Sunteți pe pagina 1din 3

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 1111 
din  11.03.1997

privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova

    
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    Prezenta lege stabileşte garanţiile de asigurare materială şi de protecţie socială necesare
exercitării funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Articolul 2. Retribuirea muncii
    Munca Preşedintelui Republicii Moldova este retribuită în modul, condiţiile şi mărimile
prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar.
    [Art.2 în redacţia LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
      [Art.3-5 excluse prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]
    Articolul 6. Asigurarea cu locuinţă
    (1) În exerciţiul mandatului, Preşedintele Republicii Moldova este asigurat cu locuinţă de
serviciu în municipiul Chişinău, dotată şi amenajată special, cu reşedinţă de serviciu în satul
Condriţa şi cu vilă de serviciu în satul Holercani.
    (2) În caz de încetare a mandatului în condiţiile art.90 alin.(1) din Constituţie, locuinţa,
reşedinţa şi vila de serviciu vor fi eliberate.
    Articolul 7. Asigurarea cu mijloace de transport
    (1) Preşedintele Republicii Moldova dispune de mijloace de transport auto cu destinaţie
specială.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova dispune, în caz de  necesitate, de elicopter
amenajat  special, destinat folosirii în comun de către conducerea statului.
    (3) În caz de deplasare peste hotarele ţării, Preşedintele Republicii Moldova beneficiază de
rută specială de zbor.
    Articolul 8. Asistenţa medicală
    (1) Preşedintele Republicii Moldova şi membrii familiei lui beneficiază de asistenţă
medicală specială gratuită, de medic personal.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova şi membrii familiei care locuiesc împreună cu el
beneficiază de dreptul la tratament balneo-sanatorial gratuit în instituţiile respective ale ţării.
    Articolul 9. Concediul de odihnă
    Preşedintele Republicii Moldova beneficiază de un concediu de odihnă anual de 36 de zile
lucrătoare.
    Articolul 10. Asigurarea securităţii
    Securitatea Preşedintelui Republicii Moldova şi a membrilor familiei lui este asigurată de
stat prin serviciile respective.
    Articolul 11. Garanţii în caz de suspendare din funcţie
    În caz de suspendare din funcţie pentru săvîrşirea unor fapte grave prin care a încălcat
prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova nu va putea beneficia, pînă la
hotărîrea demiterii din funcţie, decît de:
    a) salariu lunar;
    b) locuinţă de serviciu;
    c) automobil;
    d) asistenţă medicală specială;
    e) asigurare a securităţii.
    Articolul 12. Garanţiile sociale în caz de expirare a mandatului,
                         de demisie sau de imposibilitate definitivă de 
                         exercitare a atribuţiilor
    În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a
atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază
de:
    a) pensie;
    b) asistenţă medicală gratuită şi, o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit;
     c) automobil la comandă, conform limitei stabilite de Guvern;
    d) imunitate diplomatică.
    e) asigurare a securităţii.
    [Art.12 modificat prin LP667 din 22.11.01, MO147/06.12.01 art.1171]
     [Art.12 modificat prin LP422 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.826]
    Articolul 13. Asigurarea cu pensie
    (1) În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de
exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
beneficiază de o pensie de 42% din suma tuturor plăţilor lunare ale Preşedintelui în exerciţiu.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP100 din 28.05.10, MO121-123/16.07.10 art.376]
    (2) Pensia se acordă de la data la care persoana ce a ocupat funcţia de Preşedinte al
Republicii Moldova atinge vîrsta de 62 de ani (bărbaţi) şi 57 de ani (femei).
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP100 din 28.05.10, MO121-123/16.07.10 art.376]
    (3) Dacă persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a atins, la
data încetării mandatului, vîrsta indicată la alin.(2), dar beneficiază, în condiţiile legii, de
dreptul la pensie înainte de împlinirea vîrstei indicate, pensia se va acorda de la data apariţiei
acestui drept.
    Articolul 14.  Asistenţa  medicală, tratamentul balneo-sanatorial,
                          asigurarea securităţii, asigurarea cu mijloace de
                          transport
    În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a
atribuţiilor, persoanei care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova i se asigură
pe viaţă asistenţă medicală şi , o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit, securitate
personală pe o perioadă de 4 ani şi automobil la comandă, conform limitei stabilite de
Guvern.
    [Art.14 modificat prin LP667 din 22.11.01, MO147/06.12.01 art.1171]
     [Art.14 modificat prin LP422 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.826]
     [Art.15 exclus prin LP667 din 22.11.01, MO147/06.12.01 art.1171]
    Articolul 16. Imunitatea diplomatică
    În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a
atribuţiilor, persoanei care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova i se păstrează
imunitatea diplomatică.
    Articolul 17. Privarea de dreptul la garanţii
    În caz de demitere în condiţiile art.89 din Constituţie, persoana care a ocupat funcţia de
Preşedinte al Republicii Moldova nu beneficiază de garanţiile prevăzute la art.12, 13, 14, 15
şi 16.
    Articolul 18. Acoperirea cheltuielilor
    Cheltuielile pentru executarea prevederilor prezentei legi se acoperă din mijloacele
financiare şi materiale ale Cancelariei de Stat, cu excepţia cheltuielilor stipulate la art.3, 4, 5
şi 13, care se acoperă din mijloacele financiare şi materiale ale Aparatului Preşedintelui
Republicii Moldova, prevăzute în bugetul de stat.
    [Art.18 modificat prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
    [Art.18 modificat prin LP195 din 28.07.05, MO123/16.09.05 art.608]
     [Art.18   în redacţia LP667 din 22.11.01, MO147/06.12.2001 art.1171]
    Articolul 19. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării cu excepţia articolelor 2, 3, 4, 7, 8, 10,
13 şi 14 care se aplică de la 15 ianuarie 1997.
    (2) Se abrogă:
    Hotărîrea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.169-XII din 2 iulie 1990;
    Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.838-XII din 26 decembrie 1991.
    (3) Actele normative în vigoare care reglementează asigurarea activităţii Preşedintelui
Republicii Moldova se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (4) Prevederile articolelor 12-16 şi 18 din prezenta lege se aplică şi  persoanelor care au
deţinut funcţia de Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M., care sînt cetăţeni
ai Republicii Moldova şi sînt domiciliaţi permanent pe teritoriul ţării, indiferent de funcţia
care o exercită la momentul atingerii vîrstei de pensionare.
    [Art.19 al.(4) introdus prin LP1078 din 22.06.00, MO106/24.08.00]

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             DUMITRU MOŢPAN

    Chişinău, 20 februarie 1997.


    Nr. 1111-XIII.

S-ar putea să vă placă și