Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Şcoala Doctorală de Studii Filologice

Facultatea de Litere

Developing Translation Skills in the Classroom: from


Language Learning to Independent Translation

(Dezvoltarea abilităţilor de traducere la orele de limba


engleză: de la învăţarea limbii la traducerea independentă)

Coordonator ştiinţific:

Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu

Doctorand:

Andreea-Romana Ban (căs. Năznean)

2016
Cuprins

Cuprinsul tezei...............................................................................3

Rezumatul tezei .............................................................................9

Bibliografie selectivă...................................................................17

Referinţe electronice....................................................................24

2
Cuprinsul tezei

Introducere
Capitolul 1. Rolul traducerii în predarea şi învăţarea limbii
engleze
1.1. Consideraţii generale
1.1.1. Importanţa profesiei de traducător
1.1.2. Traducerea: definiţii şi perspective
1.2. Bilingvism versus traducere
1.2.1. Tipuri de bilingvism
1.2.2. Interferenţa şi schimbarea codului în bilingvism
1.3. Consideraţii finale
Capitolul 2. Utilizarea limbii materne a elevilor şi a traducerii
în predarea limbii engleze
2.1. Uitilizarea limbii materne a elevilor la ora de limba
engleză
2.2. Utilizarea traducerii şi a analizei contrastive în predarea
limbii engleze
2.2.1. Analiza contrastivă şi analiza erorilor
2.3. Traducerea la ora de limba engleză
2.3.1. Impactul utilizării traducerii asupra elevilor
2.3.2. Impactul utilizării traducerii asupra profesorilor
2.4. Experimente asupra utilizării limbii materne în predarea
limbii engleze ca limbă străină
2.4.1. Experiment 1A
2.4.2. Experiment 1B
2.4.3. Experiment 2A
2.4.4. Experiment 2B
2.4.5. Concluzii
2.5. Consideraţii finale

3
Capitolul 3. Traducerea şi metodele de predare a limbii
engleze
3.1. Metoda traducerii gramaticale
3.1.1. Trăsături principale ale metodei traducerii gramaticale
3.1.2. Dezavantaje ale metodei traducerii gramaticale
3.1.3. Tehnici folosite în predarea prin metoda traducerii
gramaticale
3.2. Metoda directă
3.2.1. Traducerea şi metoda directă
3.3. Metoda audio-linguală
3.3.1. Traducerea şi metoda audio-linguală
3.4. Abordări comunicative şi abordarea contrastivă în
predarea traducerii
3.4.1. Începuturile abordărilor comunicative
3.4.2. Trăsături principale ale abordărilor comunicative
3.4.3. Traducerea în abordările comunicative
3.5. Abordările post-comunicative
3.5.1. Trăsături principale ale abordărilor post-comunicative
3.5.2. Traducerea în abordările post-comunicative
3.6. Metode de predare în manualele româneşti: scurtă trecere
în revistă
3.6.1. Manuale din perioada comunistă
3.6.1.1. Limba engleză (1981/1989), manual pentru clasa a 5-a
3.6.1.2. Limba engleză (1967/1975), manual pentru clasa a 11-a
3.6.1.3. Limba engleză (1977/1997), manual pentru clasa a 11-a
şi a 12-a
3.6.2. Manuale din perioada post-comunistă
3.6.2.1. Pathway to English/ English my Love (2004/2006),
manual pentru clasa a 9-a
3.6.2.2. Seria Upstream: manuale internaţionale pentru toate
vârstele şi nivelurile de limbă
4
3.7. Consideraţii finale
Capitolul 4. Traducerea la orele de limba engleză în perioada
contemporană
4.1. Consideraţii generale
4.2. Chestionar asupra traducerii
4.3. Rolul traducerii în dobândirea şi dezvoltarea
vocabularului
4.3.1. False friends
4.3.2. Verbe complexe
4.3.3. Antonime
4.3.4. Modalităţi de îmbunătăţire a vocabularului pe diferite
teme
4.3.5. Traducerea la orele de recapitulare a vocabularului
4.4. Dezvoltarea competenţei lingvistice cu ajutorul traducerii
4.4.1. Predarea structurilor idiomatice prin intermediul
contrastivităţii şi al traducerii
4.4.2. Importanţa structurilor idiomatice în dezvoltarea
cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor
4.5. Rolul traducerii în consolidarea structurilor gramaticale
4.5.1. Concordanţa timpurilor
4.5.2. Recapitulare: verbe modale şi concordanţa timpurilor
4.5.3. Vorbirea indirectă
4.5.4. Propoziţiile relative
4.5.5. Experimente asupra importanţei limbii materne în
predarea unei limbi străine
4.5.5.1. Experiment 1
4.5.5.2. Experiment 2
4.6. Concluzii
4.7. Dezvoltarea competenţelor (inter)culturale cu ajutorul
traducerii
4.8. Consideraţii finale
5
Capitolul 5. Competenţa de traducere şi dobândirea acesteia
5.1. Consideraţii generale
5.2. Ce este competenţa de traducere?
5.2.1. Sub-competenţele competenţei de traducere
5.2.1.1. Competenţa lingvistică
5.2.1.2. Competenţa textuală
5.2.1.3. Competenţa într-un domeniu de specializare
5.2.1.4. Competenţa culturală
5.2.1.5. Competenţa de transfer
5.3. Strategii de predare a traducerii ca activitate independentă
5.3.1. Etapa de începător
5.3.2. Etapa „începătorului avansat”
5.3.3. Etapa de competenţă
5.3.4. Etapa de performanţă
5.3.5. Etapa de expert
5.4. Tehnici de traducere
5.5. Tipuri de activităţi de traducere
5.5.1. Activitatea 1. Glosare/ Listă de cuvinte: terminologie
specifică
5.5.2. Activitatea 2. Dialoguri bilingve: Schimbare de cod
5.5.3. Activitatea 3. Retroversiune: Cât de fidel poţi fi?
5.5.4. Activitatea 4. Reduceţi volumul
5.5.5. Activitatea 5. Identificarea vorbitorului
5.5.6. Activitatea 6. Chestionar de cunoştinţe
5.5.7. Activitatea 7. Traducerea consecutivă specializată
5.5.8. Activitatea 8. Titlurile de film în traducere: vorbim
despre acelaşi film?
5.5.9. Activitatea 9. Texte bilingve mixte
5.5.10. Activitatea 10. Ascultaţi şi amintiţi-vă!
5.5.11. Activitatea 11. Un minut de traducere
5.5.12. Activitatea 12. Sincronizare
6
5.5.13. Activitatea 13. Rolul traducătorului (adaptare după
Chesterman 2000)
5.5.14. Activitatea 14. Reprezentări culturale
5.6. Studiu de caz
5.7. Consideraţii finale
Concluzii
Referinţe bibliografice
Anexe
ANEXA A – TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE TRADUCERE
ANEXA B – CHESTIONAR ASUPRA TRADUCERII
ANEXA C – ACTIVITĂŢI REZOLVATE DE ELEVI

Lista figurilor
Figura 1. Activitatea de traducere (cf. Dollerup 2006: 12)
Figura 2. Procese implicate în producerea şi receptarea limbii
conform Pressas (2000: 23)
Figura 3. Experiment 1A. Rezultatele testului
Figura 4. Experiment 1B. Rezultatele testului
Figura 5. Experiment 2A. Rezultatele testului
Figura 6. Experiment 2B. Rezultatele testului
Figura 7. Studiu de caz 1. Rezultatele testului bazat pe ”False
friends”.
Figura 8. Studiu de caz 2. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
verbe complexe.
Figura 9. Studiu de caz 3. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
antonime.
Figura 10. Studiu de caz 4. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
teme lexicale.
Figura 11. Studiu de caz 5. rezultatele testului bazat pe exerciţii
recapitulative.

7
Figura 12. Studiu de caz 6. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
expresii idiomatice.
Figura 13. Studiu de caz 7. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
expresii idiomatice.
Figura 14. Studiu de caz 8. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
expresii idiomatice.
Figura 15. Studiu de caz 9. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
concordanţa timpurilor.
Figura 16. Studiu de caz 10. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
verbe modale şi concordanţa timpurilor.
Figura 17. Studiu de caz 11. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
vorbirea indirectă.
Figura 18. Studiu de caz 12. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
propoziţii relative.
Figura 19. Experiment 1A. Rezultatele testului
Figura 20. Experiment 1B. Rezultatele testului
Figura 21. Studiu de caz 13. Rezultatele testului bazat pe termeni
culturali.
Figura 22. Studiu de caz 14. Rezultatele fişei de lucru bazate pe
Încălzirea Globală.

Lista tabelelor
Tabelul 1. Lista cuvintelor false friends
Tabelul 2. Lista expresiilor idiomatice

8
Rezumatul tezei

În teza de faţă am avut ca scop examinarea, pe de o parte,


a măsurii în care traducerea poate contribui la îmbunătăţirea
cunoştinţelor de limbă străină ale elevilor, precum şi a limbii
materne; pe de altă parte, intenţia noastră a fost de a investiga o
serie de strategii didactice cu privire la predarea traducerii ca
activitate independentă, o abilitate distinctă ce trebuie să fie
dezvoltată spre a fi folosită în procese de comunicare ce au în
vedere atât medierea lingvistică, cât şi acea culturală, în
încercarea de a-i forma pe elevi ca viitori traducători sau
interpreţi.
In consecinţă, una dintre intențiile noastre a fost să
predăm competenţa de traducere ca pe o competenţă independentă
între celelalte competenţe dezvoltate în procesul predării şi
învăţării limbii engleze. Aceasta în contextul în care, în societatea
contemporană, predarea unei limbi străine are loc în epoca
globalizării, când elevii se confruntă frecvent cu situaţii de
traducere în viaţa cotidiană, iar unii dintre ei ar putea opta pentru
o carieră de traducător sau interpret.
La un nivel mult mai general, condiţiile de călătorie
îmbunătăţite, dezvoltarea internetului şi asimilarea diverselor
comunităţi lingvistice implică faptul că traducerea este deseori
solicitată în contexte sociale dintre cele mai variate: pentru a
stabili prietenii, pentru a internaţionaliza ştirile locale, a citi un
mesaj pe telefon sau un meniu într-un restaurant, etc. Medierea
între limbi are loc în mod constant în situaţii multilingvistice.
În experienţa mea de 15 ani ca profesor de limba engleză
şi de limba germană am încercat frecvent să introduc exerciţii de
traducere la clasă şi pot afirma că nu a fost uşor, dar rezultatele pe

9
care le-am avut până acum cu elevii sunt dovada vie a faptului că
eforturile mele nu au fost zadarnice. Noile manuale nu conţin
activităţi de traducere, iar programa şcolară nu face nicio referinţă
la dezvoltarea competenţei de traducere. Cu toate acestea,
considerăm această a cincea competenţă mult prea importantă
pentru a nu fi utilizată în procesul didactic.
Din acest motiv, acum şase ani am iniţiat în şcoala mea
un curs opţional care are ca obiectiv principal dezvoltarea
competenţei de traducere a elevilor şi de atunci aceştia s-au
implicat activ în acest tip de activităţi. Cu trei ani în urmă am
iniţiat un concurs de traduceri, iar acum doi ani, împreună cu
colegii mei, am reuşit să-l transformăm într-un concurs la nivel
local care se adresează tuturor celor trei limbi străine studiate în
şcoala noastă: engleză, germană şi franceză. In tot acest timp,
concursul a reuşit să întrunească din ce în ce mai mulţi
participanţi.
Teza de faţă este structurată în cinci capitole, urmate de
bibliografie şi anexe, corpusul analizat fiind alcătuit din 12
manuale care includ, în total, 80 de module, 90 de unităţi de
învăţare, 663 lecţii, dintre care 57 lecţii recapitulative, 3 lecţii
introductive şi 11 lecţii de lecturi suplimentare. De asemenea,
teza de faţă cuprinde o multitudine de teste şi experimente
aplicate la clasă în scopul demonstrării eficienţei utilizării limbii
materne şi a traducerii în însuşirea unei limbi străine.
Capitolul I al tezei analizează cele mai importante
caracteristici ale traducerii şi ale profesiei de traducător,
evidenţiind totodată deosebirile majore dintre traducere şi
bilingvism. Una dintre concluzii se referă la faptul că a fi bilingv
nu implică neapărat şi calitatea de bun traducător.
Acest capitol argumentează, de asemenea, că sintagma
„traducere perfectă” presupune faptul că limba şi cultura sursă şi
10
acea ţintă sunt asemănătoare, având implicații educaţionale,
religioase, economice şi sociale identice. In realitate, „traducerea
perfectă” este iluzorie, deoarece vor exista întotdeauna asimetrii
chiar şi între limbile şi culturile înrudite.
Cel de-al doilea capitol aduce în discuţie prezenţa limbii
materne la orele de limbi străine precum şi unele beneficii ale
predării limbii engleze cu ajutorul traducerii demonstrând faptul
că aceasta îi ajută pe elevi să-şi activeze şi să-şi îmbunătăţească
atât cunoştinţele de limbă engleză cât şi cele din limba maternă.
Aşa cum dovedesc şi statisticile analizate în urma unor
exerciţii şi teste aplicate la ora de limbă străină/engleză, elevii
activează mai bine la orele unde se foloseşte limba maternă
deoarece se pot concentra pe rezolvarea sarcinilor şi nu doar pe
înţelegerea noilor cuvinte şi structuri. Utilizarea ocazională a
limbii materne le oferă elevilor siguranţa de sine de care au
nevoie pentru a putea înţelege noile structuri lexicale şi
gramaticale.
Statisticile bazate pe testele şi experimentele incluse în
ora de limba străină/engleză dovedesc faptul că insistând asupra
anumitor aspecte gramaticale şi lexicale, recapitulându-le foarte
des în diferite contexte (anumite tipuri de exerciţii sau activităţi
de traducere care includ aceste aspecte) îmbunătăţesc însuşirea
limbii străine.
Activităţile de traducere pot facilita îmbunătăţirea
vocabularului elevilor cu privire la teme selectate din viaţa reală,
dezvoltându-le înţelegerea termenilor lexicali precum şi motivaţia
în învăţarea unei limbi străine. Statisticile bazate pe aceste
activităţi de traducere la clasă şi examinate în cercetarea noastră
demonstrează cu precizie modul în care traducerea poate fi
utilizată şi în predarea, recapitularea sau evaluarea diferitelor
teme gramaticale.
11
Acest capitol evidenţiază, de asemenea, faptul că analiza
contrastivă reprezintă unul dintre demersurile pe baza căruia se
pot identifica zonele de disociere, dar şi de interferenţă între
limba străină/engleză şi limba maternă. In consecinţă, exersarea
gramaticii se poate concentra tocmai pe aceste zone problematice
şi, într-un plan mai general, limba maternă a elevilor, împreună cu
analiza contrastivă şi cu traducerea reprezintă metode utile de
predare, care conştientizează elevii asupra sistemului limbii
străine.
În ceea ce priveşte traducerea, acelaşi capitol îşi propune
să demonstreze că aceasta reprezintă o activitate a cărei abordare
complexă necesită mijloace didactice şi activităţi care să
corespundă nivelului elevilor şi obiectivelor lecţiei. Capitolul II
încearcă, de asemenea, o sensibilizare asupra unor aspecte
esenţiale ce trebuie avute în vedere atunci când proiectăm şi
dezvoltăm activităţi de traducere la clasă, dacă urmărim realizarea
cu succes a obiectivelor didactice propuse.
Capitolul III trece în revistă unele dintre cele mai
importante metode utilizate, de-a lungul timpului, în predarea
limbilor străine şi influenţa pe care metodele tradiţionale au avut-
o asupra tehnicilor mai recente. Insistăm, în mod deosebit, asupra
avantajelor şi dezavantajelor metodei tradiţionale de traducere
gramaticală, fără a neglija nici metoda directă, metoda audio-
linguală, metodele comunicative şi post-comunicative şi legătura
acestora cu traducerea. Capitolul reprezintă, în acelaşi timp, o
încercare de a include traducerea între metodele
(post)comunicative de predare a limbilor străine/limbii engleze
într-un moment în care potenţialul său didactic şi formativ este
încă insuficient dezbătut.
Dacă prima parte a acestui capitol constituie o descriere
concisă a celor mai importante direcţii în predarea limbii engleze
12
cu evidenţierea prezenţei sau, mai degrabă, a absenţei traducerii
în cadrul lor, partea a doua investighează existenţa traducerii în
diverse tipuri de manuale româneşti, publicate în etape istorice
diferite, fie că a fost vorba de perioada comunistă sau post-
comunistă. Pe parcursul analizelor, am accentuat rolul jucat de
traducere în cadrul acestor manuale, precum şi existenţa altor
metode care au ajuns să o înlocuiască în timp.
Un studiu de caz interesant îl reprezintă, de pildă,
manualul English, My Love, în care putem observa constanta
preocupare a autorilor pentru dezvoltarea competenţei de
traducere a elevilor ca o competenţă de comunicare distinctă,
aspect inexistent în celelalte manuale analizate.
În capitolul IV al cercetării ne propunem să evidenţiem
avantajele inserării traducerii între activităţile desfăşurate la clasă
şi să demonstrăm că aceasta poate contribui atât la progresul
elevilor, cât şi la depăşirea inhibiţiilor în studiul unei limbi
străine. Un alt obiectiv important este de a ilustra, prin activităţi
didactice concrete, faptul că traducerea şi perspectiva contrastivă
pot, la rândul lor, contribui la dezvoltarea competenţei culturale;
de fapt, studiile interculturale presupun şi studiul similitudinilor şi
diferenţelor dintre diverse comunităţi socio-culturale în scopul
realizării unei comunicări eficiente între aceste comunităţi.
În predarea unei limbi străine, se cuvine să acordăm
culturii aceeaşi importanţă ca şi limbii în sine, şi nu să o
considerăm doar un „catalizator” în dobândirea competenţei
lingvistice. În cele din urmă, învăţarea unei limbi străine este
asociată, tot mai frecvent, cu comunicarea interculturală, iar
traducerea este (o activitate) foarte importantă în acest proces.
Promovarea valorilor culturale, conştientizarea elevilor asupra
diversităţii culturale, precum şi a modalităţilor de a-i face faţă, ar

13
trebui să se regăsească printre obiectivele principale ale oricărui
profesor de limbi străine.
Intr-un plan mai concret, aşa cum am încercat să
demonstrăm pe parcursul acestui capitol, nu ar trebui să evităm
expresiile idiomatice care, împreună cu termenii culturali,
ilustrează cel mai bine relaţia dintre limbă şi cultură. Capitolul
acordă importanţă cuvenită modului în care noi, profesorii, putem
contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză ale
elevilor noştri, prin integrarea perspectivei comparative, precum
şi a unei game variate de exerciţii de traducere în diverse tipuri de
lecţii – fie că este vorba de predarea elementelor de cultură şi
civilizaţie, fie a lexicului sau a gramaticii limbii engleze.
Capitolul V aduce în prim plan competenţa de traducere,
ca o abilitate distinctă, presupunând alte sub-competenţe, ce
vizează, în ultimă instanţă, formarea elevilor în direcţia
comunicării interculturale, dar şi ca posibili traducători şi
interpreţi. Astfel, un întreg sub-capitol este dedicat tipurilor de
activităţi de traducere ce au în vedere realizarea acestui obiectiv.
Mai mult decât atât, evidenţiem modul în care noile
tehnologii (în primul rând Internetul ca sursă de informaţii) pot
îmbunătăţi standardele elevilor. În acelaşi timp, noile tehnologii
pot deveni un mecanism pedagogic ideal în promovarea învăţării
independente, inclusiv a dezvoltării activităţilor independente de
traducere.
Exerciţiile şi activităţile de traducere pe care le propunem
în acest capitol ilustrează modul în care elevii pot fi mai mult
implicaţi în propriul proces de învăţare, precum şi modalitatea
prin care aceştia pot deveni mult mai responsabili în acest proces.
Profesorii trebuie, de asemenea, să accepte faptul că s-a produs o
schimbare în ceea ce priveşte rolul lor socio-profesional, respectiv
de la acela de facilitator de informaţii la cel de tutore sau
14
îndrumător. Aceste schimbări nu sunt întotdeauna uşoare şi este
nevoie de timp şi răbdare pentru a putea fi acceptate şi aplicate.
In tratarea temei propuse, cercetarea de faţă analizează,
inevitabil, şi cele două direcţii diferite conturate, de-a lungul
timpului, în predarea limbilor străine: cea dintâi acordă un rol
primordial comunicării, ca scop final în învăţarea unei limbi
străine, fără a se concentra într-o manieră excesivă asupra
regulilor gramaticale; cea de a doua, dimpotrivă, accentuează
ideea conform căreia pentru a comunica într-o limbă străină
trebuie să cunoaştem, să urmărim şi să aplicăm regulile
gramaticale ale limbii respective.
Pe parcursul prezentei teze am încercat să demonstrăm
faptul că traducerea îşi găseşte un loc mai mult decât legitim la
orele de limbi străine/limba engleză, atât ca metodă de predare-
învăţare asociată sau nu perspectivei contrastive cât şi ca o
abilitate/competenţă de comunicare distinctă, atribut indispensabil
al dialogului intercultural. In plus, prezenţa ocazională a limbii
materne la orele de limbi străine poate duce la clarificarea unor
noţiuni şi la detensionarea unor momente de blocaj în
comunicare.
Mai mult decât atât, sperăm că tipurile de exerciţii şi
activităţi pe care le-am prezentat şi analizat certifică faptul că
traducerea reprezintă o abilitate indispensabilă şi o activitate
comună în viaţa personală şi profesională a multor oameni,
fundamentală pentru dezvoltarea economică a multor comunităţi
şi pentru implicarea membrilor unei societăţi în evenimente
internaţionale.
Avem certitudinea că, împreună cu noile direcţii în
învăţarea limbilor străine, între care ar putea fi integrată cu mult
succes şi în mai mare măsură traducerea comunicativă, elevii vor
putea să-şi dezvolte competenţa lingvistică, să participe activ la
15
rezolvarea sarcinilor şi să dobândească o competenţă (acea de
traducere) pe care o vor folosi nu doar la şcoală, ci mai ales în
afara ei, ca vorbitori fluenţi ai limbii engleze, precum şi ca viitori
traducători şi interpreți.
Cercetarea noastră va fi, cu siguranţă, un demers
continuu, deoarece prezenţa traducerii în abordările post-
comunicative din didactica actuală a limbilor străine devine tot
mai vizibilă. In acelaşi timp, am dori ca, pe lângă valenţele
multiple ale traducerii enumerate anterior, teza de faţă să
reprezinte şi o pledoarie pentru o activitate fascinantă ce se
adresează celor care acceptă cu plăcere provocările intelectuale.

16
Bibliografie selectivă

Adab, B. (2000), “Evaluating Translation Competence” in C.


Schäffner and B. Adab (eds.), Developing Translation
Competence, Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins, pp. 215-228
M. Baker (ed.) (2001), Routledge Encyclopedia of Translation
Studies, London and New York: Routledge
Bălan, R., Carianopol, M., Colibaba, Ş., Coşer, C., Focşeneanu,
V., Stan, V., Vulcănescu, R. (2004/2006), Pathway to
English, English my Love, Manual pentru clasa a IX-a,
[A Textbook for the IXth Grade], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Bantaş, A. and E. Croitoru (1999), Didactica Traducerii,
Bucureşti: Teora.
A. Beeby, D. Ensinger, M. Presas (eds.) (2000), Investigating
Translation, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Biau Gil, J. R (2006), “Teaching electronic tools for translators
online” in A. Pym, A. Perekrestenko and B. Starink
(eds.), Translation Technology and its Teaching,
Tarragona: Servei de Publicacions, pp. 89-96
Brut, M., Dimitriu, R. (2008), “Developing ICT enhanced skills
for eContent localization in translation programmes” in
R. Dimitriu and K.-H Freigang (eds.), Translation
Technology in Translation Classes, Iaşi: Institutul
European, pp. 58-66
Chesterman, A. (2000), “Teaching Strategies for Emancipatory
Translation” in C. Schäffner and B. Adab (eds.),
Developing Translation Competence, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins, pp. 77-89
17
Cojan, C., Surdulescu, R., Tănăsescu, A. (1997), Limba Engleză,
Manual pentru clasa a XI-a, [The English Language, A
Textbook for the XIth Grade], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Cojan, C., Surdulescu, R., Tănăsescu, A., (1999), Limba Engleză,
Manual pentru clasa a XII-a, Anul VII, (a doua limbă de
studiu), [The English Language, A Textbook for the
XIIth Grade, VIIth year of study,], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Cook, G., (2010), Translation in Language Teaching, Oxford:
Oxford University Press
Coşer, C., Vulcănescu, R., (2004), Developing Competence in
English, Intensive English Practice, Bucureşti: Polirom
Croitoru, C., (2007), Engleză. Exerciţii, Bucureşti: Booklet
Croitoru, C., (2007), Verbul, Bucureşti: Booklet
Croitoru, S. (2005), Topics of great Interest, Piteşti: Carminis
Educaţional
Davies González, M. (2004), Multiple Voices in the Translation
Classroom. Activities, tasks and projects,
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
Dimitriu, R. (2002), Theories and Practice of Translation, Iaşi:
Institutul European
Dimitriu, R. (2006), The Cultural Turn in Translation Studies,
Iaşi: Institutul European
Dollerup, C. (2006), Basics of Translation Studies, Iaşi: Institutul
European
Dörr, S., Surdulescu, R., Tatos, M., (1995), Limba Engleză,
Manual pentru clasa a XII-a, [The English Language, A
Textbook for the XIIth Grade], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Duff, A. (1990), Translation, Oxford: Oxford University Press
18
Evans, V. (2004), Successful Writing, Upper-Intermediate,
Newbury, Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2002), Upstream, Proficiency, Newbury,
Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2005), Upstream, Beginner A1+,
Newbury, Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2005), Upstream, Elementary A2,
Newbury, Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2005), Upstream, Pre-Intermediate B1,
Newbury, Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2006), Upstream, B1+, Newbury,
Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2008), Upstream Intermediate, Newbury,
Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Dooley, J., (2008), Upstream, B2 Intermediate,
Newbury, Berkshire: Express Publishing
Evans, V., Edwards, L., (2003), Upstream Advanced, Newbury,
Berkshire: Express Publishing
Farrington, O., (1998), Dificultăţi şi Capcane ale Limbii Engleze,
Bucureşti: Teora
Fîrnoagă, G., Bunaciu, D., (1996), Limba Engleză, Manual pentru
clasa a VII-a, [The English Language, A Textbook for
the VIIth Grade], Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică
Fîrnoagă, G., Bunaciu, D., (1997), Limba Engleză, Manual pentru
clasa a VIII-a, [The English Language, A Textbook for
the VIIIth Grade], Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică
Fîrnoagă, G., Ionici, A. (1993), Limba Engleză, Manual pentru
clasa a V-a, [The English Language, A Textbook for the
Vth Grade], Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
19
Fîrnoagă, G., Ionici, A. (1993), Limba Engleză, Manual pentru
clasa a V-a, [The English Language, A Textbook for the
Vth Grade], Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
Gonzales, R. J., Pagan, M., Wendell, L., Love, C. (2011),
Supporting ELL/Culturally and Linguistically Diverse
Students for Academic Achievement, U.S.A.:
International Center for Leadership in Education, Inc.
Hatim, B., Munday, J. (2004), Translation: an Advanced
Resource Book, London and New York: Routledge
Ionici, A., Gălăţeanu-Fârnoagă, G., (1981/1989), Limba engleză,
Manual pentru clasa a V-a, [The English Language, A
Textbook for the Vth Grade], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Istrătescu, S., (2002), English for 12th Formers, Piteşti: Carminis
Educaţional
Kanté I., (2015), “Contrastive Linguistics: A “double” interface in
L2/L3 acquisition”, in Y. Rolland et al. (eds), Heritage
and Exchanges: Multilingual and intercultural
approaches in training context, UK: Cambridge
Scholars Publishing, pp 25-42
Kelly, D. (2005), A Handbook for Translator Trainers. A Guide
to Reflective Practice Manchester, UK & Northampton:
St. Jerome Publishing
P. Kuhiwczak, K. Littau (ed.), (2007), The Companion to
Translation Studies, Multilingual Matters Ltd, UK
Laviosa, S., (2014), Translation and Language Education:
Pedagogic approaches explored, Oxon: Routledge.
Leviţchi, L., Ştefănescu-Drăgăneşti, V., Preda, I., (1967/1975,
revised in 1970), Limba Engleză, Manual pentru clasa a
XI-a, [The English Language, A Textbook for the VIIIth
Grade], Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
20
Man, M., Fleanţă, D., Vânt, D., (2004), Limba engleză, A Helpful
Hand for Your English Bacalaureat, Diversitas
Meiring, L., Norman, N., (2002), “Back on target: Repositioning
the Status of target language in MFL teaching and
learning”, Language Learning Journal, No 26, pp. 27-
35
Molina, L., Albir, A. H., (2002), “Translation Techniques
Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach”,
Meta: journal des traducteurs/ Meta: Translators'
Journal, vol. 47, no 4, pp. 498-512
Munday, J. (2008), Introducing Translation Studies, Theories and
Application (2nd edition), London and New York:
Routledge
J. Munday (ed) (2009), The Routledge Companion to Translation
Studies, London/ New York Routledge
Neubert, A. (2000), “Competence in Language, in Languages and
in Translation” in C. Schäffner, C. and B. Adab (eds.),
Developing Translation Competence, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins, pp. 3-18
Nida E. A. and Taber C. R. (1982) The Theory and Practice of
Translation, Leiden: E. J. Brill
Nord, C. (1997), “A Functional Typology of Translations” in Text
Typology and Translation, A. Trosborg, (ed.),
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, pp. 43-65
Orozco, M. (2000), “Building A Measuring Instrument for the
Acquisition of Translation Competence in Trainee
Translators” in C. Schäffner and B. Adab (eds.),
Developing Translation Competence, Amsterdam /
Philadelphia: John Benjamins, pp. 199-214
Preloznikova, S. and Toft, C. (2004), “The role of Translation
Studies within the Framework of Linguistic and Literary
21
Studies” in K. Malmkjaer (ed.), Translation in
Undergraduate Degree Programmes, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins, pp. 83-96
Presas, M. (2000), “Bilingual Competence and Translation
Competence” in C. Schäffner and B. Adab (eds.),
Developing Translation Competence, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins, pp. 19-31
Pym,A., Malmkjær,K., Plana,María del Mar Gutiérrez-Colón,
(2013), Studies on translation and multilingualism,
Translation and language learning: The role of
translation in the teaching of languages in the European
Union, Luxembourg: Publications Office of the
European Union
Ramanujam, P., (2003), “The use of the mother tongue in the ESL
classroom”, The Journal of English Language Teaching
(India) XXXIX/4, pp. 30-35
Ricoeur, P., (2006), On Translation, London and New York:
Routledge
Sager, J.C., (1997), “Text Types and Translation” in A. Trosborg
(ed.), Text Typology and Translation, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp.
25-41
Saldana, D. (2001), Cultural Competency, a Practical Guide for
Mental Health Service Providers, U.S.A.: Hogg
Foundation for Mental Health
Schäffner, C. (2000), “Running before Walking? Designing a
Translation Programme at Undergraduate Level” in C.
Schäffner and B. Adab (eds.), Developing Translation
Competence, Amsterdam/ Philadelphia: John
Benjamins, pp. 143-156

22
Stern, H.H. (1983), Fundamental Concepts of Language
Teaching, Oxford: Oxford University Press.
Stern, H.H., (1992), Issues and Options in Languages Teaching,
Oxford: Oxford University Press.
Ştefănescu-Drăgăneşti, V., Voinea, A., (1995), Limba Engleză,
Manual pentru clasa a X-a, [The English Language, A
Textbook for the Xth Grade], Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Ştefănescu-Drăgăneşti, V., Voinea, A., (1998), Limba Engleză,
Manual pentru anul VI (clasa a XI-a),a doua limbă de
studiu, [The English Language, A Textbook for the VIth
year of study, XIth Grade], Bucureşti: Editura Didactică
şi Pedagogică
Trosborg, A. (ed.) (1997), Text Typology and Translation,
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins
Venuti, L. (2000), The Translation Studies Reader, London and
New York: Routledge
Vianu, L. (1992), English with a key, Engleza cu Cheie,
Timişoara: Editura de Vest
Vizental, A., (2007), Metodica predării limbii engleze, Iaşi:
Polirom

23
Referinţe electronice

[1] Carreres, A., (2006) “Strange bedfellows: Translation and


language teaching. The teaching of translation into L2 in modern
languages degrees; uses and limitations”. Sixth Symposium on
Translation, Terminology and Interpretation in Cuba and
Canada: December 2006. Canadian Translators, Terminologists
and Interpreters Council, retrieved from
http://www.cttic.org/ACTI/2006/papers/Carreres.pdf on 10th
September 2015

[2] Lörscher, W., Bilingualism and Translation Competence, in


SYNAPS – A Journal of Professional Communication, 27/2012,
available online at
https://www.nhh.no/Files/Filer/institutter/fsk/Synaps/27-
2012/Artikkel%201%2027-12.pdf, viewed on 16th July, 2013

[3] Svěrák, M., Translation in English Language Teaching


retrieved from
https://is.muni.cz/th/398663/ff_m/Martin_Sverak_thesis_final.pdf
on 15th July 2015

[4] Second language acquisition (Contrastive Analysis


Hypothesis), retrieved from
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SwggTs
pFxXkJ:https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-4-docx-
39b32d49a6b7d7d5981327098590b413-
original.docx+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ro on 19th September
2015

24
[5] Lennon, P., Contrastive Analysis, Error Analysis,
Interlanguage, retrieved from http://wwwhomes.uni-
bielefeld.de/sgramley/CA-ErrorAnalysis-Interlang-Lennon.pdf on
3rd September 2015

[6] Exercise on Future I Simple (going to), retrieved from


https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-going-
to/exercises on 11th August 2015

[7] Randaccio, M., Translation and Language Teaching:


Translation as a useful teaching Resource, retrieved from
https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/7277/1/Ra
ndaccio_AspettiDidattica_Gori_Taylor.pdf on 13th September
2015

[8] Parks, G., The role of translation in the communicative


approach, retrieved from
https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/7676/1/Pa
rks_miscellanea_2.pdf on 10th September 2015

[9] Pym, A., Malmkjær, K., del Mar Gutiérrez-Colón Plana, M.,
Translation and Language Learning: An analysis of translation
as a method of language learning in primary, secondary and
higher education, retrieved from http://www.est-
translationstudies.org/research/2012_DGT/reports/2012_technical
_proposal.pdf on 10th October 2015

[10] Goff-Kfouri, C.A., (2005), Language Learning in


Translation Classrooms, available on line at
http://translationjournal.net/journal/32edu1.htm, viewed on 10th
August 2013

25
[11] Exercise on reported speech, retrieved from
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/reported-
speech/exercises?10 on 12th August 2014

[12] Global warming threatens to kill off a million species,


retrieved from
https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/2721/mod_resource/content
/0/The_environment/Global_warming2.pdf on 24th July 2014

26