Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3 la P.O.

61

CERERE

PPRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – PERSONAL DIDACTIC, SESIUNEA 2020

Subsemnatul, _____________________________________________________________,
posesor al BI/CI seria _______, nr. _____________ telefon __________________________,
încadrat pe postul/funcția* _________________________________________________________,
de la ___________________________________________________________________, vă rog să-mi
aprobați înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar,
sesiunea 2020, la categoria**_________________________________________________________,

Menționez că la data de 01 septembrie 2019 am o vechime efectivă în


învățământul preuniversitar de ani.
Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere conform metodologiei de concurs
aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307/2020 și a Procedurii operaționale P.O.61 revizuită, aprobată
în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din data de
6.03.2020.

Data: Semnătura:

* director, director adjunct, inspector școlar, profesor - limba și literatura română, educator etc.

** categoria pe care se depune dosarul, exemplu: personal didactic – conducere, îndrumare și control,
personal didactic - limba și literatura română etc.