Sunteți pe pagina 1din 3

CURTEA CHISINAIJ

DE APEL CHI$INAU COIJRT OF APPEAL


2043, mun.Chiqindu, str.Teilor 4 4 Teilor str., Chiqindu 2043
www.instantejustice.md; e-mail: cac@justice.md www.instantejustice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355 T el. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

La lW din

DISPOZITIE
Nr.23
09 iunie 2020 mun.Chigindu

cu privire la indsprirea mdsurilor de prevenire


a rdspffndirii idecliei cauzate de COVID-L9,
cu urmare a conrtrmdrii unor cazuri de infectare
s angajatilor instanlei cu COVID-L9

avind in vedere confirmarea infectlrii cu COVID-I9 a unor arrgajali ai Cur{ii de Apel


Chiqindu, se impune necesitatea menfinerii qi inlspririi mdsurilor de prevenire a raspAndirii
infecfiei cavzate de COVID-19, pentru asigurarea sdnetefi qi securitSlii in muncd a
personalului Curlii de Apel Chiqindu, a justiliabililor qi a altor persoane, cu respectarea
hotdririi Comisiei Nalionale Extraordinare de Sindtate Publici cu ff.11 din 15.05.2020,in
temeiul art.l61 ht.q) al Legii ff.514 din 06.07. 1995 privind organi zarea judecdtoreascd, -

DISPUN:
I. incepind cu09.06.2020, in Curtea de Apel Chiqindu se inispresc mdsurile de
prevenire a rdsp6ndirii infecfiei cauzate de COVID-l9, instituite prin
Dispozilia ounr.2l din 14.05.2020, cu stabilirea in acest scop a unui control
riguros asupra respectlrii m[surilor de protec{ie .

II. Accesul in incinta instanfei va fi permis doar persoanelor echipate cu m6gti qi


minuqi de protectie, dupi termometrie qi dezinfectarea mAinilor Qtroceduri
core urmeazd a fi
efectuate cu implicarea ,ri sub controlul persoanei
responsabile, la intrare tn sediul instanlei). Aceastd mdsurd este obligatorie
at6t pentru justiliabili, cat gi pentru angajalii Curlii de Apel chiqindu.

III. Pe toatd durata aflarii in sediul Curfii de Apel Chiqiniu justifiabilii qi alte
persoane, accesul cdrora va fr permis cu respectarea mdsurilor de igiend qi
proteclie recomandate de autoritdlile nafionale competente pentru prevenirea
infecliei cu COVID-19, qi anume:

respectarea distanlei sociqle (l - 2 metri), inclusiv tn locurile special


amenajate pentru seryirea cofelei ;i pentrufumat
respectare regulilor de igiend a mdinilor
purtarea obligatorie a mdstilor, care sd acopere attt nasul cit ;i gura
{ monitorizarea personald a stdrii de sdndtate
/ rdmdnerea in afara sdlii de Sedinld ptnd la invitare, evitarea
contactului cu alte persoanele din sala de Sedinld
y' transmiterea actelor preponderent tn formd electronicd, evitarea
prezenlei fird necesitate esenliald tn sediul instanlei, exqminarea
posibilitdyii de a solicita judecareo cauzelor tn lipsa pdrlilor

IV. $edintele de judecati se vor des{bqura in mod obiqnuit, conform procedurii


prev5zute de lege, cu respectarca mlsurilor de protectie impotriva r[sp6ndirii
infecliei cavzate de COVID-19, fiind limitat doar accesul persoanelor in sdlile
de judecatd, pentru a asigura pdstrarea distanlei sociale. Participanlii la proces
urmeazd, sE respecte cu strictefe mdsurile de proteclie previzute de pct.III, iar
controlul asupra respectirii acestor mlsuri este pus in sarcina preqedinlilor
completelor de judecatS, care vor intreprinde toate mdsurile necesare pentru a
asigura respectarea mlsurilor de proteclie de cltre justiliabili qi angajalii
instanfei, inclusiv judecdtorii.

V. in mdsura posibilitdlilor, qedintele de judecatd in cauzele penale, cu


participarea persoanelor definute sub arest, se vor desfEgura preponderent
prin teleconferin{e, iar escortarea de}inutilor, pentru participare nemijlociti
in qedinfele de judecatS, va fi permisd doar cu condilia echip5rii obligatorii
a lor qi persoanelor din serviciul de escort5 cu m6gti qi minugi de protectie,
dezinfectarea mdinilor la intrare in sediul instantei gi in sdlile de qedin{e.

VI. Se recomandd aflarea justitiabililor qi altor persoane in incinta instantei doar


pe durata de timp strict necesari pentru indeplinirea formalitIlilor,
indatoririlor udic iare Ei/sau profe sionale.
j

VII. Sdlile de judecati vor fi aerisite cel pufin 15 min. odatd la I h 30 min.,
preqedinlii completelor de judecatd urmdnd sE organizeze activitatea in aqa
fel, inc6t sI se respecte acest grafic.

VIII. Prezenla la serviciu a angajalitor Curfii de Apel Chiqin6u, in sediul instanlei,


este obligatorie penffu personalul, care, in virhrtea obligafiunilor de serviciu qi
prestaliei oferite, nu pot activa de la distanl[(domiciliu), iar personalul,
activitatea cdruia nu necesitil prezenfa obligatorie la locul de munc6 din
sediul instanlei, ya presta munca de la distant6(1a domiciliu), cu
indeplinirea atribufiilor specifice funcliei pe care o defin. $efii
subdiviziunilor vor line controlul qi evidenta necesari a activitilii
personalului din subordine, vor decide care categorii de^angajati vor activa
in sediul instantei gi care de la distantS(la domiciliu). In caz-u.l asistentilor
judiciari qi grefierilo(in afara zilelor de qedinle in colegii), judecdtorii din
echipa c6ruia fac parte aceastd categorie de angajali vor decide in ce
misurd dingii pot presta munca la sediul instanlei sau de la distan{6.

1y. Actele procesuale sau alti corespondenfd vor fi depuse cu precidere tr format
electronic, prin e-mail, fax, poqta terestr5, excepliile fiind admise doar cu
permisiunea prealabit6 a colaboratorului responsabil de primirea actelor qi
corespondentei.
X. incazde suspiciuni sau confirmare a infectlrii cu COVID-I9, angajalii Cu4ii
de Apel ChiEiniu sunt obligali sd informeze imediat Preqedintele sau
vicepreqedinlii instantei, cit qi conducdtorul subdiviziunii. In atare situalii
autoizolarea persoanei este obligatorie, cu prezentarea ulterioard a unui aviz
medical corespunzltor. Absenla la serviciu fErI o justificare documentard va
fi calificati ca o abatere disciplinard.

XI. $eful Direcliei administrative, Cuculescu Vasile, va continua monitorizatea


respectirii normelor pentru igienizarea Ei dezinfectarea tuturor spaliilor din
sediul instantei.

XII. Prevederile prezentei Dispozilii se aplici pentru o perioadl nedeterminata,


pind la ridicarea st[rii de urgentd in sdnState publicS, sunt obligatorii pentru
toli angaja{ii Cu4ii de Apel, cit qi pentru justitiabili (in partea ce se referi la
obligativitatea respectdrii m[surilor de protec]ie pentru prevenirea infectiei
cu COWD-I9).

KII. Nerespectarca misurilor prev5zute de dispozilia in cavzd de clte angajafii


instantei va affage sanclionarea acestorainbaza Legii privind functia publici
qi statutul funclionarului public nr.l58 din 04.07.2008, cit qi Regulamentului
de ordine interioari a Curtii de Apel Chiqin[u .

XIV. Dispozilia in cauzd se va executa cu respectarea demnit[1ii umane a tuturor


persoanelor vizate gi in condilii care s5 asigure discretia cu privire la starea de
slnitate qi proteclia datelor cu caracter personal.

XV. Dispozifia in catzd se aduce la cunoqtin!5, sub semndtur5, intregului personal


al Curfii de Apel Chiqindu, inclusiv angajatilor din serviciul de pazd, se face
publica prin afiqare pe pagina web Ei pe panourile informative ale Curfii de
Apel Chiqiniu, se remite pentru informare Uniunii avocatilor, Procuraturii de
circumscriplie Chiqindu qi Administratiei Nalionale a Penitenciarelor.

XVI. Supravegherea executdrii prezentei dispozilii se va face personal de


Preqedintele interimar, Vice-Preqedinfi qi de citre $eful secretariatului Cu4ii
de Apel Chiqiniu.

Preqedintele interimar al
Cu{ii de Apel Chiqiniu '9 Z----- Lidia Bulgac