ADRIAN

164 Brașov Râșnov ILIE TACHE ILIE EMILIAN 30 221/2/26 - - Arabil Extravilan 5.800,00 73,00 149,43
165 Brașov Râșnov DUCAR CONSTANTIN 34 265/1/2 3234 14157 Arabil Extravilan 3.900,00 34,00 69,60

166 Brașov Râșnov ILIE TACHE ILIE EMILIAN 30 221/2/27 - - Arabil Extravilan 5.000,00 115,00 235,41

167 Brașov Râșnov WEINERT MARIA 30 221/2/28/1 2812/1 13712 Arabil Extravilan 5.000,00 336,00 687,79

168 Brașov Râșnov PRIAN ELENA 30 221/2/28/2 2812/2 13712 Arabil Extravilan 1.000,00 89,00 182,18

169 Brașov Râșnov ION ION 30 221/2/29/1 - - Arabil Extravilan 2.208,00 207,00 423,73

170 Brașov Râșnov LEUȘTEAN ALEXANDRINA 30 221/2/31 - - Arabil Extravilan 550,00 427,00 874,07

171 Brașov Râșnov PROCA IOAN 30 221/2/30 - - Arabil Extravilan 550,00 326,00 667,32

172 Brașov Râșnov OTELEA NICOLETA 30 221/2/29/3 - - Arabil Extravilan 1.250,00 940,00 1.924,18
OTELEA ROXANA ANA
OTELEA SIMONA
GABRIELA
OTELEA RAZVAN
MIRCEA ILIE

173 Brașov Râșnov TRET GEORGE 34 265/1/1 - - Arabil Extravilan 29.000,00 2.019,00 4.132,89
TRET ION COSMIN
RÂSNOVEANU IOAN

174 Brașov Râșnov WELDES HANS 33 229/1/1 108965 108965 Arabil Extravilan 10.000,00 785,00 1.606,90

175 Brașov Râșnov PANICAN IOAN 33 229/2/18 103742 103742 Arabil Extravilan 3.500,00 22,00 45,03
PANICAN ALEXANDRA
OANA

176 Brașov Râșnov DUCARIU RADU EUGEN 33 229/1/2 109188 109188 Arabil Extravilan 6.000,00 194,00 397,12

177 Brașov Râșnov PANICAN IOAN 33 229/2/18 103742 103742 Arabil Extravilan 3.500,00 251,00 513,80
PANICAN ALEXANDRA
OANA

178 Brașov Râșnov SORIC ELENA 33 229/2/17/5 top 3743/2/5 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 274,00 560,88

179 Brașov Râșnov STRAJERIU MARIA 33 229/1/3 - - Arabil Extravilan 6.000,00 76,00 155,57

180 Brașov Râșnov CRĂCIUN ANA 33 229/2/17/4 top 3743/2/4 4157 Arabil Extravilan 5.000,00 347,00 710,31

181 Brașov Râșnov SORIC ELENA 33 229/2/17/5 top 3743/2/5 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 234,00 479,00

182 Brașov Râșnov CRĂCIUN ANA 33 229/2/17/4 top 3743/2/4 4157 Arabil Extravilan 5.000,00 144,00 294,77

183 Brașov Râșnov BUCUR EUGENIA 33 229/2/17/3 top 3743/2/3 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 706,00 1.445,18

184 Brașov Râșnov ROSCULET CLARA MARIA 33 229/1/4 112393 112393 Arabil Extravilan 10.019,00 15,00 30,71

185 Brașov Râșnov DIHOIU RADU 33 229/2/17/2 top 3743/2/2 105182 Arabil Extravilan 8.200,00 237,00 485,14
DIHOIU CORINA ELENA

186 Brașov Râșnov BUCUR EUGENIA 33 229/2/17/3 top 3743/2/3 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 455,00 931,39

187 Brașov Râșnov DIHOIU RADU 33 229/2/17/2 top 3743/2/2 105182 Arabil Extravilan 8.200,00 417,00 853,60
DIHOIU CORINA ELENA

188 Brașov Râșnov DIHOIU GHEORGHE 33 229/2/17/1 top 3743/2/1 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 240,00 491,28

189 Brașov Râșnov ILIE MARIA 33 229/2/16/4 101110 101110 Arabil Extravilan 2.500,00 73,00 149,43

190 Brașov Râșnov DIHOIU GHEORGHE 33 229/2/17/1 top 3743/2/1 4157 Arabil Extravilan 8.100,00 415,00 849,51

191 Brașov Râșnov SCURTU VASILE DORIN 33 229/2/16/3 109918 109918 Arabil Extravilan 2.500,00 71,00 145,34
RADU VICTORIA

192 Brașov Râșnov RADU VICTORIA 33 229/2/16/2 110022 110022 Arabil Extravilan 5.000,00 136,00 278,39

193 Brașov Râșnov ILIE MARIA 33 229/2/16/4 101110 101110 Arabil Extravilan 2.500,00 129,00 264,06

194 Brașov Râșnov ZAHARIA NICOLAE 33 229/2/16/1/3 109917 109917 Arabil Extravilan 1.600,00 42,00 85,97

195 Brașov Râșnov SCURTU VASILE DORIN 33 229/2/16/3 109918 109918 Arabil Extravilan 2.500,00 129,00 264,06
RADU VICTORIA

196 Brașov Râșnov VIDU IOAN CRISTIAN 33 229/2/16/1/2 110021 110021 Arabil Extravilan 1.700,00 67,00 137,15

197 Brașov Râșnov TOHĂNEANU MONA 33 229/2/16/1/1 109916 109916 Arabil Extravilan 1.700,00 146,00 298,86
ROXANA

198 Brașov Râșnov RADU VICTORIA 33 229/2/16/2 110022 110022 Arabil Extravilan 5.000,00 176,00 360,27

199 Brașov Râșnov DASCĂL DUMITRU MIHAI 33 229/2/15 top 3747/2 103338 Arabil Extravilan 9.000,00 298,00 610,01

200 Brașov Râșnov ZAHARIA NICOLAE 33 229/2/16/1/3 109917 109917 Arabil Extravilan 1.600,00 40,00 81,88
201 Brașov Râșnov VIDU IOAN CRISTIAN 33 229/2/16/1/2 110021 110021 Arabil Extravilan 1.700,00 41,00 83,93

202 Brașov Râșnov TOHĂNEANU MONA 33 229/2/16/1/1 109916 109916 Arabil Extravilan 1.700,00 40,00 81,88
ROXANA

203 Brașov Râșnov DEDIU VIRGINIA 33 229/2/14 - - Arabil Extravilan 9.000,00 78,00 159,67
RADU N. NECULAE

204 Brașov Râșnov DASCĂL DUMITRU MIHAI 33 229/2/15 top 3747/2 103338 Arabil Extravilan 9.000,00 58,00 118,73

205 Brașov Râșnov SERBAN CRISTINA 33 229/2/13 - - Arabil Extravilan 5.000,00 46,00 94,16

206 Brașov Râșnov DEDIU VIRGINIA 33 229/2/14 - - Arabil Extravilan 9.000,00 87,00 178,09
RADU N. NECULAE

207 Brașov Râșnov ILIE GHEORGHE ILIE 33 229/2/12 - - Arabil Extravilan 4.400,00 41,00 83,93
PETRU IOAN

208 Brașov Râșnov SERBAN CRISTINA 33 229/2/13 - - Arabil Extravilan 5.000,00 63,00 128,96

209 Brașov Râșnov MATEI CONSTANTIN 33 229/2/11 - - Arabil Extravilan 4.630,00 36,00 73,69

210 Brașov Râșnov ILIE GHEORGHE ILIE 33 229/2/12 - - Arabil Extravilan 4.400,00 51,00 104,40
PETRU IOAN

211 Brașov Râșnov TALABE SAVALICA 33 229/2/10 104619 104619 Arabil Extravilan 4.000,00 27,00 55,27

212 Brașov Râșnov MATEI CONSTANTIN 33 229/2/11 - - Arabil Extravilan 4.630,00 50,00 102,35

213 Brașov Râșnov VASILOIU ALINA SAVALICA 33 229/2/10 109624 109624 Arabil Extravilan 4.000,00 23,00 47,08

214 Brașov Râșnov TALABE SAVALICA 33 229/2/10 104619 104619 Arabil Extravilan 4.000,00 40,00 81,88

215 Brașov Râșnov TALABE MIRCEA 33 229/2/10 109539 109539 Arabil Extravilan 4.000,00 20,00 40,94

216 Brașov Râșnov VASILOIU ALINA SAVALICA 33 229/2/10 109624 109624 Arabil Extravilan 4.000,00 37,00 75,74

217 Brașov Râșnov GRADINARU MARIOARA 33 229/2/10 109536 109536 Arabil Extravilan 4.000,00 16,00 32,75

218 Brașov Râșnov TALABE MIRCEA 33 229/2/10 109539 109539 Arabil Extravilan 4.000,00 35,00 71,65

219 Brașov Râșnov TALABE LILIANA DORICA 33 229/2/10 109982 109982 Arabil Extravilan 4.000,00 13,00 26,61
NICOLAE SORINA CARMEN
LIGIA

220 Brașov Râșnov GRADINARU MARIOARA 33 229/2/10 109536 109536 Arabil Extravilan 4.000,00 32,00 65,50

221 Brașov Râșnov ILIE MIRCEA 33 229/2/9 109429 109429 Arabil Extravilan 2.932,00 56,00 114,63

222 Brașov Râșnov TALABE LILIANA DORICA 33 229/2/10 109982 109982 Arabil Extravilan 4.000,00 31,00 63,46
NICOLAE SORINA CARMEN
LIGIA

223 Brașov Râșnov CORNILA FELICIA 33 229/2/9 100267 100267 Arabil Extravilan 3.858,00 70,00 143,29
POP VASILE

224 Brașov Râșnov ILIE MIRCEA 33 229/2/9 5197 - Arabil Extravilan 1.150,00 9,00 18,42

225 Brașov Râșnov ILIE IRODION IOAN 33 229/2/9 102350 102350 Arabil Extravilan 798,00 14,00 28,66

226 Brașov Râșnov CORNILA FELICIA 33 229/2/9 100269 100269 Arabil Extravilan 1.261,00 10,00 20,47
POP VASILE

227 Brașov Râșnov ILIE LILIAN 33 229/2/8 3762 14856 Arabil Extravilan 5.000,00 43,00 88,02
MUNTEANU ADRIANA

228 Brașov Râșnov ILIE IRODION IOAN 33 229/2/9 102352 102352 Arabil Extravilan 228,00 3,00 6,14

229 Brașov Râșnov BREZEAN DUMITRU 33 229/2/7 - - Arabil Extravilan 3.625,00 33,00 67,55

230 Brașov Râșnov ILIE LILIAN 33 229/2/8 3762 14856 Arabil Extravilan 5.000,00 42,00 85,97
MUNTEANU ADRIANA

231 Brașov Râșnov PUTINAR ALEXANDRU 33 229/2/6 - - Arabil Extravilan 10.000,00 170,00 347,99
EMILIAN
PUTINAR ORTENISIA
PUTINAR IOAN MIHAIL
RADU MARIA
IONESCU ANGELA

232 Brașov Râșnov BREZEAN DUMITRU 33 229/2/7 - - Arabil Extravilan 3.625,00 33,00 67,55

233 Brașov Râșnov PUTINAR ALEXANDRU 33 229/2/6 - - Arabil Extravilan 10.000,00 108,00 221,08
EMILIAN
PUTINAR ORTENISIA
PUTINAR IOAN MIHAIL
RADU MARIA
IONESCU ANGELA

234 Brașov Râșnov BUCȘA DUMITRU 33 229/2/5 101144 101144 Arabil Extravilan 10.000,00 197,00 403,26
BUCȘA IOAN OVIDIU
BREZEAN GHEORGHE
MARIUS
HAU MARIA ARIANA

235 Brașov Râșnov BUCȘA DUMITRU BUCȘA 33 229/2/5 101144 101144 Arabil Extravilan 10.000,00 132,00 270,20
IOAN OVIDIU
BREZEAN GHEORGHE
MARIUS HAU MARIA
ARIANA

236 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/4 - - Arabil Extravilan 2.800,00 58,00 118,73
STĂNILOIU GHEORGHE
CORNEL

237 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/3 - - Arabil Extravilan 1.970,00 41,00 83,93
DOBRESCU IOAN
CĂLINOIU MARIA
DOBRESCU GHEORGHE

238 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/4 - - Arabil Extravilan 2.800,00 40,00 81,88
STĂNILOIU GHEORGHE
CORNEL

239 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/3 - - Arabil Extravilan 1.970,00 29,00 59,36
DOBRESCU IOAN
CĂLINOIU MARIA
DOBRESCU GHEORGHE

240 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/2 - - Arabil Extravilan 10.600,00 22,00 45,03
DOBRESCU IOAN
CĂLINOIU MARIA
DOBRESCU GHEORGHE

241 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/2/2 - - Arabil Extravilan 10.600,00 229,00 468,76
DOBRESCU IOAN
CĂLINOIU MARIA
DOBRESCU GHEORGHE

242 Brașov Râșnov CORBOS ADRIANA 33 229/2/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 78,00 159,67
GABRIELA

243 Brașov Râșnov DUCARU ELENA FLORICA 33 229/8/8 - - Arabil Extravilan 10.020,00 110,00 225,17
DUCARU IOAN
DUCULEȚ MARIA

244 Brașov Râșnov CALIMANDRUC 33 229/4/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 72,00 147,38
CONSTANTIN

245 Brașov Râșnov CORBOS ADRIANA 33 229/2/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 57,00 116,68
GABRIELA

246 Brașov Râșnov VOROVENCI VIOREL 33 229/4/2 - - Arabil Extravilan 5.000,00 71,00 145,34

247 Brașov Râșnov CALIMANDRUC 33 229/4/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 68,00 139,20
CONSTANTIN

248 Brașov Râșnov BREZEAN CRISTIAN 33 229/4/3 - - Arabil Extravilan 3.800,00 54,00 110,54
GHEORGHE
BUJGOI MARIA
VALCEREANU ANA

249 Brașov Râșnov VOROVENCI VIOREL 33 229/4/2 - - Arabil Extravilan 5.000,00 70,00 143,29

250 Brașov Râșnov DUCAR DUMITRU DUCAR 33 229/4/4/1 - - Arabil Extravilan 7.000,00 144,00 294,77
IOAN

251 Brașov Râșnov BREZEAN CRISTIAN 33 229/4/3 - - Arabil Extravilan 3.800,00 24,00 49,13
GHEORGHE
BUJGOI MARIA
VALCEREANU ANA

252 Brașov Râșnov DUCAR DUMITRU DUCAR 33 229/4/4/2 - - Arabil Extravilan 410,00 9,00 18,42
IOAN

253 Brașov Râșnov DUCAR DUMITRU 33 229/4/5 - - Arabil Extravilan 5.000,00 111,00 227,22

254 Brașov Râșnov PRAHOVEAN GHEORGHE 33 229/7/5 111993 111993 Arabil Extravilan 10.000,00 8,00 16,38

255 Brașov Râșnov STANCU ANA 33 229/8/6 - - Arabil Extravilan 29.000,00 259,00 530,17

256 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 33 229/8/5 104110 104110 Arabil Extravilan 5.000,00 122,00 249,73

257 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 33 229/8/4/2 101033 101033 Arabil Extravilan 10.000,00 59,00 120,77

258 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 33 229/8/4/2 101033 101033 Arabil Extravilan 10.000,00 242,00 495,37

259 Brașov Râșnov BABEȘ NICOLAE MIRCEA 33 229/8/4/1 100848 100848 Arabil Extravilan 10.000,00 412,00 843,36

260 Brașov Râșnov CREȚU IRIMIE ALEXE 33 229/4/13 - - Arabil Extravilan 9.500,00 325,00 665,28

261 Brașov Râșnov BÂRSAN ION 33 229/8/3 - - Arabil Extravilan 8.700,00 50,00 102,35
DUMITRAȘCU MARIA

262 Brașov Râșnov BABEȘ NICOLAE MIRCEA 33 229/8/4/1 100848 100848 Arabil Extravilan 10.000,00 249,00 509,70

263 Brașov Râșnov BÂRSAN ION 33 229/8/3 - - Arabil Extravilan 8.700,00 1.086,00 2.223,04
DUMITRAȘCU MARIA

264 Brașov Râșnov CREȚU IRIMIE ALEXE 33 229/4/13 - - Arabil Extravilan 9.500,00 194,00 397,12

265 Brașov Râșnov DOBRESCU MARIA 33 229/8/2 102937 102937 Arabil Extravilan 300,00 178,00 364,37
OLTEAN ANGELA
BREZEAN RODICA

266 Brașov Râșnov BREZEAN TRAIAN 33 229/8/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 196,00 401,21
DUMITRU
BREZEAN VASILICA
MARIANA

267 Brașov Râșnov MASURI TACHE 33 229/4/14 108621 108621 Arabil Extravilan 10.058,00 580,00 1.187,26
MASURI DANA

268 Brașov Râșnov MASURI TACHE 33 229/4/14 108621 108621 Arabil Extravilan 10.058,00 3.208,00 6.566,78
MASURI DANA

269 Brașov Râșnov BREZEAN TRAIAN 33 229/8/1 - - Arabil Extravilan 5.000,00 64,00 131,01
DUMITRU
BREZEAN VASILICA
MARIANA

270 Brașov Râșnov BOTEANU IANCU 11 71/1/1 - - Arabil Extravilan 18.400,00 464,00 949,81
MIRICA FELICIA

271 Brașov Râșnov BOTEANU IANCU 11 71/1/1 - - Arabil Extravilan 18.400,00 535,00 1.095,15
MIRICA FELICIA

272 Brașov Râșnov CONDRIUC ANA 11 71/1/2 - - Arabil Extravilan 23.000,00 469,00 960,04

273 Brașov Râșnov BOTEANU IANCU 11 71/1/1 - - Arabil Extravilan 18.400,00 355,00 726,69
MIRICA FELICIA

274 Brașov Râșnov PRAHOVEAN GHEORGHE 33 229/7/1/20 112136 112136 Arabil Extravilan 10.000,00 717,00 1.467,70

275 Brașov Râșnov NEAG VIORICA 11 71/3/1 top 3563/4 (cad 11872 Arabil Extravilan 17.000,00 4,00 8,19
374)

276 Brașov Râșnov NEAG VIORICA 11 71/3/1 top 3563/4 (cad 11872 Arabil Extravilan 17.000,00 63,00 128,96
374)

277 Brașov Râșnov CONDRIUC ANA 11 71/1/2 - - Arabil Extravilan 23.000,00 34,00 69,60

278 Brașov Râșnov NAN ELENA 11 71/3/2 top 3563/3 cad 106826 Arabil Extravilan 25.800,00 173,00 354,13
373

279 Brașov Râșnov CONDRIUC ANA 11 71/1/2 - - Arabil Extravilan 23.000,00 2.309,00 4.726,52
280 Brașov Râșnov CONDRIUC ANA 11 71/1/2 - - Arabil Extravilan 23.000,00 1.271,00 2.601,74

281 Brașov Râșnov BOTEANU IANCU 11 71/1/1 - - Arabil Extravilan 18.400,00 348,00 712,36
MIRICA FELICIA

282 Brașov Râșnov CORBOS ADRIANA 12 76/2/4 - - Arabil Extravilan 24.000,00 5,00 10,24
GABRIELA

283 Brașov Râșnov SOIU DUMITRU 12 76/2/3 - - Arabil Extravilan 5.000,00 70,00 143,29

284 Brașov Râșnov SOIU ION 12 76/2/2 - - Arabil Extravilan 1.000,00 23,00 47,08

285 Brașov Râșnov SOIU DUMITRU 12 76/2/1 - - Arabil Extravilan 1.000,00 37,00 75,74

286 Brașov Râșnov SAMOILA MIOARA 33 229/4/12 - - Arabil Extravilan 5.000,00 2,00 4,09
SAMOILA CLAUDIU MARIUS
SAMOILA RALUCA IULIANA

287 Brașov Râșnov OPREA VASILE 33 229/4/11 - - Arabil Extravilan 5.000,00 60,00 122,82

288 Brașov Râșnov SOIU DUMITRU 12 76/2/1 - - Arabil Extravilan 1.000,00 48,00 98,26

289 Brașov Râșnov SOIU ION 12 76/2/2 - - Arabil Extravilan 1.000,00 37,00 75,74

290 Brașov Râșnov SOIU DUMITRU 12 76/2/3 - - Arabil Extravilan 5.000,00 90,00 184,23

291 Brașov Râșnov CORBOS ADRIANA 12 76/2/4 - - Arabil Extravilan 24.000,00 97,00 198,56
GABRIELA

292 Brașov Râșnov BOTEANU IANCU 11 71/1/1 - - Arabil Extravilan 18.400,00 190,00 388,93
MIRICA FELICIA

293 Brașov Râșnov LANGA GHEORGHE 11 71/1/3 - - Arabil Extravilan 18.000,00 3,00 6,14
LANGA IOAN
PROCA ANA
STOICHIT ELENA

294 Brașov Râșnov LANGA GHEORGHE 11 71/1/3 - - Arabil Extravilan 18.000,00 245,00 501,52
LANGA IOAN
PROCA ANA
STOICHIT ELENA

295 Brașov Râșnov LANGA GHEORGHE 11 71/1/3 - - Arabil Extravilan 18.000,00 245,00 501,52
LANGA IOAN
PROCA ANA
STOICHIT ELENA

296 Brașov Râșnov ILIE GHEORGHE 11 71/3/4 - - Arabil Extravilan 10.000,00 143,00 292,72
ILIE IOAN
SAVU LUCICA

297 Brașov Râșnov ILIE GHEORGHE 11 71/3/4 - - Arabil Extravilan 10.000,00 123,00 251,78
ILIE IOAN
SAVU LUCICA

298 Brașov Râșnov DUCAR IOAN 11 71/1/5 3254 14307 Arabil Extravilan 13.000,00 194,00 397,12
DUCAR DUMITRU
DUCAR CONSTANTIN

299 Brașov Râșnov DUCAR IOAN 11 71/1/5 3254 14307 Arabil Extravilan 13.000,00 156,00 319,33
DUCAR DUMITRU
DUCAR CONSTANTIN

300 Brașov Râșnov DUCAR IOAN 11 71/1/6 110030 110030 Arabil Extravilan 13.000,00 174,00 356,18
DUCAR DUMITRU
DUCAR CONSTANTIN

301 Brașov Râșnov DUCAR IOAN 11 71/1/6 110030 110030 Arabil Extravilan 13.000,00 204,00 417,59
DUCAR DUMITRU
DUCAR CONSTANTIN

302 Brașov Râșnov FLUCUȘ JENIȚA 11 71/1/7 109440 109440 Arabil Extravilan 23.800,00 184,00 376,65
DUCAR MARIA
ȘARAMET ANUȚA

303 Brașov Râșnov FLUCUȘ JENIȚA 11 71/1/7 109440 109440 Arabil Extravilan 23.800,00 576,00 1.179,07
DUCAR MARIA
ȘARAMET ANUȚA

304 Brașov Râșnov SOIU IOAN 11 71/3/6 - - Arabil Extravilan 14.000,00 342,00 700,07
SOIU ASPASIA
SOIU ION
SOIU DUMITRU

305 Brașov Râșnov DUMITRU MIRCEA 11 71/1/8/1 3290 14229 Arabil Extravilan 14.500,00 135,00 276,35
GHEORGHE
DUMITRU CAMELIA KARINA

306 Brașov Râșnov ENACHE VIRGINIA 11 71/3/7 - - Arabil Extravilan 23.800,00 961,00 1.967,17

307 Brașov Râșnov DUCAR CONSTANTIN 11 71/1/8/2 3195 14087 Arabil Extravilan 14.500,00 171,00 350,04

308 Brașov Râșnov ERCUȘI ELENA 11 71/3/8 - - Arabil Extravilan 24.000,00 1.496,00 3.062,31
ERCUSI GHEORGHE

309 Brașov Râșnov GALES LIANA ADRIANA 11 71/1/9/4 2591/4 14221 Arabil Extravilan 4.675,00 28,00 57,32
GALES RAZVAN MIHAIL

310 Brașov Râșnov ERCUȘI ELENA 11 71/3/8 - - Arabil Extravilan 24.000,00 2,00 4,09
ERCUSI GHEORGHE

311 Brașov Râșnov ERCUȘI ELENA ERCUSI 11 71/3/9 - - Arabil Extravilan 3.000,00 22,00 45,03
GHEORGHE

312 Brașov Râșnov PANICAN IOAN 11 71/3/10 4765 103776 Arabil Extravilan 20.000,00 216,00 442,15
PANICAN ALEXANDRA
OANA

313 Brașov Râșnov ERCUȘI ELENA 11 71/3/9 - - Arabil Extravilan 3.000,00 302,00 618,19
ERCUSI GHEORGHE

314 Brașov Râșnov TĂZLĂOANU BIANCA 11 71/3/11 5358 106081 Arabil Extravilan 1.500,00 17,00 34,80
MINERVA

315 Brașov Râșnov PANICAN IOAN 11 71/3/10 4765 103776 Arabil Extravilan 20.000,00 1.980,00 4.053,06
PANICAN ALEXANDRA
OANA

316 Brașov Râșnov TĂZLĂOANU BIANCA 11 71/3/12 4917 106201 Arabil Extravilan 14.500,00 187,00 382,79
MINERVA

317 Brașov Râșnov TĂZLĂOANU BIANCA 11 71/3/11 5358 106081 Arabil Extravilan 1.500,00 146,00 298,86
MINERVA

318 Brașov Râșnov PROCA MARIETA 11 71/3/13 107633 107633 Arabil Extravilan 5.450,00 78,00 159,67

319 Brașov Râșnov TĂZLĂOANU BIANCA 11 71/3/12 4917 106201 Arabil Extravilan 14.500,00 1.397,00 2.859,66
MINERVA

320 Brașov Râșnov PROCA MARIETA 11 71/3/13 107633 107633 Arabil Extravilan 5.450,00 517,00 1.058,30

321 Brașov Râșnov DRAGOMIR PETRE 11 71/3/14 4918 15755 Arabil Extravilan 29.000,00 1.057,00 2.163,68

322 Brașov Râșnov DRAGOMIR PETRE 11 71/3/14 4918 15755 Arabil Extravilan 29.000,00 1.259,00 2.577,17

323 Brașov Râșnov PAU IOANA CLEOPATRA 11 71/3/15 - - Arabil Extravilan 5.000,00 5,00 10,24
DUCARU CAMELIA
LUCIANA

324 Brașov Râșnov PAU IOANA CLEOPATRA 11 71/3/15 - - Arabil Extravilan 5.000,00 94,00 192,42
DUCARU CAMELIA
LUCIANA

325 Brașov Râșnov GOLOGAN IOAN 11 71/3/16 - - Arabil Extravilan 24.000,00 480,00 982,56
GOLOGAN MARCELA

326 Brașov Râșnov PAU IOANA CLEOPATRA 11 71/3/15 - - Arabil Extravilan 5.000,00 181,00 370,51
DUCARU CAMELIA
LUCIANA

327 Brașov Râșnov BREZEAN ELENA 11 71/3/17 - - Arabil Extravilan 6.710,00 133,00 272,25
PAPUC IOANA ANCA
LIANU COSTIN
BRESEAN RAZVAN

328 Brașov Râșnov GOLOGAN IOAN 11 71/3/16 - - Arabil Extravilan 24.000,00 854,00 1.748,14
GOLOGAN MARCELA

329 Brașov Râșnov MACAVEI ILIE DRAGOȘ 11 71/3/18 5204 - Arabil Extravilan 24.000,00 466,00 953,90

330 Brașov Râșnov BREZEAN ELENA 11 71/3/17 - - Arabil Extravilan 6.710,00 228,00 466,72
PAPUC IOANA ANCA
LIANU COSTIN
BRESEAN RAZVAN

331 Brașov Râșnov BRENGYE VASILE 11 71/3/19 - - Arabil Extravilan 7.400,00 227,00 464,67
BRINGEE CRISTINA
SOLOVĂSTRU MARIA

332 Brașov Râșnov MACAVEI ILIE DRAGOȘ 11 71/3/18 5204 - Arabil Extravilan 24.000,00 779,00 1.594,61

333 Brașov Râșnov SAMOILĂ GHEORGHE 11 71/3/20 - - Arabil Extravilan 10.000,00 451,00 923,20

334 Brașov Râșnov BRENGYE VASILE 11 71/3/19 - - Arabil Extravilan 7.400,00 127,00 259,97
BRINGEE CRISTINA
SOLOVĂSTRU MARIA

335 Brașov Râșnov POPA GHEORGHE 11 71/3/21 5467 16214 Arabil Extravilan 7.400,00 441,00 902,73

336 Brașov Râșnov SAMOILĂ GHEORGHE 11 71/3/20 - - Arabil Extravilan 10.000,00 115,00 235,41

337 Brașov Râșnov ROZOLEA MARIA 11 71/3/22 - - Arabil Extravilan 2.400,00 163,00 333,66

338 Brașov Râșnov POPA GHEORGHE 11 71/3/21 5467 16214 Arabil Extravilan 7.400,00 91,00 186,28

339 Brașov Râșnov ROZOLEA MARIA 11 71/3/22 - - Arabil Extravilan 2.400,00 30,00 61,41

340 Brașov Râșnov TOBIAS ELSA 11 71/3/23 - - Arabil Extravilan 40.072,00 4.422,00 9.051,83

341 Brașov Râșnov TOBIAS FRIEDERICH 11 71/3/24 - - Arabil Extravilan 9.600,00 12,00 24,56
WILHELM

342 Brașov Râșnov CHIOASA VASILE 8 45/5/1 1594 106032 Arabil Extravilan 41.716,00 65,00 133,06
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

343 Brașov Râșnov TOBIAS ELSA 11 71/3/23 - - Arabil Extravilan 40.072,00 501,00 1.025,55

344 Brașov Râșnov TOBIAS FRIEDERICH 11 71/3/24 - - Arabil Extravilan 9.600,00 1.621,00 3.318,19
WILHELM

345 Brașov Râșnov ILIE IZABELA NICOLETA 8 45/7/1 - - Arabil Extravilan 20.000,00 343,00 702,12
ILIE DAN FLORIN

346 Brașov Râșnov ILIE IZABELA NICOLETA 8 45/7/1 - - Arabil Extravilan 20.000,00 998,00 2.042,91
ILIE DAN FLORIN

347 Brașov Râșnov TOBIAS FRIEDERICH 11 71/3/24 - - Arabil Extravilan 9.600,00 1.299,00 2.659,05
WILHELM

348 Brașov Râșnov TOBIAS ELSA 11 71/3/23 - - Arabil Extravilan 40.072,00 28,00 57,32

349 Brașov Râșnov ÎNTREPRINDEREA 10 67/1/13 3194 14086 Arabil Extravilan 29.000,00 41,00 83,93
INDIVIDUALĂ
CHIOASĂ VASILE

350 Brașov Râșnov ÎNTREPRINDEREA 10 67/1/13 3194 14086 Arabil Extravilan 29.000,00 41,00 83,93
INDIVIDUALĂ
CHIOASĂ VASILE

351 Brașov Râșnov ILIE IZABELA NICOLETA 8 45/7/1 - - Arabil Extravilan 20.000,00 1.615,00 3.305,91
ILIE DAN FLORIN

352 Brașov Râșnov BREZEAN ANA 8 45/7/2 - - Arabil Extravilan 29.000,00 463,00 947,76

353 Brașov Râșnov BREZEAN ANA 8 45/7/2 - - Arabil Extravilan 29.000,00 463,00 947,76

354 Brașov Râșnov PETRIC MONICA CORINA 8 45/7/3 - - Arabil Extravilan 5.800,00 83,00 169,90

355 Brașov Râșnov PETRIC MONICA CORINA 8 45/7/3 - - Arabil Extravilan 5.800,00 89,00 182,18

356 Brașov Râșnov VASILESCU ADRIANA 8 45/7/4 101154 101154 Arabil Extravilan 29.000,00 444,00 908,87
TIMAU MARIA
357 Brașov Râșnov VASILESCU ADRIANA 8 45/7/4 101154 101154 Arabil Extravilan 29.000,00 463,00 947,76
TIMAU MARIA

358 Brașov Râșnov MANTA CAMELIA 8 45/7/5 - - Arabil Extravilan 29.000,00 489,00 1.000,98

359 Brașov Râșnov MANTA CAMELIA 8 45/7/5 - - Arabil Extravilan 29.000,00 536,00 1.097,19

360 Brașov Râșnov PÂRVU OCTAVIA 8 45/7/6 - - Arabil Extravilan 24.000,00 430,00 880,21
PÂRVU IOAN
PUTILĂ ANCA

361 Brașov Râșnov PÂRVU OCTAVIA 8 45/7/6 - - Arabil Extravilan 24.000,00 500,00 1.023,50
PÂRVU IOAN
PUTILĂ ANCA

362 Brașov Râșnov PUȘCARU ANA 8 45/7/7 - - Arabil Extravilan 29.000,00 599,00 1.226,15

363 Brașov Râșnov PUȘCARU ANA 8 45/7/7 - - Arabil Extravilan 29.000,00 597,00 1.222,06

364 Brașov Râșnov DIHOIU CLARA 8 45/7/8 - - Arabil Extravilan 8.000,00 175,00 358,23

365 Brașov Râșnov DIHOIU CLARA 8 45/7/8 - - Arabil Extravilan 8.000,00 158,00 323,43

366 Brașov Râșnov GINERICĂ GHEORGHE 8 45/7/9 - - Arabil Extravilan 4.500,00 99,00 202,65
STAN NINA CAROLINA

367 Brașov Râșnov BLEBEA IOAN 8 45/7/10 105810 105810 Arabil Extravilan 10.000,00 217,00 444,20
BIHAICI ANDRA MARIA

368 Brașov Râșnov GINERICĂ GHEORGHE 8 45/7/9 - - Arabil Extravilan 4.500,00 87,00 178,09
STAN NINA CAROLINA

369 Brașov Râșnov DOGAR DUMITRU 8 45/7/11 - - Arabil Extravilan 5.700,00 122,00 249,73

370 Brașov Râșnov BLEBEA IOAN 8 45/7/10 105810 105810 Arabil Extravilan 10.000,00 191,00 390,98
BIHAICI ANDRA MARIA

371 Brașov Râșnov PUȘCARU EMIL 8 45/7/12 - - Arabil Extravilan 9.000,00 189,00 386,88
PUSCARU BOGDAN IOAN
PUSCARU NICOLAE RARES

372 Brașov Râșnov DOGAR DUMITRU 8 45/7/11 - - Arabil Extravilan 5.700,00 84,00 171,95

373 Brașov Râșnov PAROHIA ORTODOXĂ 8 45/7/13/7 - - Arabil Extravilan 24.000,00 482,00 986,65

374 Brașov Râșnov PUȘCARU EMIL 8 45/7/12 - - Arabil Extravilan 9.000,00 130,00 266,11
PUSCARU BOGDAN IOAN
PUSCARU NICOLAE RARES

375 Brașov Râșnov PAROHIA ORTODOXĂ 8 45/7/13/7 - - Arabil Extravilan 24.000,00 331,00 677,56

376 Brașov Râșnov GOBER WALTRAUT 8 45/7/13/6 107886 107886 Arabil Extravilan 18.098,00 604,00 1.236,39

377 Brașov Râșnov GOBER WALTRAUT 8 45/7/13/6 107886 107886 Arabil Extravilan 18.098,00 242,00 495,37

378 Brașov Râșnov PASCU ANA 8 45/7/13/5 - - Arabil Extravilan 10.000,00 361,00 738,97

379 Brașov Râșnov PASCU ALEXANDRU 8 45/7/13/4 - - Arabil Extravilan 8.500,00 305,00 624,34
PASCU ION

380 Brașov Râșnov PASCU ANA 8 45/7/13/5 - - Arabil Extravilan 10.000,00 133,00 272,25

381 Brașov Râșnov CIORECAN CRISTIAN 8 45/7/13/3 107356 107356 Arabil Extravilan 14.600,00 518,00 1.060,35

382 Brașov Râșnov PASCU ALEXANDRU 8 45/7/13/4 - - Arabil Extravilan 8.500,00 91,00 186,28
PASCU ION

383 Brașov Râșnov CIORECAN CRISTIAN 8 45/7/13/3 107356 107356 Arabil Extravilan 14.600,00 4,00 8,19

384 Brașov Râșnov TRUETSCH ERWIN OTTO 8 45/7/13/2 108771 108771 Arabil Extravilan 4.000,00 141,00 288,63

385 Brașov Râșnov DUDAU FLORIN 8 45/7/13/1 108769 108769 Arabil Extravilan 35.082,00 987,00 2.020,39

386 Brașov Râșnov MIRONESCU ANA DOINA 8 45/9/7 102854 102854 Arabil Extravilan 104.000,00 521,00 1.066,49
FURFURICĂ CONSTANTIN
AUREL

387 Brașov Râșnov MASURI TACHE 7 42/2/2 108344 108344 Arabil Extravilan 34.000,00 79,00 161,71
MASURI DANA

388 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 7 42/1/3/12 107907 107907 Arabil Extravilan 27.000,00 242,00 495,37

389 Brașov Râșnov ARGHIR MARIA 7 42/1/3/11 - - Arabil Extravilan 12.100,00 166,00 339,80

390 Brașov Râșnov MASURI TACHE 7 42/2/2 108344 108344 Arabil Extravilan 34.000,00 2.485,00 5.086,80
MASURI DANA

391 Brașov Râșnov GUSTAVENCO MARIANA 7 42/1/3/10 109648 109648 Arabil Extravilan 19.000,00 309,00 632,52
BUTNAR NICOLAE

392 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN 7 42/1/3/9 107908 107908 Arabil Extravilan 6.000,00 3,00 6,14

393 Brașov Râșnov TRUETSCH EUGEN - 42/1/3/9 107908 107908 Arabil Extravilan 6.000,00 80,00 163,76

394 Brașov Râșnov STOIA MARIA 7 42/1/3/8 - - Arabil Extravilan 4.800,00 36,00 73,69

395 Brașov Râșnov STOIA MARIA 7 42/1/3/8 - - Arabil Extravilan 4.800,00 77,00 157,62

396 Brașov Râșnov LUPU GHEORGHE 7 42/1/3/7 - - Arabil Extravilan 29.000,00 1.059,00 2.167,77

397 Brașov Râșnov LUPU GHEORGHE 7 42/1/3/7 - - Arabil Extravilan 29.000,00 3.243,00 6.638,42

398 Brașov Râșnov LUPU GHEORGHE 7 42/1/3/7 - - Arabil Extravilan 29.000,00 174,00 356,18

399 Brașov Râșnov NAN BELIGRAD MIRCEA 7 42/1/3/6 109607 109607 Arabil Extravilan 12.200,00 461,00 943,67
DAN
NAN BELIGRAD MARIANA

400 Brașov Râșnov NAN BELIGRAD MIRCEA 7 42/1/3/6 109607 109607 Arabil Extravilan 12.200,00 78,00 159,67
DAN
NAN BELIGRAD MARIANA

401 Brașov Râșnov MASURI TACHE 7 42/2/2 108344 108344 Arabil Extravilan 34.000,00 2.878,00 5.891,27
MASURI DANA

402 Brașov Râșnov DRAGOMIR ELENA 7 42/1/3/5 - - Arabil Extravilan 4.970,00 117,00 239,50
NEAMȚU ANA
DONATH CARMEN-
ROCSANA
NEAMȚU HORAȚIU-TIBERIU

403 Brașov Râșnov DRAGOMIR ELENA 7 42/1/3/5 - - Arabil Extravilan 4.970,00 89,00 182,18
NEAMȚU ANA
DONATH CARMEN-
ROCSANA
NEAMȚU HORAȚIU-TIBERIU

404 Brașov Râșnov DRAGOMIR ELENA 7 42/1/3/4 - - Arabil Extravilan 5.000,00 440,00 900,68
NEAMȚU ANA
DONATH CARMEN-
ROCSANA
NEAMȚU HORAȚIU-TIBERIU

405 Brașov Râșnov DRAGOMIR ELENA 7 42/1/3/4 - - Arabil Extravilan 5.000,00 89,00 182,18
NEAMȚU ANA
DONATH CARMEN-
ROCSANA
NEAMȚU HORAȚIU-TIBERIU

406 Brașov Râșnov PALASAN VIRGINIA 7 42/1/3/3 - - Arabil Extravilan 10.000,00 652,00 1.334,64

407 Brașov Râșnov PALASAN VIRGINIA 7 42/1/3/3 - - Arabil Extravilan 10.000,00 176,00 360,27

408 Brașov Râșnov SÂRBU ELENA 7 42/1/3/2 100843 100843 Arabil Extravilan 5.200,00 505,00 1.033,74

409 Brașov Râșnov SÂRBU ELENA 7 42/1/3/2 100892 100892 Arabil Extravilan 20.800,00 395,00 808,57

410 Brașov Râșnov FOLEA NICOLAE 7 42/1/3/1 102296 102296 Arabil Extravilan 5.500,00 432,00 884,30
FOLEA MARIANA

411 Brașov Râșnov FOLEA NICOLAE 7 42/1/3/1 102248 102248 Arabil Extravilan 18.500,00 369,00 755,34
FOLEA MARIANA

412 Brașov Râșnov FOLEA NICOLAE 7 - 102248 102248 Arabil Extravilan 18.500,00 9,00 18,42
FOLEA MARIANA

413 Brașov Râșnov EFTENIE GHEORGHE 7 42/1/1/16 - - Arabil Extravilan 8.600,00 10,00 20,47

414 Brașov Râșnov ȘOFRAN SORIN CORNELIU 7 42/1/1/13 101982 101982 Arabil Extravilan 14.000,00 481,00 984,61

415 Brașov Râșnov ILIE SORIN 7 42/1/1/15 - - Arabil Extravilan 14.800,00 628,00 1.285,52
ILIE RUXANDRA
ILIE RODICA ORTENZIA
ILIE EMILIAN MARIAN

416 Brașov Râșnov ILIE SORIN 7 42/1/1/15 - - Arabil Extravilan 14.800,00 577,00 1.181,12
ILIE RUXANDRA
ILIE RODICA ORTENZIA
ILIE EMILIAN MARIAN

417 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/12 101977 101977 Arabil Extravilan 6.300,00 272,00 556,78

418 Brașov Râșnov DINU PETRE 7 42/1/1/14 - - Arabil Extravilan 9.400,00 512,00 1.048,06

419 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/11 101984 101984 Arabil Extravilan 5.800,00 456,00 933,43

420 Brașov Râșnov HĂNDOREAN LUCIANA- 7 42/1/1/10 113127 113127 Arabil Extravilan 3.378,00 332,00 679,60
MARIA

421 Brașov Râșnov HĂNDOREAN LUCIANA- 7 42/1/1/10 113127 113127 Arabil Extravilan 3.378,00 346,00 708,26
MARIA

422 Brașov Râșnov ȘOFRAN SORIN CORNELIU 7 42/1/1/13 101982 101982 Arabil Extravilan 14.000,00 632,00 1.293,70

423 Brașov Râșnov DUCARU FLORIN IOAN 7 42/1/1/9 - - Arabil Extravilan 5.800,00 196,00 401,21
DUCARU DUMITRU SORIN

424 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/12 101977 101977 Arabil Extravilan 6.300,00 268,00 548,60

425 Brașov Râșnov PROCA DAN NICOLAE 7 42/1/1/8/2 - - Arabil Extravilan 9.000,00 289,00 591,58

426 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/11 101984 101984 Arabil Extravilan 5.800,00 230,00 470,81

427 Brașov Râșnov PROCA CONSTANTIN JEAN 7 42/1/1/8/1 - - Arabil Extravilan 9.000,00 272,00 556,78

428 Brașov Râșnov HĂNDOREAN LUCIANA- 7 42/1/1/10 113135 113135 Arabil Extravilan 3.632,00 344,00 704,17
MARIA

429 Brașov Râșnov MÂNDREAN VIORICA 7 42/1/1/6 - - Arabil Extravilan 700,00 20,00 40,94

430 Brașov Râșnov MANDREAN ANGELA 7 42/1/1/7 - - Arabil Extravilan 3.300,00 95,00 194,47
MANDREAN GABRIEL
DUMITRU
PROCA ADRIANA LORETA

431 Brașov Râșnov DUCARU FLORIN IOAN 7 42/1/1/9 - - Arabil Extravilan 5.800,00 191,00 390,98
DUCARU DUMITRU SORIN

432 Brașov Râșnov SAVU VASILE LUCIAN 7 42/1/1/5 - - Arabil Extravilan 13.030,00 408,00 835,18
SAVU LUMINITA
SURDU IOAN ADRIAN
SURDU MIHAELA MARIA
PĂUN DECEBAL TIBERIU

433 Brașov Râșnov PROCA DAN NICOLAE 7 42/1/1/8/2 - - Arabil Extravilan 9.000,00 326,00 667,32

434 Brașov Râșnov ȘOFRAN SORIN CORNELIU 7 42/1/1/13 101982 101982 Arabil Extravilan 14.000,00 130,00 266,11

435 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/12 101977 101977 Arabil Extravilan 6.300,00 201,00 411,45

436 Brașov Râșnov ȘOFRAN LUCIAN VASILE 7 42/1/1/11 101984 101984 Arabil Extravilan 5.800,00 218,00 446,25

437 Brașov Râșnov HĂNDOREAN LUCIANA- 7 42/1/1/10 113135 113135 Arabil Extravilan 3.632,00 426,00 872,02
MARIA

438 Brașov Râșnov DUCARU FLORIN IOAN 7 42/1/1/9 - - Arabil Extravilan 5.800,00 300,00 614,10
DUCARU DUMITRU SORIN

439 Brașov Râșnov PROCA DAN NICOLAE 7 42/1/1/8/2 - - Arabil Extravilan 9.000,00 524,00 1.072,63

440 Brașov Râșnov PROCA CONSTANTIN JEAN 7 42/1/1/8/1 - - Arabil Extravilan 9.000,00 801,00 1.639,65

441 Brașov Râșnov STAICU IOANA 7 42/1/1/4 113477 113477 Arabil Extravilan 39.595,00 2.250,00 4.605,75

442 Brașov Râșnov STAICU IOANA 7 42/1/1/3 113478 113478 Arabil Extravilan 4.700,00 93,00 190,37

443 Brașov Râșnov ALPENSIDE SRL 7 42/1/1/2 112074 112074 Arabil Extravilan 23.200,00 95,00 194,47

444 Brașov Râșnov FOLEA ADRIAN LAURENTIU 6 A 40/1/1/4/2 top 2720/7/2 11677 Arabil Extravilan 24.000,00 6,00 12,28

445 Brașov Râșnov FOLEA ADRIAN LAURENTIU 6 40/1/1/1/2 top 2720/4/2 11677 Arabil Extravilan 6.600,00 195,00 399,17

446 Brașov Râșnov FOLEA NICOLAE 6 40/1/1/1/1 101032 101032 Arabil Extravilan 12.400,00 832,00 1.703,10

447 Brașov Râșnov MANDREAN ANGELA 7 42/1/1/7 - - Arabil Extravilan 3.300,00 81,00 165,81
MANDREAN GABRIEL
DUMITRU
PROCA ADRIANA LORETA

448 Brașov Râșnov MÂNDREAN VIORICA 7 42/1/1/6 - - Arabil Extravilan 700,00 1,00 2,05

449 Brașov Râșnov BOGDAN GEORGE 6 40/2/4 - - Arabil Extravilan 1.559,00 20,00 40,94

450 Brașov Râșnov TOHANEANU VASILE 6 40/2/3 - - Arabil Extravilan 36.593,00 1.633,00 3.342,75
BOGDAN MARIOARA

451 Brașov Râșnov BOLTRES KURT 6 40/2/2 - - Arabil Extravilan 38.593,00 16.187,00 33.134,79

452 Brașov Râșnov DANIEL KLAUSS 6 40/2/1 - - Arabil Extravilan 19.389,00 3.393,00 6.945,47
BOLTRES MARTA

453 Brașov Râșnov TOHANEANU VASILE 6 40/2/3 - - Arabil Extravilan 36.593,00 6.530,00 13.366,91
BOGDAN MARIOARA

454 Brașov Cristian BARBU OVIDIU 21 99/4/2 - - Arabil Intravilan 9.250,00 44,00 2.833,60

455 Brașov Cristian READYMIX ROMANIA - - - 100021 100021 Arabil Intravilan 9.250,00 443,00 28.529,20
S.R.L.

456 Brașov Cristian HANGICEL IOAN 21 99/5/3 - - Arabil Intravilan 6.183,00 468,00 30.139,20

457 Brașov Cristian BALAN FLORIN 21 99/5/2 - - Arabil Intravilan 6.183,00 690,00 44.436,00

458 Brașov Cristian ANDRAS MAGDALENA 21 99/5/1 102400 102400 Arabil Intravilan 6.167,00 985,00 63.434,00
ANDRAS IMRE

459 Brașov Cristian TAMBURRINO PIETRO - - 100942 100942 Arabil Intravilan 3.600,00 596,00 38.382,40

460 Brașov Cristian DAVID DUMITRU 21 99/5/3 - - Arabil Intravilan 18.500,00 194,00 12.493,60

461 Brașov Cristian OPRAN VIORICA - - 100145 100145 Arabil Intravilan 7.050,00 26,00 1.674,40

462 Brașov Cristian CENUSE ANA - - 102639 102639 Arabil Intravilan 14.400,00 59,00 3.799,60

463 Brașov Cristian TIRMAI PETRU IOAN - - 101362 101362 Arabil Intravilan 4.500,00 23,00 1.481,20

464 Brașov Cristian BOITIS MARIA 22 101/21 101119 101119 Arabil Intravilan 700,00 47,00 3.026,80

465 Brașov Cristian CAPATINA ANCA 22 101/9 - - Arabil Intravilan 9.294,00 284,00 18.289,60

466 Brașov Cristian MAN MARIA 22 101/10 - - Arabil Intravilan 6.000,00 204,00 13.137,60

467 Brașov Cristian PORR ERHARD-HANS 22 101/9 100876 100876 Arabil Intravilan 4.400,00 154,00 9.917,60
PORR ADELE CATERINA

468 Brașov Cristian MAN AUREL 22 101/8 - - Arabil Intravilan 10.533,00 9.006,00 289.993,20

469 Brașov Cristian PIȘTEA TRAIAN 22 101/5 - - Arabil Intravilan 10.551,00 5.419,00 174.491,80
PIȘTEA STEFAN

470 Brașov Cristian BADILA CONSTANTIN - - 102374 102374 Arabil Intravilan 588,00 544,00 35.033,60
BADILA MARIA

471 Brașov Cristian GLAVAN RUXANDRA - - 100714 100714 Arabil Intravilan 721,00 204,00 13.137,60
CINCILEI AURELIU

472 Brașov Cristian GHIMBASAN MARIA 11 49/2/53 - - Arabil Intravilan 5.046,00 66,00 4.250,40

473 Brașov Cristian FRANCU ADRIAN 11 49/2/54 - - Arabil Intravilan 5.046,00 54,00 3.477,60

474 Brașov Cristian BADILA CONSTANTIN - - 102375 102375 Arabil Intravilan 495,00 444,00 28.593,60
BADILA MARIA

475 Brașov Cristian BADILA CONSTANTIN - - 102376 102376 Arabil Intravilan 497,00 441,00 28.400,40
BADILA MARIA

476 Brașov Cristian BADILA CONSTANTIN - - 102377 102377 Arabil Intravilan 496,00 437,00 28.142,80
BADILA MARIA

477 Brașov Cristian BADILA CLAUDIA - - 103089 103089 Arabil Intravilan 1.986,00 1.689,00 91.290,45

478 Brașov Cristian MAN MARIA 22 101/10 - - Arabil Intravilan 6.000,00 235,00 15.134,00

479 Brașov Cristian PORR ERHARD-HANS 22 101/9 100876 100876 Arabil Intravilan 4.400,00 1.403,00 75.832,15
PORR ADELE CATERINA

480 Brașov Cristian LUPAȘCU MARIA 22 101/7 - - Arabil Intravilan 9.596,00 1.282,00 69.292,10
ȚINTEA MELANIA

481 Brașov Cristian IONESCU AUREL 22 101/12 - - Arabil Intravilan 11.608,00 8.849,00 284.937,80
CRUȚ NICULINA
VASÎI OLIMPIA
BLĂNARU AUREL
VASÎI CAMELIA

482 Brașov Cristian NICULICIOIU VASILE - - 100355 100355 Arabil Intravilan 800,00 41,00 2.640,40
GABRIEL

483 Brașov Cristian STAN GABRIEL AURELIU - - 100354 100354 Arabil Intravilan 700,00 107,00 6.890,80
STAN ALINA VASILICA

484 Brașov Cristian NICULICIOIU D. AUREL 22 101/24 - - Arabil Intravilan 8.802,00 260,00 16.744,00

485 Brașov Cristian PIȘTEA TRAIAN 22 101/23 - - Arabil Intravilan 7.726,00 357,00 22.990,80
VASÎI EUGENIA
NECULICIOIU ANGELA

486 Brașov Cristian NECULICIOIU NICOLAE 22 101/20 - - Arabil Intravilan 5.998,00 428,00 27.563,20

487 Brașov Cristian NECULICIOIU FLORENTIN 22 101/19 - - Arabil Intravilan 2.900,00 358,00 23.055,20
NICOLAE, NECULICIOIU
ANCA

488 Brașov Cristian BORCOȘ DUMITRU 22 101/18 - - Arabil Intravilan 2.904,00 443,00 28.529,20

489 Brașov Cristian NECULICIOIU FLORENTIN 22 101/17 897 4116 Arabil Intravilan 4.300,00 1.010,00 54.590,50
NICOLAE 1875/1/4/2/1
NECULICIOIU FLORENTINA

490 Brașov Cristian IONESCU AUREL 22 101/13 - - Arabil Intravilan 2.902,00 1.249,00 67.508,45
CRUȚ NICULINA

491 Brașov Cristian LUPAȘCU MARIA 22 101/7 - - Arabil Intravilan 9.596,00 570,00 36.708,00
ȚINTEA MELANIA

492 Brașov Cristian MARCU CRISTIAN 22 101/6-/1 - - Arabil Intravilan 1.166,00 172,00 11.076,80

493 Brașov Cristian MARCU CRISTIAN 22 101/6-/1 389/1/1 4241 Arabil Intravilan 1.139,00 224,00 14.425,60
1868/1/2/1/1

494 Brașov Cristian BADILA CONSTANTIN 22 101/6 100221 100221 Arabil Intravilan 2.276,00 12,00 772,80
BADILA MARIA

495 Brașov Cristian CIOBOTA CRISTIAN 22 101/6 101847 101847 Arabil Intravilan 651,00 39,00 2.511,60

496 Brașov Cristian CAO IULIANA GABRIELA - - 103945 103945 Pășune Extravilan 800,00 92,00 111,09
CAO VAN QUI

497 Brașov Cristian STAICU N. NICOLAE 7 26/3 - - Pășune Extravilan 4.000,00 92,00 111,09
STAICU N. VIRGIL DUMITRU
STAICU N. ȘTEFAN
STAICU P. PAVEL SORIN
STAICU P. PARASCHIVA

498 Brașov Cristian GROSS R. REINHARD 7 26/4 103880 103880 Pășune Extravilan 2.800,00 1.693,00 2.044,30
WALTER

499 Brașov Cristian ZAHARIA PAULA 7 25/4 708 1657/1 4057 Arabil Extravilan 20.000,00 762,00 4.066,03

500 Brașov Cristian S.C. PRO INVEST CARD - 7 - 843/1 4061 Arabil Extravilan 791,00 460,00 2.454,56
S.R.L. 1657/3/2/1

501 Brașov Cristian S.C. PRO INVEST CARD - 7 25/5 843/2 4062 Arabil Extravilan 9.555,00 4.854,00 25.900,94
S.R.L. 1657/3/2/2

502 Brașov Cristian PITIC SILVIA 6 20/20 - - Arabil Extravilan 20.000,00 2.326,00 12.411,54

503 Brașov Cristian VLĂDUCA CONSTANTIN 6 20/19/1 1265/2 4476 Arabil Extravilan 19.991,00 926,00 4.941,14
MAIER IOAN, MAIER
DUMITRA

504 Brașov Cristian BARABAS PUIU 6 20/18 - - Arabil Extravilan 19.998,00 11,00 58,70
DRAGAN PARASCHIVA
VIGHECI IOAN
PASCARU LIVIU
PASCARU MEDINA
FODORE EUGENIA

505 Brașov Cristian CUANȚĂ D. DUMITRU 6 20/17 - - Arabil Extravilan 20.000,00 10,00 53,36
BUZICĂ EUFROSINA
IANCU ANA, IONESCU
ELENA

506 Brașov Cristian NEDELCU V. MARIUS 6 20/21/2 - - Arabil Extravilan 15.802,00 1.707,00 9.108,55
NEDELCU V. LAURENȚIA

507 Brașov Cristian VLĂDUCA CONSTANTIN 6 20/19 1265/2 4476 Arabil Extravilan 19.991,00 309,00 1.648,82
MAIER IOAN
MAIER I. DUMITRA

508 Brașov Cristian PITIC SILVIA 6 20/20 - - Arabil Extravilan 20.000,00 6,00 32,02

509 Brașov Cristian NEDELCU V. MARIUS 6 20/21/3 - - Arabil Extravilan 5.500,00 1.162,00 6.200,43
NEDELCU V. LAURENȚIA

510 Brașov Cristian COȘULEȚ MARIA 6 20/22 - - Arabil Extravilan 20.019,00 2.044,00 10.906,78
NECULICIOIU ROZALIA
COȘULEȚ ION

511 Brașov Cristian MOLDOVAN MARIA 6 20/23/2 - - Arabil Extravilan 1.653,00 841,00 4.487,58
COȘULEȚ I. VIOREL
COȘULEȚ I. VICTOR
TĂTARU T. COSTICĂ

512 Brașov Cristian ANA OLTEAN 23 104/20 - - Arabil Intravilan 22.103,00 29,00 1.867,60

Arabil Extravilan 190,00 1.013,84

513 Brașov Cristian SILEA ION 23 104/19/3 - - Arabil Intravilan 6.667,00 65,00 4.186,00

Arabil Extravilan 88,00 469,57

514 Brașov Cristian HOREABĂ GEORGETA 23 104/19/2 - - Arabil Intravilan 6.667,00 103,00 6.633,20

Arabil Extravilan 66,00 352,18

515 Brașov Cristian MORAR IOAN 23 104/19/1 - - Arabil Intravilan 6.666,00 34,00 2.189,60
MORAR IULIANA Arabil Extravilan 125,00 667,00

516 Brașov Cristian COȘULEȚ MARIA 6 20/22 - - Arabil Extravilan 20.019,00 21,00 112,06
NECULICIOIU ROZALIA
COȘULEȚ ION

517 Brașov Cristian MOLDOVAN MARIA 6 20/23/2 - - Arabil Extravilan 1.653,00 170,00 907,12
COȘULEȚ I. VIOREL
COȘULEȚ I. VICTOR
TĂTARU T. COSTICĂ

518 Brașov Cristian COAPȘI GHEORGHE 23 104/18 101564 101564 Arabil Extravilan 19.426,00 485,00 2.587,96
COAPȘI GHEORGHE
BOLTRES MARIANE

519 Brașov Cristian GEANĂ ION 23 104/17 - - Arabil Extravilan 20.000,00 1.397,00 7.454,39
GEANĂ TEODORA
GEANĂ VASILE
GEANĂ ILIE
GEANĂ DUMITRU
GEANĂ MIHAI ZAMBALIC
MARIA

520 Brașov Cristian PITIC ELENA 23 104/16 - - Arabil Extravilan 15.003,00 986,00 5.261,30

521 Brașov Cristian BUTA CONSTANTIN 23 104/15/4 - - Arabil Extravilan 800,00 57,00 304,15
BUTA GH. TUDORA

522 Brașov Cristian BUTA ELENA , BUTA N. 23 104/15/3 - - Arabil Extravilan 20.013,00 67,00 357,51
NISTOR
GANEA N. MARILENA
BUTA CONSTANTIN
BUTA GH. TUDORA

523 Brașov Cristian BUTA ELENA 23 104/15/3 - - Arabil Extravilan 6.415,00 240,00 1.280,64
BUTA N. NISTOR
GANEA N. MARILENA

524 Brașov Cristian STAICU MARIUS 23 104/14/2/3 - - Arabil Extravilan 3.217,00 380,00 2.027,68

525 Brașov Cristian S.C. LUSTIC INVEST - S.A. 23 104/14/2/2 - - Arabil Extravilan 3.217,00 380,00 2.027,68

526 Brașov Cristian S.C. LUSTIC INVEST - S.A. 23 104/14/2/1 - - Arabil Extravilan 3.216,00 380,00 2.027,68

527 Brașov Cristian BARBU OCTAVIAN ADRIAN 23 104/13/3 104256 104256 Arabil Extravilan 2.059,00 189,00 1.008,50
BARBU CATALINA

528 Brașov Cristian BARBU OCTAVIAN ADRIAN 23 104/13/1 104258 104258 Arabil Extravilan 17.410,00 190,00 1.013,84
BARBU CATALINA

529 Brașov Cristian JIGĂREA FLORICA 23 104/12/3 15/3 4806 Arabil Extravilan 5.213,00 51,00 272,14

530 Brașov Cristian JIGĂREA FLORICA 23 104/12/3 15/3 4806 Arabil Extravilan 5.213,00 49,00 261,46

531 Brașov Cristian LAZĂR RODICA 23 104/12/2 15/2 4805 Arabil Extravilan 5.213,00 52,00 277,47

532 Brașov Cristian NEAGU R. CALIȚA, NEAGU 23 104/12/1 15/1 4804 Arabil Extravilan 5.213,00 101,00 538,94
C. ELENA

533 Brașov Cristian LAZĂR RODICA 23 104/12/2 15/2 4805 Arabil Extravilan 5.213,00 74,00 394,86

534 Brașov Cristian STUPU RODICA 23 104/11 1118 4607 Arabil Extravilan 15.000,00 292,00 1.558,11
PANA SILVIA
STELEA CĂTĂLIN
PUNGĂ CORINA
BELDICĂ AURORA
STELEA RADU

535 Brașov Cristian NEAGU R. CALIȚA, NEAGU 23 104/12/1 15/1 4804 Arabil Extravilan 5.213,00 97,00 517,59
C. ELENA

536 Brașov Cristian STUPU RODICA 23 104/11 1118 4607 Arabil Extravilan 15.000,00 212,00 1.131,23
PANA SILVIA
STELEA CĂTĂLIN
PUNGĂ CORINA
BELDICĂ AURORA
STELEA RADU

537 Brașov Cristian COMSA N. ELENA 23 104/10 - - Arabil Extravilan 15.000,00 941,00 5.021,18
COMSA N. GHEORGHE
PAVEL T. SORIN

538 Brașov Cristian COMAN ELENA 23 104/9/2 - - Arabil Extravilan 10.000,00 117,00 624,31

539 Brașov Cristian COMAN ELENA 23 104/9/2 - - Arabil Extravilan 10.000,00 106,00 565,62

540 Brașov Cristian LEICU MARIA 23 104/9/1 - - Arabil Extravilan 10.000,00 119,00 634,98

541 Brașov Cristian LEICU MARIA 23 104/9/1 - - Arabil Extravilan 10.000,00 107,00 570,95

542 Brașov Cristian DOBRAN ANDREIANA 23 104/8 25 4624 Arabil Extravilan 20.000,00 247,00 1.317,99
DOBRAN IONIOSIF
BĂNCILĂ LUCIA-
GIORGIANA

543 Brașov Cristian DOBRAN ANDREIANA 23 104/8 25 4624 Arabil Extravilan 20.000,00 224,00 1.195,26
DOBRAN IONIOSIF
BĂNCILĂ LUCIA-
GIORGIANA

544 Brașov Cristian MARCU OPREA 23 104/7/3 100329 100329 Arabil Extravilan 5.175,00 128,00 683,01

545 Brașov Cristian MARCU OPREA 23 104/7/3 100329 100329 Arabil Extravilan 5.175,00 118,00 629,65

546 Brașov Cristian TUDERAȘCU VALENTINA 23 104/7/2 100320 100320 Arabil Extravilan 5.178,00 130,00 693,68

547 Brașov Cristian TUDERAȘCU VALENTINA 23 104/7/2 100320 100320 Arabil Extravilan 5.178,00 120,00 640,32

548 Brașov Cristian PLESA D. IOAN 23 104/6 100732 100732 Arabil Extravilan 20.000,00 1.312,00 7.000,83
STOIAN NICOLAE SORIN
STOIAN ELENA
STANCIU DUMITRU
NECHITA MIRELA
STOLER ELENA
AVRIGEAN MARIA
PLESA STEFAN MARCEL

549 Brașov Cristian PINTILIEI MARIA 23 104/5/3 100703 100703 Arabil Extravilan 6.600,00 142,00 757,71

550 Brașov Cristian RELEA ELENA 23 104/5/2 100596 100596 Arabil Extravilan 6.700,00 144,00 768,38

551 Brașov Cristian PINTILIEI MARIA 23 104/5/3 100703 100703 Arabil Extravilan 6.600,00 124,00 661,66

552 Brașov Cristian RELEA ELENA 23 104/5/2 100596 100596 Arabil Extravilan 6.700,00 126,00 672,34

553 Brașov Cristian RADU GHEORGHE ȘUTEU 23 104/4/2 - - Arabil Extravilan 10.000,00 146,00 779,06
IOAN

554 Brașov Cristian RADU GHEORGHE ȘUTEU 23 104/4/1 - - Arabil Extravilan 10.000,00 144,00 768,38
IOAN

555 Brașov Cristian RADU GHEORGHE ȘUTEU 23 104/4/2 - - Arabil Extravilan 10.000,00 125,00 667,00
IOAN

556 Brașov Cristian RADU GHEORGHE ȘUTEU 23 104/4/1 - - Arabil Extravilan 10.000,00 124,00 661,66
IOAN

557 Brașov Cristian ION VICTOR IOAN MARIA 23 104/3 - - Arabil Extravilan 15.000,00 214,00 1.141,90

558 Brașov Cristian ION VICTOR IOAN MARIA 23 104/3 - - Arabil Extravilan 15.000,00 184,00 981,82

559 Brașov Cristian GĂINA CONSTANTIN IOAN 23 104/2 977 1499/3 664 Arabil Extravilan 15.000,00 211,00 1.125,90

560 Brașov Cristian GĂINA CONSTANTIN IOAN 23 104/2 977 1499/3 664 Arabil Extravilan 15.000,00 181,00 965,82

561 Brașov Cristian GĂINĂ ANETA 23 104/1 - - Arabil Extravilan 16.100,00 1.068,00 5.698,85

562 Brașov Cristian BISERICA ORTODOXĂ 24 106/30 - - Arabil Extravilan 38.500,00 524,00 2.796,06

563 Brașov Cristian BISERICA ORTODOXĂ 24 106/30 - - Arabil Extravilan 38.500,00 458,00 2.443,89

564 Brașov Cristian MARCU EUGEN 24 106/29 101907 101907 Arabil Extravilan 877,00 152,00 811,07

565 Brașov Cristian OLTEAN AURICA 24 106/28/4 - - Arabil Extravilan 3.801,00 51,00 272,14

566 Brașov Cristian COȘULEȚ GHEORGHE 24 106/28/5 - - Arabil Extravilan 3.699,00 50,00 266,80

567 Brașov Cristian MARCU GIGI 24 106/29 101910 101910 Arabil Extravilan 1.633,00 128,00 683,01

568 Brașov Cristian COȘULEȚ GHEORGHE 24 106/28/5 - - Arabil Extravilan 3.699,00 42,00 224,11

569 Brașov Cristian DIMA MARCEL 24 106/28/3 - - Arabil Extravilan 3.800,00 51,00 272,14

570 Brașov Cristian POPA ELENA 24 106/28/2 - - Arabil Extravilan 1.900,00 25,00 133,40

571 Brașov Cristian SASU MARCELA 24 106/28/1 - - Arabil Extravilan 1.900,00 25,00 133,40

572 Brașov Cristian DIMA MARCEL 24 106/28/3 - - Arabil Extravilan 3.800,00 42,00 224,11

573 Brașov Cristian OLTEAN AURICA 24 106/28/4 - - Arabil Extravilan 3.801,00 42,00 224,11

574 Brașov Cristian POPA ELENA 24 106/28/2 - - Arabil Extravilan 1.900,00 21,00 112,06

575 Brașov Cristian SASU MARCELA 24 106/28/1 - - Arabil Extravilan 1.900,00 21,00 112,06

576 Brașov Cristian CRISTOLOVEAN MARILENA 24 106/27 - - Arabil Extravilan 12.900,00 167,00 891,11

577 Brașov Cristian PANAIOT MARIANA 24 106/26 - - Arabil Extravilan 18.000,00 233,00 1.243,29
BENEA LUCIA

578 Brașov Cristian CRISTOLOVEAN MARILENA 24 106/27 - - Arabil Extravilan 12.900,00 138,00 736,37

579 Brașov Cristian PANAIOT MARIANA 24 106/26 - - Arabil Extravilan 18.000,00 194,00 1.035,18
BENEA LUCIA

580 Brașov Cristian NECULICIOIU EUGENIA 24 106/25 994 1475/20 4166 Arabil Extravilan 13.800,00 183,00 976,49
NECULICIOIU D. NECULAE
NECULICIOIU N.
FLORENTIN- NICOLAE
NECULICIOIU N. EUGENIA-
ANCA

581 Brașov Cristian NECULICIOIU EUGENIA 24 106/25 994 1475/20 4166 Arabil Extravilan 13.800,00 150,00 800,40
NECULICIOIU D. NECULAE
NECULICIOIU N.
FLORENTIN- NICOLAE
NECULICIOIU N. EUGENIA-
ANCA

582 Brașov Cristian BANEA GH. ANA 24 106/24 - - Arabil Extravilan 11.000,00 149,00 795,06
583 Brașov Cristian BANEA GH. ANA 24 106/24 - - Arabil Extravilan 11.000,00 121,00 645,66

584 Brașov Cristian CRAMEC ELENA 24 106/23 - - Arabil Extravilan 11.300,00 154,00 821,74

585 Brașov Cristian CRAMEC ELENA 24 106/23 - - Arabil Extravilan 11.300,00 126,00 672,34

586 Brașov Cristian SÂRBU VIORICA 24 106/22 - - Arabil Extravilan 10.500,00 144,00 768,38

587 Brașov Cristian SÂRBU VIORICA 24 106/22 - - Arabil Extravilan 10.500,00 119,00 634,98

588 Brașov Cristian TICUȘAN GHEORGHE 24 106/21 - - Arabil Extravilan 5.000,00 68,00 362,85
FLORIN
TICUȘAN LAURA DANIELA

589 Brașov Cristian MAN VALENTINA MARIANA 24 106/21/2 - - Arabil Extravilan 5.000,00 68,00 362,85
MARIAN GREGORIU

590 Brașov Cristian TICUȘAN GHEORGHE 24 106/21 - - Arabil Extravilan 5.000,00 57,00 304,15
FLORIN
TICUȘAN LAURA DANIELA

591 Brașov Cristian MARIAN AURICA-CRISTINA 24 106/21/1 - - Arabil Extravilan 5.700,00 77,00 410,87

592 Brașov Cristian MAN VALENTINA MARIANA 24 106/21/2 - - Arabil Extravilan 5.000,00 58,00 309,49
MARIAN GREGORIU

593 Brașov Cristian MARIAN AURICA-CRISTINA 24 106/21/1 - - Arabil Extravilan 5.700,00 66,00 352,18

594 Brașov Cristian BOULEAN ELENA 24 106/20 992 4831 Arabil Extravilan 15.400,00 206,00 1.099,22

595 Brașov Cristian BOULEAN ELENA 24 106/20 992 4831 Arabil Extravilan 15.400,00 181,00 965,82

596 Brașov Cristian NECULICIOIU VICTOR 24 106/19 - - Arabil Extravilan 12.800,00 173,00 923,13

597 Brașov Cristian NECULICIOIU VICTOR 24 106/19 - - Arabil Extravilan 12.800,00 153,00 816,41

598 Brașov Cristian BABRD ION 24 106/18 - - Arabil Extravilan 15.300,00 460,00 2.454,56
BABEȘ FLORIN
MAIOR MARIOARA
ARNĂUT LIVIU DUMITRU
ARNĂUȚI NICULINA

599 Brașov Cristian BABRD ION 24 106/18 - - Arabil Extravilan 15.300,00 187,00 997,83
BABEȘ FLORIN
MAIOR MARIOARA
ARNĂUT LIVIU DUMITRU
ARNĂUȚI NICULINA

600 Brașov Cristian SIMON E-M. GUDRUN- 24 106/17 - - Arabil Extravilan 50.004,00 4.170,00 22.251,12
ERIKA

601 Brașov Cristian SIMON E-M. GUDRUN- 24 106/17 - - Arabil Extravilan 50.004,00 1.250,00 6.670,00
ERIKA

602 Brașov Cristian PORR ERHARD-HANS 24 106/16 1117 4658 Arabil Extravilan 17.217,00 496,00 2.646,66

603 Brașov Cristian PORR ERHARD-HANS 24 106/16 1117 4658 Arabil Extravilan 17.217,00 341,00 1.819,58

604 Brașov Cristian FINK PETRU 24 106/15 - - Arabil Extravilan 10.302,00 142,00 757,71

605 Brașov Cristian FINK PETRU 24 106/15 - - Arabil Extravilan 10.302,00 124,00 661,66

606 Brașov Cristian TOTTELS PETRU-MARTIN 24 106/14 996 4995 Arabil Extravilan 38.523,00 497,00 2.651,99
TOTTELS ROLF
TOTTELS KLAUS
TOTTELS KURT

607 Brașov Cristian TOTTELS PETRU-MARTIN 24 106/14 996 4995 Arabil Extravilan 38.523,00 459,00 2.449,22
TOTTELS ROLF
TOTTELS KLAUS
TOTTELS KURT

608 Brașov Cristian WOLFF PARASCHIVA 24 106/13 989 4604 Arabil Extravilan 5.000,00 58,00 309,49

609 Brașov Cristian WOLFF PARASCHIVA 24 106/13 989 4604 Arabil Extravilan 5.000,00 58,00 309,49

610 Brașov Cristian ZINTZ ERNST 6 106/12 1231 4619 Arabil Extravilan 35.000,00 374,00 1.995,66
HERGETZ LIANE
ECATERINA

611 Brașov Cristian ZINTZ ERNST 6 106/12 1231 4619 Arabil Extravilan 35.000,00 407,00 2.171,75
HERGETZ LIANE
ECATERINA

612 Brașov Cristian ZEKELY PARASCHIVA 24 106/11 990 4484 Arabil Extravilan 16.750,00 163,00 869,77

613 Brașov Cristian ZEKELY PARASCHIVA 24 106/11 990 4484 Arabil Extravilan 16.750,00 198,00 1.056,53

614 Brașov Cristian ZINTZ WERNER-HANS 24 106/10 - - Arabil Extravilan 36.810,00 343,00 1.830,25
DANKWART NORBERT și
DIETER
SCHNABEL INGE ROSA

615 Brașov Cristian ZINTZ WERNER-HANS 24 106/10 - - Arabil Extravilan 36.810,00 466,00 2.486,58
DANKWART NORBERT și
DIETER
SCHNABEL INGE ROSA

616 Brașov Cristian MICU MARIUS MIHAI 24 106/9 589 1475/4 3890 Arabil Extravilan 37.970,00 353,00 1.883,61
HEINRICH B. DORON

617 Brașov Cristian MICU MARIUS MIHAI 24 106/9 589 1475/4 3890 Arabil Extravilan 37.970,00 357,00 1.904,95
HEINRICH B. DORON

618 Brașov Cristian MAXIM TIMOTEI 25 109/1/5 - - Arabil Extravilan 77.000,00 66,00 352,18

619 Brașov Cristian DĂNEȚ M. ROSA 25 109/1/4 - - Arabil Extravilan 4.500,00 69,00 368,18
KRAFT OSWALD
KRAFT O. ALFRED

620 Brașov Cristian MIHAI SORIN NICULAE 25 109/1/3 101933 101933 Arabil Extravilan 5.827,00 1.149,00 6.131,06

621 Brașov Cristian VILHELM R. ERIKA 24 106/8 - - Arabil Extravilan 8.185,00 77,00 410,87
ANNELIZE
CIOCONEA E. GISELLA

622 Brașov Cristian WOLFF A. ALBERT- 24 106/7 101499 101499 Arabil Extravilan 6.600,00 59,00 314,82
FRIEDERICA

623 Brașov Cristian TARTLER A. ANNA 24 106/6 - - Arabil Extravilan 65.105,00 5,00 26,68

624 Brașov Cristian MIHAI SORIN NICULAE 25 109/1/3 101931 101931 Arabil Extravilan 179,00 95,00 506,92

625 Brașov Cristian COMUNA CRISTIAN 25 109/1/3 - - Arabil Extravilan 48.794,00 384,00 2.049,02
DANET ADRIAN

626 Brașov Cristian COMUNA CRISTIAN 25 109/1/3 - - Arabil Extravilan 48.794,00 1.432,00 7.641,15
DANET ADRIAN

627 Brașov Cristian DICKSTEFES HARALD 25 109/1/2 971 4537 Arabil Extravilan 16.900,00 299,00 1.595,46
HEINS
S.C. MALO PATRU - S.R.L.

628 Brașov Cristian GÎRNIȚĂ MARIA 25 109/1/1 970 4538 Arabil Extravilan 13.200,00 302,00 1.611,47
GÎRNIȚĂ MOISE
S.C. MALO PATRU - S.R.L.

629 Brașov Cristian BOGDAN GEORGE 6 40/2/4 - - Arabil Extravilan 1.198,00 61,00 325,50

630 Brașov Cristian DICKSTEFES HARALD 25 109/1/2 971 4537 Arabil Extravilan 16.900,00 1.372,00 7.320,99
HEINS
S.C. MALO PATRU - S.R.L.

631 Brașov Cristian GÎRNIȚĂ MARIA 25 109/1/1 970 4538 Arabil Extravilan 13.200,00 1.471,00 7.849,26
GÎRNIȚĂ MOISE
S.C. MALO PATRU - S.R.L.

632 Brașov Cristian DICKSTEFES HARALD 25 109/1/2 971 4537 Arabil Extravilan 16.900,00 87,00 464,23
HEINS
S.C. MALO PATRU - S.R.L.

633 Brașov Cristian BOGDAN GEORGE 6 40/2/4 - - Arabil Extravilan 1.559,00 197,00 1.051,19

634 Brașov Cristian MUNTEAN I. LAZAR 25 109/1/8 - - Arabil Extravilan 8.300,00 133,00 709,69
ION (MUNTEAN) I. MARIA

635 Brașov Cristian COCIU ANA 25 109/1/61 - - Arabil Extravilan 8.800,00 82,00 437,55

636 Brașov Cristian COSTIUC ANA 25 109/1/60 - - Arabil Extravilan 10.000,00 70,00 373,52
637 Brașov Cristian GHERASIMESCU DANIEL 25 109/1/59 - - Arabil Extravilan 10.000,00 49,00 261,46

638 Brașov Cristian PORR I. ERHARD-HANS 25 109/1/58 101092 101092 Arabil Extravilan 44.000,00 55,00 293,48

639 Brașov Cristian PORR I. ERHARD-HANS 25 109/1/58 101092 101092 Arabil Extravilan 44.000,00 4,00 21,34

640 Brașov Cristian SCARNECIU GHEORGHE 25 - 101540 101540 Arabil Extravilan 25.600,00 6,00 32,02
OVIDIU
SCARNECIU DANIELA
ELENA

641 Brașov Cristian HOBAI A. ALEXANDRA 27 - 101345 101345 Arabil Extravilan 25.000,00 364,00 1.942,30

642 Brașov Cristian COSTIN MARIA 27 113/8 - - Arabil Extravilan 35.000,00 1.284,00 6.851,42
RUSU CORNEL

TOTAL 310.190,00 5.654.613,31