Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si /sau revizuirea


documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 52166 in data de 16.03.2011, întocmit de către
Instituţia Arhitectului Şef - Compartimentul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului
Local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea şi/sau
revizuirea documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,
Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru
aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajarea teritoriului si de urbanism;
Ţinând cont de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările si
completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională in administraţia publica,
cu modificările si completările ulterioare şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările si completările ulterioare,
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) şi art. 45 alin.2 lit. e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA


H o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea


documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, conform anexei, care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Avizări Planuri Urbanistice
CMUAT.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul municipiului Oradea
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Instituţia Arhitectului Şef
- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,
- Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Adriana Aurora Lipoveanu
Oradea, 16 martie 2011 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 161 SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.