Sunteți pe pagina 1din 14

FIȘĂ DE (AUTO) EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT

ÎNVĂȚĂTORI /INSTITUTORI /PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – SESIUNEA 2020

Numele și prenumele: ……………………………………..……………………………………………….……….………………………………………………………………..……………….


Unitatea de învățământ: ………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………….…………….............
Disciplina/domeniul pentru care își depune dosarul de concurs: …………………………………………………………………………………………………………….……..
Gradul didactic: ………………………….. Vechimea în învățământ: ……………… Perioada evaluată: 1 septembrie 2014 - 31 august 2019

Punctaj Punctaj Pagina /


Punctaj
Punctaj Auto - Comisia Comisia pagini
Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Consiliul
maxim evaluare de de document/e
consultativ
evaluare contestații justificativ/e
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă (maxim 90 puncte)
a. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, 10 p Rezultate obținute în pregătirea elevilor în
materializate în progresul copiilor pe domenii de atingerea obiectivelor specifice impuse de
dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere a curriculumul școlar, materializate în progresul
elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă,
progresului elevilor, ca o confirmare a parcurgerii
la testări de sfârșit de an/ciclu, la evaluările
coerente și cu consecvență a Curriculumului în
naționale (dovezi riguros argumentate și
vigoare și a atingerii obiectivelor/elementelor de certificate de conducerea școlii privind
competență menționate în acesta, rezultate ponderea calificativelor și dovada progresului
deosebite obținute în pregătirea elevilor școlar al elevilor etc.).
materializate în progresul elevilor la clasă sau în 1,5p/an școlar
rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene Activitatea în cadrul comisiilor neremunerate de
naţionale de sfârşit de ciclu / rezultate obţinute cu organizare și desfășurare a examenelor
clasa şi individual la disciplinele de specialitate din naționale / a evaluărilor naționale /a simulărilor
învăţământul tehnologic și vocațional, pe baza naționale /alte comisii de lucru neremunerate
de la nivelul inspectoratului școlar /unității de
datelor statistice de la nivelul unităţii de
învățământ.
învăţământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor 0,5 p/comisie

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

1
/competenţelor specifice impuse de curriculumul
şcolar în vigoare, respectiv rezultate deosebite în
activităţi specifice de consiliere psihopedagogică şi
de management al vieţii personale şi al carierei în
scopul îmbunătăţirii performanţelor şcolare, de
reducere a abandonului şcolar şi de creştere a
frecvenţei elevilor la cursuri, în activităţi de facilitare
a procesului de incluziune şcolară şi în remedierea
limbajului şi comunicării cu impact în integrarea
şcolară şi socială a copilului.
b. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor 12 p Inițierea și derularea proiectelor pentru
din categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe îmbunătăţirea accesului la educaţie a elevilor
educaţionale speciale din învățământul special, din medii dezavantajate:
integraţi în învăţământul de masă, copii din familii  - la nivel județean – 1 p/proiect
 - la nivel național – 2 p/proiect
monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de
Participare la proiecte pentru îmbunătăţirea
rude, copii din comunități sărace, comunități izolate, accesului la educaţie a elevilor din medii
părinți plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la dezavantajate:
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)  - la nivel județean – 0,5 p/proiect
 - la nivel național – 1p/proiect
(documente doveditoare care atestă că Premii obţinute la concursuri de către elevii din
preşcolarii/elevii se încadrează în categoriile medii dezavantajate:
enumerate anterior) La nivel internaţional
locul I 1,25 p/diplomă
locul II 1 p/diplomă
locul III 0,75 p/diplomă
La nivel naţional
locul I 1p/diplomă
locul II 0,75 p/diplomă
locul III 0,5 p/diplomă
La nivel interjudeţean
locul I 0,75 p/diplomă
locul II 0,5 p/diplomă
locul III 0,25 p/diplomă
La nivel judeţean
locul I 0,5 p/diplomă
locul II 0,25 p/diplomă
locul III 0,1 p/diplomă

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

2
c. Evidențierea progresului școlar /performanțelor
elevilor din medii dezavantajate, a celor cu
cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți
de învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de
performanță
0,5 p/an/elev
c. Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor metode, 10 p Utilizarea de softuri educaționale, platforme
procedee şi tehnici de abordare a predării-învățării- educaționale (AeL, INSAM, IntelTeach
/ThinkQuest / INTUITEXT / Moodle și alte
evaluării inovative, preluate din cercetarea aplicații / platforme)
educaţională de profil, promovate în cadrul unor 0,5 p/an școlar
proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de Crearea de lecții / teste pe calculator, utilizând
experiență sau mobilități), al unor proiecte la nivel programe și aplicații existente în unitatea de
județean (în parteneriat cu instituții de învățământ învățământ
superior de profil sau organizații neguvernamentale 0,25/ lecție/test
cu experiență relevantă în domeniu) și/sau Inițierea /elaborarea unor metode, procedee și
tehnici de predare inovatoare, specifice
promovate de M.E.C. la nivel național, prin scrisorile
disciplinei predate
metodice, respectiv în activitatea de consiliere 0,50 p/procedeu/tehnică
psihopedagogică/de intervenţie logopedică a unor Aplicarea unor metode, procedee și tehnici de
metode, procedee şi tehnici inovative predare inovatoare specifice disciplinei predate
0,5/metodă/procedeu/tehnică
Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a predării –
învățării - evaluării inovative, preluate din cadrul
proiectelor cu finanțare externă (inclusiv schimburi de
experiență sau mobilități) sau derulate prin
programele Comisiei Europene, ale Parlamentului
European și alte altor instituții europene:: Erasmus+,
LLP (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Vizite
pregătitoare, Vizite de studiu/Programul Transversal,
acţiunea cheie 1), eTwinning, Pestalozzi, Ateliere Graz,
ACES, granturi SEE, Jobs, Junior Achievement România
(JAR), „Europa, casa noastră” (Lider European și
EuroQuiz), „Școli-ambasador ale Parlamentului
European”, „Euroscola”etc
0,5p/metodă /procedeu/ tehnică/ iniţiativă

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

3
Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a
predării – învățării - evaluării inovative, preluate
din cadrul unor proiecte la nivel județean (în
parteneriat cu instituții de învățământ superior
de profil sau organizații neguvernamentale cu
experiență relevantă în domeniu) și/sau
promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale la
nivel național, prin scrisori metodice
0,5p/ metodă/ procedeu/ tehnică/ iniţiativă

d. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi 7p Olimpiade / concursuri școlare de profil


la olimpiade şcolare şi /sau concursuri de profil La nivel internațional:
corelat cu disciplina predată, materializate prin Premiul I – 2 p/diplomă
obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor și locul II – 1 p/diplomă
Premiul III – 0,75p/diplomă
mențiunilor speciale la etapa judeţeană şi a
Mențiune – 0,5 p/diplomă
municipiului Bucureşti /sector/interjudeţeană La nivel național:
/naţională/internaţională, incluse în programul de Premiul I – 1 p/diplomă
activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/ Premiul II – 0,75p/diplomă
M.E.C. și / sau pregătirea loturilor olimpice de elevi Premiul III – 0,5 p/diplomă
Premiu special –0,25 p/diplomă
Mențiune –0,25 p/diplomă
La nivel interjudețean/regional:
Premiul I – 0,75 p/diplomă
Premiul II – 0,5 p/diplomă
Premiul III – 0,4 p/diplomă
Premiu special – 0,25 p/diplomă
Mențiune – 0,25 p/diplomă
La nivel județean:
Premiul I – 0,75 p/diplomă
Premiul II – 0,5 p/diplomă
Premiul III – 0,4 p/diplomă
Premiul special – 0,25 p/diplomă
Mențiune – 0,25 p/diplomă
Pregătirea școlarilor pentru concursuri
0,5 p/concurs

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

4
e. Rezultatele deosebite obţinute în centrele de 10 p Coordonarea activității din centrele de
excelență, în Centrele de Resurse pentru Educaţie şi excelență/performanță derulate în cadrul
Dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru proiectelor județene cu aviz IȘJ :
• La nivelul școlii: 0,5 p/an școlar
educaţie timpurie, certificate de inspectorul de • La nivel județean: 1 p/an școlar
specialitate /organizaţia coordonatoare, și /au Activitatea desfășurată în centrul de
rezultate deosebite obținute cu elevii cu cerinţe excelență/performanță derulate în cadrul
educaţionale speciale şi /sau tulburări de învăţare, proiectelor județene cu aviz IȘJ
certificate de directorul unităţii de învăţământ 1 p/an școlar
/inspectorul de specialitate sau directorul Centrului Activitatea desfășurată cu elevi cu dificultăți de
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională învățare (certificată de directorul unităţii de
învăţământ/ directorul CJRAE)
/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi
0,50 p/elev/an școlar
Asistenţă Educaţională Rezultate deosebite cu elevi cu dificultăți de
învățare (certificate de organizaţia
coordonatoare/ directorul CJRAE):
La nivel național:
Premiul I: 0,6p/diplomă
Premiul II: 0,5p/diplomă
Premiul III: 0,4p/diplomă
Premiul special: 0,3p/diplomă
Mențiune 0,3p/diplomă
La nivel interjudețean/regional/județean:
Premiul I: 0,5p/diplomă
Premiul II: 0,4p/diplomă
Premiul III: 0,3p/diplomă
Premiul special: 0,2p/diplomă
Mențiune: 0,2p/diplomă
f. Participarea, în calitate de membru al comisiei de 8p Membru al comisiei de evaluare –jurii/corector:
evaluare / organizare, la olimpiadele și concursurile faza județeană – 0,5p/comisie
de profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, faza interjudețeană – 0, 75p/comisie
naţionale şi internaţionale incluse în programul de faza națională – 1p/comisie
activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar / faza internațională – 1, 25p/comisie
Participarea, în calitate de președinte
M.E.C.
/vicepreședinte/secretar/membru al comisiei de
evaluare/organizare, la concursurile și
olimpiadele incluse în programul de activităţi şi
în calendarul inspectoratelor şcolare/MEC

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

5
 judeţene - 0,5p/comisie
 interjudeţene - 1p/comisie
 naţionale - 2p/comisie
 internaţionale - 3p/comisie
Profesor supraveghetor la concursuri
 judeţene - 0,5p/activitate
 interjudeţene - 1 p/activitate
 naţionale - 1p/activitate
Profesor însoțitor, la etapele:
 judeţene - 0,5p/an/concurs
 interjudeţene – 1p/an/concurs
 naţionale - 1p/an/concurs
g. Implicare în activitatea de tratare diferențiată a 12 p Desfășurarea activității la clase cu predare în
elevilor din grupele/clasele cu regim regim simultan/alternative educaționale
simultan/alternative educaţionale și/sau în 1,5 /an școlar
Inițierea și implementarea proiectelor la clasă
implementarea activităţilor de învăţare remedială.
care au ca scop tratarea diferenţiată
2 p/proiect/an școlar
Inițierea și implementarea de proiecte pentru
îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru
copiii din grupurile dezavantajate
2 p/proiect
Desfășurarea de activităţi de recuperare şcolară
şi ameliorare pentru elevii cu dificultăţilor în
învăţare certificate de directorul unității de
învățământ
2 p/ an şcolar
h. Implementarea unor proiecte educaționale 10 p Elaborarea/implementarea unor proiecte
inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel educaţionale inovatoare pentru progres în
local/județean/interjudețean/național/internațional învățare a fiecărui copil
la nivel local 0,5p /proiect
(de exemplu, domenii precum: educație parentală,
la nivel judeţean 1 p/ proiect
educație ecologică, educație pentru sănătate,
la nivel interjudețean 1,5p /proiect
educație financiară, educație emoțională, educație la nivel naţional 2 p/ proiect
incluzivă, educație interculturală, educație pentru la nivel internațional 2,5p / proiect
mișcare etc.) și/sau implicarea în implementarea Aplicarea unor proiecte („Școală după școală” ca
programului “Şcoala după şcoală” ca activitate în activitate în norma didactică, respectiv a
norma didactică, respectiv a programului „A doua programului „A doua şansă”, ş.a.) inovatoare

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

6
şansă” pentru progres în învățare a fiecărui copil.
2 p/proiect
i. Participarea, în calitate de autor/coautor, la 11 p
elaborarea de manuale şcolare aprobate de M.E.C.
sau la traducerea de manuale școlare din limba
română într-o limbă a minorității naționale care are
învățământ cu predare în limba maternă, sau la
conceperea unor resurse educaționale
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de
studiu/mijloace de învățământ, oferite gratuit
pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor și
părinților la materiale educaționale de calitate*
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale
şcolare aprobate M.E.C
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare (cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEC)
aprobate M.E.C.-
9 p/nr. de autori/ manual
i.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar
i.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar OM OM 5645/2017
5645/2017 (cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEC)
9 p/nr. de autori/proiect
manual școlar
i.3) Traducerea de manuale școlare din limba
i.3) Traducerea de manuale şcolare din limba română într-o limbă a minorității naționale
română într-o limbă a minorităţii naţionale 6 p/nr. de autori/manual
i.4) 8 puncte/număr de autori pentru personalul
i.4) Elaborarea de auxiliare curriculare didactic de predare pentru fiecare auxiliar
curricular la elaborarea căruia a participat.
(cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEC)
i.5) maxim 4 puncte acordate, câte 1
i.5)Resursă educaţională publicată în format
punct/număr de autori pentru personalul
electronic pe platforme educaţionale destinate
didactic de predare pentru fiecare resursă
elevilor/mijloace de învăţământ educaţională publicată în format electronic pe
platforme educaţionale destinate elevilor la
elaborarea căreia a participat.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

7
(cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEN/ISJ)
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 1(maximum 90 puncte)
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică / managerială (40puncte)
a Contribuție la implementarea reformei curriculare la 5p Elaborarea/participarea la elaborarea de
nivel național, prin elaborarea/participarea la programe şcolare, regulamente, metodologii,
elaborarea de programe școlare, regulamente, proceduri, studii/cercetări în domeniu la nivel
național
metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu,
2,5p/document
la nivel național.
b. Elaborarea/participare la elaborarea de programe Elaborarea/participarea la elaborarea de
şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale 2p programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline
noi), proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel opţionale noi), regulamente, metodologii,
proceduri, studii/cercetări în domeniu:
județean și local).
- la nivelul unității de învățământ
0,5 p /document
La - la nivel județean 1 p /document
c. Elaborarea/participarea la elaborarea de 5p Îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs curs cu ISBN/ISSN
avizate de inspectoratul şcolar sau de MEC, articole 1,5 p/îndrumător/ghid
metodic, suport de curs cu ISBN/ISSN
în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu
ISBN/ISSN. Articol de specialitate în revistă/publicaţii de
specialitate cu ISSN
0,5/p/articol revistă cu ISSN
d. Realizarea/participarea la realizarea de softuri 4p
educaţionale în specialitate, platforme de e-learning 1p/soft/platformă e-learning
pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de MEC
e. Activitatea de mentorat, de formator în formarea 5p
continuă a personalului din învăţământ, activitatea Mentor/formator (cu activitate):
susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea certificat mentor/formator – 1p
elaborare curs – 2 p/curs
promovării accesului la o educație de calitate pentru
activitate formator/mentor – 1 p/activitate
toți (se punctează programele de formare și
mentorat care răspund cerinței). Activitate în cadrul cercurilor pedagogice
1 p/activitate

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

8
f. Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii 4p Inspector școlar 1,5 p/an școlar
paritare/de dialog social, comisii de evaluare și Director /director adjunct 1 p/an școlar
asigurare a calității în educație, comisii de sănătate - Membru comisie dialog social 0,5 p/an școlar
și securitate în muncă, comisii PSI și situații de - Membru comisii paritară 0,5 pan /școlar
- Membru comisii de etică 0,5 p/an școlar
urgență, activitate în calitate de membru în comisiile
- Membru în comisiile de ocupare a posturilor
de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel didactice vacante la nivel judeţean
județean/al municipiului București activitate în 0,5 p/comisie
organismele de conducere ale organizaţiilor - Coordonator CJAP/CLI 1p/an şcolar
sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative Activitate susținută în cadrul asociațiilor
la nivel de sector de activitate învăţământ profesionale ale cadrelor didactice
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv 0,2 p/activitate
de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ Președinte /membru în organismele de
preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor conducere ale unei asociații profesionale:
profesionale ale cadrelor didactice la nivel la nivel local 0,25p/an şcolar
la nivel județean 0,5 p/an şcolar
local/judeţean/naţional/internaţional.
la nivel național 1 p/an şcolar
la nivel internaţional 1,25p/an şcolar
Responsabil comisie PSI /comisie SSM /SCIM

1 p/an școlar
Membru comisie SCIM 0,50 p/an școlar
Responsabil CEAC 1 p/școlar
Membru CEAC 0,5 p/an școlar
Lider de sindicat local/județean:
 local 0,5 p/an școlar
 județean 1 p/an școlar
g. Activitate de metodist, membru în consiliul 4p Metodist cu contract/decizie și activitate
consultativ de specialitate de la nivelul desfășurată
inspectoratului școlar, coordonator de cerc 0,8 p/an școlar
Metodist cu contract/decizie fără activitate
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de
0,5 p/an școlar
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de Coordonator de cerc pedagogic
director 0,8 p/an școlar
Membru în consiliul consultativ de specialitate
de la nivelul inspectoratului școlar
0,8 p/an școlar
h. Activitate desfăşurată, la solicitarea MEC, în cadrul 10 p Evaluator de manuale/auxiliare didactice/

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

9
Comisiei Naționale de Specialitate, a unor comisii mijloace de învățământ/ resurse educaţionale
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor deschise/ pentru Corpul Naţional de Experţi în
acte normative/administrative sau a unor comisii de Management Educaţional
1 p/sesiune de evaluare
evaluare constituite la nivel național/ al MEC, în
Comisii tehnice/grupuri de lucru pentru
calitate de reprezentant desemnat de către comisiile
elaborarea unor acte normative/ administrative
naționale de organizare și desfășurare a examenelor 2p/comisie
naționale, activitatea de evaluator de manuale Comisii de evaluare constituite la nivel național
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de / MEC 2p/comisie
învățământ/resurse educaţionale Membru în comisia națională de specialitate
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de 2p/an școlar
Experţi în Management Educaţional. Reprezentant al corpului de control (MEC) la
examenele naționale
1 p/an școlar
Participare în comisiile din cadrul examenelor
naționale: președinte, vicepreședinte, membru,
secretar, persoană responsabilă cu
monitorizarea video, asistent
1 p/comisie
i. Participarea cu comunicări la simpozioane, 1p Participarea la cursuri /programe de dezvoltare
conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau profesională 0,2 p/curs/program
internaţionale, cursuri de perfecționare în domeniu Aplicarea în activitatea didactică a achizițiilor
dobândite prin participarea la programe de
sau în management educațional, dovedite prin
formare profesională care au drept principal
documente oficiale ale manifestării și care
obiectiv îmbunătățirea rezultatelor învățării
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului elevilor din medii dezavantajate, a celor cu
didactic în inovarea didactică cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți
de învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de
performanță 0,2 p/activitate
Participare cu lucrări/comunicări la
simpozioane/conferinţe
0,25 p/lucrare (maxim 1p)- nivel local și
judeţean
0,50 p/lucrare (maxim 1p)- nivel naţional sau
nivel internaţional dar desfășurate în România
1 p/lucrare (maxim 1p)- nivel internaţional,
desfășurate în afara României
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 2 (40 puncte)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

10
3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, Transfrontaliere,
Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională (15 puncte)
a. a) Implementare/coordonare/participare la 5p a.1.) maximum 5 puncte pentru personalul
proiecte/programe de formare profesională** didactic de predare care implementează/
coordonează proiecte/programe de formare
profesională: proiecte inițiate din cadrul
programului LLP (Leonardo da Vinci – mobilităţi
a.1) Implementare/coordonare proiecte/programe
și parteneriate) și Erasmus+, Formare
de formare profesională - 5 puncte profesională -VET (acţiunea cheie 1-mobilităţi,
acţiunea cheie 2-parteneriate strategice)
2p/proiect
a.2)Participare la proiecte/programe de formare inițiere programe de formare profesională
profesională - 3 puncte 1 p/program
a.2.) maximum 3 puncte pentru personalul
didactic de predare care participă în
proiecte/programe de formare profesională:
participarea la proiecte din cadrul programului
LLP (Leonardo da Vinci – mobilităţi și
parteneriate) și Erasmus+, Formare profesională
-VET (acţiunea cheie 1-mobilităţi, acţiunea cheie
2-parteneriate strategice) 2p/proiect
participarea la activităţi desfăşurate în cadrul
programelor de formare continuă acreditate de
Ministerul Educaţiei și Cercetării în ultimii 5 ani,
în perioada 01.09.2014-31.08.2019, finalizate cu
certificat de competenţă profesională sau
adeverinţă echivalentă:
- program cu 60 CPT 1p
- program de 30-60 CPT 0,5 p
- program cu mai puţin de 30 credite 0,25 p
- cursuri de formare 0,1 p/10 ore de curs
b. Implementarea/coordonarea/participarea la b.1.) maximum 5 puncte pentru personalul
proiecte zonale, județene, naționale sau 5p didactic de predare care
internaționale care vizează domeniul activităților implementează/coordonează proiecte din
extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva această categorie:
 la nivel județean 0,5/proiect/an
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a
 la nivel interjudețean 0,75/ proiect/an
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea
 la nivel național 0,1 p/proiect/an
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

11
personală a preșcolarilor/elevilor profesională***  la nivel internațional 1,5 p/proiect/an
b1)Implementare/coordonare proiecte- 5 puncte b.2) maximum 3p pentru personalul didactic de
b2)Participare proiecte- 3 puncte predare care participă în proiecte din această
categorie
0,5 /participare
c. Participarea la activități de voluntariat, inclusiv Coordonator SNAC la nivelul unității de
participarea la activitățile din cadrul Strategiei 3p învățământ
naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de 0,75 p/an
Activități SNAC 0,5 p/activitate
formațiuni/ansambluri de elevi cu activități în
Activități voluntariat.
domeniul artistic/programare/modelare/robotică, 0,5 p/activitate voluntariat
performanțe dovedite în pregătirea elevilor la Consilier educativ la nivelul unității de
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și învățământ 1 p/an școlar
sportive etc. Coordonator de programe /proiecte educative
şcolare şi extraşcolare derulate la nivelul unităţii
de învăţământ. 1 p/proiect
Coordonator colectiv redacțional-reviste de
specialitate/periodice de didactică cu ISBN/ISSN
1 p/an/revistă de specialitate
Membru în colectivul redacțional reviste de
specialitate/periodice de didactică cu ISBN/ISSN
0,5 p/an/ revistă de specialitate
Coordonator formațiuni/ansambluri de elevi cu
activități în domeniul artistic şi sportiv
0,75 p/an
Performanțe dovedite în pregătirea elevilor la
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și
sportive:
Etapa internațională:
locul I – 1p/diplomă
locul II – 0,75p/diplomă
locul III – 0,5p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,25p/diplomă
Etapa națională:
locul I – 0,5p/diplomă
locul II – 0,3p/diplomă
locul III – 0,2p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,1 p/diplomă

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

12
Etapa interjudețeană/regională/zonală:
locul I – 0,5p/diplomă
locul II – 0,3p/diplomă
locul III – 0,2p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,1 p/diplomă
Etapa județeană
locul I – 0,4p/diplomă
locul II – 0,3p/diplomă
locul III – 0,2p/diplomă
mențiuni/premii speciale - 0,1p/diplomă
d. Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de Iniţierea/organizarea activităţilor de schimb de
experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau 2p experiență cu alte școli /rețele.
proiecte interşcolare 0,5p/activitate/acord de parteneriat
Participare proiect interșcolar.
0,25 p/activitate
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 3 (maxim 15p)
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională (maxim 5 puncte)
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor 2p Proiecte implementate în cadrul programelor
proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă Erasmus+, LLP (Comenius, Leonardo da Vinci,
(Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de studiu /
Programul Transversal-acţiunea cheie 1), ACES,
Mondială și altele similare), de alte finanţări
POSDRU, POCU, granturi SEE, alte finanțări
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ,
extrabugetare:
centre de documentare şi informare, laboratoare manager de proiect, persoană de contact/
etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii coordonator / responsabil proiect 2 p/proiect
instituţionale şi a procesului de predare – învăţare - membru în echipa de gestiune/de management
evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat a proiectului /asistent proiect 1,5 p/proiect
conform formulei de finanțare membru în echipa de implementare a
proiectului 1 p/proiect
Sponsorizări, alte finanţări:
1 p/sponsorizare, donație,altă finanțare
b. Existenţa unui progres semnificativ în privinţa 2p
dotării spaţiilor unității de învățământ, a mijloacelor 1 p/sponsorizare, donație,altă finanțare
(donații cărți, echipamente IT,audio-video,
de învăţământ şi a altor resurse educaţionale,
echipamente sportive etc.)
conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai
educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ)
şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

13
dezvoltare instituţională
c. Participare și implicare în activitatea comisiilor și 1p Membru în consiliul de administrație
consiliilor la nivel de unitate/ 0,4 p/an școlar
instituție/local/ județean/ național, precum și/sau Responsabil comisie metodică/comisii
permanente/responsabil structură de
în realizarea de parteneriate instituţionale în
învățământ / alte comisii neremunerate
concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu 0,4 p/an școlar
ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul Parteneriate instituționale
incluziunii sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în 0,2 p/parteneriat educațional
calitate de observator
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 4 (maxim 5 p)
TOTAL PUNCTAJ (maxim 150 p)
* La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

Punctajul minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal este de 75 de puncte.

PUNCTAJ AUTOEVALUARE ______________

DATA _______________ SEMNĂTURĂ CANDIDAT___________

PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIA DE EVALUARE _______________ COMISIA DE EVALUARE:

Reprezentanţi sindicali : LSI ________________________________________


SIP ________________________________________

PUNCTAJ ACORDAT DUPĂ CONTESTAȚII ________________ COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:

Reprezentanţi sindicali : LSI _______________________________________

SIP _______________________________________

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro

14