Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA II.

PILONII LIBEREI INIŢIATIVE

1. Conţinutul, importanţa şi rolul liberei iniţiative


2. Componentele circuitului economic în cadrul unei pieţe
3. Particularităţile diferitor tipuri de piaţă

1. Conţinutul, importanţa şi rolul liberei iniţiative

Pilonii Liberei Iniţiative: proprietatea privată, sistemul de preţuri, concurenţa şi antreprenoriatul – sunt
esenţiale p/u succesul economiei de piaţă.
I. PROPRIETATEA PRIVATĂ: (pr. priv.)
“proprietas” din l. gr. – a stăpîni
În economia de piaţă prin proprietate se înţelege stăpînirea deplină a unui bun material, spiritual sau de
altă natură. Dreptul de a decide cum să fie folosită proprietatea – constituie o parte importantă a liberei
iniţiative.
Dr. la pr. priv. presupune: - dr. de a poseda, - de a avea control, - posibilitatea de gestionare; -
responsabilitate.
II. SISTEMUL DE PREŢURI: (Sis. pr.)
Preţul este valoarea bunului exprimat în bani.
Sistemul de preţuri este strîns legat de pr. priv. deoarece Oamenii: - fac schimburi reciproce; - stabilesc
preţurile la bunuri şi servicii (b/s) şi resurse.
Economia de piaţă calificată ca un sistem de preţuri.
Preţurile:
- mesagerii informaţiei despre produse şi pieţele de resurse, a valorii produselor stabilită de cumpărători şi
costurile de oportunitate, valoarea resurselor şi costurilor stabilite de întreprinderi p/u producerea acestora;
- stimulează puternic afacerile şi consumatorii; (efect stimulator asupra pieţelor de resurse, motivează
cumpărătorii,).
III.CONCURENŢA:
Concurenţa poate lua mai multe forme, într-o economie de piaţă, însă ea are loc prin intermediul liberului
schimb.
1.Concurenţa pe pieţe de factori de producţie:
- cumăpărătorii oferă bani contra resurselor;
- vînzătorii încearcă să facă propriile resurse cît mai attractive.
2.Concurenţa pe pieţe de produse:
- cumpărători cu capacitate mare de procurare (plată);
- cumpărători cu capacităţi reduse (medii sau mici) de achiziţionare;
-vînzătorii oeferă b/s, concurînd preţurile accesibile.

1
Producătorii concurează într ei p/u a produce mai efficient, folosind resurse limitate, mărind volumul
producţiei şi reducînd costurile şi preţurile.
PROFIT: reprezintă partea din venit care rămîne după achitarea tuturor costurilor, calculate ca diferenţa
dintre venitul total şi cheltuielile totale ale afacerii.
IV.ANTREPRENORIATUL
Antreprenoriatul:
- asigură identificarea posibilităţilor pe piaţă şi dezvoltarea lor în produse noi sau îmbunătăţite;
- antreprenorii îşi riscă timpul şi banii p/u a obţine profit.
Libera iniţiativă crează condiţii p/u manifestarea spiritului întreprinzător, furnizînd informaţii
valoroase prin intermediul pieţii.
El mai semnifică risc, spirit de iniţiativă, dar şi management chibzuit.

2. Componentele circuitului economic în cadrul unei pieţe

Circuitul economic constituie ansamblul integrat, de formă ciculară, al fluxurilor reale şi monetare, care
concretizează interacţiunile de natură tranzacţională dintre agenţii economici componenţi ai unei economii
naţionale.
def. Menajele (gospodării) ca un sector instituţional ce reprezintă ansamblul unităţilor economice –
personae fizice prezenta pe teritoriul unei ţări, unde realizează operaţiuni economice carec privesc viaţa lor
casnică, menajul propriu.
Menajele au următoarele roluri economice:
1.Consumatorii – cumpără şi utilizează b/s
2.Proprietari de resurse – ce deţin afacerile ce produc aceste b/s.
Membrii menajelor participă pe piaţă:
1. Calitate de cumpărători – pe pieţele de bunuri şi servicii
2. Calitate de vînzători (al forţei de muncă şi alte resurse) – pe pieţele de factori de producţie.
Piele de bunuri şi servicii (b/s) reprezintă locul unde consumatorii îşi schimbă banii pe b/s oferite de
firme.
Pieţe de factori de producţie reprezintă locul unde întreprinderile îşi schimbă banii contra resurselor
oferite de consumatori.
Modelul Circuitului Economic e necesar p/u a ilustra:
- cum se creează fluxul banilor, a produselor şi al resurselor;
- modul prin care liberul schimb între producători şi consumatori răspunde la întrebările ce,cum şi cine.
def. Banii constituie o componentă fundamentală a masei monetare în orice ţară şi reprezintă cea mai înaltă
formă de lichiditate. (Ex.: bancnote, bani de hîrtie, bani metalici, masa monetară).
Banii îndeplinesc principalele funcţii:
1.ca Mijloc de schimb – schimbul forţei de muncă pe b/s;

2
2.ca Mijloc de tezaurizare a valorii – depuneri în bancă p/u păstrare şi putere de cumpărare p/u viitor;
3.ca Măsură a valorii – banii ajută la formarea preţurilor şi indică valoarea relativă a produselor şi
resurselor.
def. Trocul (barterul) reprezintă schimbul direct de b/s, fără intermedierea banilor.

3. Particularităţile diferitor tipuri de piaţă

PIAŢA apare oricînd şi oriunde (locuri special amenajate, magazine, sau la telefon) între persoane (oameni
persoane fizice, persoane juridice, agenţi economici), prin diverse modalităţi (cataloage, comandă prin poştă,
telefon, Internet) ce fac schimburi libere între ei.
Elementele carateristice:
1. locul sau spaţiul unde au loc schimburile sau relaţiile între agenţii economici care vînd şi cumpără;
2. formă de organizare a schimburilor;
3. întîlnire şi-sau confruntare între cerere şi oferta de diferite bunuri, indiferent de locul unde acestea se
desfăşoară , în scopul de a se realiza schimbul la preţuri care se stabilesc prin negociere.
SARCINĂ PENTRU ACASĂ: SĂ IDENTIFICE Tipologia pieţelor?

S-ar putea să vă placă și