Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT de locaţiune

nr.02/2020

28 februarie2020 m Bălți

Între Munteanu Angela în calitate de „Arendator”, cod personal 2001004649521 pe de o


parte, şi Gamarț Natalia , buletin de identitate seria A04213039 cod personal 0992506040883,
denumit în continuare „Arendaș” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la
următoarele:
I. Obiectul contractului
1.1 „Arendatorul” transmite „Arendașului” în folosință temporară o parte din încăperile
menționate în p1.2 prezentului contract , în mărime și termenile indicate în punctul 2.1.3
prezentului contract.
1.2 „Arendatorul” transmite „Arendașului” în folosință temporară conform actului de predare-
primire oficiului din or Bălți str Alexandru cel Bun Nr 12 /1 cu suprafața de 17,0 m2

II. Drepturile și obligaţiunile părților


Arendatorul este în drept:
2.1.1 Să solicite participarea sau contribuirea materială a Arendașului la lucrări de amenajare
a teritoriului aferent.
2.1.2 Să efectueze controale de verificare a condiţiilor de exploatarea incăperilor sus
menționate.

Arendatorul este obligat:


2.1.3 Să transmită incăperile indicate în contract pînă la 01 martie 2020.

Arendașul are dreptul:


2.2.1. Să folosească conform destinaţiei locuința de serviciu.
2.2.2 Să aducă şi să scoată mobila şi lucrurile personale.
2.2.3 Să primească vizitatori.
Arendașul este obligați:
2.2.4.1 Să respecte Legislația RM.
2.2.4.2 Să respecte normele sanitare, să menţină curăţenia încăperilor precum și teritoriul
adiacent sediului.
2.2.5. Să achite lunar plata pentru închirierea locuinţei, apa potabilă şi evacuarea apelor uzate,
încălzire, alimentarea cu energie electrică, transportarea deşeurilor menajere solide şi lichide
conform facturilor prezentate. La solicitarea Arendatorului ,Arendașui este obligat să prezinte
bonurile de plată ce confirmă cheltuielile respective.
2.2.6 Să evacueze deşeurile menajere în locul special amenajat în acest scop.
2.2.7 Să respecte regulile securităţii la folosirea aparatelor electrice şi regulile de siguranţă
antiincendiară.
2.2.8 La predarea înc ăperilor să prezinte Arendatorului încăperea şi bunurile materiale
primite în folosinţă temporară în starea corespunzătoare, fapt ce se confirmă prin întocmirea
actului de predare-primire.
Arendaului se interzice:
2.2.9. Să efectueze lucrări de reparaţie capitală sau reconstrucție în locuință, fără
permisiunea locatorului.
2.2.10. Să păstreze, în apartamentul de serviciu acordat arme de foc, muniţii, materiale
explozibile, ușor inflamabile și toxice.
2.2.11. Să folosească butelii de gaz.
2.2.12. Să fumeze în interiorul încăperii
2.2.13 Să arunce în reţeaua de canalizare obiecte dure, voluminoase, resturi de hrană, care
ar putea pricinui înfundarea acesteia.
2.2.14. Să transmită în sublocațiune locuința deţinută.

3. Condiţii speciale
3.1. În cazul în care divergenţele apărute între Arendator şi Arenda nu pot fi soluţionate pe
cale amiabilă, părţile sînt în drept să soluţioneze conflictul în instanţa de judecată, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.

4. Plata pentru Chirie și modul efectuării decontărilor.


4.1Plata lunară pentru chirie va constitui 1000 lei care se va plăti anticipat la începutul fiecărei
luni curente (în primele trei zile a lunii curente).
4.2 Arendașul va achita adăugător o garanție în sumă de 1000 lei pentru posibile daune realizate
încăperilor sau utilități care nu au fost achitate. În lipsa acestora garanția poate fi folosită ca
plata arendei pentru ultima lună termenului contractual .
4.3 Neplata facturilor de utilități în termenii tabiliti atrage rezilierea de drept a contractului, fără
notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești ori îndeplinirea vreunei alte formalități, cu
consecința reținerii de către Arendator a garanției achitate de către Arendas .

5. Termenul contractului
5.1. Contractul de arendă se stabilește din 01 martie 2020 pînă la 31 decembrie2020.
Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul ambelor părţi, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi prevederile stabilite în prezentul contract.
. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare
parte.

Pentru Arendator Pentru Arendaș

------------------------Munteanu Angela ----------------------------- Gamarț Natalia


cod pers. 2001004649521 cod pers. 0992506040883
CONTRACT de locaţiune
nr.03/2020

28 februarie2020 m Bălți

Între Munteanu Angela în calitate de „Arendator”, cod personal 2001004649521 pe de o


parte, şi Criucicova Natalia buletin de identitate seria B04041517 cod personal 0993012041645
denumit în continuare „Arendaș” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la
următoarele:
I. Obiectul contractului
1.1 „Arendatorul” transmite „Arendașului” în folosință temporară o parte din încăperile
menționate în p1.2 prezentului contract , în mărime și termenile indicate în punctul 2.1.3
prezentului contract.
1.2 „Arendatorul” transmite „Arendașului” în folosință temporară conform actului de predare-
primire oficiului din or Bălți str Alexandru cel Bun Nr 12 /1 cu suprafața de 16,0 m2

II. Drepturile și obligaţiunile părților


Arendatorul este în drept:
2.1.1 Să solicite participarea sau contribuirea materială a Arendașului la lucrări de amenajare
a teritoriului aferent.
2.1.2 Să efectueze controale de verificare a condiţiilor de exploatarea incăperilor sus
menționate.

Arendatorul este obligat:


2.1.3 Să transmită incăperile indicate în contract pînă la 01 martie 2020.

Arendașul are dreptul:


2.2.1. Să folosească conform destinaţiei locuința de serviciu.
2.2.2 Să aducă şi să scoată mobila şi lucrurile personale.
2.2.3 Să primească vizitatori.
Arendașul este obligați:
2.2.4.1 Să respecte Legislația RM.
2.2.4.2 Să respecte normele sanitare, să menţină curăţenia încăperilor precum și teritoriul
adiacent sediului.
2.2.5. Să achite lunar plata pentru închirierea locuinţei, apa potabilă şi evacuarea apelor uzate,
încălzire, alimentarea cu energie electrică, transportarea deşeurilor menajere solide şi lichide
conform facturilor prezentate. La solicitarea Arendatorului ,Arendașui este obligat să prezinte
bonurile de plată ce confirmă cheltuielile respective.
2.2.6 Să evacueze deşeurile menajere în locul special amenajat în acest scop.
2.2.7 Să respecte regulile securităţii la folosirea aparatelor electrice şi regulile de siguranţă
antiincendiară.
2.2.8 La predarea înc ăperilor să prezinte Arendatorului încăperea şi bunurile materiale
primite în folosinţă temporară în starea corespunzătoare, fapt ce se confirmă prin întocmirea
actului de predare-primire.
Arendaului se interzice:
2.2.9. Să efectueze lucrări de reparaţie capitală sau reconstrucție în locuință, fără
permisiunea locatorului.
2.2.10. Să păstreze, în apartamentul de serviciu acordat arme de foc, muniţii, materiale
explozibile, ușor inflamabile și toxice.
2.2.11. Să folosească butelii de gaz.
2.2.12. Să fumeze în interiorul încăperii
2.2.13 Să arunce în reţeaua de canalizare obiecte dure, voluminoase, resturi de hrană, care
ar putea pricinui înfundarea acesteia.
2.2.14. Să transmită în sublocațiune locuința deţinută.

3. Condiţii speciale
3.1. În cazul în care divergenţele apărute între Arendator şi Arenda nu pot fi soluţionate pe
cale amiabilă, părţile sînt în drept să soluţioneze conflictul în instanţa de judecată, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.

4. Plata pentru Chirie și modul efectuării decontărilor.


4.1Plata lunară pentru chirie va constitui 1000 lei care se va plăti anticipat la începutul fiecărei
luni curente (în primele trei zile a lunii curente).
4.2 Arendașul va achita adăugător o garanție în sumă de 1000 lei pentru posibile daune realizate
încăperilor sau utilități care nu au fost achitate. În lipsa acestora garanția poate fi folosită ca
plata arendei pentru ultima lună termenului contractual .
4.3 Neplata facturilor de utilități în termenii tabiliti atrage rezilierea de drept a contractului, fără
notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești ori îndeplinirea vreunei alte formalități, cu
consecința reținerii de către Arendator a garanției achitate de către Arendas .

5. Termenul contractului
5.1. Contractul de arendă se stabilește din 01 martie 2020 pînă la 31 decembrie2020.
Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul ambelor părţi, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi prevederile stabilite în prezentul contract.
. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare
parte.

Pentru Arendator Pentru Arendaș

_______________Munteanu Angela _________________ Criucicova Natalia


cod pers. 2001004649521 cod pers0993012041645